Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/lt/freak.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/

$GLOBALS['langParams'] = array(
	'jscalendar'	=> 'en'
);

// top menu / navigation
$GLOBALS['langMenu'] = array (
	'task'				=> 'Uþduotis',
  'print_list'    => 'Spausdininimo versija',
	'new_todo'			=> 'Naujas darbas',
	'view'				=> 'Þiûrëti',
	'all_projects'		=> 'Visi projiektai',
	'future_tasks'		=> 'Bûsimos Uþduotys',
	'past_tasks'		=> 'Praëjusios Uþduotys',
  'my_tasks'     => 'Mano Uþduotys',
	'all_tasks'			=> 'Visos Uþduotys',
	'all_contexts'		=> 'Visi Kontekstai',
	'all_users' 		=> 'Visi Vartotojai',
	'reload'			=> 'Perkraunti',
	'manage'			=> 'Tvarkyti',
	'projects'			=> 'Projektai',
	'users' 			=> 'Vartotojai',
  'preferences'    => 'Mano profilis',
  'settings'     => 'Sistemos nustatymai',
	'login'				=> 'Prisijungti',
	'logout'			=> 'Atsijungti',
	'warning'			=> 'Áspëjimas',
	'warning_install'	=> 'Install Aplankas vis dar egzistuoja, jûs turite paðalinti já saugumo tikslais'
);

// fields and column labels
$GLOBALS['langForm'] = array (
	'priority'			=> 'Prioritetas',
	'context'			=> 'Kontekstas',
	'deadline'			=> 'Galutinis terminas',
	'project'			=> 'Projektas',
	'tasks'				=> 'Uþduotys',
	'title'				=> 'Pavadinimas',
	'description'		=> 'Apibûdinimas',
  'user'       => 'Vartotojas',
  'visibility'    => 'Matomumas',
  'private'      => 'privatus',
  'internal'     => 'vidaus',
  'public'      => 'publikuojamas',
	'status'			=> 'Padëtis',
	'create'			=> 'Sukurti',
	'save'				=> 'Iðsaugoti',
	'cancel'			=> 'Atðaukti',
	'reset'				=> 'Perkrauti formà',
  'close'       => 'iðjungti',
  'edit'       => 'redaguoti',
  'delete'      => 'iðtrnti',
	'new'				=> 'Naujas',
	'project_new'		=> 'Naujas projiektas?',
	'project_list'		=> 'parodyti sàraðà',
	'compulsory_legend' => '<span class="compulsory">Raudoni</span> laukai yra privalomi.',
	'list_comments'		=> 'Kom.'
);

$GLOBALS['langTaskDetails'] = array (
	'tab_description'	=> 'apibûdinimas',
	'description_none'	=> 'nëra apibûdinimo',
	'tab_comments'		=> 'komentarai',
	'comments_by'		=> 'paraðë',
	'comments_none'		=> 'joks komentaras dar neiraðytas',
	'comments_no_access'	=> 'komentarai yra konfidencialûs',
	'comments_new'		=> 'skelbti pirmà komentarà',
	'comments_reply'	=> 'atsakymas',
	'comments_edit'		=> 'redaguoti',
	'comments_delete'	=> 'iðtrinti',
	'comments_delete_confirm'	=> 'tikrai iðtrinti komentarà?',
	'tab_history'		=> 'istorija',
  'history_date'   => 'data',
  'history_user'   => 'vartotojas',
  'history_what'   => 'veiksmas'
);

// date support
$GLOBALS['langDateMore'] = array (
	'day'				=> 'diena',
	'days'				=> 'dienos',
	'help'				=> 'p.s. ðiandien, rytoj, 12 liep.'
);

// project related
$GLOBALS['langProject'] = array(
  'project'      => 'Projektas',
  'projects'     => 'Projiektai',
  'name'       => 'Pavadinimas',
  'description'    => 'Apraðymas',
  'position'     => 'Padëtis',
  'members'      => 'Nariai',
  'members_legend'  => 'Projiekto nariai',
	'status'      => 'Padëtis',
  'action'      => 'Veiksmas',
  'project_history'  => 'Perþiûrëti padëties keitimo istorijà',
  'remove_confirm'  => 'tikrai panaikinti ið projiektø ?',
  'user_add_legend'  => 'Pridëti vartotojà prie ðio projekto',
  'user_add_button'  => 'Pridëti vartotojà prie ðio projekto',
	'user_no_project'  => 'Nepriklauso jokiam projektui',
	'user_added_ok'		=> 'Narys sëkmingai pridëtas prie projekto',
	'user_added_err'	=> 'Narys jau priklauso projektui ar nëra pasiekiamas',
	'user_removed_ok'	=> 'Narys iðtrintas ið projekto!',
	'user_removed_err'	=> 'Narys negali bûti iðtrintas ar buvo jau iðtrintas',
	'user_position_ok'	=> 'Nario padëtis sëkmingai atnaujinta',
	'project_info'		=> 'Projekto informacija',
	'history_date'   => 'data',
  'history_user'   => 'vartotojas',
	'history_what'   => 'veiksmas',
	'action_save_ok'	=> 'Projektinës detalës atnaujintos!',
	'action_added_ok'	=> 'Projektas sukurtas!',
	'action_status_ok'	=> 'Projektinë padëtis atnaujinta!'
);

// project related
$GLOBALS['langUser'] = array(
  'information'    => 'Asmeniniai duomenys',
  'user'       => 'Vartotojas',
  'name'       => 'Vardas',
  'title'       => 'Pavadinimas',
  'first_name'    => 'Vardas',
  'middle_name'    => 'Antras vardas',
  'last_name'     => 'Pavardë',
  'address'      => 'Adresas',
  'location'     => 'Vieta',
  'city'       => 'Miestas',
  'state'       => 'Valstybë',
  'country'      => 'Ðalis',
  'email'       => 'Elektroninis paðtas',
  'position'     => 'Lygmuo',
	'last_login'    => 'Paskutinis prisijungimas',
	'last_login_from'	=> 'Nuo',
	'logout_goodbye'	=> 'Jûs dabar atsijungiate. Viso gero!',
	'logout_login'		=> 'Spragtelëkite èia jai norite prisijungti',
  'action'      => 'Veiksmas',
  'delete_confirm'  => 'ið tikrøjø paðalinkite ðá vartotojà?',
  'enable_confirm'  => 'ið tikrøjø ágalinkite ðiam vartotojui?',
  'disable_confirm'  => 'ið tikrøjø drausti ðá vartotojà?',
  'account'      => 'Laikykite mandatus',
  'account_legend'  => 'Praðom pasirinkti vartotojo vardà ir slaptaþodá, kad ágytumëte prieigà prie TaskFreak!',
  'username'     => 'Vartotojo vardas',
  'password'     => 'Slaptaþodis',
  'password_confirm' => 'Pakartokite slaptaþodá',
  'auto_login'    => 'atsiminkite mane ðiame kompiuteryje',
  'password_legend'  => 'Áveskite slaptaþodá (ir patvirtinkite), tik jei jûs norite pakeisti já.',
	'enabled_label'   => 'Vartotojas atblokuotas',
	'login_signup'		=> 'Ne narys? Uþsiregistruok èia',
	'account_created'	=> 'Sukurti',
	'account_disabled'	=> 'Vartotojas yra blokuojamas!',
	'state_us_only'		=> 'Only lithuanian'
);

// buttons
$GLOBALS['langButton'] = array(
  'add'        => 'Sukurti',
	'add_account'		=> 'Testi',
  'update'      => 'Iðsaugoti pakeitimus',
  'cancel'      => 'Atðaukti pakeitimus',
  'reset'       => 'Iðtuðtinti formà',
  'back'       => 'Gráþti á formà'
);


// error and information messages
$GLOBALS['langMessage'] = array (
  'not_found_or_denied'    => 'Duomenys, nesurasti ar leidimas neduotas',
  'denied'          => 'Prieiga negalima!',
  'project_delete'      => 'Paðalinti projektà',
  'project_delete_confirm'  => 'Ið tikrøjø paðalinkite ðá projektà ir jo uþduotis?',
  'project_delete_ok'     => 'Project deleted',
  'project_delete_no'     => 'Projektas negali bûti paðalintas!',
  'task_edit'				  => 'Redaguoti ðià uþduotá',
  'task_delete'			  => 'Paðalinti ðià uþduotá',
  'task_delete_confirm'	  => 'Ið tikrøjø paðalinkite ðià uþduotá?',
	'error_no_title'		  => 'praðom ávesti pavadinimà!',
	'done_deleted'			  => 'uþduotis paðalinta!',
	'done_status'			  => 'uþduoties padëtis atnaujinta',
	'done_updated'			  => 'uþduotis atnaujinta!',
	'done_added'			  => 'uþduotis sukurta!',
	'done_comment_added'		=> 'komentaras ádëtas!',
	'done_comment_updated'		=> 'komentaras atnaujintas',
	'done_comment_deleted'		=> 'komentaras iðtrintas!',
	'operation_failed'			=> 'operacija nepavyko!',
	'purge_all'				  => 'iðvalymas (paðalina senas uþduotis) visiems projektams',
	'purge_all_confirm'		  => 'ið tikrøjø paðalinti senas uþduotis ið visø projektø?',
	'delete_all'			  => 'paðalinkite visus projektus (visas uþduotys)',
	'delete_all_confirm'	  => 'ið tikrøjø paðalinti visas uþduotis ið visø projektø?',
	'purge_one'				  => 'iðvalymas (paðalina senas uþduotis)',
	'purge_one_confirm'		  => 'ið tikrøjø paðalinti senas uþduotis ið ðio projekto?',
	'delete_one'			  => 'paðalinti visà projektà',
	'delete_one_confirm'	  => 'tikrai paðalinti ðá projektà?',
	'no_task_found'			  => 'jokios uþduotys nerastos jûsø kriterijams',
	'no_project_found'		  => 'joks projektas nesurastas',
	'create_task'			  => 'Spragtelëkite èia, kad pradëtumëte sukurti toká',
	'no_project_found_1'	  => '#$%&*! Negali surasti projekto!!!',
	'no_project_found_2'	  => 'Jûs turite sukurti ið pradþiø uþduotá ',
	'close_window'			  => 'uþdarykite ðá langà',
  'session_expired'      => 'Sesija baigësi'
);
Return current item: TaskFreak Original