Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/gr/freak.php
<?php
/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/

$GLOBALS['langParams'] = array(
	'jscalendar'	=> 'en'
);

// top menu / navigation
$GLOBALS['langMenu'] = array (
	'task'				=> 'Ergas;ia',
  'print_list'    => 'Åêäïóç ðñïò åêôýðùóç',
	'new_todo'			=> 'ÍÝï Todo',
	'view'				=> 'Åðéóêüðçóç',
	'all_projects'		=> 'Ïëåò ïé åñãáóßåò',
	'future_tasks'		=> 'ÌåëëïíôéêÝò åñãáóßåò',
	'past_tasks'		=> 'Ðñïçãïýìåíåò åñãáóßåò',
  'my_tasks'     => 'Ïé åñãáóßåò ìïõ',
	'all_tasks'			=> 'Ïëåò ïé åñãáóßåò',
	'all_contexts'		=> 'Ïëá ôá ðåñéå÷üìåíá',
	'all_users' 		=> 'Ïëïé ïé ÷ñÞóôåò',
	'reload'			=> 'ÁíáíÝùóç',
	'manage'			=> 'Äéá÷åßñçóç',
	'projects'			=> 'Åñãáóßåò',
	'users' 			=> '×ñÞóôåò',
  'preferences'    => 'Ôï ðñïößë ìïõ',
  'settings'     => 'Ñõèìßóåéò óõóôÞìáôïò',
	'login'				=> 'Åßóïäïò',
	'logout'			=> 'Åîïäïò',
	'warning'			=> 'Ðñïåéäïðïßçóç',
	'warning_install'	=> 'Ï öÜêåëïò Install õðÜñ÷åé áêüìá, äéáãñÜøôå ôïí ãéá áóöÜëåéá'
);

// fields and column labels
$GLOBALS['langForm'] = array (
	'priority'			=> 'Ðñïôáéñåüôçôá',
	'context'			=> 'Ðåñéå÷üìåíï',
	'deadline'			=> 'Ðñïèåóìßá',
	'project'			=> 'Åñãáóßá',
	'tasks'				=> 'ÊáèÞêïíôá',
	'title'				=> 'Ôßôëïò',
	'description'		=> 'ÐåñéãñáöÞ',
  'user'       => '×ñÞóôçò',
  'visibility'    => 'Ïñáôüôçôá',
  'private'      => 'éäéùôéêü',
  'internal'     => 'åóùôåñéêü',
  'public'      => 'äçìüóéï',
	'status'			=> 'ÊáôÜóôáóç',
	'create'			=> 'Äçìéïõñãßá',
	'save'				=> 'ÁðïèÞêåõóç',
	'cancel'			=> 'Áêõñï',
	'reset'				=> 'Êáèáñéóìüò öüñìáò',
  'close'       => 'êëåßóéìï',
  'edit'       => 'ôñïðïðïßçóç',
  'delete'      => 'äéáãñáöÞ',
	'new'				=> 'Íåï',
	'project_new'		=> 'íÝá åñãáóßá?',
	'project_list'		=> 'ðáñÜèåóç ëßóôáò',
	'compulsory_legend' => 'Ôá ðåäßá ìå <span class="compulsory">êüêêéíï</span> åßíáé õðï÷ñåùôéêÜ.',
	'list_comments'		=> 'Ó÷üëéá.'
);

$GLOBALS['langTaskDetails'] = array (
	'tab_description'	=> 'ðåñéãñáöÞ',
	'description_none'	=> '÷ùñßò ðåñéãñáöÞ',
	'tab_comments'		=> 'ó÷üëéá',
	'comments_by'		=> 'áðï',
	'comments_none'		=> 'äåí õðÜñ÷ïõí ó÷üëéá áêüìá',
	'comments_no_access'	=> 'ôá ó÷üëéá åßíáé áðüññçôá',
	'comments_new'		=> 'óõìðëçñþóôå ôï ðñþôï ó÷üëéï',
	'comments_reply'	=> 'áðáíôçóç',
	'comments_edit'		=> 'ôñïðïðïßçóç',
	'comments_delete'	=> 'äéáãñáöÞ',
	'comments_delete_confirm'	=> 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ?',
	'tab_history'		=> 'éóôïñéêü',
  'history_date'   => 'çìåñïìçíßá',
  'history_user'   => '÷ñÞóôçò',
  'history_what'   => 'åíÝñãåéá'
);

// date support
$GLOBALS['langDateMore'] = array (
	'day'				=> 'ìÝñá',
	'days'				=> 'ìÝñåò',
	'help'				=> 'ð.÷. óÞìåñá, áýñéï, 12 Áðñ'
);

// project related
$GLOBALS['langProject'] = array(
  'project'      => 'Åñãáóßá',
  'projects'     => 'Åñãáóßåò',
  'name'       => 'Ïíïìá',
  'description'    => 'ÐåñéãñáöÞ',
  'position'     => 'ÈÝóç',
  'members'      => 'ÌÝëç',
  'members_legend'  => 'ÌÝëëç ôçò åñãáóßáò',
	'status'      => 'ÊáôÜóôáóç',
  'action'      => 'ÅíÝñãåéá',
  'project_history'  => 'ÐáñÜèåóç êáôÜóôáóçò, áëëáãÞ éóôïñéêïý',
  'remove_confirm'  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ áðï ôçí åñãáóßá?',
  'user_add_legend'  => 'ÐñïóèÞêç åíüò ÷ñÞóôç óå áõôçí ôçí åñãáóßá',
  'user_add_button'  => 'ÐñïóèÞêç ÷ñÞóôç óôçí åñãáóßá',
	'user_no_project'  => 'Äåí áíÞêåé óå êÜðïéá åñãáóßá',
	'user_added_ok'		=> 'Ôï ìÝëïò ðñïóôÝèçêå óôçí åñãáóßá ìå åðéôõ÷ßá',
	'user_added_err'	=> 'Ôï ìÝëïò Þäç áíÞêåé óå åñãáóßá Þ äåí åßíáé äéáèÝóéìï',
	'user_removed_ok'	=> 'Ôï ìÝëïò äéáãñÜöôçêå áðï ôçí åñãáóßá!',
	'user_removed_err'	=> 'Ôï ìÝëïò äåí ìðïñåß íá äéáãñáöåß Þ Ý÷åé Þäç äéáãñáöåß',
	'user_position_ok'	=> 'Ç èÝóç ôïõ ìÝëïõò áíáíåþèçêå ìå åðéôõ÷ßá',
	'project_info'		=> 'Ðëçñïöïñßåò åñãáóßáò',
	'history_date'   => 'çìåñïìçíßá',
  'history_user'   => '÷ñÞóôçò',
	'history_what'   => 'äñÜóç',
	'action_save_ok'	=> 'Ïé ðëçñïöïñßåò ôçò åñãáóßáò áíáíåþèçêáí!',
	'action_added_ok'	=> 'Ç åñãáóßá äçìéïõñãÞèçêå!',
	'action_status_ok'	=> 'Ç êáôÜóôáóç ôçò åñãáóßáò áíáíåþèçêå!'
);

// project related
$GLOBALS['langUser'] = array(
  'information'    => 'ÐñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò',
  'user'       => '×ñÞóôçò',
  'name'       => 'Ïíïìá',
  'title'       => 'Ôßôëïò',
  'first_name'    => 'Ïíïìá',
  'middle_name'    => 'Ìåóáßï Ïíïìá',
  'last_name'     => 'Åðßèåôï',
  'address'      => 'Äéåõèõíóç',
  'location'     => 'Ôïðïèåóßá',
  'city'       => 'Ðüëç',
  'state'       => 'Íïìüò',
  'country'      => '×þñá',
  'email'       => 'Email',
  'position'     => 'Åðßðåäï',
	'last_login'    => 'Ôåëåõôáßá åßóïäïò',
	'last_login_from'	=> 'Áðü',
	'logout_goodbye'	=> 'ÁðïóõíäåèÞêáôå ìå åðéôõ÷ßá. Áíôßï óáò.',
	'logout_login'		=> 'ÊÜíôå êëéê åäþ ãéá íá óõíäåèåßôå',
  'action'      => 'ÄñÜóç',
  'delete_confirm'  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ ôïõ ÷ñÞóôç?',
  'enable_confirm'  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ ÷ñÞóôç?',
  'disable_confirm'  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí áðåíåñãïðïßçóç ôïõ ÷ñÞóôç?',
  'account'      => 'ÄéáðéóôåõôÞñéá ëïãáñéáóìïý',
  'account_legend'  => 'Ðáñáêáëïýìå åðéëÝîôå ïíïìá ÷ñÞóôç êáé êùäéêü ãéá åßóïäï óôï óýóôçìá!',
  'username'     => 'Ïíïìá ÷ñÞóôç',
  'password'     => 'Êùäéêüò',
  'password_confirm' => '(åðéâåâáßùóç)',
  'auto_login'    => 'èõìÞóïõ ìå óå áõôïí ôïí õðïëïãéóôç',
  'password_legend'  => 'Óõìðëçñþóôå êùäéêü åéóüäïõ (êáé åðéâåâáéþóôå) ìïíï áí èÝëåôå íá áëëÜîåôå ôïí Þäç õðÜñ÷ùí êùäéêü óáò.',
	'enabled_label'   => 'Ï ëïãáñéáóìüò åíåñãïðïéÞèçêå',
	'login_signup'		=> 'Äåí åßóôå ìÝëïò? ÆçôÞóôå ëïãáñéáóìü åäù!',
	'account_created'	=> 'ÄçìéïõñãÞèçêå óôéò ',
	'account_disabled'	=> 'Ï ëïãáñéáóìüò åßíáé áðåíåñãïðïéçìÝíïò!',
	'state_us_only'		=> 'Ãéá êáôïéêïõò ÁìåñéêÞò ìïíï'
);

// buttons
$GLOBALS['langButton'] = array(
  'add'        => 'Äçìéïõñãßá',
	'add_account'		=> 'ÄéáãñáöÞ',
  'update'      => 'ÁðïèÞêåõóç áëëáãþí',
  'cancel'      => 'Áêýñùóç áëëáãþí',
  'reset'       => 'Êáèáñéóìüò öüñìáò',
  'back'       => 'Ðßóù óôçí ëßóôá'
);


// error and information messages
$GLOBALS['langMessage'] = array (
  'not_found_or_denied'    => 'Ôá äåäïìÝíá äåí âñÝèçêáí Þ, ç ðñüóâáóç áðïñßöôçêå',
  'denied'          => 'Áðüñéøç ðñüóâáóçò!',
  'project_delete'      => 'ÄéáãñáöÞ åñãáóßáò',
  'project_delete_confirm'  => 'Åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ ôçò åñãáóßáò êáé üëùí ôùí åíåñãåéþí ôçò?',
  'project_delete_ok'     => 'Ç åñãáóßá äéáãñÜöôçêå',
  'project_delete_no'     => 'Ç åñãáóßá äåí ìðïñåß íá äéáãñáöåß!',
  'task_edit'				  => 'Ôñïðïðïßçóç áõôçò ôçò åíÝñãåéáò',
  'task_delete'			  => 'ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò åíÝñãåéáò',
  'task_delete_confirm'	  => 'Åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ ôçò åíåñãåéáò?',
	'error_no_title'		  => 'ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôïí ôßôëï!',
	'done_deleted'			  => 'ç åíÝñãåéá äéáãñÜöôçêå!',
	'done_status'			  => 'ç êáôÜóôáóç åíåñãåéþí áíáíåþèçêå',
	'done_updated'			  => 'ç åíÝñãåéá áíáíåþèçêå!',
	'done_added'			  => 'ç åíÝñãåéá äçìéïõñãÞèçêå!',
	'done_comment_added'		=> 'ôï ó÷üëéï ðñïóôÝèçêå!',
	'done_comment_updated'		=> 'ôï ó÷üëéï áíáíåþèçêå!',
	'done_comment_deleted'		=> 'ôï ó÷üëéï äéáãñÜöôçêå!',
	'operation_failed'			=> 'áðïôõ÷ßá ëåéôïõñãßáò!',
	'purge_all'				  => 'åêêáèÜñéóç (äéáãñáöÞ ðáëéþí åíåñãåéþí) áðï üëåò ôéò åñãáóßåò',
	'purge_all_confirm'		  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ ðáëéþí åíåñãåéþí áðï üëåò ôéò åñãáóßåò?',
	'delete_all'			  => 'ÄéáãñáöÞ üëùí ôùí åñãáóéþí (üëåò ôéò åíÝñãåéåò)',
	'delete_all_confirm'	  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáãÞ üëùí ôùí åíåñãåéþí áðï üëåò ôéò åñãáóßåò?',
	'purge_one'				  => 'åêêáèÜñéóç (äéáãñáöÞ ðáëéþí åíåñãåéþí)',
	'purge_one_confirm'		  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ üëùí ôùí ðáëéþí åíåñãåéþí áðï áõôçí ôçí åñãáóßá?',
	'delete_one'			  => 'äéáãñáöÞ ïëüêëçñçò ôçò åñãáóßáò',
	'delete_one_confirm'	  => 'åßóôå óßãïõñïò ãéá ôçí äéáãñáöÞ áõôÞò ôçò åñãáóßáò?',
	'no_task_found'			  => 'êáìßá åíÝñãåéá äåí ôáéñéÜæåé ìå ôá êñéôßñéá óáò',
	'no_project_found'		  => 'ç åñãáóßá äåí âñÝèçêå',
	'create_task'			  => 'ÊÜíôå êëéê åäù ãéá íá ðñïóðáèÞóåôå íá äçìéïõñãÞóåôå ìßá',
	'no_project_found_1'	  => "Äåí ìðïñþ íá âñþ ôçí åñãáóßá!!!",
	'no_project_found_2'	  => 'ÐñÝðåé ðñþôá íá äçìéïýñãÞóåôå ôçí åíÝñãåéá',
	'close_window'			  => 'êëåßóéìï áõôïý ôïõ ðáñáèýñïõ',
  'session_expired'      => 'Ç ðåñßïäïò åéóüäïõ óáò Ýëçîå',
  'clock_start'				=> 'Ýíáñîç ÷ñïíïìåôñçôç',
  'clock_stop'				=> 'óôáìÜôçìá ÷ñïíïìåôñçôç',
  'clock_change'				=> 'ôñïðïðïßçóç ÷ñïíïìåôñçôç',
	'information_saved'			=> 'Ïé ðëçñïöïñßåò áðïèçêåýôçêáí ìå åðéôõ÷ßá',
	'confirm_status_close'		=> 'Åßóôå óßãïõñïò ïôé èÝëåôå íá êëåßóåôå áõôçí ôçí åíÝñãåéá?'
);

$GLOBALS['langRss'] = array (
  'no_task'    => 'Äåí õðÜñ÷ïõí åíÝñãåéåò ãéá óÞìåñá',
  'error_login'  => 'Áðïôõ÷ßá åîïõóéïäüôçóçò'
);
Return current item: TaskFreak Original