Location: PHPKode > projects > TaskFreak Original > include/language/gr/common.php
<?php

/****************************************************************************\
* TaskFreak!                                 *
* multi user                                 *
******************************************************************************
* Version: 0.6.3                               *
* Authors: Stan Ozier <hide@address.com>                 *
* License: http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt (GPL)            *
\****************************************************************************/

setLocale(LC_ALL, 'en_EN.UTF-8', 'el_GR.utf8', 'el_GR.utf8', 'el_GR', 'el');

$GLOBALS["langTznCommon"] = array(
 'form_error'			=> 'ÕðÜñ÷ïõí êÜðïéá ëÜèç óôçí öüñìá. Ïé ðëçñïöïñßåò äåí áðïèçêåýôçêáí!',
 'field_compulsory'	=>	'Áõôï ôï ðåäßï åßíáé õðï÷ñåùôéêü'
);

$GLOBALS["langTznUser"] = array(
 "user_pass_mismatch" => "ëÜèïò êùäéêüò",
 "user_pass_limit1" => "ï êùäéêüò ðñÝðåé íá Ý÷åé åíäéÜìåóá ",
 "user_pass_limit2" => " êáé ",
 "user_pass_limit3" => " ÷áñáêôÞñåò",
 "user_pass_empty" => "ï êùäéêüò äåí ìðïñåß íá åßíáé êåíü",
 "user_pass_invalid" => "ËÜèïò êùäéêüò",
 "user_name_limit1" => "Ôï ïíïìá ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá Ý÷åé áíáìåóá ",
 "user_name_limit2" => " êáé ",
 "user_name_limit3" => " ÷áñáêôÞñåò",
 "user_name_exists" => "Ôï ïíïìá ÷ñÞóôç Þäç õðÜñ÷åé",
 "user_name_empty" => "Ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôï ïíïìá ÷ñÞóôç",
 "user_name_invalid" => "Ôï ïíïìá ÷ñÞóôç äåí ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé åéäéêïýò ÷áñáêôÞñåò Þ êåíÜ",
 "user_name_not_found" => "ôï ïíïìá ÷ñÞóôç äåí âñÝèçêå",
 "user_disabled" => "Ï ëïãáñéáóìüò áðåíåñãïðïéÞèçêå",
 "user_forbidden" => "Äåí Ý÷åôå äõíáôüôçôá ðñüóâáóçò",
 "user_email_empty" => "Ðáñáêáëïýìå, äþóôå ôï e-mail óáò",
 "user_email_format" => "Ðáñáêáëïýìå äþóôå Ýíá Ýããõñï email",
 "user_email_invalid" => "Ôï Email äåí âñÝèçêå",
 "user_password_invalid" => "ËÜèïò êùäéêüò",
 "email_empty" => "Ðáñáêáëïýìå, äþóôå ôï e-mail óáò",
 "email_exists" => "Ýíáò ëïãáñéáóìüò ìå áõôï ôï e-mail Þäç õðÜñ÷åé",
 "email_invalid" => "ðáñáêáëïýìå äþóôå Ýíá Ýããõñï email",
 "document_wrong_type" => "ëÜèïò ôýðïò áñ÷åßïõ",
 "document_empty" => "ðáñáêáëïýìå åðéëÝîôå Ýíá áñ÷åßï",
 "common_name_empty" => "ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå Ýíá üíïìá",
 "common_title_empty" => "ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå Ýíáí ôßôëï",
 "common_theme_empty" => "ðáñáêáëïýìå åðéëÝîôå Ýíá èÝìá",
 "common_description_empty" => "ðáñáêáëïýìå äþóôå ðåñéãñáöÞ",
 "common_message_empty" => "ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå Ýíá ìÞíõìá",
 "common_date_empty" => "ðáñáêáëïýìå åðéëÝîôå ìßá çìåñïìçíßá",
 "common_date_invalid" => "ôï ôÝëïò ôçò çìåñïìçíßáò äåí åßíáé Ýããõñï",
 "common_city_empty" => "ðáñáêáëïýìå åðéëÝîôå ðüëç",
 "common_info_empty" => "ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò",
 "common_url_empty" => "ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôï e-mail",
 "common_file_empty" => "ðáñáêáëïýìå åðéëÝîôå Ýíá áñ÷åßï êÜíïíôáò êëéê ôï 'Browse..' ",
 "login_email" => "Ôï e-mail Óáò",
 "login_password" => "Êùäéêüò",
 "login_error0" => "Áðáéôåßôáé åðéêýñùóç",
 "login_error1" => "Áðáéôåßôáé êùäéêüò",
 "login_error2" => "Ç ðñüóâáóç áðáãïñåõåôáé (êëåéäùìÝíç ðåñéï÷Þ)",
 "login_error3" => "ËáíèáóìÝíïò êùäéêüò Þ üíïìá ÷ñÞóôç",
 "login_last_date" => 'Ôåëåõôáßá çìåñïìçíßá åéóüäïõ',
 "login_last_address" => 'Ôåëåõôáßá äéåõèõíóç åéóüäïõ',
 "post_user" => "÷ñÞóôçò",
 "post_category" => "êáôçãïñßá",
 "post_title" => "ôßôëïò",
 "post_documents" => "öùôïãñáößåò",
 "post_date" => "äçìïóéåõôçêå óå",
 "post_by" => "áðï",
 "doc_file_name" => "ïíïìá áñ÷åßïõ",
 "doc_file_size" => "ìÝãåèïò áñ÷åßïõ",
 "doc_file_type" => "ôýðïò áñ÷åßïõ",
 "doc_remove" => "áöáßñåóç",
 "doc_update" => "áíáíÝùóç áñ÷åßùí",
 "post_description" => "ðåñéãñáöÞ",
 "button_create" => "Äçìéïõñãßá",
 "button_update" => "ÁíáíÝùóç",
 "button_delete" => "ÄéáãñáöÞ",
 "button_login" => "Åßóïäïò",
 "profile_update_success" => "Ï ëïãáñéáóìüò áíáíåþèçêå ìå åðéôõ÷ßá",
 "url" => "éóôïóåëßäá&nbsp;:&nbsp;",
 "atsign" => "(at)"
);

$GLOBALS['langTznDate'] = array (
	'today'				=> 'óÞìåñá',
	'tomorrow'			=> 'áýñéï',
	'days'				=> 'çìÝñåò',
	'day'				=> 'çìÝñá',
	'weeks'				=> 'åâäïìÜäåò',
	'week'				=> 'åâäïìÜäá',
	'months'			=> 'ìÞíåò',
	'month'				=> 'ìÞíá',
	'years'				=> '÷ñüíéá',
	'year'				=> '÷ñïíï',
	'january'			=> 'ÉáíïõÜñéïò',
	'february'			=> 'ÖåâñïõÜñéïò',
	'march'				=> 'ÌÜñôéïò',
	'april'				=> 'Áðñüëéïò',
	'may'				=> 'ÌÜéïò',
	'june'				=> 'Éïýíéïò',
	'july'				=> 'Éïýëéïò',
	'august'			=> 'Áýãïõóôïò',
	'september'			=> 'ÓåðôÝâñéïò',
	'october'			=> 'Ïêôþâñéïò',
	'november'			=> 'ÍïÝìâñéïò',
	'december'			=> 'ÄåêÝìâñéïò',
	'jan'				=> 'Éáí',
	'feb'				=> 'Öåâ',
	'mar'				=> 'Ìáñ',
	'apr'				=> 'Áðñ',
	'may'				=> 'ÌÜú',
	'jun'				=> 'Éïõí',
	'jul'				=> 'Éïýë',
	'aug'				=> 'Áõã',
	'sep'				=> 'Óåð',
	'oct'				=> 'Ïêô',
	'nov'				=> 'ÍïÝ',
	'dec'				=> 'Äåê',
	'monday'			=> 'ÄåõôÝñá',
	'tuesday'			=> 'Ôñßôç',
	'wednesday'			=> 'ÔåôÜñôç',
	'thursday'			=> 'ÐÝìðôç',
	'friday'			=> 'ÐáñáóêåõÞ',
	'saturday'			=> 'ÓÜââáôï',
	'sunday'			=> 'ÊõñéáêÞ',
	'mon'				=> 'Äåõ',
	'tue'				=> 'Ôñé',
	'wed'				=> 'Ôåô',
	'thu'				=> 'Ðåì',
	'fri'				=> 'Ðáñ',
	'sat'				=> 'Óáâ',
	'sun'				=> 'Êõñ'
);

$GLOBALS['langEmail'] = array(
	'direction_in'		=> 'ÌÅÓÁ',
	'direction_out'		=> 'ÅÎÙ',
	'recipient_from'	=> 'Áðü',
	'recipient_to'		=> 'Óå',
	'check_recipient'	=> 'Ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôï e-mail ôïõ ðáñáëÞðôç',
	'check_subject'		=> 'Ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôï èÝìá',
	'check_injection'	=> 'Email header injection attempt detected',
	'check_active'		=> 'Ï óõíáãåñìüò e-mail äåí åßíáé åíåñãüò'
);
Return current item: TaskFreak Original