Location: PHPKode > projects > Streber > lang/cz.inc.php
<?php

/**
* use this file for translating streber into new languages
*
* Some hints:
*
* - This file should be edited with a utf8 capable editor.
* - Insert the translation into the '' .
* - Avoid...
*  - quotes inside strings
*  - linebreaks inside strings
* - Characters behind the pipe ('|') are just for clarifying the context.
*  Do not translate them!
* - Rename this file into "??.inc" where as "??" being the apache-shortcut of the language (like "en").
* - Add the language definition to "conf/conf.inc" (search for $g_languages)
*
* - With each new version of streber, there will be a "??.inc.changes" file with new phrases that needs
*  to be translated. Copy and paste the contense of those files into the language-files.
* - run "perl scanLanguages.pl" from this directory to check for completeness.
*/

/**
* translation into: Czech
*
*  translated by: Josef Chmel
*
*       date: 08.12.2006
*
* streber version: 0.704
*
*     comments: translation version 1.0
*/

global $g_lang_table;
$g_lang_table= array(### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'new'             =>'nové',

### ../_docs/changes.inc.php  ###
'to'             =>'',
'you'             =>'',
'assign to'          =>'přidělené',

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'deleted'           =>'smazané',

### ../_files/prj932/1326.index.php  ###
'Sorry, but this activation code is no longer valid. If you already have an account, you could enter you name and use the <b>forgot password link</b> below.'=>'Lituji, ale tento aktivační kód už není platný. Když už máte účet, můžete vložit svoje jméno a použít <b>Zapměl jsem svoje heslo</b>.',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Summary'           =>'Sumář',

### ../db/class_comment.inc.php  ###
'Details'           =>'Detaily',

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Name'            =>'Název',

### ../db/class_company.inc.php  ###
'Required. (e.g. pixtur ag)' =>'Vyžadované. (např. pixtur ag)',
'Short|form field for company'=>'Krátký název',
'Optional: Short name shown in lists (eg. pixtur)'=>'Volitelné: Krátký název zobrazovaný v seznamech (např. pixtur)',
'Tag line|form field for company'=>'Slogan',

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Optional: Additional tagline (eg. multimedia concepts)'=>'Volitelné: Dodatečný slogan (např. v multimediálních konceptech)',

### ../db/class_company.inc.php  ###
'Phone|form field for company'=>'Telefón',
'Optional: Phone (eg. +49-30-12345678)'=>'Volitelné: telefónní číslo (např. +49-30-12345678)',
'Fax|form field for company' =>'Fax',
'Optional: Fax (eg. +49-30-12345678)'=>'Volitelné: faxové číslo (např. +49-30-12345678)',
'Street'           =>'Ulice',
'Optional: (eg. Poststreet 28)'=>'Volitelné: (např. Poštovní ulice 28)',
'Zipcode'           =>'PSČ',
'Optional: (eg. 12345 Berlin)'=>'Volitelné: Poštové smerové číslo (např. 12345 Berlín) ',
'Website'           =>'Web stránka ',
'Optional: (eg. http://www.pixtur.de)'=>'Volitelné: (např. http://www.pixtur.de)',
'Intranet'          =>'Intranet',
'Optional: (eg. http://www.pixtur.de/login.php?name=someone)'=>'Volitelné: (http://www.pixtur.de/login.php?name=někdo)',
'E-Mail'           =>'E-mail',
'Comments|form label for company'=>'Komentáře',

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Optional'          =>'Volitelné',

### ../db/class_company.inc.php  ###
'more than expected'     =>'více než bylo očakávané',
'not available'        =>'nedostupné',

### ../db/class_effort.inc.php  ###
'optional if tasks linked to this effort'=>'volitelné, když jsou úkoly připojené na tuto práci',
'Time Start'         =>'Začátek',

### ../db/class_milestone.inc.php  ###
'Time End'          =>'Konec',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Description'         =>'Popis',

### ../db/class_issue.inc.php  ###
'Production build'      =>'',
'Steps to reproduce'     =>'Kroky pro reprodukci',
'Expected result'       =>'Očakávaný výsledek',
'Suggested Solution'     =>'Navrhované řešení',

### ../db/class_milestone.inc.php  ###
'optional if tasks linked to this milestone'=>'volitelné, ak jsou úkoly propojené na tento milník',

### ../lists/list_milestones.inc.php  ###
'Planned for'         =>'Plánované pro',

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Full name'          =>'Celé jméno',
'Required. Full name like (e.g. Thomas Mann)'=>'Vyžadované. Celé jméno jako např. Thomas Mann',
'Nickname'          =>'Přezdívka',
'only required if user can login (e.g. pixtur)'=>'vyžadované, jen při prihlášení uživ. (např. pixtur)',
'Optional: Color for graphical overviews (e.g. #FFFF00)'=>'Volitelné: Farba pro grafický prehlad (např. #FFFF00)',

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Tagline'           =>'Slogan',

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Mobile Phone'        =>'Mobilný telefón',
'Optional: Mobile phone (eg. +49-172-12345678)'=>'Volitelné: Mobilné telefónne číslo (např. +49-172-12345678)',
'Office Phone'        =>'Telefón',
'Optional: Office Phone (eg. +49-30-12345678)'=>'Volitelné: Telefónne číslo do kanceláře (např. +49-30-12345678)',
'Office Fax'         =>'Fax ',
'Optional: Office Fax (eg. +49-30-12345678)'=>'Volitelné: Telefónne číslo do kanceláře (např. +49-30-12345678)',
'Office Street'        =>'Adresa',
'Optional: Official Street and Number (eg. Poststreet 28)'=>'Volitelné: Ulice a číslo domu kanceláře (např. Poštovní 2)',
'Office Zipcode'       =>'PSČ',
'Optional: Official Zip-Code and City (eg. 12345 Berlin)'=>'Volitelné: PSČ kanceláře a Město (např. 53002 Pardubice)',
'Office Page'         =>'Web stránka',
'Optional: (eg. www.pixtur.de)'=>'Volitelné: (např. www.pixtur.de)',
'Office E-Mail'        =>'E-mail',
'Optional: (eg. hide@address.com)'=>'Volitelné: (např. hide@address.com)',
'Personal Phone'       =>'Soukromý telefón ',
'Optional: Private Phone (eg. +49-30-12345678)'=>'Volitelné: Soukromý telefón (např. +49-30-12345678)',
'Personal Fax'        =>'Soukromý fax',
'Optional: Private Fax (eg. +49-30-12345678)'=>'Volitelné: Soukromý telefón (např. +49-30-12345678)',
'Personal Street'       =>'Soukromá adresa',
'Optional: Private (eg. Poststreet 28)'=>'Volitelné: Ulica a číslo domu (např. Poštová 5)',
'Personal Zipcode'      =>'PSČ soukromé adresy',
'Optional: Private (eg. 12345 Berlin)'=>'Volitelné: PSČ soukromé adresy a mesto (např. 81101 Bratislava)',
'Personal Page'        =>'Osobní stránka',
'Personal E-Mail'       =>'Soukromý e-mail',
'Birthdate'          =>'Datum narození',

### ../db/class_project.inc.php  ###
'Color'            =>'Farba',
'Status summary'       =>'Souhrn stavu',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Comments'          =>'Komentáře',

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Password'          =>'Heslo',
'Only required if user can login|tooltip'=>'Vyžadované jen když se uživatel může přihlásit',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Profile'           =>'Profil',

### ../db/class_person.inc.php  ###
'Theme|Formlabel'       =>'Téma',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'insufficient rights'      =>'nedostatočná práva',

### ../db/class_task.inc.php  ###
'Short'            =>'Krátký',

### ../db/class_task.inc.php  ###
'Date start'         =>'Datum začátku',
'Date closed'         =>'Datum uzavření',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Status'           =>'Stav',

### ../db/class_project.inc.php  ###
'Project page'        =>'Stránka projektu',
'Wiki page'          =>'Wiki stránka',

### ../pages/home.inc.php  ###
'Priority'          =>'Priorita',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'Company'           =>'Společnost',

### ../db/class_project.inc.php  ###
'show tasks in home'     =>'zobrazit úkoly "doma"',
'validating invalid item'   =>'vyhodnocení neplatné položky',
'insufficient rights (not in project)'=>'nedostatočné práva (není v projektu)',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Project Template'      =>'Å ablona projektu',
'Inactive Project'      =>'Neaktivny projekt',
'Project|Page Type'      =>'Projekt',

### ../db/class_projectperson.inc.php  ###
'job'             =>'pozice',
'role'            =>'role',

### ../pages/task.inc.php  ###
'For Milestone'        =>'pro milník',

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'edit'            =>'upravit',

### ../db/class_task.inc.php  ###
'resolved_version'      =>'vyřešená_verze',
'show as folder (may contain other tasks)'=>'zobrazit jako složku (může obsahovat jiné úkoly)',
'is a milestone / version'  =>'je milník / verze',
'milestones are shown in a different list'=>'milníky jsou zobrazené v roznych zoznamoch',
'Completion'         =>'Dokončení',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Estimated time'       =>'Předpokladané trvání',
'Estimated worst case'    =>'Nejhorší varianta',
'Label'            =>'Označení',

### ../db/class_task.inc.php  ###
'Planned Start'        =>'Plánovaný začátek',
'Planned End'         =>'Plánovaný konec',

### ../pages/task.inc.php  ###
'task without project?'    =>'úkoly bez projektu?',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Folder'           =>'Složka',

### ../lists/list_tasks.inc.php  ###
'Milestone'          =>'Mílník',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'Task'            =>'Úkol',

### ../db/db.inc.php  ###
'Database exception'     =>'Databázová výjímka',
'Database exception. Please read <a href=\'http://streber.pixtur.de/index.php?go=taskView&tsk=1272\'>next steps on database errors.</a>'=>'Databázová vyjímka. Prosím přečtěte si <a href=\'http://streber.pixtur.de/index.php?go=taskView&tsk=1272\'>, kde jsou ďalšie kroky pro databázové chyby.',

### ../db/db_item.inc.php  ###
'<b>%s</b> isn`t a known format for date.'=>'<b>%s</b> není známy formát pro dátum.',
'unnamed'           =>'nepojménované',
'Unknown'           =>'Neznáme',
'Item has been modified during your editing by %s (%s minutes ago). Your changes can not be submitted.'=>'Položku v čase tvé úpravy změnil %s (pred %s minutami). Tvoje změny nemohou být odeslané',

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'to|very short for assigned tasks TO...'=>'k',
'in|very short for IN folder...'=>'v',

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'modified'          =>'změněno',

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'New Comment'         =>'Nový komentář',
'read more...'        =>'číst další...',
'Last of %s comments:'    =>'Posledných %s komentářů:',
'comment:'          =>'komentář',
'completed'          =>'dokončené',
'Approve Task'        =>'Schválit úkol',
'approved'          =>'schválené',
'closed'           =>'uzavřené',
'reopened'          =>'znovu otevřené',
'is blocked'         =>'je blokováno',
'moved'            =>'přesunuté',
'changed:'          =>'změněné:',
'commented'          =>'komentované',
'reassigned'         =>'přeřazené',
'renamed'           =>'prejjménované',
'edit wiki'          =>'upravit wiki',
'assigned'          =>'přiřazené',
'attached'          =>'přidaný',
'attached file to'      =>'přidaný soubor k',

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'restore'           =>'obnovit',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Changes'           =>'Změny',

### ../lists/list_changes.inc.php  ###
'Date'            =>'Datum',
'Who changed what when...'  =>'Kdo, co a kdy změnil...',
'what|column header in change list'=>'co',
'Date / by'          =>'Datum / kdo',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Edit'            =>'Upravit',

### ../lists/list_taskfolders.inc.php  ###
'New'             =>'Nový',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Delete'           =>'Odstranit',

### ../lists/list_comments.inc.php  ###
'Move to Folder'       =>'Presunout do složky',
'Shrink View'         =>'Zmenšit zobrazení',
'Expand View'         =>'Rozvinout zobrazení',
'Topic'            =>'Téma',
'Date|column header'     =>'Datum',
'By|column header'      =>'Od',

### ../lists/list_companies.inc.php  ###
'related companies'      =>'propojené firmy',
'Company|Column header'    =>'Firma',

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Name Short'         =>'Krátke jméno',
'Shortnames used in other lists'=>'Krátke jména použíté v jiných seznamech',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Phone'            =>'Telefón',

### ../lists/list_companies.inc.php  ###
'Phone-Number'        =>'Telefoní číslo',
'Proj'            =>'Proj',
'Number of open Projects'   =>'Počet otevřených projektů',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'People'           =>'Lidé',

### ../lists/list_companies.inc.php  ###
'People working for this person'=>'Lidé pracující pro tuto osobu',
'Edit company'        =>'Upravit firmu',
'Delete company'       =>'Smazat firmu',
'Create new company'     =>'Vytvořit novou firmu',

### ../lists/list_files.inc.php  ###
'Name|Column header'     =>'Názů',
'Parent item'         =>'Rodičovská položka',
'ID'             =>'ID',
'Click on the file ids for details.'=>'Víc detailov se zobrazí po kliknutí na ID souboru',
'Move files'         =>'Presunout soubory',
'File|Column header'     =>'Soubor',
'in|... folder'        =>'v',
'Attached to|Column header'  =>'Pripojit k',
'Thumbnail|Column header'   =>'Zmenšenina', # line 468
'ID %s'            =>'ID %s', # line 450
'Show Details'        =>'Zobraz detaily', # line 452

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'no efforts booked yet'    =>'zatím bez zaznamenané práce',

### ../pages/person.inc.php  ###
'Efforts'           =>'Práce',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'Project'           =>'Projekt',

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'person'           =>'Osoba',

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Task name. More Details as tooltips'=>'Název úkolu. Detaily se zobrazí jako bublina.',

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'Edit effort'         =>'Upravit práci',
'New effort'         =>'Nová práce',
'booked'           =>'zaznamenané',
'estimated'          =>'očakávané',
'Task|column header'     =>'Úkol',
'Start|column header'     =>'Začátek',
'D, d.m.Y'          =>'D, d.m.R',
'End|column header'      =>'Konec',
'len|column header of length of effort'=>'Délka',
'Daygraph|columnheader'    =>'Denní graf',

### ../pages/file.inc.php  ###
'Type'            =>'Typ',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Version'           =>'Verze',

### ../lists/list_files.inc.php  ###
'Size'            =>'Velkost',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Edit file'          =>'Upravit soubor',

### ../lists/list_files.inc.php  ###
'New file'          =>'Nový soubor',
'No files uploaded'      =>'Bez odeslaných souborů',
'Download|Column header'   =>'Stáhnout',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Milestones'         =>'Mílníky',

### ../lists/list_tasks.inc.php  ###
'Started'           =>'Započaté',
'%s hidden'          =>'%s krytých',
'Task name'          =>'Název úkolu',

### ../pages/task.inc.php  ###
'New folder'         =>'Nová složka',

### ../pages/company.inc.php  ###
'or'             =>'nebo',

### ../lists/list_milestones.inc.php  ###
'Due Today'          =>'Plánované na dnes',
'%s days late'        =>'%s dní v zpoždění',
'%s days left'        =>'zbývá %s dní',
'Tasks open|columnheader'   =>'Otevřené úkoly',
'Open|columnheader'      =>'Otevřené',
'%s open'           =>'%s otevřených',
'Completed|columnheader'   =>'Dokončeno',
'Completed tasks: %s'     =>'Dokončené úkoly: %s',
'closed'           =>'uzavřený',
'%s required'         =>'%s je vyžadované',

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Private'           =>'Soukromé',
'Mobil'            =>'Mobil',
'Office'           =>'Kancelář',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Companies'          =>'Společnosti',

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'last login'         =>'poslední přihlášení',
'Edit person'         =>'Upravit osobu',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Edit User Rights'      =>'Upravit používatelské prístupy',

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'Delete person'        =>'Smazat osobu',
'Active Projects|column header'=>'Aktivní projekty',
'Create new person'      =>'Vytvořit novou osobu',
'Profile|column header'    =>'Profil',
'Account settings for user (do not confuse with project rights)'=>'Nastavení účtu pro uživatele (nezamenit si s právami k projektu)',
'(adjusted)'         =>'(upravené)',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Priority is %s'       =>'Priorita je %s',

### ../lists/list_persons.inc.php  ###
'recent changes|column header'=>'poslední změny',
'changes since YOUR last logout'=>'změny od posledního odhlášení',

### ../lists/list_project_team.inc.php  ###
'Your related persons'    =>'Prepojené osoby na tebe',
'Rights'           =>'Práva',
'Persons rights in this project'=>'Práva osob v tomto projektu',
'Edit team member'      =>'Upravit člena týmu',
'Add team member'       =>'Přidat člena týmu',
'Remove person from team'   =>'Odstranit osobu z týmu',
'Member'           =>'Člen',
'Role'            =>'Role',
'last Login|column header'  =>'poslední přihlášení',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Created by'         =>'Vytvořil',

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'Item was originally created by'=>'Položka byla původně vytvořená',
'C'              =>'V',
'Created,Modified or Deleted' =>'Vytvořené, Změněné nebo Odstraněné',
'Deleted'           =>'Odstraněné',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Modified'          =>'Změněné',

### ../lists/list_projectchanges.inc.php  ###
'by Person'          =>'osobou',
'Person who did the last change'=>'Osoba, ktorá urobila poslednú změnu',
'Type|Column header'     =>'Typ',
'Item of item: [T]ask, [C]omment, [E]ffort, etc '=>'Položka položky: [Ú]loha, [K]omentář, Ú[s]ilie',
'item %s has undefined type' =>'položka %s má nedefinovaný typ',
'Del'             =>'Zma',
'shows if item is deleted'  =>'zobrazí zmazané položky',
'(on comment)'        =>'(na komentář)',
'(on task)'          =>'(na úkol)',
'(on project)'        =>'(na projekt)',

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Project priority (the icons have tooltips, too)'=>'Priority projektu',

### ../pages/home.inc.php  ###
'Task-Status'         =>'Stav úkolu',

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Status Summary'       =>'Souhrn',
'Short discription of the current status'=>'Krátký popis aktuálneho stavu',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Tasks'            =>'Úkoly',

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Number of open Tasks'    =>'Počet otevřených úkolů',
'Opened'           =>'Otevřené',
'Day the Project opened'   =>'Datum vytvorení projektu',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Closed'           =>'Ukončené',

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'Day the Project state changed to closed'=>'Den kdy stav projektu byl změněný na uzavřený',
'Edit project'        =>'Upravit projekt',
'Delete project'       =>'Smazat projekt',
'Log hours for a project'   =>'Zaznamenat hodiny pro projekt',
'Open / Close'        =>'Otvorit / Uzatvorit',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Create new project'     =>'Vytvořit nový projekt',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Create Template'       =>'Vytvořit šablonu',
'Project from Template'    =>'Projekt zo Å¡ablony',

### ../lists/list_projects.inc.php  ###
'... working in project'   =>'...pracující na projektu',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Folders'           =>'Složky',

### ../lists/list_taskfolders.inc.php  ###
'Number of subtasks'     =>'Počet podúkol',
'Create new folder under selected task'=>'Vytvořit novou složku pod zvoleným úkolem',
'Move selected to folder'   =>'Presunout do zvolené složky',

### ../lists/list_tasks.inc.php  ###
'Log hours for select tasks' =>'Zaznamenané hodiny pro označené úkoly',
'Priority of task'      =>'Priorita úkolu',
'Status|Columnheader'     =>'Stav',
'Modified|Column header'   =>'Změněné',
'Est.'            =>'Očak.',

### ../pages/home.inc.php  ###
'Estimated time in hours'   =>'Předpokladaný čas v hodinách',

### ../lists/list_tasks.inc.php  ###
'Add new Task'        =>'Přidat nový úkol',
'Report new Bug'       =>'Oznámit novou chybu',
'Add comment'         =>'Přidat komentář',
'Status->Completed'      =>'Stav->Ukončený',
'Status->Approved'      =>'Stav->Schválený',
'Move tasks'         =>'Presunout úkoly',
'Latest Comment'       =>'Posledný komentář',
'by'             =>'od',
'for'             =>'pro',
'%s open tasks / %s h'    =>'%s otevřených úkol / %s h',
'Label|Columnheader'     =>'Označení',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Assigned to'         =>'Priřazené k',

### ../lists/list_tasks.inc.php  ###
'Name, Comments'       =>'Meno, komentář',
'has %s comments'       =>'má %s komentářů',
'Task has %s attachments'   =>'Úkol ma %s príloh',
'- no name -|in task lists'  =>'- bez mena -',
'number of subtasks'     =>'počet podúkolů',
'Sum of all booked efforts (including subtasks)'=>'Súčet celého zaznamenaného úsilí (včetně podúkol)',
'Effort in hours'       =>'Práce v hodinách',
'Days until planned start'  =>'Dny do plánovaného začátku',
'Due|column header, days until planned start'=>'Start',
'planned for %s|a certain date'=>'plánované na %s',
'Est/Compl'          =>'Před./Ukon.',
'Estimated time / completed' =>'Předpoklad času/ukončení',
'estimated %s hours'     =>'predpokladaných %s hodin',
'estimated %s days'      =>'predpokladaných %s dní',
'estimated %s weeks'     =>'predpokladaných %s týdnů',
'%2.0f%% completed'      =>'dokončené na %2.0f%%',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Home'            =>'Domů',
'View item'          =>'Zobraz položku', # line 17
'Set Public Level'      =>'Nastav veřejnou úroveň', # line 27
'Active Projects'       =>'Aktivní projekty',
'Closed Projects'       =>'Uzatvorené projekty',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Project Templates'      =>'Šablóny projektů',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'View Project'        =>'Zobrazit projekt',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Uploaded Files'       =>'Odeslané soubory',
'Closed tasks'        =>'Uzařít úkoly',
'New project'         =>'Nový projekt',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Edit Project Description'  =>'Upravit popis projektu',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Edit Project'        =>'Upravit projekt',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Delete Project'       =>'Odstranit projekt',
'Change Project Status'    =>'Zmenit stav projektu',
'Add Team member'       =>'Přidat člena týmu',
'Edit Team member'      =>'Upravit člena týmu',
'Remove from team'      =>'Odstranit člena týmu',
'View Task'          =>'Zobrazit úkol',
'Edit Task'          =>'Upravit úkol',
'Delete Task(s)'       =>'Odstranit úkol',
'Restore Task(s)'       =>'Obnovit úkol',
'Move tasks to folder'    =>'Presunout úkoly do složky',
'Mark tasks as Complete'   =>'Označit úkoly jako vyřešené',
'Mark tasks as Approved'   =>'Označit úkoly jako schválené',
'New Task'          =>'Nový úkol',
'New bug'           =>'Nová chyba',

### ../pages/task.inc.php  ###
'New Milestone'        =>'Nový milník',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'New released Version'   =>'', # line 466
'Toggle view collapsed'    =>'Prepnout zobrazení',
'Add issue/bug report'    =>'Přidat hlášení problému/chyby',
'Edit Description'      =>'Upravit popis',
'Create Note'         =>'Vytvoř Poznámku', # line 531
'Edit Note'          =>'Uprav poznámku', # line 545
'View effort'         =>'Zobraz práci', # line 556
'View multiple efforts'    =>'Zobraz více prací', # line 569
'Log hours'          =>'Zaznamenat hodiny',
'Edit time effort'      =>'Upravit čas práce',
'View comment'        =>'Zobrazit komentář',
'Create comment'       =>'Vytvořit komentář',
'Edit comment'        =>'Upravit komentář',
'Delete comment'       =>'Smazat komentář',
'View file'          =>'Zobrazit soubor',
'Upload file'         =>'Odeslat',
'Update file'         =>'Aktualizovat soubor',

### ../pages/file.inc.php  ###
'Download'          =>'Stáhnout',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Show file scaled'      =>'Zobrazit soubor v inej mierke',
'List Companies'       =>'Seznam firem',
'View Company'        =>'Zobrazit firmy',

### ../pages/company.inc.php  ###
'New company'         =>'Nová firma',
'Edit Company'        =>'Upravit firmu',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Delete Company'       =>'Odstranit firmu',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Link Persons'        =>'Propojit osoby',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'List Persons'        =>'Seznam osob',
'View Person'         =>'Zobrazit osoby',

### ../pages/person.inc.php  ###
'New person'         =>'Nová osoba',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Edit Person'         =>'Upravit osobu',
'Delete Person'        =>'Smazat osobu',
'View Efforts of Person'   =>'Zobrazit námahu osoby',
'Send Activation E-Mail'   =>'Odeslat aktivační e-mail',
'Flush Notifications'     =>'Odeslat upozornění',
'Login'            =>'Prihlášení',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Register'          =>'Registrace', # line 647
'Login'            =>'Přihlášení', # line 618
'Logout'           =>'Odhlášení',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'License'           =>'Licence',
'restore Item'        =>'obnovit položku',

### ../pages/error.inc.php  ###
'Error'            =>'Chyba',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Activate an account'     =>'Aktivovat účet',
'System Information'     =>'Systémové informácie',
'PhpInfo'           =>'PhpInfo',
'Search'           =>'Hladat',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Comment on task|page type'  =>'Komentář k úkolu',

### ../pages/task.inc.php  ###
'(deleted %s)|page title add on with date of deletion'=>'(zmazané %s)',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Edit this comment'      =>'Upravit tento komentář',
'New Comment|Default name of new comment'=>'Nový komentář',
'Reply to |prefix for name of new comment on another comment'=>'Odpověd: ',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'Comment'           =>'Komentář',
'Warning'           =>'Varování',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Edit Comment|Page title'   =>'Upravit komentář',
'New Comment|Page title'   =>'Nový komentář',
'On task %s|page title add on'=>'Na úkolu %s',

### ../pages/file.inc.php  ###
'On project %s|page title add on'=>'Na projekte %s',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Occasion|form label'     =>'Důvod',
'Public to|form label'    =>'Zverejnit pro',
'Select some comments to delete'=>'Označ některé komentáře na smazání',
'WARNING: Failed to delete %s comments'=>'VAROVANIE: Nepodařilo se smazat %s komentářů',
'Moved %s comments to trash'=>'%s komentářů presunutých do odpadků',
'Select some comments to move'=>'Označ některé komentáře na přesun',

### ../pages/task.inc.php  ###
'insufficient rights'     =>'nedostatočné oprávnení',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Can not edit comment %s'   =>'Není možné upravit komentář %s',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Edit tasks'         =>'Upravit úkoly',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Select one folder to move comments into'=>'Vyber jednu složku, do které se presunou komentáře',
'... or select nothing to move to project root'=>'... nebo neoznač nic, když chceš presun do základu projektu',
'No folders in this project...'=>'V tomto projekte není složka...',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Move items'         =>'Přesunout položky',

### ../pages/company.inc.php  ###
'related projects of %s'   =>'',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'admin view'         =>'zobrazení admina',
'List'            =>'Seznam',

### ../pages/company.inc.php  ###
'no companies'        =>'bez firem',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Overview'          =>'Přehled',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Edit this company'      =>'Upravit túto firmu',
'edit'            =>'upravit',
'Create new person for this company'=>'Vytvořit novou osobu pro tuto firmu',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'Person'           =>'Osoba',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Create new project for this company'=>'Vytvořit nový projekt pro tuto firmu',
'Add existing persons to this company'=>'Přidat existující osobu do této firmy',
'Persons'           =>'Lidé',
'Adress'           =>'Adresa',
'Fax'             =>'Fax',
'Web'             =>'Web',
'Intra'            =>'Intra',
'Mail'            =>'E-mail',
'related Persons'       =>'propojené osoby',
'link existing Person'    =>'propojit existující osobu',
'create new'         =>'vytvořit novou',
'no persons related'     =>'bez propojenej osoby',
'Active projects'       =>'Aktivní projekty',
' Hint: for already existing projects please edit those and adjust company-setting.'=>'Tip: existující projekty prosím upravte a nastavte v nich firmu',
'no projects yet'       =>'zatí bez projektů',
'Closed projects'       =>'Ukončené projekty',
'Create another company after submit'=>'Vytvořit další firmu po odeslaní',
'Edit %s'           =>'Upravit %s',
'Add persons employed or related'=>'Přidat osoby zaměstnané nebo napojené',
'NOTE: No persons selected...'=>'UPOZORNĚNÍ: Bez označených osob...',
'NOTE person already related to company'=>'UPOZORNĚNÍ: Osoba je už provázaná na firmu',
'Select some companies to delete'=>'Označit některé firmy na smazání',
'WARNING: Failed to delete %s companies'=>'VAROVÁNÍ: Nepodařilo se smazat %s spoločností',
'Moved %s companies to trash'=>'%s firiem presunutých do odpadků',

### ../pages/effort.inc.php  ###
'New Effort'         =>'Nová práce',

### ../pages/file.inc.php  ###
'only expected one task. Used the first one.'=>'očakáva se jen jeden úkol. Použijte se první',

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Edit Effort|page type'    =>'Upravit práci',
'Edit Effort|page title'   =>'Upravit práci',
'New Effort|page title'    =>'Nová práce',
'Date / Duration|Field label when booking time-effort as duration'=>'Datum / Trvaní',

### ../pages/file.inc.php  ###
'For task'          =>'Pro úkol',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Public to'          =>'Zverejnit pro',

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Could not get effort'    =>'Není možné získat info. o práci',
'Could not get project of effort'=>'Není možné získat práci projektu',
'Could not get person of effort'=>'Není možné získat práci osoby',
'Name required'        =>'Je vyžadované jméno',
'Cannot start before end.'  =>'Není možné začít před koncem',
'Select some efforts to delete'=>'Označ nějakou práci na smazání',
'WARNING: Failed to delete %s efforts'=>'VAROVÁNÍ: Nepodařilo se smazat %s práci',
'Moved %s efforts to trash'=>'%s práce presunuté do koše',

### ../pages/error.inc.php  ###
'Error|top navigation tab'  =>'Chyba',
'Unknown Page'        =>'Neznáma stránka',

### ../pages/file.inc.php  ###
'Could not access parent task.'=>'Není možné přistoupit k nadřazenému úkolu.',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'File'            =>'Soubor',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Item-ID %d'         =>'ID položky %d',

### ../pages/file.inc.php  ###
'Edit this file'       =>'Upravit tento soubor',
'Version #%s (current): %s'  =>'Verze #%s (aktuálna): %s',
'Filesize'          =>'Velkost souboru',
'Uploaded'          =>'Odeslané',
'Uploaded by'         =>'Odeslal',
'Version #%s : %s'      =>'Verze #%s : %s',
'Upload new version|block title'=>'Odeslat novou verzi',
'Could not edit task'     =>'Není možné upravit úkol',
'Edit File|page type'     =>'Upravit soubor',
'Edit File|page title'    =>'Upravit soubor',
'New file|page title'     =>'Nový soubor',
'Could not get file'     =>'Není možné získat soubor',
'Could not get project of file'=>'Není možné získat projekt souboru',
'Please enter a proper filename'=>'Vlož správny název souboru',
'Select some files to delete' =>'Označ soubory na smazaní',
'WARNING: Failed to delete %s files'=>'VAROVANIE: Nepodařilo se smazat %s souborů',
'Moved %s files to trash' =>'%s souborov presunutých do odpadků',
'Select some file to display' =>'Označ soubory na zobrazení',

### ../render/render_misc.inc.php  ###
'Today'            =>'Dnes',

### ../pages/home.inc.php  ###
'Personal Efforts'      =>'Osobní práce',
'At Home'           =>'Doma',
'F, jS'            =>'F, jS',
'Functions'          =>'Funkce',
'View your efforts'      =>'Zobrazit tvoji práci',
'Edit your profile'      =>'Upravit tvůj profil',
'Your projects'        =>'Tvoje projekty',
'S|Column header for status' =>'V',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Select lines to use functions at end of list'=>'Výběr řádků, pro funkce uvedené níže',

### ../pages/home.inc.php  ###
'P|Column header for priority'=>'P',
'Priority|Tooltip for column header'=>'Priorita',
'Company|column header'    =>'Firma',
'Project|column header'    =>'Projekt',
'Edit|function in context menu'=>'Upravit',
'Log hours for a project|function in context menu'=>'Zaznamenat hodiny pro projekt',
'Create new project|function in context menu'=>'Vytvořit nový projekt',
'You are not assigned to a project.'=>'Nie si přiřazený k projektu',
'You have no open tasks'   =>'Nemáš otevřené úkoly',
'Open tasks assigned to you' =>'Tvoje otevřené úkoly',
'Open tasks (including unassigned)'=>'Otevřené úkoly (včetně nepřiřazených)',
'All open tasks'       =>'Všechny otevřené úkoly',
'P|column header'       =>'P',
'S|column header'       =>'S',
'Folder|column header'    =>'Priečinok',
'Modified|column header'   =>'Změněné',
'Est.|column header estimated time'=>'Očak.',
'Edit|context menu function' =>'Upravit',
'status->Completed|context menu function'=>'stav->Ukončené',
'status->Approved|context menu function'=>'stav->Schválené',
'Delete|context menu function'=>'Odstranit',
'Log hours for select tasks|context menu function'=>'Zaznamenat hodiny pro označené úkoly',
'%s tasks with estimated %s hours of work'=>'%s úkol s predpokladanými %s hodinami práce',

### ../pages/login.inc.php  ###
'Login|tab in top navigation' =>'Prihlášení',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Go to your home. Alt-h / Option-h'=>'Přejít domů. Alt-h /Option-h',

### ../pages/login.inc.php  ###
'License|tab in top navigation'=>'Licence',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'Your projects. Alt-P / Option-P'=>'Tvoje projekty. Alt-P / Option-P',

### ../pages/login.inc.php  ###
'Welcome to streber|Page title'=>'Vitejte v streberovi|',
'please login'        =>'prosím přihlašte se',
'Nickname|label in login form'=>'Přezdívka',
'Password|label in login form'=>'Heslo',
'I forgot my password.|label in login form'=>'Zapoměl jsem svoje heslo.',
'I forgot my password'    =>'Zapoměl jsem svoje heslo',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Create another project after submit'=>'Vytvořit další projekt po odeslaní',

### ../pages/login.inc.php  ###
'If you remember your name, please enter it and try again.'=>'Pokud si pamatujes své jméno, zadej ho a zkus akci znovu',
'Supposed a user with this name existed a notification mail has been sent.'=>'Pravděpodobně již uživatel s tím to jménem existuje a informace mu byly zaslány emailem.',
'invalid login|message when login failed'=>'neplatné přihlášení',
'Welcome %s. Please adjust your profile and insert a good password to activate your account.'=>'Výtej %s. Uprav si prosím svůj profil a vlož dobré heslo pro aktivaci účtu.',
'Sorry, but this activation code is no longer valid. If you already have an account, you could enter your name and use the <b>forgot password link</b> below.'=>'Omlouvám se, ale tento aktivační kód už není platný. Jestli máš účet, vlož svoje jméno a použij <b>Zapoměl jsem svoje heslo</b>.',
'License|page title'     =>'Licence',

### ../pages/misc.inc.php  ###
'Select some items to restore'=>'Označ nejaké položky pro obnovu',
'Item %s does not need to be restored'=>'Položka %s nepotřebuje obnovu',
'WARNING: Failed to restore %s items'=>'VAROVANIE: Nepodařilo se obnovit %s položek',
'Restored %s items'      =>'Obnovených %s položek',
'Admin|top navigation tab'  =>'Admin',
'System information'     =>'Systémové informáce',
'Admin'            =>'Admin',
'Database Type'        =>'Typ databáze',
'PHP Version'         =>'PHP',
'extension directory'     =>'adresář rozšíření',
'loaded extensions'      =>'načtené rozšíření',
'include path'        =>'včetně cesty',
'register globals'      =>'',
'magic quotes gpc'      =>'',
'magic quotes runtime'    =>'',
'safe mode'          =>'záchranný režim',

### ../pages/person.inc.php  ###
'Active People'        =>'Aktivní osoby',
'relating to %s|page title add on listing pages relating to current user'=>'vázající se k %s',
'Note|Page function person'  =>'Poznámka', # line 475

### ../render/render_misc.inc.php  ###
'With Account|page option'  =>'S účtem',
'All Persons|page option'   =>'VÅ¡echny osoby',

### ../pages/person.inc.php  ###
'People/Project Overview'   =>'Přehled osob/projektů',
'no related persons'     =>'bez provázaných osob',
'Persons|Pagetitle for person list'=>'Osoby',
'relating to %s|Page title Person list title add on'=>'provázaný na %s',
'admin view|Page title add on if admin'=>'admin zobrazení',
'Edit this person|Tooltip for page function'=>'Upravit tuto osobu',
'Profile|Page function edit person'=>'Profil',
'Edit User Rights|Tooltip for page function'=>'Upravit uživatelská práva',
'User Rights|Page function for edit user rights'=>'Uživatelská práva',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Summary|Block title'     =>'Souhrn',

### ../pages/person.inc.php  ###
'Mobile|Label mobilephone of person'=>'Mobil',
'Office|label for person'   =>'Kancelář',
'Private|label for person'  =>'Soukromé',
'Fax (office)|label for person'=>'Fax (do kanceláře)',
'Website|label for person'  =>'Web stránka',
'Personal|label for person'  =>'Osobní',
'E-Mail|label for person office email'=>'E-mail',
'E-Mail|label for person personal email'=>'E-mail',
'Adress Personal|Label'    =>'Soukromá adresa',
'Adress Office|Label'     =>'Adresa kanceláře',
'Birthdate|Label'       =>'Datum narození',
'works for|List title'    =>'pracuje pro',
'not related to a company'  =>'bez vazby na firmu',
'no company'         =>'bez firmy', # line 608
'Person details'       =>'Osobní detaily', # line 618
'works in Projects|list title for person projects'=>'pracuje na projektech',
'no active projects'     =>'bez aktívního projektu',
'Assigned tasks'       =>'Priřazené úkoly',
'No open tasks assigned'   =>'Zatím bez přiřazené otevřené úkoly',
'Efforts|Page title add on'  =>'Práce',
'no efforts yet'       =>'momentálně bez práce',
'not allowed to edit'     =>'není možné upravovat',
'Edit Person|Page type'    =>'Upravit osobu',
'Person with account (can login)|form label'=>'Osoba s účtem (může se přihlásit)',
'Password|form label'     =>'Heslo',
'confirm Password|form label' =>'potvrdit heslo',
'-- reset to...--'      =>'-- vynulovat na... --',
'Profile|form label'     =>'Profil',
'- no -'           =>'-- ne --', # line 971
'Assigne to project|form label'=>'K projektu', # line 980
'daily'            =>'denne',
'each 3 days'         =>'každé 3 dny',
'each 7 days'         =>'každých 7 dní',
'each 14 days'        =>'každých 14 dní',
'each 30 days'        =>'každých 30 dní',
'Never'            =>'Nikdy',
'Send notifications|form label'=>'Poslat upozornění',
'Send mail as html|form label'=>'Poslat e-mail jako html',
'Theme|form label'      =>'Téma',
'Language|form label'     =>'Jazyk',
'Time zone|form label'    =>'Časová zóna', # line 1886
'Create another person after submit'=>'Po odeslaní vytvořit další osobu',
'Could not get person'    =>'Nelze načíst osobu',
'Sending notifactions requires an email-address.'=>'Odeslání upozornění vyžaduje e-mailovou adresu',
'NOTE: Nickname has been converted to lowercase'=>'UPOZORNENIE: Přezdívka byla konvertována na malá písmena',
'NOTE: Nickname has to be unique'=>'UPOZORNENIE: Přezdívka musí byt jedinečná',
'passwords do not match'   =>'heslá nesouhlasí',
'Password is too weak (please add numbers, special chars or length)'=>'Heslo je príliš slabé (přidej čísla, zvláštní znaky nebo víc znaků)',
'Login-accounts require a unique nickname'=>'Účty s možností přihlášení vyžadují jedinečné přezdívky',
'A notification / activation will be mailed to <b>%s</b> when you log out.'=>'Upozornění / aktivace bude odeslaná na <b>%s</b>, když se odhlásíš.',

### ../render/render_wiki.inc.php  ###
'Read more about %s.'     =>'Čti další o %s',

### ../pages/person.inc.php  ###
'WARNING: could not insert object'=>'VAROVANIE: Není možné vložit objekt',
'Select some persons to delete'=>'Vyberte nejaké osoby pro smazání',
'<b>%s</b> has been assigned to projects and can not be deleted. But you can deativate his right to login.'=>'<b>%s</b> je přiřazený k projektům a proto nemůže být smazan. Ale můžete deaktivovat jeho práva na přihlášení se.',
'WARNING: Failed to delete %s persons'=>'VAROBANIE: Nepodařilo se smazat %s osob.',
'Moved %s persons to trash'=>'%s osob presunutých do odpadků',
'Insufficient rights'     =>'Nedostatočné práva',
'Since the user does not have the right to edit his own profile and therefore to adjust his password, sending an activation does not make sense.'=>'Když uživatel nemá právo upravit svůj vlastní profil a tedy ani heslo, odeslání aktiváce nemá smysl.',
'Sending an activation mail does not make sense, until the user is allowed to login. Please adjust his profile.'=>'Odeslání aktivačního e-mailu nemá smysl, pokud se uživatel nemůže přihlásit. Uprav prosím jeho profil.',
'Activation mail has been sent.'=>'Aktivační e-mail byl odeslaný',
'Sending notification e-mail failed.'=>'Odeslání upozornujícího e-mailu se nepodařilo.',
'Select some persons to notify'=>'Vyberte ludí pro notifikáciu',
'WARNING: Failed to mail %s persons'=>'VAROVANIE: nepodarilo se e-mailovat pro %s osob',
'Sent notification to %s person(s)'=>'Odeslané upozornění pro %s osob',
'Select some persons to edit' =>'Vyberte nejaké osoby pro úpravy',
'Could not get Person'    =>'Nelze načíst osobu',
'Edit Person|page type'    =>'Upravit osobu',
'Adjust user-rights'     =>'Přizpůsobit oprávnení',
'Please consider that activating login-accounts might trigger security-issues.'=>'Berte do úvahy, že aktivace přihlašovacích účtů může zpusobit bezpečnostní problémy',
'Person can login|form label' =>'Osoba se může přihlásit',
'User rights changed'     =>'Oprávnení uživatele byly změněny',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Active'           =>'Aktivní',
'Templates'          =>'Å ablony',
'Your Active Projects'    =>'Tvoje aktivní projekty',
'relating to %s'       =>'vážíci se k %s',
'List|page type'       =>'Seznam',
'<b>NOTE</b>: Some projects are hidden from your view. Please ask an administrator to adjust you rights to avoid double-creation of projects'=>'<b>UPOZORNĚNÍ</b>: Některé projekty jsou pro tebe skryté. Prosím požádej administrátora, aby upravil tvoje práva, aby nedošlo vícnásobnému vytvářaní projektů',
'create new project'     =>'vytvořit nový projekt',
'not assigned to a project'  =>'nepřiřazený k projektu',
'Your Closed Projects'    =>'Tvoje uzavřené projekty',
'invalid project-id'     =>'neplatné id projektu',
'Edit this project'      =>'Upravit tento projekt',

### ../pages/task.inc.php  ###
'new'            =>'nové:',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Add person as team-member to project'=>'Přidat osobu jako člena týmu',
'Team member'         =>'Člen týmu',
'Create task'         =>'Vytvořit úkol',
'Create task with issue-report'=>'Vytvořit úkol s hlásením problému',
'open'            =>'otevřené',


### ../pages/task.inc.php  ###
'Bug'             =>'Chyba',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Book effort for this project'=>'Zaznamenat práci pro tento projekt',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'Effort'           =>'Práce',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Details|block title'     =>'Detaily',
'Client|label'        =>'Klient',
'Phone|label'         =>'Telefón',
'E-Mail|label'        =>'E-mail',
'Status|Label in summary'   =>'Stav',
'Wikipage|Label in summary'  =>'Wiki stránka',
'Projectpage|Label in summary'=>'Stránka projektu',
'Opened|Label in summary'   =>'Otevřené',
'Closed|Label in summary'   =>'Uzavřené',
'Created by|Label in summary' =>'Vytvořil',
'Last modified by|Label in summary'=>'Naposledy změnil',
'Logged effort'        =>'Zaznamenaná práce',
'hours'            =>'hodiny',
'Team members'        =>'Členové týmu',
'Your tasks'         =>'Tvoje úkoly',
'No tasks assigned to you.'  =>'Pro tebe nejsou přiřazené úkoly',
'All project tasks'      =>'Všechny úkoly projektu',
'Comments on project'     =>'Komentáře k projektu',
'Closed Tasks'        =>'Uzavřené úkoly',
'No tasks have been closed yet'=>'ještě žádný úkol nebyl uzavřen',
'changed project-items'    =>'změněné položky projektu',
'no changes yet'       =>'zatím bez změn',
'all open'          =>'všechny otevřené',
'all my open'         =>'všechny moje otevřené',
'my open for next milestone' =>'moje otevřené pro další milník',
'not assigned'        =>'nepřiřazené',
'blocked'           =>'blokované',
'open bugs'          =>'otvořená chyba',
'to be approved'       =>'na schválení',
'open tasks'         =>'otevřené úkoly',
'my open tasks'        =>'moje otevřené úkoly',
'next milestone'       =>'nasledující milník',
'Create a new folder for tasks and files'=>'Vytvořit novou složku pro úkoly a soubory',

### ../pages/task.inc.php  ###
'new subtask for this folder' =>'nové podúkoly pro tento složka',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Filter-Preset:'       =>'Přednastavení filtru:',
'No tasks'          =>'Bez úkolů',
'Project Issues'       =>'Problémy projektu',
'Add Bugreport'        =>'Přidat hlášení chyby',

### ../render/render_misc.inc.php  ###
'Issues'           =>'Problémy',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'Report Bug'         =>'Hlášení chyby',
'new Effort'         =>'nová práce',
'Upload file|block title'   =>'Odeslat soubor',
'new Milestone'        =>'nový milník',
'View open milestones'    =>'Zobrazit otevřené milníky',
'View closed milestones'   =>'Zobrazit uzavřené milníky',
'Project Efforts'       =>'Práce projektu',
'Company|form label'     =>'Firma',
'Select some projects to delete'=>'Vybrat některé projekty na smazání',
'WARNING: Failed to delete %s projects'=>'VAROVÁNÍ: Nepodařilo se smazat %s projektů',
'Moved %s projects to trash'=>'%s projektů presunutých do odpadků',
'Select some projects...'   =>'Vyber nejaký projekt...',
'Invalid project-id!'     =>'Neplatné id projektu',
'Y-m-d'            =>'R-m-d',
'WARNING: Failed to change %s projects'=>'VAROVÁNÍ: Nepodařilo se změnit %s projektů',
'Closed %s projects'     =>'Uzatvorených %s projektů',
'Reactivated %s projects'   =>'Reaktivovaných %s projektů',
'Select new team members'   =>'Vyber nového člena týmu',
'Found no persons to add. Go to `People` to create some.'=>'Nejsou dostupné žádné osoby. Jdi do časti `Lidé` a vytvoř nekoho.',
'Add'             =>'Přidat',
'No persons selected...'   =>'Žádná osoba není označená',
'Could not access person by id'=>'Není možné přistoupit o osobě přez id',
'NOTE: reanimated person as team-member'=>'UPOZORNĚNÍ: osoba znovu zařazená do týmu.',
'NOTE: person already in project'=>'UPOZORNĚNÍ: osoba je už v projekte ',
'Template|as addon to project-templates'=>'Å ablona',
'Failed to insert new project person. Data structure might have been corrupted'=>'Nepodařilo se vložit novou osobu. Datová struktura může být poškozená.',
'Failed to insert new issue. DB structure might have been corrupted.'=>'Nepodařilo se vložit nový problém. Datová struktura může být poškozená.',
'Failed to update new task. DB structure might have been corrupted.'=>'Nepodařilo se aktualizovat nový úkol. Datová struktura může být poškozená.',
'Failed to insert new comment. DB structure might have been corrupted.'=>'Nepodařilo se vložit komentář. Datová struktura může být poškozená.',
'Project duplicated (including %s items)'=>'Duplicitní projekt (včetně %s položek)',
'Select a project to edit description'=>'Vyber projekt, kterému chceš upravit popis',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Edit description'      =>'Upravit popis',

### ../pages/projectperson.inc.php  ###
'Edit Team Member'      =>'Upravit člena týmu',
'role of %s in %s|edit team-member title'=>'role %s v %s',
'Role in this project'    =>'Role v projektu',
'start times and end times'  =>'počáteční a koncový čas',
'duration'          =>'trvání',
'Log Efforts as'       =>'Zaznamenat práci jako',
'Changed role of <b>%s</b> to <b>%s</b>'=>'Změněná role z <b>%s</b> na <b>%s</b>',

### ../pages/search.inc.php  ###
'Jumped to the only result found.'=>'Přejít na jediný nálezený výsledek',
'Search Results'       =>'Výsledky hledání',
'Searching'          =>'Hledání',
'Found %s companies'     =>'Nalezených %s firiem',
'Found %s projects'      =>'Nalezených %s projektů',
'Found %s persons'      =>'Nalezených %s osob',
'Found %s tasks'       =>'Nalezených %s úkol',
'Found %s comments'      =>'Nalezených %s komentářů',
'Sorry. Could not find anything.'=>'lituji. Nic jsem nenašel',
'Due to limitations of MySQL fulltext search, searching will not work for...<br>- words with 3 or less characters<br>- Lists with less than 3 entries<br>- words containing special charaters'=>'Kvoli limitom MySQL fulltextové hledání nebude fungovat pre...<br>- slová s 3 a menej znakmi<br>- Seznamami s menej ako 3 položkami<br>- slovami obsahujúcimi špeciálne znaky',
'Other team members changed nothing since last logout (%s)'=>'Ostatní členové týmu nic nezměnili od posledního odhlášení (%s)',

### ../pages/task.inc.php  ###
'Edit this task'       =>'Upravit túto úkol',
'Delete this task'      =>'Smazat túto úkol',
'Restore this task'      =>'Obnovit túto úkol',
'Undelete'          =>'Obnovit',
'new bug for this folder'   =>'nová chyba pro tento složka',
'new task for this milestone' =>'nový úkol pro tento milník',
'Append details'       =>'Přidat detaily',
'Complete|Page function for task status complete'=>'Ukončit',
'Approved|Page function for task status approved'=>'Schválit',
'Description|Label in Task summary'=>'Popis',
'Part of|Label in Task summary'=>'Patří do',
'Status|Label in Task summary'=>'Stav',
'Opened|Label in Task summary'=>'Otevřené',
'Planned start|Label in Task summary'=>'Plánovaný začátek',
'Planned end|Label in Task summary'=>'Plánovaný konec',
'Closed|Label in Task summary'=>'Zavřené',
'Created by|Label in Task summary'=>'Vytvořil',
'Last modified by|Label in Task summary'=>'Naposledy upravil',
'Logged effort|Label in task-summary'=>'Zaznamenaná práce',
'Attached files'       =>'Pripojené soubory',
'attach new'         =>'připojit úkol',
'Upload'           =>'Odeslat',
'Issue report'        =>'Report problému',
'Platform'          =>'Platforma',
'OS'             =>'OS',
'Build'            =>'Sestavení',
'Steps to reproduce|label in issue-reports'=>'Kroky k reprodukcií',
'Expected result|label in issue-reports'=>'Očakávaný výsledek',
'Suggested Solution|label in issue-reports'=>'Navrhované řešení',
'No project selected?'    =>'Žádný projekt si neoznačil?',
'Please select only one item as parent'=>'Vyber prosím len jednu položku jako nadřazenou',
'Insufficient rights for parent item.'=>'Nedostatočné práva pro nadřazenou položku',
'could not find project'   =>'není možné nájst projekt',
'I guess you wanted to create a folder...'=>'Předpokladám, že si chcel vytvořit složka',
'Assumed <b>%s</b> to be mean label <b>%s</b>'=>'Předpokladám, že <b>%s</b> znamená označení <b>%s</b>',
'Bug|Task-Label that causes automatically addition of issue-report'=>'Chyba',
'Feature|Task label that added by default'=>'Vlastnost',
'No task selected?'      =>'Žádný úkol není označen?',
'Edit %s|Page title'     =>'Upravit %s',
'New task'          =>'Nový úkol',
'for %s|e.g. new task for something'=>'pro %s',
'-- undefined --'       =>'--nedefinované--',
'Resolved in'         =>'Vyřešeno v',
'- select person -'      =>'--výběr osoby--',
'Assign to'          =>'Přiřazené k',
'Assign to|Form label'    =>'Přiradit k',
'Also assign to|Form label'  =>'Též přiradit k',
'Prio|Form label'       =>'Priorita',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'undefined'          =>'nedefinované',

### ../pages/task.inc.php  ###
'30 min'           =>'30 min',
'1 h'             =>'1 h',
'2 h'             =>'2 h',
'4 h'             =>'4 h',
'1 Day'            =>'1 den',
'2 Days'           =>'2 dny',
'3 Days'           =>'3 dny',
'4 Days'           =>'4 dny',
'1 Week'           =>'1 týden',
'1,5 Weeks'          =>'1,5 týdenů',
'2 Weeks'           =>'2 týdeny',
'3 Weeks'           =>'3 týdeny',
'Completed'          =>'Dokončeno',
'Severity|Form label, attribute of issue-reports'=>'Náročnost',
'reproducibility|Form label, attribute of issue-reports'=>'reprodukovatelnost',
'unassigned to %s|task-assignment comment'=>'nepřiřazené k %s',
'formerly assigned to %s|task-assigment comment'=>'predtým přiřazená k %s',
'task was already assigned to %s'=>'úkol už byl přiřazen k %s',
'Failed to retrieve parent task'=>'Nepodařilo se získat nadřazený úkol',
'Task requires name'     =>'Úkol vyžaduje název',
'ERROR: Task called %s already exists'=>'CHYBA: Úkol s názvom %s už existuje',
'Turned parent task into a folder. Note, that folders are only listed in tree'=>'Nadřazený úkol je preměněný na složku. Všimni si, že složky jsou zobrazené v stromové štruktúře',
'Failed, adding to parent-task'=>'Nepodařilo se přidat nadřazený úkol',
'NOTICE: Ungrouped %s subtasks to <b>%s</b>'=>'POZNÁMKA: Nezoskupených %s podúkol k %s',
'HINT: You turned task <b>%s</b> into a folder. Folders are shown in the task-folders list.'=>'TIP: Zmenil si úkol <b>%s</b> na složka. Složky jsou zobrazené v samostatném sezname úkol-složek.',
'NOTE: Created task %s with ID %s'=>'POZNÁMKA: Vytvořený úkol %s s ID %s',
'NOTE: Changed task %s with ID %s'=>'POZNÁMKA: Změněný úkol %s s ID %s',
'Select some tasks to move'  =>'Vyber nejaké úkoly na přesun',
'Can not move task <b>%s</b> to own child.'=>'Není možné přesunout úkol <b>%s</b do vlastného potomka',
'Can not edit tasks %s'    =>'Není možné upravit úkol %s',
'insufficient rights to edit any of the selected items'=>'nedostatočné práva na úpravu označených položiek',
'Select folder to move tasks into'=>'Vyber složka, do ktorého se mejú presunout úkoly',
'(or select nothing to move to project root)'=>'(nebo nic neoznač, když se úkoly majú presunout do nejvyšší úrovně',
'Task <b>%s</b> deleted'   =>'Úkol <b>%s</b> byla zmazaná',
'Moved %s tasks to trash' =>'%s úkolů presunutých do koše',
' ungrouped %s subtasks to above parents.'=> ' neseskupené %s úkoly pod nadřazenými',
'No task(s) selected for deletion...'=>'Žádné úkoly ne jsou označené na smazání...',
'ERROR: could not retrieve task'=>'CHYBA: není možné získat úkol',
'Task <b>%s</b> does not need to be restored'=>'Úkol <b>%s</b> nepotřebuje byt obnovený',
'Task <b>%s</b> restored'   =>'Úkol <b>%s</b> je obnovený',
'Failed to restore Task <b>%s</b>'=>'Nepodařilo se obnovit úkol <b>%s</b>',
'Task <b>%s</b> do not need to be restored'=>'Úkol <b>%s</b> nepotřebuje byt obnovený',
'No task(s) selected for restoring...'=>'Žádné úkoly ne jsou označené na obnovení...',
'Select some task(s) to mark as completed'=>'Vyber nejaké úkoly na označení jako ukončené',
'Marked %s tasks (%s subtasks) as completed.'=>'%s úkolů (%s podúkolů) označených ako ukončené',
'%s error(s) occured'     =>'Vyskytlo se %s chýb',
'Select some task(s) to mark as approved'=>'Vyber nejaké úkoly na schválení',
'Marked %s tasks as approved and hidden from project-view.'=>'%s označených úkol ako schválených a ukrytých z náhladu na projekt',
'Select some task(s)'     =>'Vyber nejaké úkoly',
'could not update task'    =>'není možné aktualizovat úkoly',
'No task selected to add issue-report?'=>'Žádný úkol není označená na přidaní hlášení o chybě',
'Task already has an issue-report'=>'Úkol už má hlášení o chybe',
'Adding issue-report to task' =>'Pridaní hlášení o chybe k úkole',
'Could not get task'     =>'Neviem získat úkol',
'Select a task to edit description'=>'Vyber nejaké úkoly na úpravu popisu',

### ../render/render_form.inc.php  ###
'Please use Wiki format'   =>'Prosím, použijte Wiki formát',
'Submit'           =>'Odeslat',
'Cancel'           =>'Zrušit',
'Apply'            =>'Použít',

### ../render/render_list.inc.php  ###
'for milestone %s'      =>'pro mílník',
'changed today'        =>'změněné dnes',
'changed since yesterday'   =>'změněné od včera',
'changed since <b>%d days</b>'=>'změněné pro <b>%d dňami</b>',
'changed since <b>%d weeks</b>'=>'změněné pro <b>%d týždňami</b>',
'created by %s'        =>'vytvořil %s',
'created by unknown'     =>'vytvořil neznámy',
'modified by %s'       =>'změnil %s',
'modified by unknown'     =>'změnil neznámy',
'item #%s has undefined type' =>'položka #%s má nedefinovaný typ',
'do...'            =>'udělat co ...',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Tasks|short column header'  =>'Úkoly',
'Number of open tasks is hilighted if shown home.'=>'',
'S|Short status column header'=>'S',
'Status is %s'        =>'Stav je %s',
'Item is public to'      =>'Položka je verejná pre',
'Pub|column header for public level'=>'Pub.',
'Public to %s'        =>'Zverejnit pro %s',

### ../render/render_misc.inc.php  ###
'Tasks|Project option'    =>'Úkoly',
'Completed|Project option'  =>'Dokončeno',
'Milestones|Project option'  =>'Milníky',
'Files|Project option'    =>'Soubory',
'Efforts|Project option'   =>'Práce',
'History|Project option'   =>'Historie',
'new since last logout'    =>'nové od posledného odhlášení',
'Yesterday'          =>'Včera',

### ../render/render_page.inc.php  ###
'<span class=accesskey>H</span>ome'=>'Do<span class=accesskey>m</span>ů',
'<span class=accesskey>P</span>rojects'=>'<span class=accesskey>P</span>rojekty',
'Your related People'     =>'S tebou prepojení lidé',
'Your related Companies'   =>'S tebou prepojené firmy',
'Calendar'          =>'Kalendář',
'<span class=accesskey>S</span>earch:&nbsp;'=>'<span class=accesskey>H</span>ledání:&nbsp;',
'Click Tab for complex search or enter word* or Id and hit return. Use ALT-S as shortcut. Use `Search!` for `Good Luck`'=>'Klikni na Tab pro komplexní vyhledávání nebo zadej slovo* bouchni na return. Použij Alt-S jako zkratku. Užij Vyhledávání.',
'This page requires java-script to be enabled. Please adjust your browser-settings.'=>'Táto stránka potřebuje mat povolený java-script. Uprav si nastavení prohlížeče.',
'Add Now'           =>'Přidat teď',
'you are'           =>'ty jsi',
'Return to normal view'    =>'Návrat do bežného zobrazení',
'Leave Client-View'      =>'Ponechat klientské zobrazení',
'How this page looks for clients'=>'Jak vidí tuto stránku klient',
'Client view'         =>'Klientské zobrazení',
'Documentation and Discussion about this page'=>'Dokumentace a diskuze o teto stránce',
'Help'            =>'Nápověda',

### ../render/render_wiki.inc.php  ###
'enlarge'           =>'Zvětšit',
'Unknown File-Id:'      =>'Neznáme ID souboru:',
'Unknown project-Id:'     =>'Neznáme ID projektu:',
'Wiki-format: <b>$type</b> is not a valid link-type'=>'Wiki-formát: <b>$type</b> není platný typ odkazu',
'No task matches this name exactly'=>'Žádný úkol nezodpovídá presne tomuto názvu',
'This task seems to be related'=>'Zdá sa, že táto úkola je vázaná',
'No item excactly matches this name.'=>'Žádná položka neodpovídá přesně tomuto názvu.',
'List %s related tasks'    =>'Seznam %s previazaných úkol',
'identical'          =>'identické',
'No item matches this name. Create new task with this name?'=>'Žádná položka nezodpovídá tomuto názvu. Vytvořit novou úkol s tímto názvom?',
'No item matches this name.' =>'Žádná položka nezodpovídá tomuto názvu.',
'No item matches this name'  =>'Žádná položka nezodpovídá tomuto názvu',

### ../std/class_auth.inc.php  ###
'Fresh login...'       =>'Čerstvé přihlášení...',
'Cookie is no longer valid for this computer.'=>'Cookie už není platné pro tento počítač.',
'Your IP-Address changed. Please relogin.'=>'Tvoja IP adresa se změnila. Prihlás se opät prosím.',
'Your account has been disabled. '=>'Tvoj účet byl zablokovaný.',
'Could not set cookie.'    =>'Není možné nastavit cookie.',

### ../std/class_pagehandler.inc.php  ###
'WARNING: operation aborted (%s)'=>'VAROVANIE: operácia byla prerušená (%s)',
'FATAL: operation aborted with an fatal error (%s).'=>'ZÁVAŽNÉ: operácia byla prerušená kvoli závažnej chybe (%s).',
'Error: insufficient rights'  =>'Chyba: nedostatočné oprávnenia',
'FATAL: operation aborted with an fatal data-base structure error (%s). This may have happened do to an inconsistency in your database. We strongly suggest to rewind to a recent back-up.'=>'ZÁVAŽNÉ: operácia byla prerušená kvoli závažnej databázovej chybe štruktúry (%s). K tomuto prichádza pri nekonzistentnosti databázy. Odporúčam ti vrátit se aktuálnej zálohe.',
'NOTE: %s|Message when operation aborted'=>'OZNAM: %s',
'ERROR: %s|Message when operation aborted'=>'CHYBA: %s',

### ../std/common.inc.php  ###
'No element selected? (could not find id)|Message if a function started without items selected'=>'Žiadny zvolený element (není možné nájst id)?',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'template|status name'    =>'Å¡ablona',
'undefined|status_name'    =>'nedefinované',
'upcoming|status_name'    =>'nastávající',
'new|status_name'       =>'nové',
'open|status_name'      =>'otevřené',
'blocked|status_name'     =>'blokované',
'done?|status_name'      =>'ukončené?',
'approved|status_name'    =>'odsouhlasené',
'closed|status_name'     =>'uzavřené',
'undefined|pub_level_name'  =>'nedefinované',
'Member|profile name'     =>'Člen',
'Admin|profile name'     =>'Správce',
'private|pub_level_name'   =>'soukromý',
'suggested|pub_level_name'  =>'navrhované',
'internal|pub_level_name'   =>'interní',
'open|pub_level_name'     =>'veřejné',
'client|pub_level_name'    =>'klient',
'cliend_edit|pub_level_name' =>'klient_úpravy',
'assigned|pub_level_name'   =>'přiřazené',
'owned|pub_level_name'    =>'vlastněné',
'priv|short for public level private'=>'souk.',
'int|short for public level internal'=>'int.',
'pub|short for public level client'=>'veř.',
'PUB|short for public level client edit'=>'VEŘ',
'A|short for public level assigned'=>'P',
'O|short for public level owned'=>'V',
'Create projects|a user right'=>'Vytvořit projekty',
'Edit projects|a user right' =>'Upravit projekty',
'Delete projects|a user right'=>'Smazat projekty',
'Edit project teams|a user right'=>'Upravit projektové týmy',
'View anything|a user right' =>'Zobrazit vše',
'Edit anything|a user right' =>'Upravit vše',
'Create Persons|a user right' =>'Vytvořit osoby',
'Create & Edit Persons|a user right'=>'Vytvořit a upravit osoby',
'Delete Persons|a user right' =>'Odstranit osoby',
'View all Persons|a user right'=>'Zobrazit všechny osoby',
'Edit User Rights|a user right'=>'Upravit práva prístupu',
'Edit Own Profil|a user right'=>'Upravit vlastný profil',
'Create Companies|a user right'=>'Vytvořit firmy',
'Edit Companies|a user right' =>'Upravit firmy',
'Delete Companies|a user right'=>'Odstranit firmy',
'undefined|priority'     =>'nedefinované',
'urgend|priority'       =>'urgentní',
'high|priority'        =>'vysoká',
'normal|priority'       =>'normální',
'lower|priority'       =>'nižší',
'lowest|priority'       =>'nízká',
'Team Member'         =>'Člen týmu',
'Employment'         =>'Zaměstnanost',
'Issue'            =>'Problém',
'Task assignment'       =>'Priřazení úkolu',
'Nitpicky|severity'      =>'Snoření',
'Feature|severity'      =>'Vlastnost',
'Trivial|severity'      =>'Triviální',
'Text|severity'        =>'Text',
'Tweak|severity'       =>'Vylepšení',
'Minor|severity'       =>'Vedlejší',
'Major|severity'       =>'Hlavní',
'Crash|severity'       =>'Pád',
'Block|severity'       =>'Blok',
'Not available|reproducabilty'=>'Nedostupné',
'Always|reproducabilty'    =>'Vždy',
'Sometimes|reproducabilty'  =>'Niekedy',
'Have not tried|reproducabilty'=>'Neotestované',
'Unable to reproduce|reproducabilty'=>'Neopakovatelné',
'done|Resolve reason'     =>'hotovo', # line 154
'fixed|Resolve reason'    =>'opraveno', # line 155
'works_for_me|Resolve reason' =>'zdá_se_funkční', # line 156
'duplicate|Resolve reason'  =>'duplicitní', # line 157
'bogus|Resolve reason'    =>'falešný', # line 158
'rejected|Resolve reason'   =>'odmítnutý', # line 159
'deferred|Resolve reason'   =>'odložený', # line 160

### ../std/mail.inc.php  ###
'Failure sending mail: %s'  =>'Neúspešné odeslaní e-mailu: %s',
'Streber Email Notification|notifcation mail from'=>'E-mailové Streber upozornení:',
'Updates at %s|notication mail subject'=>'Aktualizácia %s',
'Hello %s,|notification'   =>'Ahoj %s,',
'with this automatically created e-mail we want to inform you that|notification'=>'tento automaticky vytvořený e-mail tě chce upozornit, že',
'since %s'          =>'od %s',
'following happened at %s |notification'=>'došlo k těmto udalostem na %s',
'Your account has been created.|notification'=>'Byl pro tebe vytvořený účet.',
#'Please set password to activate it.|notification'=>'Prosím nastav si pro neho heslo, aby se aktivoval.',
'You have been assigned to projects:|notification'=>'Byl si přiřazený k projektu:',
'Please set a password to activate it.|notification'=>'Prosím nastav si pro něho heslo, aby se aktivoval.',
'Project Updates'       =>'Aktualizáce projektů',
#'If you do not want to get further notifications feel free to|notification'=>'Ak nechcete dostávat ďalšie upozorenia, tak',
'adjust your profile|notification'=>'si upravte profil',
'Thanks for your time|notication'=>'Díky za tvůj čas',
'the management|notication'  =>'Menežment',
'No news for <b>%s</b>'    =>'Žádne informáce pro <b>%s</b>',
'If you do not want to get further notifications or you forgot your password feel free to|notification'=>'Pokud nechcete dostávat další upozornení, tak',

#new?
'Project manager|profile name' =>'Manažér projektu',
'Developer|profile name' =>'Vývojář',
'Artist|profile name' =>'Grafik',
'Tester|profile name' =>'Tester',
'Client|profile name' =>'Klient',
'Client trusted|profile name' =>'Důvěryhodný klient',
'Guest|profile name' =>'Návštevník',
'view changes|' =>'zobrazit změny',
'Mark tasks as Open|' =>'Označit úkoly jako otevřené',
'Move files to folder|' =>'Presunout soubory do složky',
'List Deleted Persons|' =>'Seznam zmazaných osob',
#
### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Edit multiple Tasks'     =>'Upravit více úkol',
'view changes'        =>'zobrazit změny',
'Mark tasks as Open'     =>'Označit úkol jako otevřenú',
'Move files to folder'    =>'Přesunout soubory do složky',
'List Deleted Persons'    =>'Seznam zmazaných lidí',
'Filter errors.log'      =>'Filtrovat errors.log',
'Delete errors.log'      =>'Smazat errors.log',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Failed to delete %s comments'=>'Nepodařilo se smazat %s komentářů',

### ../pages/company.inc.php  ###
'related projects of %s'   =>'prepojené projekty %s',
'Person already related to company'=>'Osoba je už prepojená na firmu',
'Failed to delete %s companies'=>'Nepodařilo se smazat %s firiem',

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Failed to delete %s efforts' =>'Nepodařilo se smazat %s práci',

### ../pages/file.inc.php  ###
'Failed to delete %s files'  =>'Nepodařilo se smazat %s souborů',
'Select some files to move'  =>'Vyber nejaké soubory na přesun',
'Can not edit file %s'    =>'Není možné upravit soubor %s',
'Edit files'         =>'Upravit soubory',
'Select folder to move files into'=>'Vyber složku, do ktoré se soubory přesunou',
'No folders available'    =>'Žádná složka není dostupná',
'Move this file to another task'=>'Přesuň soubor do jiného úkolu', # line 121
'Move'            =>'Přesun', # line 122

### ../pages/home.inc.php  ###
'Projects'          =>'Projekty',

### ../pages/misc.inc.php  ###
'Failed to restore %s items' =>'Nepodařilo se obnovit %s položek',
'Error-Log'          =>'Záznam chyb',
'hide'            =>'skryt',

### ../pages/person.inc.php  ###
'Deleted People'       =>'Smazaný lidé',
'notification:'        =>'upozornění:',
'no company'         =>'bez firmy',
'Person details'       =>'Detaily osoby',

### ../pages/task_more.inc.php  ###
'Invalid checksum for hidden form elements'=>'Nesprávny kontrolný součet pro skryté elementy formulářa',

### ../pages/person.inc.php  ###
'The changed profile <b>does not affect existing project roles</b>! Those has to be adjusted inside the projects.'=>'Změněný profil <b>onevlivňuje existující pravidla projektů</b>! Ty je potřebné upravit v rámci projektů.',
'Nickname has been converted to lowercase'=>'Prezývka byla skonvertovaná na malé písmená',
'Nickname has to be unique'  =>'Prezývka musí byt jedinečná',
'Passwords do not match'   =>'Heslá nesouhlasia',
'Could not insert object'   =>'Není možné vložit objekt',
'Failed to delete %s persons' =>'Nepodařilo se smazat %s osob',
'Failed to mail %s persons'  =>'Nepodařilo se poslat e-mail %s osobám',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'not assigned to a closed project'=>'nepřidělený k uzavřenému projektu',
'no project templates'    =>'projekt nemá šablonu',

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'Wiki'            =>'Wiki',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'my open'           =>'moje otevřené',
'for milestone'        =>'pro milník',
'needs approval'       =>'potřebuje schválení',
'Failed to delete %s projects'=>'Nepodařilo se smazat %s projektů',
'Failed to change %s projects'=>'Nepodařilo se změnit %s projektů',
'Reanimated person as team-member'=>'Osoba znovu zařazená do týmu',
'Person already in project'  =>'Osoba je součastou projektu',

### ../pages/projectperson.inc.php  ###
'Failed to remove %s members from team'=>'Nepodařilo se odstranit %s členov týmu',
'Unassigned %s team member(s) from project'=>'%s zrušených členov týmu z projektu',

### ../pages/search.inc.php  ###
'in'             =>'v',
'on'             =>'na',
'jumped to best of %s search results'=>'zobrazit nejlepší z %s výsledkov hladania',
'Add an ! to your search request to jump to the best result.'=>'Pridej ! k požadavku na hledání, aby se hned zobrazil nejlepší výsledek.',
'%s search results for `%s`' =>'%s výsledků hladání pro `%s`',
'No search results for `%s`' =>'Žádné výsledky hladání pro `%s`',

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'Move|page function to move current task'=>'', # line 193
'new bug for this folder'   =>'', # line 173
'new task for this milestone' =>'', # line 165
'Add Details|page function'  =>'Přidat detail',
'Move|page function to move current task'=>'Presunout',
'status:'           =>'stav:',
'Reopen|Page function for task status reopened'=>'Znovu otevřené',
'View history of item'    =>'Zobrazit histórii položky',
'History'           =>'Historie',
'For Milestone|Label in Task summary'=>'Pro milník',
'Estimated|Label in Task summary'=>'Předpokladané',
'Completed|Label in Task summary'=>'Dokončeno',
'Created|Label in Task summary'=>'Vytvořené',
'Modified|Label in Task summary'=>'Upravené',
'Open tasks for milestone'  =>'Otevřené úkoly pro milník',
'No open tasks for this milestone'=>'Milník nemá otevřené úkoly',

### ../pages/task_more.inc.php  ###
'Parent task not found.'   =>'Rodičovské úkoly nejsou nájdené',
'You do not have enough rights to edit this task'=>'Nemáte dost práv na úpravu této úkoly',
'New milestone'        =>'Nový milník',
'Create another task after submit'=>'Vytvořit další úkol po odeslaní',
'Task called %s already exists'=>'Úkol s názvem %s už existuje',
'You turned task <b>%s</b> into a folder. Folders are shown in the task-folders list.'=>'Zmenil si úkol <b>%s</b> do složky. Složky jsou zobrazené v samostatném seznamu úkol-složek.',
'Created task %s with ID %s' =>'Vytvořený úkol %s s ID %s',
'Changed task %s with ID %s' =>'Změněný úkol %s s ID %s',
'Failed to delete task $task->name'=>'Nepodařilo se smazat úkol $task->name',
'Could not find task'     =>'Není možné najít úkol',
'Select some task(s) to reopen'=>'Vyber nějaké úkoly k znovu-otevření',
'Reopened %s tasks.'     =>'Znovu-otevřených %s úkol',
'Could not update task'    =>'Není možné aktualizovat úkol',
'changes'           =>'změny',
'View task'          =>'Zobrazit úkol',
'item has not been edited history'=>'položka nemá upravenú históriu',
'unknown'           =>'neznáme',
' -- '            =>' -- ',
'&lt;&lt; prev change'    =>'&lt;&lt; predch. změna',
'next &gt;&gt;'        =>'nasled. &gt;&gt;',
'summary'           =>'sumář',
'Item did not exists at %s'  =>'Položka neexistuje v %s',
'no changes between %s and %s'=>'bez změn mezi %s a %s',
'ok'             =>'OK',
'For editing all tasks must be of same project.'=>'Všechny upravované úkoly musí být ze stejného projektu',
'Edit multiple tasks|Page title'=>'Upravit více úkol',
'Edit %s tasks|Page title'  =>'Upravit %s úkol',
'keep different'    =>'různé',
'Prio'            =>'Prio',
'- none -'          =>'- nic -',
'%s tasks could not be written'=>'%s úkol nemůže být zapsaných',
'Updated %s tasks tasks'   =>'Aktualizovaných %s úkol',

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'Public to|Label in Task summary'=>'Veřejné pro',

### ../render/render_fields.inc.php  ###
#'<b>%s</b> isn't a known format for date.'=>'<b>%s</b> není známy formát dátumu.',

### ../render/render_form.inc.php  ###
'Wiki format'         =>'Wiki formát',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Status|Short status column header'=>'Stav',

### ../render/render_misc.inc.php  ###
'Other Persons|page option'  =>'Ostatní osoby',
'Deleted|page option'     =>'Smazané',
'%s hours'          =>'%s hodin',
'%s days'           =>'%s dní',
'%s weeks'          =>'%s týdnů',
'%s hours max'        =>'max. %s hodin',
'%s days max'         =>'max. %s dní',
'%s weeks max'        =>'max. %s týdnů',

### ../render/render_wiki.inc.php  ###
'from'            =>'z',

### ../std/class_pagehandler.inc.php  ###
'Operation aborted (%s)'   =>'Operace je prerušena (%s)',
'Operation aborted with an fatal error (%s).'=>'Operace je prerušena kvůli závažné chybě (%s)',
'Operation aborted with an fatal error which was cause by an programming error (%s).'=>'Operace je prerušena kvůli závažné chybě, kterou způsobila programátorská chyba (%s)',
'insufficient rights'      =>'Nedostatečná práva',
'Operation aborted with an fatal data-base structure error (%s). This may have happened do to an inconsistency in your database. We strongly suggest to rewind to a recent back-up.'=>'Operace je prerušena kvůli závažné chybě databáze (%s). K tomuto prichádza pri nekonzistentnosti databázy. Odporúčam ti vrátit se aktuálnej zálohe.',
'%s|Message when operation aborted'=>'%s',

### ../std/common.inc.php  ###
'only one item expected.'   =>'iba jedná položka byla očakávaná',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'client_edit|pub_level_name' =>'klient_edit',

### ../db/class_issue.inc.php  ###
'Production build'      =>'Produkční sestavení',

### ../db/class_project.inc.php  ###
'show tasks in home'     =>'okázat úkoly na dom. str.',
'only team members can create items'=>'jen členové týmu mohou vytvářet položky',

### ../db/class_task.inc.php  ###
'resolved in version'     =>'vyriešené vo verzií',

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'Resolve reason'       =>'Stav řešení',

### ../db/class_task.inc.php  ###
'is a milestone'       =>'je milník',
'released'          =>'vypuštěno',
'release time'        =>'čas vypuštění',

### ../lists/list_versions.inc.php  ###
'Released Milestone'     =>'Vypuštěný milník',

### ../db/db.inc.php  ###
'Database exception. Please read %s next steps on database errors.%s'=>'',

### ../lists/list_comments.inc.php  ###
'Add Comment'         =>'Přidat komentář',
'Shrink All Comments'     =>'Spakovat všechny koment.',
'Collapse All Comments'    =>'Zbalit všechny koment.',
'Expand All Comments'     =>'Rozbalit všechny komentáře',
'Reply'            =>'Odpovědet',
'1 sub comment'        =>'1 pod koment.',
'%s sub comments'       =>'%s pod koment.',

### ../lists/list_efforts.inc.php  ###
'Effort description'     =>'Popis práce',
'%s effort(s) with %s hours' =>'%s práce za %s hodin',
'Effort name. More Details as tooltips'=>'Název práce. Víc detailů jako popis nástroje',

### ../lists/list_files.inc.php  ###
'Details/Version|Column header'=>'Detaily/Verze',

### ../lists/list_versions.inc.php  ###
'Release Date'        =>'Datum vydání',

### ../pages/_handles.inc.php  ###
'Versions'          =>'Verze',
'Task Test'          =>'Test úkolu',
'View Task Efforts'      =>'Zobrazit vykonanou práci na úkolu',
'New released Version'   =>'Nový vypuštěný milník',
'View effort'         =>'Zobrazit práci',
'View multiple efforts'    =>'Zobrazit výcero prácí',
'List Clients'        =>'Seznam klientů',
'List Prospective Clients'  =>'Seznam perspektívnych klientů',
'List Suppliers'       =>'Seznam dodávatelů',
'List Partners'        =>'Seznam partnerů',
'Remove persons from company' =>'Odstranit osoby zo spoločnosti',
'List Employees'       =>'Seznam zamestnanců',

### ../pages/comment.inc.php  ###
'Publish to|form label'    =>'Publikovat',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Clients'           =>'Klienty',
'related companies of %s'   =>'odpovídající společnosti',
'Prospective Clients'     =>'Perspektívní klienti',
'Suppliers'          =>'Dodávatelé',
'Partners'          =>'Partneři',
'Remove person from company' =>'Odstranit osobu ze spoločnosti',

### ../pages/person.inc.php  ###SPS-SVH-09_2006-20061006.pdf
'Category|form label'     =>'Kategórie',

### ../pages/company.inc.php  ###
'Failed to remove %s contact person(s)'=>'Nepodařilo se odstranit %s kontaktních osob',
'Removed %s contact person(s)'=>'%s kontaktních osob ostraněných',

### ../pages/effort.inc.php  ###
'Select one or more efforts' =>'Vyberte jednu nebo více prací',
'You do not have enough rights'=>'Nemáte dostatočné práva',
'Effort of task|page type'  =>'Práce na úkolu',
'Edit this effort'      =>'Upravit toto práci',
'Project|label'        =>'Projekt',
'Task|label'         =>'Úkol',
'No task related'       =>'Žádná návazný úkol',
'Created by|label'      =>'Vytvořil',
'Created at|label'      =>'Vytvořené v',
'Duration|label'       =>'Trvání',
'Time start|label'      =>'Začátek',
'Time end|label'       =>'Konec',
'No description available'  =>'Popis není dostupný',
'Multiple Efforts|page type' =>'Výcenásobná práce',
'Multiple Efforts'      =>'Výcenásobná práce',
'Information'         =>'Informáce',
'Number of efforts|label'   =>'Počet prací',
'Sum of efforts|label'    =>'Suma prací',
'from|time label'       =>'z',
'to|time label'        =>'do',
'Time|label'         =>'Čas',

### ../pages/version.inc.php  ###
'Publish to'         =>'Publikovatelnost',


### ../pages/person.inc.php  ###
'Employees|Pagetitle for person list'=>'Zamestnanci',
'Contact Persons|Pagetitle for person list'=>'Kontaktní osoby',
'Person %s created'      =>'Osoba %s vytvořená',

### ../pages/proj.inc.php  ###
'all'             =>'vše',
'without milestone'      =>'bez milníku',
'Released Versions'      =>'Vydané verze',
'New released Version'   =>'Nový vypuštěný milník',
'Tasks resolved in upcoming version'=>'Úkoly vyřešené v nadcházející verzi',

### ../pages/search.inc.php  ###
'cannot jump to this item type'=>'není možné skočit na takýto typ položky',

### ../pages/version.inc.php  ###
'New Version'         =>'Nová verze',

### ../pages/task_more.inc.php  ###
'Select some task(s) to edit' =>'Vyberte nejaké úkoly na úpravu',
'-- next released version --' =>'',
'Release as version|Form label, attribute of issue-reports'=>'Vypustit jako verzi',
'Reproducibility|Form label, attribute of issue-reports'=>'Reprodukovatelnost',
'Marked %s tasks to be resolved in this version.'=>'Označit %s úkol za vyřešené v této verzi',
'Failed to add comment'    =>'Nepodařilo se přidat komentář',
'Failed to delete task %s'  =>'Nepodařilo se smazat úkol %s',
'Task Efforts'        =>'Práce na úkolu',
'date1 should be smaller than date2. Swapped'=>'',
'prev change'         =>'předch. změna',
'next'            =>'dál',
'keep different'       =>'udržet jiné',
'none'            =>'nic',

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'next released version'    =>'další vyp. verze',

### ../pages/task_more.inc.php  ###
'resolved in Version'     =>'vyřešeno ve verzi',
'Resolve Reason'       =>'Důvod řešení',
'next released version' => 'další vypuštěná verze', # line 457
'Note'            =>'Poznámka', # line 3121
'Create new note'       =>'Vytvořit novou poznámku', # line 3124

### ../pages/task_view.inc.php  ###
'Released as|Label in Task summary'=>'Vydat jako',
'Publish to|Label in Task summary'=>'Publikovatelnost',
'Severity|label in issue-reports'=>'Důležitost',
'Reproducibility|label in issue-reports'=>'Reprodukovatelnost',
'Sub tasks'          =>'Podúkoly',
'1 Comment'          =>'1 komentář',
'%s Comments'         =>'%s komentářů',
'Comment / Update'      =>'Komentář/Aktualizace',
'quick edit'         =>'Rýchla úprava',
'Set to Open'         =>'Nastav jako veřejný', # line 350
'new bug for this folder'   =>'nová chyba pro tuto složku', # line 173
'Hurry up!'					 =>'Mákni na tom',
'new task for this milestone' =>'nový úkol pro milník', # line 165

### ../pages/version.inc.php  ###
'Edit Version|page type'   =>'Upravit verzi',
'Edit Version|page title'   =>'Upravit verzi',
'New Version|page title'   =>'Nová verze',
'Could not get version'    =>'Není možné získat verzi',
'Could not get project of version'=>'Nelze získat verzi projektu',
'Select some versions to delete'=>'Vyberte které verze smazat',
'Failed to delete %s versions'=>'Nezdařilo se smazat %s verze',
'Moved %s versions to trash'=>'Verze %s přesunuté do koše',
'Version|page type'      =>'Verze',
'Edit this version'      =>'Upravit tuto verzi',

### ../render/render_fields.inc.php  ###
'<b>%s</b> is not a known format for date.'=>'',

### ../render/render_list_column_special.inc.php  ###
'Number of open tasks is hilighted if shown home.'=>'',
'Item is published to'    =>'Položka k publikaci',
'Publish to %s'        =>'publikovat do %s',
'Select / Deselect'      =>'Vybrat / Odvybrat',

### ../render/render_misc.inc.php  ###
'Clients|page option'     =>'Klienti',
'Prospective Clients|page option'=>'Potenciální klienti',
'Suppliers|page option'    =>'Dodávatelé',
'Partners|page option'    =>'Partneři',
'Companies|page option'    =>'Spoločnosti',
'Versions|Project option'   =>'Verze',
'Employees|page option'    =>'Zamestnanci',
'Contact Persons|page option' =>'Kontaktné osoby',
'All Companies|page option'  =>'Všechny společnosti',

### ../render/render_wiki.inc.php  ###
'Wiki-format: <b>%s</b> is not a valid link-type'=>'Wiki-format: <b>%s</b> není platný typ odkazu',

### ../std/class_auth.inc.php  ###
'Unable to automatically detect client time zone'=>'Není možné automaticky zjistit časovou zónu klienta',

### ../std/constant_names.inc.php  ###
'client_edit|pub_level_name' =>'klientska_uprava',
'urgent|priority'       =>'urgentní',
'done|resolve reason'     =>'hotové',
'fixed|resolve reason'    =>'opravené',
'works_for_me|resolve reason' =>'pracuj_pro_me',
'duplicate|resolve reason'  =>'duplikované',
'bogus|resolve reason'    =>'nepravdivé',
'rejected|resolve reason'   =>'odmítnuté',
'deferred|resolve reason'   =>'odložené',
'Not defined|release type'  =>'Nedefinované',
'Not planned|release type'  =>'Neplánované',
'upcoming|release type'   =>'Následující',
'Internal|release type'    =>'Interní',
'Public|release type'     =>'Veřejné',
'Without support|release type'=>'Bez podpory',
'No longer supported|release type'=>'Už nepodporované',
'undefined|company category' =>'nedefinované',
'client|company category'   =>'klient',
'prospective client|company category'=>'potenciální klient',
'supplier|company category'  =>'dodavatel',
'partner|company category'  =>'partner',
'undefined|person category'  =>'nedefinované',
'- employee -|person category'=>'- zaměstanec -',
'staff|person category'    =>'zaměstnanci',
'freelancer|person category' =>'živnostník',
'working student|person category'=>'pracující student',
'apprentice|person category' =>'učeň',
'intern|person category'   =>'praktikant',
'ex-employee|person category' =>'ex-zamestnanec',
'- contact person -|person category'=>'- kontaktní osoba -',
'client|person category'   =>'klient',
'prospective client|person category'=>'potenciální klient',
'supplier|person category'  =>'dodavatel',
'partner|person category'   =>'partner',


);
?>
Return current item: Streber