Location: PHPKode > projects > Sphider Plus > sphider-plus_v.2.9/languages/bg-language.php
<?php
  // Strings starting with '%' will be automatically replaced by script. Do not translate these
  $sph_messages = Array (
    "Categories" => "Êàòåãîðèè",
    "CATEGORIES" => "ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ",
    "Untitled" => "Íåîçàãëàâåíî",
    "Powered by" => "Powered by",
    "Previous" => "Ïðåäèøíà",
    "Next" => "Ñëåäâàùà",
    "Result page" => "Ñòðàíèöà ñ ðåçóëòàòè",
    "Only in category" => "Ñàìî â êàòåãîðèÿòà",
    "Search" => "Òúðñåíå",
    "All sites" => "Âñè÷êè ñàéòîâå",
    "Web pages" => "Óåá ñòðàíèöè",
    "noMatch" => "Ïðè òúðñåíåòî çà <strong>%query</strong> íå áÿõà íàìåðåíè ðåçóëòàòè.",
    "ignoredWords" => "Ñëåäíèòå äóìè áÿõà èãíîðèðàíè, çàùîòî ñà êðàòêè èëè ÷åñòî ñðåùàíè: <strong>%ignored_words</strong>",
    "resultsFor" => "Ðåçóëòàòè çà:",
    "Results" => "Ðåçóëòàòè %from - %to îò %all %matchword (%secs ñåê).", //
    "match" => "ñúâïàäåíèå",   //
    "matches" => "ñúâïàäåíèÿ", //
    "andSearch" => "Òúðñåíå È",
    "orSearch" => "Òúðñåíå ÈËÈ",
    "phraseSearch" => "Òúðñåíå íà òî÷íàòà ôðàçà",
    "show" => "Ïîêàæè ",
    "resultsPerPage" => "ðåçóëòàòà íà ñòðàíèöà",
    "DidYouMean" => "Ìîæå áè òúðñèòå"
      "showWarning" => "The search string was not found as part of the text.",
      "catsearch" => "Presented results are captured from category:",
      "catselect" => "Before searching in categories, please select a category.<br />At present, results are fetched from all sites.",
      "New_window" => "Visit site in a new window.",
      "New_url" => "Url of the new site:",
      "Title" => "Title (max. 100 character)",
      "Description" => "Description (max. 250 character)",
      "Category" => "Choose a category:",
      "Account" => "Your e-mail address:",
      "tipSelCat" => "Choose Categories",
      "tipHome" => "Link: Back to Home Page",
      "ResultHd" => "Search Results",
      "Home" => "Home",
      "tip2Top" => "Jump to Page Top",
      "Top" => "Top",
      "tipBackCat" => "Go back to Category Index",
      "Back" => "Back to",
      "tipSelCat" => "Click to Choose this Category",
      "tipSelBCat" => "Click to Choose this Sub-Category",
      "tipSelMCat" => "Select as Main Category",
      "enterCaptcha" => "Enter text from image into the box below:",
      "invalidCaptcha" => "The text you entered from the Captcha was invalid.",
      "mostpop" => "Most popular searches",
      "query" => "Query",
      "count" => "Count",
      "results" => "Results",
      "lastquery" => "Last queried",
      "suggest" => "If you want to suggest a new site to be indexed, please enter here",
      "seconds" => "seconds",
      "SubForm" => "Suggest a new Site - Submission Form",
      "SubmitHeadline" => "You may use this form to suggest a new Url that should be indexed by our search engine.",
      "AllFields" => "All fields are required",
      "submit"  => "submit this now",
      "BackToSubForm" => "Back to Submission Form",
      "InvTitle" => "Invalid Title input",
      "InvDesc" => "Invalid Description input",
      "LinkSearch" => "Link search for all pages of a domain.",
      "mulChoice" =>"Multiple choice. Please select one domain:",
      "noSiteMatch" => "The link search \"%query\" didn't meet any result",
      "noLinks"  => "Up to now, there were no links indexed for this URL",
      "DisplayingLinks" => "Displaying pages",
      "notitle"  => "No meta title available for this site",
      "nodes"   => "No meta description available for this site",
      "MainURL"  => "Main URL",
      "Resfor"  => "Results for",
      "from"   => "from",
      "First"   => "First",
      "Last"   => "Last",
      "tolSearch" => "Tolerant Search",
      "Java1"   => "Attention: Your browser does not support JavaScript.",
      "Java2"   => "You will not get full functionality of Sphider-plus.",
      "nosites"  => "There is no site attached to category",
      "ResultOrder" => "Order for result listing:",
      "order1" => "By relevance (weight / hits)",
      "order2" => "Main URLs (domains) on top",
      "order3" => "By URL names and weight",
      "order4" => "Only top 2 per URL",
      "order5" => "Most popular links on top",
      "order6" => "By indexdate and time",
      "order7" => "By count of hits in full text ",
      "mark" => "Highlight found keyword results:&nbsp;&nbsp;",
      "markbold" => "bold text",
      "markred" => "red font",
      "markyellow" => "mark yellow",
      "markgreen" => "mark green",
      "markblue" => "mark blue",
      "queryhits" => "Hits in full text: ",
      "foundImages" => "Images found here:",
      "foundAudio" => "Audio streams found here:",
      "foundVideo" => "Videos found here:",
      "foundText" => "Found text",
      "openPicture" => "Open this picture in original size",
      "openMedia" => "Open this media with the default player software in your computer ",
      "mediaTitel" => "Media Title",
      "allText" => "Show complete text found at this page",
      "allImages" => "Show all images found at this page",
      "allAudio" => "Show all audio streams found at this page",
      "allVideo" => "Show all videos found at this page",
      "allMedia" => "Show all media found at this page",
      "title" => "Title:",
      "normSearch" => "Back to standard Search",
      "MediaHeader" => "Displaying results",
      "text" => "Text",
      "media" => "Media",
      "details" => "Details",
      "mType" => "Media type",
      "resNum" => "Result no.",
      "size" => "Size",
      "foundAt" => "Found at",
      "mediaOnly" => "&nbsp;Search only Media",
      "noMediaMatch" => "The Media search \"%query\" did not match any documents",
      "playTime" => "Play Time",
      "showEXIF" => "Media Information",
      "minutes" => "minutes",
      "noEXIF" => "No ID3 / EXIF info found for this media object.",
      "for" => "for",
      "closewin" => "Close this window",
      "more" => "more",
      "still" => "Still",
      "charLeft" => "characters left",
      "down" => "Down",
      "top" => "Top",
      "MoreCatRes" => "More results of category:",
      "MoreSubCatRes" => "More results of sub-category:",
      "LastIndexed" => "Last indexed:",
      "MoreDomRes" => "More results from",
      "sort" => "Method of result sorting ",
      "t_search" => "Search for text",
      "m_search" => "Search for media",
      "Database" => "Database",
      "db_prefix" => "with table prefix",
      "contains" => "contains",
      "sites" => "sites",
      "cats" => "categories",
      "links" => "links",
      "keywords" => "keywords"
  );
?>
Return current item: Sphider Plus