Location: PHPKode > projects > SnortCenter 2.x > snortcenter-release/languages/de/lang.de.php
<?php
/* Language : German
* Translator name : Florian Leibenzeder
* Translator email: hide@address.com
* Version: 1.0
*/
$lang = array();
$lang[0] = "Sensoren anzeigen";
$lang[1] = "Sensor hinzuf"."&uuml;"."gen";
$lang[2] = "Sensor entfernen";
$lang[3] = "Regeln importieren / aktualisieren";
$lang[4] = "Aus dem Internet aktualisieren";
$lang[5] = "Copy & Paste";
$lang[6] = "Datei uploaden";
$lang[7] = "Regeln anzeigen";
$lang[8] = "Regel erstellen";
$lang[9] = "Variablen";
$lang[10] = "Variablen anzeigen";
$lang[11] = "Variable erstellen";
$lang[12] = "Pr&auml;prozessoren";
$lang[13] = "Pr&auml;prozessoren anzeigen";
$lang[14] = "Pr&auml;prozessor erstellen";
$lang[15] = "Output-Plugins";
$lang[16] = "Output-Plugins anzeigen";
$lang[17] = "Output-Plugin erstellen";
$lang[18] = "Regeltypen";
$lang[19] = "Regeltypen anzeigen";
$lang[20] = "Regeltyp erstellen";
$lang[21] = "Klassifizierungen";
$lang[22] = "Klassifizierungen anzeigen";
$lang[23] = "Klassifizierungen anlegen";
$lang[24] = "Benutzerverwaltung";
$lang[25] = "Benutzer anzeigen";
$lang[26] = "Benutzer anlegen";
$lang[27] = "Eigenschaften...";
$lang[28] = "Standard Snort Regeln aktivieren";
$lang[29] = "DB Tabellen anlegen";
$lang[30] = "Alle l&ouml;schen (rule,var,spp,spo,...)";
$lang[31] = "Lizenz";

$lang[32] = "Meldung des Sensors";
$lang[33] = "Sensorkontrolle";
$lang[34] = "Snort l&auml;uft nicht";
$lang[35] = "Keine Berbindung m&ouml;glich zu";
$lang[36] = "Snort PID #";
$lang[37] = "Start";
$lang[38] = "Stop";
$lang[39] = "Umladen";
$lang[40] = "Hochladen";
$lang[41] = "Voransicht";
$lang[42] = "Download";
$lang[43] = "Test";
$lang[44] = "Systemstatus";
$lang[45] = "Erneut verbinden";
$lang[46] = "Neuen Sensor anlegen";
$lang[47] = "Sensor-Name";
$lang[48] = "Sensor-IP";
$lang[49] = "Sensor-Username";
$lang[50] = "Sensor-Password";
$lang[51] = "Sensor-Agent-Type";
$lang[52] = "Standard-Variablen aktivieren";
$lang[53] = "Standard-Regeln aktivieren";
$lang[54] = "Standard-Pr&auml;prozessoren aktivieren";
$lang[55] = "Standard-Output-Plugins aktivieren";
$lang[56] = "Standard-Regeltypen aktivieren";
$lang[57] = "Standard-Klassifizierungen aktivieren";
$lang[58] = "Snort Kommandozeilenparameter";

$lang[59] = "Signatur ID:";
$lang[60] = "nicht gefunden";
$lang[61] = "Bereich:";
$lang[62] = "Anzeige:";
$lang[63] = "von";
$lang[64] = "Suche";
$lang[65] = "Markieren";
$lang[66] = "Demarkieren";
$lang[67] = "Invertieren";
$lang[68] = "Alle";
$lang[69] = "Markierte Eintr&auml;ge:";
$lang[70] = "Aktivieren";
$lang[71] = "Deaktivieren";
$lang[72] = "L&ouml;schen";

$lang[73] = "Regeleinstellungen f&uuml;r";
$lang[74] = "Sensor";
$lang[75] = "Kategorie";
$lang[76] = "SID";
$lang[77] = "REV";
$lang[78] = "Regelname";
$lang[79] = "Action";
$lang[80] = "Proto";
$lang[81] = "Quell-IP";
$lang[82] = "Quell-Port";
$lang[83] = "Ziel-IP";
$lang[84] = "Ziel-Port";
$lang[85] = "Operator";
$lang[86] = "Activates (by)";
$lang[87] = "Count";
$lang[88] = "Content";
$lang[89] = "Offset";
$lang[90] = "Depth";
$lang[92] = "NoCaSe";
$lang[93] = "Regex";
$lang[94] = "URI Content";
$lang[95] = "Content List";
$lang[96] = "RPC";
$lang[97] = "Tag";
$lang[98] = "Stateless";
$lang[99] = "Gleiche IP";
$lang[100] = "Reference";
$lang[102] = "Classification Type";
$lang[103] = "Priority";
$lang[104] = "Session";
$lang[105] = "Logto";
$lang[106] = "React";
$lang[107] = "Resp";
$lang[108] = "IP Einstellungen";
$lang[109] = "Type of Service";
$lang[110] = "Dsize";
$lang[111] = "Fragmentation ID";
$lang[112] = "Frag. Flags";
$lang[113] = "TTL";
$lang[114] = "IP Options";
$lang[115] = "IP Proto";
$lang[116] = "TCP Einstellungen";
$lang[117] = "TCP Seq Number";
$lang[118] = "TCP Ack Number";
$lang[119] = "TCP Flags";
$lang[120] = "ICMP Einstellungen";
$lang[121] = "ICMP Typ";
$lang[122] = "ICMP Code";
$lang[123] = "Identifier";
$lang[124] = "Sequence Number";

$lang[125] = "Variablen-Einstellungen";
$lang[126] = "Variablenname";
$lang[127] = "Variablenwert";

$lang[128] = "HTTP requests normalisieren";
$lang[129] = "Ports";
$lang[130] = "cginull deaktivieren";
$lang[131] = "unicode deaktivieren";
$lang[132] = "HTTP/detect UNICODE Angriffe normalisieren";
$lang[133] = "RPC Traffic normalisieren";
$lang[134] = "RPC service port numbers";
$lang[135] = "Back Orifice Detector (not BO2K)";
$lang[136] = "Standard Entschl&uuml;sselungs-Key";
$lang[137] = "Brute Force Key Detection deaktivieren";
$lang[138] = "Unterst&uuml;tzung f&uuml;r IP-Defragmentierung";
$lang[139] = "Timeout";
$lang[140] = "memcap";
$lang[141] = "Stateful Inspection";
$lang[142] = "Stealt Portscans erkennen";
$lang[143] = "TCP State Probleme erkennen";
$lang[144] = "Evasion Alerts deaktivieren";
$lang[145] = "Stateful Inspection deaktivieren";
$lang[146] = "Flushed Streams loggen";
$lang[147] = "Session Statistiken f&uuml;hren";
$lang[148] = "TCP Stream reassembly Direktive";
$lang[149] = "Client only reassemble";
$lang[150] = "Server only reassemble";
$lang[151] = "Client & Server reassemble";
$lang[152] = "Keine Alerts";
$lang[153] = "Eine Vielzahl von Portscans erkennen";
$lang[154] = "Zu &uuml;berwachendes Netzwerk";
$lang[155] = "Anzahl der Ports";
$lang[156] = "berwachungszeitraum";
$lang[157] = "Logdatei";
$lang[158] = "TCP SYN und UDP Scans aus bestimmten Netzwerken ignorieren";
$lang[159] = "Host-Liste";
$lang[160] = "Dieser Pr&auml;prozessor ben&ouml;tigt keine Argumente";
$lang[161] = "Unbekannter Pr&auml;prozessor";
$lang[162] = "Achten Sie auf korrekte Syntax";
$lang[163] = "Zu erstellenden Pr&auml;prozessor ausw&auml;hlen";
$lang[164] = "Telnet Negotiation String Normalizer";
$lang[165] = "Ein nicht implementierter Pr&auml;prozessor in";

$lang[166] = "Individuelle Einstellungen f&uuml;r Regeltypen";
$lang[167] = "Regeltyp";

$lang[168] = "Klassifizierungs- und Priorit&auml;tseinstellungen";
$lang[169] = "K&uuml;rzel";
$lang[170] = "Kurzbeschreibung";

$lang[171] = "Login-Name";
$lang[172] = "Neues Password";
$lang[173] = "Passwort erneut eingeben";
$lang[174] = "Email";
$lang[175] = "Login";
$lang[176] = "Benutzer-Authentisierung";
$lang[177] = "Login-Name eingeben";
$lang[178] = "Passwort";
$lang[179] = "Passwort vergessen?";
$lang[180] = "Ihre Session wurde aus Sicherheitsgr&uuml;nden beendet";
$lang[181] = "Ein Fehler ist aufgetreten";
$lang[182] = "Eventuell ist die Datenbank nicht verf&uuml;gbar";
$lang[183] = "Falls der Fehler weiterhin besteht, benachrichtigen Sie den 
Administrator";
$lang[184] = "Login-Name oder Passwort falsch. Zugriff verweigert";
$lang[185] = "Sie m&uuml;ssen einen Login-Namen angeben";
$lang[186] = "Unbekannter Login-Name";
$lang[187] = "Eine Mail wurde an Ihre Mailadresse geschickt";
$lang[188] = "Mailversand fehlgeschlagen";
$lang[189] = "Ein neues Passwort wurde an Ihre Email Adresse geschickt";
$lang[190] = "Einige der eingegbenen Infornmationen sind fehlerhaft. Es
 wurde kein neues Passwort generiert";
$lang[191] = "Bitte Login-Namen und Passwort eingeben";
$lang[192] = "Sie m&uuml;ssen einen Login-Namen angeben";
$lang[193] = "Sie m&uuml;ssen ein Passwort eingeben";

$lang[194] = "WinPopup Alert Meldung an die benannten NETBIOS Maschinen
 schicken";
$lang[195] = "Workstation Dateiname";
$lang[196] = "Snort Alerts im schnellen Einzeiler Format schreiben";
$lang[197] = "Ausgabedatei";
$lang[198] = "Snort Alert-Meldung mit vollst&auml;ndigem Paket-Header
 schreiben";
$lang[199] = "Alert an Syslog schicken";
$lang[201] = "Facility";
$lang[202] = "Snort unified binary Alerting Format";
$lang[203] = "Aktueller Zeitstempel wird angeh&auml;ngt";
$lang[204] = "Spool-Datei Limit";
$lang[205] = "Alerts im CSV Format in eine Datei schreiben";
$lang[206] = "Standard (alle)";
$lang[207] = "In verschiedene Datenbanken loggen";
$lang[208] = "Sensorname";
$lang[209] = "DB Name";
$lang[210] = "DB Type";
$lang[211] = "DB Host";
$lang[212] = "DB Port";
$lang[213] = "Benutzer";
$lang[214] = "Codierung";
$lang[215] = "Details";
$lang[216] = "Hostname oder IP-Adresse";
$lang[217] = "Standard";
$lang[218] = "Dieses Output Plugin ben&ouml;tigt keine Argumente";
$lang[219] = "Pakete im binary tcpdump Format loggen";
$lang[220] = "Snort unified binary Logging Format";
$lang[221] = "Packet log entries f&uuml;r Alerts deaktivieren";
$lang[222] = "Zu erstellendes Output Plugin ausw&auml;hlen";
$lang[223] = "Output Plugin nicht implementiert in";
$lang[224] = "Unbekanntes Output Plugin";
$lang[225] = "Name des Sniffing-Interfaces";
$lang[226] = "Sensor aktivieren";
$lang[227] = "Sensor deaktiviert";
$lang[228] = "Snort Konfigurationsdatei";
$lang[229] = "Regelkategorien anzeigen";
$lang[230] = "Aktualit"."&#228;"."tspr"."&uuml;"."fung und Update aus dem Internet";

$lang[231] = "Sensor-Gruppen anzeigen";
$lang[232] = "Sensor-Gruppe anlegen";
$lang[233] = "Gruppenname";
$lang[234] = "Sensoren in der Gruppe";
$lang[235] = "Verf"."&uuml"."gbare Sensoren";
$lang[236] = "Sensor-Gruppen-Einstellungen";
$lang[237] = "Gruppe";

$lang[238] = "Sensor-Konsole";
$lang[239] = "Alert-Konsole";
$lang[240] = "Zugriffsrechte";

$lang[241] = "Aktive Regeln ausblenden";
$lang[242] = "Inaktive Regeln ausblenden";

$lang[243] = "Distance";
$lang[244] = "Within";
$lang[245] = "Rawbytes";
$lang[246] = "Flow";
$lang[247] = "Fragoffset";

$lang[248] = "min_ttl";
$lang[249] = "ttl_limit";
$lang[250] = "iis_alt_unicode";
$lang[251] = "double_encode";
$lang[252] = "iis_flip_slash";
$lang[253] = "full_whitespace";

$lang[254] = "Track conversations for TCP, UDP and ICMP traffic";
$lang[255] = "allowed_ip_protocols";
$lang[256] = "max_conversations";
$lang[257] = "alert_odd_protocols";

$lang[258] = "Detect portscans in a new and exciting way";
$lang[259] = "scanners_max";
$lang[260] = "targets_max";
$lang[261] = "target_limit";
$lang[262] = "port_limit";
$lang[263] = "log";

$lang[264] = "ignore bpf";

$lang[265] = "Reference";
$lang[266] = "View Reference";
$lang[267] = "Create Reference";

$lang[268] = "Rules";
$lang[269] = "SnortSam Response";

$lang[270] = "Rule Selection";
$lang[271] = "Variable Selection";
$lang[272] = "Preprocessor Selection";
$lang[273] = "Output Plugin Selection";
$lang[274] = "RuleType Selection";
$lang[275] = "Classification Selection";
$lang[276] = "Reference Selection";

$lang[277] = "Create Rule Template";
$lang[278] = "Rule Policy Templates";
$lang[279] = "Template Name";

$lang[280] = "Template Description";
$lang[281] = "Description";
$lang[282] = "Deactivate Follow Template";
$lang[283] = "Activate Category Scope";
$lang[284] = "Deactivate Category Scope";
$lang[285] = "Deactivate Follow Template Category Scope";
$lang[286] = "Show Only RuleChanges";
$lang[287] = "Hide Policy Rules";

$lang[290] = "TCP Fenster";

$lang[300] = "byte_jump";
$lang[301] = "byte_test";
$lang[302] = "Content Check";
$lang[303] = "New Content Check";
$lang[304] = "URI Content Check";
$lang[305] = "New URI Content Check";
$lang[306] = "Reference";
$lang[307] = "New Reference";
/* Graphic button translation, translate the text for the buttons
* I'll try to create them as soon as possible
*
* Sensor Console = "Sensor-Konsole "
* Sensor Config = " "
* Resources = " "
* Admin = "Admin"
* Alert Console = "Alert-Konsole"
* Logout = "Logout"
*/ 

/* Menu width for languages */
$menu_width[sensors] =105;
$menu_width[sensor_config] = 130;
$menu_width[update_rules] = 155;
$menu_width[rules] = 95;
$menu_width[vars] = 120;
$menu_width[spp] = 140;
$menu_width[spo] = 140;
$menu_width[ruletype] = 120;
$menu_width[classif] = 150;
$menu_width[config] = 130;
$menu_width[reference] = 100;
$menu_width[users] = 110;
$menu_width[admin] = 180;

$menu_pos[sensors] = 29;
$menu_pos[rules] = 150;
$menu_pos[config] = 273;
$menu_pos[admin] = 370;

$lang_images_dir = "languages/de";
?>
Return current item: SnortCenter 2.x