Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/vi_VI/text.inc.php
<?php

$text = array
(
'The Bookmark Server for Personal and Team Use' => 'Máy chủ chứa bookmark phục vụ cá nhân và nhóm sử dụng',
'SiteBar Homepage' => 'Trang chủ SiteBar',
'Your Language' => 'Tiếng Việt',
'Charset in MS Windows' => 'UTF-8',
'Add Link to SiteBar' => 'Thêm liên kết vào SiteBar',
'Add Page to SiteBar' => 'Thêm trang web vào SiteBar',
'SiteBar Integrator' => 'Tích hợp Sitebar',
'Bookmarklet' => 'Bookmarklet',
'Bookmarks' => 'Bookmark',
'Homepage' => 'Trang chủ',
'Integration Instructions' => 'Hướng dẫn tích hợp',
'Linux Distro/Other Tools' => 'Bản phân phối của Linux / Công cụ khác',
'Mozilla Firefox' => 'Mozilla Firefox',
'Mozilla' => 'Mozilla',
'Microsoft Internet Explorer' => 'Microsoft Internet Explorer',
'Maxthon Tabbed Browser' => 'Maxthon Tabbed Browser',
'Opera Web Browser' => 'Opera Web Browser',
'Usage Tips for All Browsers' => 'Thủ thuật sử dụng cho mọi trình duyệt',
'Usage/Integration Tips for %s' => 'Thủ thuật sử dụng / Tích hợp vào %s',
'Browser/Category' => 'Trình duyệt / Đề mục',
'Version/Platform' => 'Phiên bản / Nền tảng',
'Add Search Engine' => 'Thêm Cơ chế Tìm kiếm',
'Add to Hotlist' => 'Thêm vào danh sách "nóng"',
'Bookmarks Synchronizer Extension' => 'Phần mở rộng để Đồng bộ hóa Bookmark',
'Debian' => 'Debian',
'Gentoo Ebuild' => 'Gentoo Ebuild',
'Install' => 'Cài đặt',
'Live Bookmarks' => 'Live Bookmark',
'MozLinker Extension' => 'Phần mở rộng MozLinker',
'PHP Layers Menu' => 'Menu dạng PHP Layer',
'Show in Search Bar' => 'Hiện trong Thanh tìm kiếm',
'Sidebar' => 'Sidebar',
'Sidebar Plugin' => 'Plugin cho Sidebar',
'SiteBar Directory' => 'Thư mục SiteBar',
'SiteBar Pop-up' => 'Pop-up SiteBar',
'SiteBar Sidebar Extension' => 'Phần mở rộng SiteBar dạng Sidebar',
'Toolbar Plugin' => 'Plugin cho Thanh công cụ',
'Uninstall' => 'Gỡ cài đặt',
'Error' => 'Lỗi',
'Warning' => 'Cảnh báo ',
'Unknown' => 'Không xác định',
'Filter Loaded Bookmarks' => 'Bộ lọc Bookmark đã nạp',
'Backend Bookmark Search' => 'Tìm kiếm trong các Bookmark ',
'Search Web' => 'Tìm kiếm trên Web',
'Collapse/Expand All' => 'Mở rộng / Thu gọn tất cả',
'Reload' => 'Nạp lại',
'Reload with Hidden Folders' => 'Nạp lại cùng với các thư mục ẩn',
'SiteBar Search Results' => 'Kết quả tìm kiếm trong SiteBar',
'%s Link News' => '%s Liên kết Tin tức',
'Continue with Web Search ...' => 'Tiếp tục với tìm kíếm trên Web',
'Web Search Results' => 'Kết quả tìm kiếm trên Web',
'Commander' => 'Người quản trị',
'Active Users' => 'Người dùng còn hoạt động',
'Add Folder' => 'Thêm thư mục',
'Add Link' => 'Thêm liên kết',
'Add Page Bookmarklet' => 'Thêm trang web vào Bookmarklet',
'Approve All Users' => 'Cấp phép cho mọi người sử dụng',
'Approve User' => 'Cấp phép cho người sử dụng',
'Approve Users' => 'Cấp phép cho nhiều người sử dụng',
'Browse Folder' => 'Xem thư mục',
'Contact Admin' => 'Liên hệ với Người quản trị',
'Contact Moderator' => 'Liên hệ với Người điều hành',
'Copy' => 'Copy',
'Copy Link' => 'Copy liên kết',
'Create Group' => 'Tạo Nhóm',
'Create Tree' => 'Tạo Cây',
'Create User' => 'Tạo Người sử dụng',
'Custom Order' => 'Tùy biến trật tự',
'Default User Settings' => 'Thiết lập mặc định cho người sử dụng',
'Delete Account' => 'Xóa tài khoản',
'Delete Folder' => 'Xóa thư mục',
'Delete Group' => 'Xóa nhóm',
'Delete Link' => 'Xóa liên kết',
'Delete Tree' => 'Xóa cây',
'Delete User' => 'Xóa người sử dụng',
'Display Topic' => 'Xóa chủ đề',
'Download Bookmarks' => 'Tải Bookmark về',
'Email Link' => 'Liên kết email',
'Export Bookmarks' => 'Xuất Bookmark',
'Export Description' => 'Xuất Diễn giải',
'Favicon Management' => 'Quản lý biểu tượng trang web',
'Filter Group RegExp' => 'Bộ lọc nhóm',
'Filter User RegExp' => 'Bộ lọc người sử dụng',
'Filter Groups' => 'Lọc nhóm',
'Filter Users' => 'Lọc người sử dụng',
'Filter Groups When More Than' => 'Lọc nhóm khi có nhiều hơn',
'Filter Users When More Than' => 'Lọc người sử dụng khi có nhiều hơn',
'Folder Properties' => 'Thuộc tính của thư mục',
'Group Members' => 'Nhóm thành viên',
'Group Moderators' => 'Ban điều hành',
'Group Properties' => 'Thuộc tính của nhóm',
'Help' => 'Trợ giúp',
'Hide Folder' => 'Ẩn thư mục',
'Import Bookmarks' => 'Nhập Bookmark',
'Import Description' => 'Nhập Diễn giải',
'Inactive Users' => 'Người sử dụng không còn hoạt động',
'Log In' => 'Đăng nhập',
'Log Out' => 'Thoát',
'Maintain Groups' => 'Quản lý các nhóm',
'Maintain Trees' => 'Quản lý các cây',
'Maintain Users' => 'Quản lý người sử dụng',
'Membership' => 'Nhóm thành viên',
'Modify User' => 'Chỉnh sửa người sử dụng',
'Most Active Users' => 'Người sử dụng vào nhiều nhất',
'Open Integrator' => 'Mở Bộ tích hợp',
'Order of Trees' => 'Trật tự các cây',
'Paste' => 'Dán',
'Pending Users' => 'Danh sách người sử dụng đang chờ',
'Pending Verified Users' => 'Danh sách người sử dụng đã cấp phép đang chờ',
'Pending Unverified Users' => 'Danh sách người sử dụng chưa được cấp phép đang chờ',
'Personal Data' => 'Dữ liệu cá nhân',
'Properties' => 'Thuộc tính',
'Purge Cache' => 'Xóa bộ đệm',
'Purge Folder' => 'Xóa thư mục',
'Reject All Users' => 'Loại bỏ tất cả người sử dụng',
'Reject User' => 'Loại bỏ người sử dụng',
'Reject Users' => 'Loại bỏ nhiều người sử dụng',
'Reset Password' => 'Khôi phục lại mật khẩu',
'Retrieve Link Information' => 'Nhận thông tin về liên kết',
'Security' => 'An ninh',
'Send Email to All' => 'Gửi email cho tất cả',
'Send Email to Members' => 'Gửi email cho thành viên',
'Send Email to Moderators' => 'Gửi email cho ban điều hành',
'Send Email to User' => 'Gửi email cho người sử dụng',
'Session Settings' => 'Thiết lập phiên làm việc',
'Set Up' => 'Cài đặt',
'Show All Icons' => 'Hiện mọi biểu tượng',
'Show All Links' => 'Hiện mọi liên kết',
'Show Feed URL' => 'Hiện đường dẫn nạp tin',
'Show Link News' => 'Hiện liên kết tin tức',
'Sign Up' => 'Đăng ký',
'SiteBar Settings' => 'Thiết lập cho Sitebar',
'Undelete' => 'Khôi phục cái đã xóa',
'Unhide Subfolders' => 'Hiện thư mục con đã ẩn',
'Unhide Trees' => 'Hiện cây đã ẩn',
'User Settings' => 'Thiết lập cho người sử dụng',
'Validate Links' => 'Xác nhận liên kết',
'Validation' => 'Xác nhận',
'Verify Email' => 'Xác nhận email',
'Verify E-mail' => 'Xác nhận email',
'Verify Email Code' => 'Xác nhận mã email',
'Admin Password' => 'Mật khẩu người quản trị',
'Account Approved' => 'Tài khoản được cấp phép',
'Activity Period' => 'Thời gian họat động',
'Add SiteBar Commands' => 'Thêm các lệnh Sitebar',
'Allow Anonymous Contact' => 'Cho người chưa đăng ký được phép liên hệ',
'Allow Anonymous Exports' => 'Cho người chưa đăng ký được phép xuất danh sách',
'Allow Contact' => 'Cho phép liên hệ',
'Allow Custom Web Search Engine' => 'Cho phép tùy biến cơ chế tìm kiếm',
'Allow Given Membership' => 'Cho phép cấp quyền thành viên',
'Allow Info Mail' => 'Cho phép mail thông tin',
'Allow Noninteractive Mode' => 'Cho phép chế độ không tương tác',
'Allow Self Add' => 'Cho người chưa đăng ký được phép tự thêm mình vào danh sách người sử dụng',
'Allow Sign Up' => 'Cho phép đăng ký',
'Authentication Method' => 'Phương thức xác nhận',
'Auto Join E-Mail RegExp' => 'Tự động tham gia qua email',
'Auto Retrieve Favicon' => 'Tự động nhận biểu tượng trang web',
'Bookmark File' => 'File bookmark',
'Cached: ' => 'Bộ đệm:',
'Codepage' => 'Trang mã',
'Comment' => 'Phản hồi',
'Content Only' => 'Chỉ nội dung',
'Copyright' => 'Bản quyền',
'Create New Sub Folder' => 'Tạo thư mục con mới',
'Dead Link' => 'Liên kết không còn tồn tại',
'Decode Using' => 'Giải mã bằng',
'Decorate ACL Folders' => 'Trang trí thư mục ACL',
'Decorate Published Folders' => 'Trang trí thư mục đã xuất bản',
'Default (%s)' => 'Mặc định (%s)',
'Default Domain' => 'Tên miền mặc định',
'Default Language' => 'Ngôn ngữ mặc định',
'Default Search In' => 'Tìm kiếm mặc định trong',
'Default Skin' => 'Giao diện mặc định',
'Default URL' => 'URL mặc định',
'Delete Content Only' => 'Chỉ xóa nội dung',
'Delete Invalid Favicons' => 'Xóa biểu tượng trang web hỏng',
'Delete Inactive Users' => 'Xóa người sử dụng không còn hoạt động',
'Delete All Inactive Users' => 'Xóa tất cả người sử dụng không còn hoạt động',
'Demo Account' => 'Tài khoản mẫu',
'Description' => 'Diễn giải',
'Description File' => 'File diễn giải',
'Description Import/Export' => 'Xuất / Nhập diễn giải',
'Discover Missing Favicons' => 'Tìm biểu tượng trang web bị mất',
'E-mail' => 'Email',
'E-mail Verified' => 'Email xác nhận',
'Encode Using' => 'Mã hóa bằng',
'Exclude From Validation' => 'Bỏ qua xác nhận nguồn gốc',
'Exclude Root Folder' => 'Bỏ qua thư mục gốc',
'Export Bookmarks Settings' => 'Xuất thiết lập bookmark',
'Extern Commander' => 'Người quản trị ngoài',
'Favicon' => 'Biểu tượng trang web',
'Feedback or Other Comment' => 'Phản hồi ',
'File Type' => 'Định dạng file',
'First Visit' => 'Đến lần đầu',
'Flatten the Hierarchy' => 'Làm mịn cây',
'Folder Name' => 'Tên thư mục',
'From' => 'Đến từ',
'Group Name' => 'Tên nhóm',
'Help Topic' => 'Chủ đề trợ giúp',
'Hide XSLT Features' => 'Ẩn chức năng XSLT',
'Ignore Private Links' => 'Lờ liên kết riêng tư đi',
'Ignore Recently Tested' => 'Lờ những thử nghiệm gần đây đi',
'Include Subfolders' => 'Có chứa thư mục con',
'Integrator URL' => 'URL của bộ tích hợp',
'Integrator URL Selector' => 'Chọn URL của bộ tích hợp',
'Keep Current URL' => 'Giữ URL hiện tại',
'Last Visit' => 'Đến lần cuối',
'Language' => 'Ngôn ngữ',
'Limit Description Length' => 'Giới hạn độ dài diễn giải',
'Limit Number of Links' => 'Giới hạn số liên kết',
'Link' => 'Liên kết',
'Link Count' => 'Số liên kết đếm được',
'Link Description Length' => 'Độ dài diễn giải của liên kết',
'Link Name' => 'Tên liên kết',
'Load Open Folders Only' => 'Chỉ nạp thư mục được mở',
'Load Private Links Over SSL Only' => 'Chỉ nạp liên kết riêng tư qua SSL',
'Local Installation' => 'Bản tự cài đặt ',
'Managing Editor' => 'Quản lý Trình biên tập',
'Powered by %s ver. %s' => 'Powered by %s ver. %s',
'Skin created by' => 'Giao diện tạo bởi',
'Skin designed by' => 'Giao diện thiết kế bởi',
);

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6