Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/pl_PL/text.inc.php
<?php

// Force commit

$text = array
(
'The Bookmark Server for Personal and Team Use' => 'Serwer zakładek do użytku gupowego i osobistego',
'SiteBar Homepage' => 'Strona domowa SiteBar',
'Your Language' => 'Polski',
'Charset in MS Windows' => 'cp1250',
'Add Link to SiteBar' => 'Dodaj link do SiteBar',
'Add Page to SiteBar' => 'Dodaj stronę do SiteBar',
'SiteBar Integrator' => 'SiteBar Integrator',
'Bookmarklet' => 'Bookmarklet',
'Bookmarks' => 'Zakładki',
'Homepage' => 'Strona domowa',
'Integration Instructions' => 'Instrukcje integracji',
'Linux Distro/Other Tools' => 'Dystrybucja Linuxa/Inne narzędzia',
'Mozilla Firefox' => 'Mozilla Firefox',
'Mozilla' => 'Mozilla',
'Microsoft Internet Explorer' => 'Microsoft Internet Explorer',
'Maxthon Tabbed Browser' => 'Maxthon Tabbed Browser',
'Opera Web Browser' => 'Opera Web Browser',
'Usage Tips for All Browsers' => 'Użyteczne porady dla wszystkich przeglądarek',
'Usage/Integration Tips for %s' => 'Porady użytkowania/integracji dla %s',
'Browser/Category' => 'Przeglądarka/Kategoria',
'Version/Platform' => 'Wersja/Platforma',
'Add Search Engine' => 'Dodaj wyszukiwarkę',
'Add to Hotlist' => 'Dodaj do Hotlisty',
'Bookmarks Synchronizer Extension' => 'Rozszerzenie Synchronizator Zakładek',
'Debian' => 'Debian',
'Gentoo Ebuild' => 'Gentoo Ebuild',
'Install' => 'Instalacja',
'Live Bookmarks' => 'Zakładki na żywo',
'MozLinker Extension' => 'Rozszerzenie MozLinker',
'PHP Layers Menu' => 'PHP Layers Menu',
'Show in Search Bar' => 'Pokaż w pasku wyszukiwania',
'Sidebar' => 'Sidebar',
'Sidebar Plugin' => 'Sidebar Plugin',
'SiteBar Directory' => 'Katalog SiteBar',
'SiteBar Pop-up' => 'SiteBar Pop-up',
'SiteBar Sidebar Extension' => 'Rozszerzenie SiteBar Sidebar',
'Toolbar Plugin' => 'Plugin paska narzędzi',
'Uninstall' => 'Deinstalacja',
'Error' => 'Błąd',
'Warning' => 'Uwaga',
'Unknown' => 'Nieznany',
'Filter Loaded Bookmarks' => 'Filtruj załadowane linki',
'Backend Bookmark Search' => 'Wyszukiwanie zakładek w tle',
'Search Web' => 'Szukaj w Internecie',
'Collapse/Expand All' => 'Ukryj/Pokaż wszytkie',
'Reload' => 'Odśwież',
'Reload with Hidden Folders' => 'Odśwież pokazując ukryte katalogi',
'SiteBar Search Results' => 'Wyniki wyszukiwania SiteBar',
'%s Link News' => '%s Najnowsze linki',
'Continue with Web Search ...' => 'Kontynuacja wyszukiwania w sieci ...',
'Web Search Results' => 'Rezultaty wyszukiwania',
'Commander' => 'Okno poleceń',
'Add Folder' => 'Dodaj katalog',
'Add Link' => 'Dodaj link',
'Add Page Bookmarklet' => 'Dodaj Bookmarklet',
'Approve All Users' => 'Zatwierdź wszystkich użytkowników',
'Approve User' => 'Zatwierdź użytkownika',
'Approve Users' => 'Zatwierdź użytkowników',
'Browse Folder' => 'Przeglądaj katalog',
'Contact Admin' => 'Kontakt z Adminem',
'Contact Moderator' => 'Kontakt z Moderatorem',
'Copy' => 'Kopiuj',
'Copy Link' => 'Kopiuj link',
'Create Group' => 'Utwórz grupę',
'Create Tree' => 'Utwórz drzewo',
'Create User' => 'Utwórz użytkownika',
'Custom Order' => 'Kolejność użytkownika',
'Default User Settings' => 'Ustawienia domyślne',
'Delete Account' => 'Usuń konto',
'Delete Folder' => 'Usuń katalog',
'Delete Group' => 'Usuń grupę',
'Delete Link' => 'Usuń link',
'Delete Tree' => 'Usuń drzewo',
'Delete User' => 'Usuń użytkownika',
'Display Topic' => 'Wyświetl temat',
'Download Bookmarks' => 'Ściągnij zakładki',
'Email Link' => 'Wyślij link',
'Export Bookmarks' => 'Eksport zakładek',
'Export Description' => 'Eksport opisów',
'Favicon Management' => 'Ustaw ikonę zakładki',
'Folder Properties' => 'Właściwości katalogu',
'Group Members' => 'Członkowie grupy',
'Group Moderators' => 'Moderatorzy grupy',
'Group Properties' => 'Właściwości grupy',
'Help' => 'Pomoc',
'Hide Folder' => 'Ukryj katalog',
'Import Bookmarks' => 'Import zakładek',
'Import Description' => 'Import opisów',
'Log In' => 'Logowanie',
'Log Out' => 'Wylogowanie',
'Maintain Groups' => 'Zarządzaj grupami',
'Maintain Trees' => 'Zarządzaj drzewami',
'Maintain Users' => 'Zarządzaj użytkownikami',
'Membership' => 'Członkowstwo',
'Modify User' => 'Modyfikuj użytkownika',
'Open Integrator' => 'Otwórz Integrator',
'Order of Trees' => 'Kolejność drzew',
'Paste' => 'Wklej',
'Pending Users' => 'Oczekujący użytkownicy',
'Pending Verified Users' => 'Oczekujący zweryfikowani użytkownicy',
'Pending Unverified Users' => 'Oczekujący niezweryfikowani użytkownicy',
'Personal Data' => 'Dane osobiste',
'Properties' => 'Właściwości',
'Purge Cache' => 'Wyczyść cache',
'Purge Folder' => 'Wyczyść katalog',
'Reject All Users' => 'Odrzuć wszystkich użytkowników',
'Reject User' => 'Odrzuć użytkownika',
'Reject Users' => 'Odrzuć użytkowników',
'Reset Password' => 'Reset hasła',
'Retrieve Link Information' => 'Pobierz informacje o linku',
'Security' => 'Bezpieczeństwo',
'Send Email to All' => 'Wyślij email do wszystkich',
'Send Email to Members' => 'Wyślij email do członków',
'Send Email to Moderators' => 'Wyślij email do moderatorów',
'Send Email to User' => 'Wyślij email do użytkownika',
'Session Settings' => 'Ustawienia sesji',
'Set Up' => 'Ustaw',
'Show All Icons' => 'Pokaż wszystkie ikony',
'Show All Links' => 'Pokaż wszystkie linki',
'Show Feed URL' => 'Pokaż adres zakładki',
'Show Link News' => 'Pokaż najnowsze linki',
'Sign Up' => 'Zapisz się',
'SiteBar Settings' => 'Ustawienia SiteBar',
'Undelete' => 'Przywróć',
'Unhide Subfolders' => 'Odkryj podkatalogi',
'Unhide Trees' => 'Odkryj drzewa',
'User Settings' => 'Konfiguracja',
'Validate Links' => 'Sprawdź linki',
'Validation' => 'Sprawdzenie',
'Verify Email' => 'Weryfikacja emaila',
'Verify E-mail' => 'Weryfikacja emaila',
'Verify Email Code' => 'Kod weryfikacji emaila',
'Admin Password' => 'Hasło admina',
'Account Approved' => 'Konto potwierdzone',
'Add SiteBar Commands' => 'Dodaj polecenia SiteBar',
'Allow Anonymous Contact' => 'Zezwalaj na kontakt anoninowy',
'Allow Anonymous Exports' => 'Zezwalaj na eksport anonimowy',
'Allow Contact' => 'Zezwalaj na kontakt',
'Allow Custom Web Search Engine' => 'Zezwalaj na zmianę wyszukiwarki internetowej',
'Allow Given Membership' => 'Zezwalaj na nadanie członkowstwa',
'Allow Info Mail' => 'Zezwalaj na email informacyjny',
'Allow Noninteractive Mode' => 'Zezwalaj na tryb nieinteraktywny',
'Allow Self Add' => 'Zezwalaj na osobiste dodanie',
'Allow Sign Up' => 'Zezwalaj na zapisanie',
'Authentication Method' => 'Metoda autoryzacji',
'Auto Join E-Mail RegExp' => 'Automatyczne łączenie wyrażeń regularnych w emailach',
'Auto Retrieve Favicon' => 'Automatyczne pobranie ikon zakładek',
'Bookmark File' => 'Plik z zakładkami',
'Cached: ' => 'W cache&#39;u',
'Codepage' => 'Strona kodowa',
'Comment' => 'Komentarz',
'Content Only' => 'Tylko zawartość',
'Copyright' => 'Prawa autorskie',
'Create New Sub Folder' => 'Utwórz nowy podkatalog',
'Dead Link' => 'Nieaktualny link',
'Decode Using' => 'Dekoduj używając',
'Decorate ACL Folders' => 'Dekoruj katalogi ACL',
'Decorate Published Folders' => 'Dekoruj opublikowane katalogi',
'Default Domain' => 'Domyślna domena',
'Default Language' => 'Domyślny język',
'Default Search In' => 'Domyślnie szukaj w',
'Default Skin' => 'Domyślna skórka',
'Default URL' => 'Domyślny URL',
'Delete Content Only' => 'Usuń tylko zawartość',
'Delete Invalid Favicons' => 'Usuń błędne ikony zakładek',
'Demo Account' => 'Konto demonstracyjne',
'Description' => 'Opis',
'Description File' => 'Plik z opisem',
'Description Import/Export' => 'Import/Eksport opisów',
'Discover Missing Favicons' => 'Odkryj brakujące ikony zakładek',
'E-mail' => 'email',
'E-mail Verified' => 'email potwierdzony',
'Encode Using' => 'Zakoduj używając',
'Exclude From Validation' => 'Wyłącz ze sprawdzania',
'Export Bookmarks Settings' => 'Eksportuj ustawienia zakładek',
'Extern Commander' => 'Zewnętrze okno poleceń',
'Favicon' => 'Ikona zakładki',
'Feedback or Other Comment' => 'Sugestie lub komentarze',
'File Type' => 'Typ pliku',
'Flatten the Hierarchy' => 'Spłasz hierarchię',
'Folder Name' => 'Nazwa katalogu',
'From' => 'Od',
'Group Name' => 'Nazwa grupy',
'Help Topic' => 'Temat pomocy',
'Hide XSLT Features' => 'Ukryj funkcjonalności XSLT',
'Ignore Private Links' => 'Ignoruj prywatne linki',
'Ignore Recently Tested' => 'Ignoruj ostatnio testowane',
'Include Subfolders' => 'Załącz podkatalogi',
'Integrator URL' => 'URL Integratora',
'Integrator URL Selector' => 'Wybierz URL Integratora',
'Keep Current URL' => 'Zatrzymaj obecny URL',
'Language' => 'Język',
'Limit Description Length' => 'Ogranicz długość opisu',
'Limit Number of Links' => 'Ogranicz ilość linków',
'Link' => 'Link',
'Link Description Length' => 'Długość opisu linka',
'Link Name' => 'Nazwa linka',
'Load Open Folders Only' => 'Załaduj tylko otwarte foldery',
'Load Private Links Over SSL Only' => 'Załaduj prywatne linki jedynie przez SSL',
'Local Installation' => 'Instalacja lokalna',
'Managing Editor' => 'Kierownik redakcji',
'Maximal Icon Age' => 'Maksymalny wiek ikon',
'Maximal Icon Size' => 'Maksymalny rozmiar ikon',
'Maximal Icons per User' => 'Maksymalna ilość ikon na użytkownika',
'Maximal Icons Total' => 'Maksymalna całkowita ilość ikon',
'Maximum Session Time (sec)' => 'Maksymalny czas sesji (sekundy)',
'Mode' => 'Tryb',
'Moderator' => 'Moderator',
'New Tree Owner' => 'Właściciel nowego drzewa',
'Old Password' => 'Stare hasło',
'Only to Verified Emails' => 'Tylko do potwierdzonych emaili',
'Original: ' => 'Oryginał',
'Owner' => 'Właściciel',
'Parent Folder' => 'Katalog nadrzędny',
'Password' => 'Hasło',
'Password (visible to others)' => 'Hasło (widoczne dla innych)',
'Paste Mode' => 'Tryb wklejania',
'Personal Mode' => 'Tryb osobisty',
'Private' => 'Prywatne',
'Publish Folder' => 'Opublikuj katalog',
'Real Name' => 'Prawdziwe imię',
'Recent Time Expressed in Seconds' => 'Ostatni czas wyrażony w sekundach',
'Remember as Default' => 'Zapamiętaj jako domyślny',
'Remember Me' => 'Zapamiętaj mnie',
'Rename Duplicate Links' => 'Zmień nazwy powtarzających się linków',
'Repeat Admin Password' => 'Powtórz hasło admina',
'Repeat Password' => 'Powtórz hasło',
'Respect Allow Info Mail' => 'Respektuj zezwolenie na email informacyjny',
'Select Group' => 'Wybierz grupę',
'Select Input Format' => 'Wybierz format wejściowy',
'Select Output Format' => 'Wybierz format wyjściowy',
'Select Tree' => 'Wybierz drzewo',
'Select User' => 'Wybierz użytkownika',
'Sender E-mail' => 'Email wysyłającego',
'Show Logo' => 'Pokaż logo',
'Show Menu Icon' => 'Pokaż ikonę menu',
'Show Public Bookmarks' => 'Pokaż zakładki publiczne',
'Show Statistics' => 'Pokaż statystyki',
'Show Web Search Engine Results Inline' => 'Pokaż rezultaty wyszukiwania wewnątrz',
'Skin' => 'Skórka',
'Skip Execution Messages' => 'Pomiń komunikaty wykonywania',
'Source Folder Name' => 'Nazwa katalogu źródłowego',
'Source Link Name' => 'Nazwa linka źródłowego',
'Target' => 'Cel',
'Target Folder Name' => 'Nazwa katalogu docelowego',
'Title for Root' => 'Tytuł dla Root&#39;a',
'Title Format for Selected Folder' => 'Format tytułu dla wybranego katalogu',
'To' => 'Do',
'Topic' => 'Temat',
'Tree Name' => 'Nazwa drzewa',
'Tree Owner' => 'Właściciel drzewa',
'URL' => 'URL',
'Use Compression' => 'Użyj kompresji',
'Use Conversion Engine' => 'Użyj silnika konwersji',
'Use E-mail Features' => 'Użyj funkcji email',
'Use Favicons' => 'Użyj ikon zakładek',
'Use Folder Hiding' => 'Użyj ukrywania katalogów',
'Use Hit Counter' => 'Użyj licznika odwiedzin',
'Use Outbound Connection' => 'Użyj połączeń Outbound',
'Use SiteBar Tooltips' => 'Użyj porad SiteBar ',
'Use the Favicon Cache' => 'Użyj cache ikon zakładek',
'Use Trash' => 'Użyj Śmietnika',
'Use Web Search Engine' => 'Użyj wyszukiwarek internetowych',
'Users Can Create Groups' => 'Użytkownicy mogą tworzyć grupy',
'Users Can Create Trees' => 'Użytkownicy mogą tworzyć drzewa',
'Users Can Delete Trees' => 'Użytkownicy mogą usuwać drzewa',
'Users Must Be Approved' => 'Konieczne potwierdzenie użytkowników',
'Users Must Verify E-mail' => 'Konieczna weryfikacja emaili użytkowników',
'Web Search Engine Icon' => 'Ikona strony wyszukiwania w sieci',
'Web Search Engine URL' => 'Adres strony wyszukiwania w sieci',
'Webmaster Email' => 'Email Webmastera',
'Your E-mail' => 'Twój email',
'Open in New Window' => 'Otwórz w nowym oknie',
'Open as Plain Text' => 'Otwórz jako czysty tekst',
'Until I close browser' => 'Do czasu zamknięcia przeglądarki',
'12 hours' => '12 godzin',
'6 days' => '6 dni',
'1 month' => '1 miesiąc',
'Maximum session time' => 'Maksymalny czas sesji',
'No caching' => 'Bez cache&#39;owania',
'Order of Folders v. Links' => 'Kolejność katalogów i linków',
'Links First' => 'Linki jako pierwsze',
'Folders First' => 'Katalogi jako pierwsze',
'Default Link Sort Mode' => 'Domyślny tryb sortowania katalogów',
'Sort Mode' => 'Tryb sortowania',
'User Default' => 'Domyślne ustawienia użytkownika',
'Alphabetically' => 'Alfabetycznie',
'Most Popular' => 'Najbardziej popularne',
'Recently Added' => 'Ostatnio dodane',
'Recently Modified' => 'Ostatnio zmodyfikowane',
'Recently Visited' => 'Ostatnio odwiedzane',
'Waiting for Visit' => 'Oczekiwanie',
'Anonymous Guest' => 'Anonimowy Gość',
'Guest' => 'Gość',
'Message' => 'Wiadomość',
'SiteBar Server' => 'Serwer SiteBar ',
'%s - ok.' => '%s - ok.',
'%s - error!' => '%s - błąd!',
'SiteBar: Account Request Approved' => 'SiteBar: Prośba o konto zaakceptowana',
'SiteBar: Account Request Rejected' => 'SiteBar: Prośba o konto odrzucona',
'SiteBar: Contact Admin' => 'SiteBar: Kontakt z Adminem',
'SiteBar: Contact Group Moderator' => 'SiteBar: Kontakt z Moderatorem',
'SiteBar: Email to all SiteBar Users' => 'SiteBar: Email do wszystkich użytkowników SiteBar',
'SiteBar: Email to Group Members' => 'SiteBar: Email do członków grupy',
'SiteBar: Email to Group Moderators' => 'SiteBar: Email do moderatorów grupy',
'SiteBar: Email to SiteBar User' => 'SiteBar: Email do użytkowników ',
'SiteBar: Email Verification' => 'SiteBar: Potwierdzenie Email&#39;a',
'SiteBar: New SiteBar User' => 'SiteBar: Nowy użytkownik SiteBar',
'SiteBar: New SiteBar User Verified E-mail' => 'SiteBar: Zweryfikowany email nowego użytkownika',
'SiteBar: Reset Password' => 'SiteBar: Reset hasła',
'SiteBar: Web site' => 'SiteBar: Strona web',
'Group' => 'Grupa',
'R' => 'R',
'A' => 'A',
'M' => 'M',
'D' => 'D',
'P' => 'P',
'G' => 'G',
'Ask' => 'Pytanie',
'Move or Copy' => 'Przenieś lub kopiuj',
'Copy (Keep Source)' => 'Kopiuj (zachowaj żródło)',
'Move (Delete Source)' => 'Przenieś (usuń źródło)',
'Auto detection' => 'Automatyczne wykrywanie',
'Netscape/Mozilla/MS IE' => 'Netscape/Mozilla/MS IE',
'Opera Hotlist version 2.0' => 'Opera Hotlist version 2.0',
'Admins' => 'Admini',
'Everyone' => 'Wszyscy',
'%s&#39;s Bookmarks' => '%s',
'Deleted root %s of %s at %s' => 'Usuń %s %s %s',
'SiteBar Bookmarks' => 'Zakładki SiteBar',
'Bookmarks from SiteBar installation at' => 'Zakłaski z instalacji SiteBar na',
'Up' => 'Góra',
'UsrGrp: %s' => 'UsrGrp: %s',
'Search in SiteBar Bookmarks' => 'Szukaj w zakładkach SiteBar ',
'All' => 'Wszystko',
'Name' => 'Nazwa',
'Access denied!' => 'Dostęp zabroniony',
'All links recently validated!' => 'Wszystkie linki niedawno sprawdzone!',
'Cannot connect to http://%s:%s!' => 'Nie można nawiązać połączenia z adresem http://%s:%s!',
'Cannot delete built in group!' => 'Nie można usunąć wbudowaniej grupy',
'Cannot delete user because he is the only moderator of the following group(s): %s!' => 'Nie można usunąć użytkownika, ponieważ jest on jedynym moderatorem grupy %s!',
'Cannot download %s using https, will try http!' => 'Nie można ściągnąć %s używając https, próba poprzez http!',
'Cannot export empty description!' => 'Nie można wyeksportować pustego opisu',
'Cannot handle %s protocol!' => 'Nie można obsłużyć protokołu %s!',
'Cannot move folder to its subfolder!' => 'Nie można przenieść katalogu do jego podkatalogu!',
'Cannot remove all moderators from a group!' => 'Nie można usunąć wszystkich moderatorów z grupy!',
'Cannot send email!' => 'Nie można wysłać maila!',
'Command "%s" is not available at the moment!' => 'Polecenie "%s" nie jest dostępne w tej chwili!',
'Connection timed out!' => 'Przekroczony czas oczekiwania na połączenie!',
'Database corrupted - missing anonymous account!' => 'Uszkodzona baza danych - brak anonimowego konta!',
'Default domain should not contain @ sign!' => 'Domyślna domena nie może zawierać znaku @',
'Description too long for inplace editing, please use export feature!' => 'Opis zbyt długi do edycji w tym samym miejscu, użyj funkcji eksportu!',
'Duplicate folder name "%s"!' => 'Powtórzona nazwa katalogu "%s"!',
'Duplicate folder name!' => 'Powtórzona nazwa katalogu!',
'Duplicate name "%s" in the target folder!' => 'Powtórzona nazwa "%s" w katalogu docelowym!',
'Duplicate name "%s"!' => 'Powtórzona nazwa "%s"!',
'Expected field %s was not filled!' => 'Oczekiwane pole %s nie zostało wypełnione!',
'Favicon <img src="%s"> found at url %s.' => 'Ikona zakładki <img src="%s"> znaleziona pod adresem %s.',
'Favicon not found!' => 'Ikona zakładki nie znaleziona!',
'Field %s must be filled!' => 'Pole %s musi być wypełnione!',
'Folder has already been deleted!' => 'Katalog został usunięty!',
'Folder with id %s does not exist!' => 'Katalog o id %s  nie istnieje!',
'Group has already been deleted!' => 'Grupa została już usunięta!',
'Group name "%s" is already used!' => 'Grupa o nazwie "%s" już istnieje',
'Head of the HTML page was not found!' => 'Nagłówek strony HTML nie został znaleziony!',
'HEAD unsupported, trying GET!' => 'HEAD nie obsługiwany, próba GET!',
'Host or port undefined!' => 'Host lub port niezdefiniowany!',
'Icon size %s exceeds maximal size %s!' => 'Rozmiar ikony %s przekroczył rozmiar maksymalny %s!',
'Incomplete HTTP response!' => 'Niekompletna odpowiedź HTTP!',
'Invalid filename or other upload related problem: %s!' => 'Nieprawidłowa nazwa lub inny problem związany  z ładowaniem %s!',
'Invalid regular expresssion!' => 'Nieprawidłowe wyrażenie regularne!',
'Link already is in the target folder!' => 'Link już jest w katalogu docelowym!',
'Link has already been deleted!' => 'Link został już usunięty!',
'Missing command!' => 'Brak polecenia!',
'No action taken!' => 'Nie podjęto żadnej akcji!',
'No links in the folder!' => 'Brak linków w katalogu!',
'No more than %s redirections allowed!' => 'Nie więcej niż %s dozwolonych przekierowań!',
'No user was selected!' => 'Nie wybrano użytkownika!',
'No user with this email exists on this server!' => 'Nie istnieje żaden użytkownik o podanym adresie email!',
'No users are pending!' => 'Brak oczekujących użytkowników!',
'Node number %s has ACL record but does not exist!' => 'Node numer %s posiada wpis ACL ale nie istnieje!',
'Old password is invalid!' => 'Stare hasło jes nieprawidłowe!',
'Page not found!' => 'Strona nie znaleziona!',
'Page redirected to %s!' => 'Strona przekierowana do %s!',
'Please click on the "%s" command and finish the verification procedure.' => 'Kliknij proszę na  polecenie "%s" i zakończ procedurę weryfikacji.',
'Purge folder to remove it permanently!' => 'Usuń katalog nieodwracalnie!',
'Shortcut icon not found! Trying default favicon location %s.' => 'Ikona skrótu nie znaleziona! Próba użycia dmyślnej lokalizacji ikony zakładki %s.',
'The description length exceeds maximum length of %s bytes!' => 'Długość opisu przekroczyła maksymalną %s bajtów!',
'The e-mail %s does not look correctly!' => 'Email %s wygląda na niepoprawny!',
'The password was not repeated correctly!' => 'Hasło nie zostało powtórzone poprawnie!',
'There are no hidden trees!' => 'Brak ukrytych drzew!',
'There is no content to be deleted!' => 'Brak zawartości do usunięcia!',
'There is nothing to be undeleted!' => 'Nie ma nic do odzyskania!',
'This email is already used. Try to login using your email address!' => 'Ten email jest już zajęty. Spróbuj zalogować się używając swojego emaila!',
'This feature is disabled for groups created by non-privileged users!' => 'Ta funkcja jest niektywana dla grup stworzonych przez użytkowników nieuprzywilejowanych!',
'This SiteBar server requires your email address to be verified in order to use some functions.' => 'Ten serwer SiteBar wymaga weryfikacji Twojego adresu email aby móc używać część funkcji.',
'Tree has already been deleted!' => 'Drzewo zostało już usunięte!',
'Unknown command!' => 'Nieznane polecenie!',
'Unknown username or wrong password!' => 'Zła nazwa użytkownika lub hasło!',
'Use "%s" command to delete own account!' => 'Użycie polecenia "%s" spowoduje usunięcie własnego konta!',
'User "%s" did not verify own email "%s" yet!' => 'Użytkownik "%s" nie zweryfikował jeszcze swojego emaila "%s"!',
'User "%s" has already been approved!' => 'Użytkownik "%s" został już zaakceptowany!',
'User "%s" <%s> approved.' => 'Użytkownik "%s" <%s> zaakceptowany!',
'User with email "%s" does not exist!' => 'Użytkownik z emailem "%s" nie istnieje!',
'User with email "%s" has already been rejected!' => 'Użytkownik z emailem "%s" został już odrzucony!',
'User with uid %d has already been rejected!' => 'Użytkownik o uid %d został już odrzucony!',
'Verification e-mail has been sent to your e-mail address!' => 'Email sprawdzający został wysłany na Twój adres email!',
'Wrong favicon type/format "%s"!' => 'Zły typ/format ikony zakładki "%s"!',
'You are the last moderator of used group(s): %s. Account cannot be deleted!' => 'Jesteś ostatnim  moderatorem używanej grupy: %s. Konta nie można usunąć!',
'Successful execution!' => 'Wykonanie udane!',
'A token will be sent to this email address.' => 'Token zostanie wysłany na ten adres email.',
'Close' => 'Zamknij',
'E-mail %s verified! Any pending memberships were approved.' => 'Email %s potwierdzony! Wszystkie oczekujące członkowstwa zostały zatwierdzone.',
'Imported %s link(s) into %s folder(s) from the bookmark file.' => 'Zaimportowano %s link(i) do %s katalogu(ów) z pliku zakładek.',
'Invalid or expired token received! All pending tokens were deleted.' => 'Nieprawidłowy lub wygasły token! Wszystkie oczekujące tokeny zostały usunięte.',
'Link has been added.<p>You must reload your SiteBar in order to see added link!' => 'Link został dodany.<p>Musisz odświeżyć SiteBar aby zobaczyć dodany link!',
'Password has been changed!' => 'Hasło zostało zmienione',
'Reload SiteBar' => 'Odśwież SiteBar',
'Reset' => 'Reset',
'Return' => 'Powrót',
'Submit' => 'Zatwierdź',
'Your account will be activated as soon as one of the administrators approves it.' => 'Twoje konto zostanie aktywowane jak tylko któryś z administratorów je zaakceptuje.',
'Cannot open file!' => 'Nie można otworzyć pliku',
'Unknown bookmark file format!' => 'Nieznany format pliku',
'File is empty!' => 'Plik jest pusty',
'Character set overriden from document to %s!' => 'Zestaw znaków w dokumencie zastąpiony  na %s',
'There is no conversion engine available to convert from %s character set!' => 'Brak możliwości konwesji zestawu znaków z %s',
'Powered by %s ver. %s' => 'Powered by %s ver. %s',
'Skin created by' => 'Skórka stworzona przez',
'Skin designed by' => 'Skórka zaprojektowana przez',
);

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6