Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/gl_PT/text.inc.php
<?php

$text['The Bookmark Server for Personal and Team Use'] = <<<_P
O Servidor dos teus Favoritos pra uso Persoal e en Equipo
_P;

$text['SiteBar Homepage'] = <<<_P
SiteBar Páxina principal
_P;

$text['Your Language'] = <<<_P
Galego
_P;

$text['Charset in MS Windows'] = <<<_P
ISO-8859-1
_P;

$text['Add Link to SiteBar'] = <<<_P
Engade ligazón a SiteBar
_P;

$text['Add Page to SiteBar'] = <<<_P
Engade páxina a SiteBar
_P;

$text['SiteBar Integrator'] = <<<_P
SiteBar Integrador
_P;

$text['Bookmarks'] = <<<_P
Favoritos
_P;

$text['Homepage'] = <<<_P
Páxina principal
_P;

$text['Linux Distro/Other Tools'] = <<<_P
Distribución de Linux/Outras ferramentas
_P;

$text['Mozilla Firefox'] = <<<_P
Mozilla Firefox
_P;

$text['Mozilla'] = <<<_P
Mozilla
_P;

$text['Microsoft Internet Explorer'] = <<<_P
Microsoft Internet Explorer
_P;

$text['Maxthon Tabbed Browser'] = <<<_P
Maxthon Tabbed Browser
_P;

$text['Opera Web Browser'] = <<<_P
Opera Web Browser
_P;

$text['Browser/Category'] = <<<_P
Buscador/Categoría
_P;

$text['Version/Platform'] = <<<_P
Version/Plataforma
_P;

$text['Add Search Engine'] = <<<_P
Engade Buscador
_P;

$text['Add to Hotlist'] = <<<_P
Engade a lista rapida
_P;

$text['Debian'] = <<<_P
Debian
_P;

$text['Gentoo Ebuild'] = <<<_P
Gentoo
_P;

$text['Install'] = <<<_P
Instalar
_P;

$text['Show in Search Bar'] = <<<_P
Mostrar na Barra de busqueda
_P;

$text['Uninstall'] = <<<_P
Desinstalar
_P;

$text['Error'] = <<<_P
Error
_P;

$text['Warning'] = <<<_P
Precaución
_P;

$text['Unknown'] = <<<_P
Descoñecido
_P;

$text['Search Web'] = <<<_P
Procurar na web
_P;

$text['Reload'] = <<<_P
Recargar
_P;

$text['Continue with Web Search ...'] = <<<_P
Continuar coa búsqueda web
_P;

$text['Active Users'] = <<<_P
Usuarios activos
_P;

$text['Add Folder'] = <<<_P
Engadir Cartafol
_P;

$text['Add Link'] = <<<_P
Engadir ligazón
_P;

$text['Approve User'] = <<<_P
Aprobar Usuario
_P;

$text['Approve Users'] = <<<_P
Aprobar Usuarios
_P;

$text['Browse Folder'] = <<<_P
Buscar cartafol
_P;

$text['Contact Admin'] = <<<_P
Contactar co admin
_P;

$text['Contact Moderator'] = <<<_P
Contactar co moderador
_P;

$text['Copy'] = <<<_P
Copiar
_P;

$text['Copy Link'] = <<<_P
Copiar ligazón
_P;

$text['Create Group'] = <<<_P
Crear grupo
_P;

$text['Create Tree'] = <<<_P
Crear árbore
_P;

$text['Create User'] = <<<_P
Crear usuario
_P;

$text['Custom Order'] = <<<_P
Orde aleatoria
_P;

$text['Delete Account'] = <<<_P
Borrar conta
_P;

$text['Delete Folder'] = <<<_P
Borrar cartafol
_P;

$text['Delete Group'] = <<<_P
Borrar grupo
_P;

$text['Delete Link'] = <<<_P
Borrar ligazón
_P;

$text['Delete Tree'] = <<<_P
Borrar árbore
_P;

$text['Delete User'] = <<<_P
Borrar usuario
_P;

$text['Display Topic'] = <<<_P
Amosar tema
_P;

$text['Email Link'] = <<<_P
Ligazón do correo
_P;

$text['Export Description'] = <<<_P
Exportar Descripción
_P;

$text['Folder Properties'] = <<<_P
Propiedades do cartafol
_P;

$text['Group Members'] = <<<_P
Grupo de membros
_P;

$text['Group Moderators'] = <<<_P
Grupo de moderadores
_P;

$text['Group Properties'] = <<<_P
Propiedades do grupo
_P;

$text['Help'] = <<<_P
Axuda
_P;

$text['Hide Folder'] = <<<_P
Ocultar cartafol
_P;

$text['Log In'] = <<<_P
Conectar
_P;

$text['Log Out'] = <<<_P
Desconectar
_P;

$text['Modify User'] = <<<_P
Modificar usuario
_P;

$text['Most Active Users'] = <<<_P
Usuarios máis activos
_P;

$text['Open Integrator'] = <<<_P
Abrir Integrador
_P;

$text['Paste'] = <<<_P
Pegar
_P;

$text['Pending Users'] = <<<_P
Usuarios pendentes
_P;

$text['Security'] = <<<_P
Seguridad
_P;

$text['Send Email to All'] = <<<_P
Enviar correo a todos
_P;

$text['Send Email to Members'] = <<<_P
Enviar correo ós membros
_P;

$text['Send Email to Moderators'] = <<<_P
Enviar correo ós moderadores
_P;

$text['Send Email to User'] = <<<_P
Enviar correo ós usuarios
_P;

$text['Show All Icons'] = <<<_P
Mostrar tódolos iconos
_P;

$text['Show All Links'] = <<<_P
Mostrar tódolas ligazóns
_P;

$text['Verify Email'] = <<<_P
Comprobar Email
_P;

$text['Verify E-mail'] = <<<_P
Comprobar E-mail
_P;

$text['Admin Password'] = <<<_P
Contrasinal do admin
_P;

$text['Account Approved'] = <<<_P
Conta aprobada
_P;

$text['Copyright'] = <<<_P
Copyright
_P;

$text['Create New Sub Folder'] = <<<_P
Crear novo sub cartafol
_P;

$text['Dead Link'] = <<<_P
Ligazón morta
_P;

$text['12 hours'] = <<<_P
12 horas
_P;

$text['6 days'] = <<<_P
6 días
_P;

$text['1 month'] = <<<_P
1 mes
_P;

$text['Maximum session time'] = <<<_P
Tempo máximo de sesión
_P;

$text['Message'] = <<<_P
Mensaxe
_P;

$text['Group'] = <<<_P
Grupo
_P;

$text['R'] = <<<_P
R
_P;

$text['A'] = <<<_P
A
_P;

$text['M'] = <<<_P
M
_P;

$text['D'] = <<<_P
D
_P;

$text['P'] = <<<_P
P
_P;

$text['G'] = <<<_P
G
_P;

$text['Move or Copy'] = <<<_P
Mover ou copiar
_P;

$text['Copy (Keep Source)'] = <<<_P
Copiar (Gardar código)
_P;

$text['Move (Delete Source)'] = <<<_P
Mover (Borrar código)
_P;

$text['Netscape/Mozilla/MS IE'] = <<<_P
Netscape/Mozilla/MS IE
_P;

$text['Admins'] = <<<_P
Administradores
_P;

$text['Up'] = <<<_P
Arriba
_P;

$text['All'] = <<<_P
Todo
_P;

$text['Name'] = <<<_P
Nome
_P;

$text['Access denied!'] = <<<_P
Acceso denegado!
_P;

$text['All links recently validated!'] = <<<_P
Todas as novas ligazóns correctas!
_P;

$text['Duplicate folder name "%s"!'] = <<<_P
Nome de cartafol duplicado "%s"!
_P;

$text['Duplicate folder name!'] = <<<_P
Nome de cartafol duplicado!
_P;

$text['Folder has already been deleted!'] = <<<_P
O cartafol foi suprimido!
_P;

$text['Host or port undefined!'] = <<<_P
Host ou porto indefinido!
_P;

$text['Incomplete HTTP response!'] = <<<_P
Resposta http incompleta!
_P;

$text['Link has already been deleted!'] = <<<_P
A ligazón foi suprimida!
_P;

$text['No links in the folder!'] = <<<_P
Non hai ligazóns nesta carpeta
_P;

$text['No user was selected!'] = <<<_P
Non se seleccionou ningún usuario!
_P;

$text['No user with this email exists on this server!'] = <<<_P
Non hai usuario con este email neste servidor
_P;

$text['No users are pending!'] = <<<_P
Non hai usuarios pendentes!
_P;

$text['No users are inactive!'] = <<<_P
Non hai usuarios inactivos!
_P;

$text['Old password is invalid!'] = <<<_P
O antigo contrasinal non é correcto!
_P;

$text['Page not found!'] = <<<_P
Páxina non atopada!
_P;

$text['Unknown command!'] = <<<_P
Comando descoñecido!
_P;

$text['Unknown username or wrong password!'] = <<<_P
Usuario descoñecido ou contrasinal incorrecto!
_P;

$text['Close'] = <<<_P
Pechar
_P;

$text['Password has been changed!'] = <<<_P
O contrasinal cambiou
_P;

$text['Reload SiteBar'] = <<<_P
Recargar SiteBar
_P;

$text['Reset'] = <<<_P
Borrar
_P;

$text['Return'] = <<<_P
Volver
_P;

$text['Submit'] = <<<_P
Enviado
_P;

$text['Your account will be activated as soon as one of the administrators approves it.'] = <<<_P
O tua conta desactivarase tan pronto coma un dos administradores o aprobe.
_P;

$text['Cannot open file!'] = <<<_P
Non podo abrir o arquivo!
_P;

$text['Unknown bookmark file format!'] = <<<_P
Formato de arquivo de ligazons descoñecido
_P;

$text['File is empty!'] = <<<_P
Arquivo está vacio!
_P;

$text['Powered by %s ver. %s'] = <<<_P
Proporcionado por %s ver. %s
_P;

$text['Skin created by'] = <<<_P
Tema creado por
_P;

$text['Skin designed by'] = <<<_P
Tema deseñado por
_P;

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6