Location: PHPKode > projects > SiteBar Client for Firefox 3.6 > SiteBar-3.3.9/locale/ca_ES/text.inc.php
<?php

$text['The Bookmark Server for Personal and Team Use'] = <<<_P
El servidor d'adreces d'interés per us personal i d'equip
_P;

$text['SiteBar Homepage'] = <<<_P
Pàgina inicial de SiteBar
_P;

$text['Your Language'] = <<<_P
Català
_P;

$text['Charset in MS Windows'] = <<<_P
ISO-8859-1
_P;

$text['Add Link to SiteBar'] = <<<_P
Afegeix enllaç a SiteBar
_P;

$text['Add Page to SiteBar'] = <<<_P
Afegeix pàgina a SiteBar
_P;

$text['SiteBar Integrator'] = <<<_P
Integrador de SiteBar
_P;

$text['Bookmarklet'] = <<<_P
Bookmarklet
_P;

$text['Bookmarks'] = <<<_P
Adreces d'interés
_P;

$text['Homepage'] = <<<_P
Pàgina inicial
_P;

$text['Integration Instructions'] = <<<_P
Instruccions d'integració
_P;

$text['Linux Distro/Other Tools'] = <<<_P
Distribució de Linux / Altres eines
_P;

$text['Mozilla Firefox'] = <<<_P
Mozilla Firefox
_P;

$text['Mozilla'] = <<<_P
Mozilla
_P;

$text['Microsoft Internet Explorer'] = <<<_P
Microsoft Internet Explorer
_P;

$text['Maxthon Tabbed Browser'] = <<<_P
Maxthon Tabbed Browser
_P;

$text['Opera Web Browser'] = <<<_P
Opera Web Browser
_P;

$text['Usage Tips for All Browsers'] = <<<_P
Consells d'ús per a tots els navegadors
_P;

$text['Usage/Integration Tips for %s'] = <<<_P
Consells d'ús/integració per %s
_P;

$text['Browser/Category'] = <<<_P
Navegador/Categoria
_P;

$text['Version/Platform'] = <<<_P
Versió/Plataforma
_P;

$text['Add Search Engine'] = <<<_P
Afegeix Motor de cerca
_P;

$text['Add to Hotlist'] = <<<_P
Afegeix a la llista d'adreces d'interés
_P;

$text['Bookmarks Synchronizer Extension'] = <<<_P
Extensió de sincronització de bookmarks
_P;

$text['Debian'] = <<<_P
Debian
_P;

$text['Gentoo Ebuild'] = <<<_P
Gentoo Ebuild
_P;

$text['Install'] = <<<_P
Instala
_P;

$text['Live Bookmarks'] = <<<_P
Bookmarks vius
_P;

$text['MozLinker Extension'] = <<<_P
Extensió MozLinker
_P;

$text['PHP Layers Menu'] = <<<_P
Menu de capes PHP
_P;

$text['Show in Search Bar'] = <<<_P
Mostra a la barra de cerca
_P;

$text['Sidebar'] = <<<_P
Barra lateral
_P;

$text['Sidebar Plugin'] = <<<_P
Plugin de barra lateral
_P;

$text['SiteBar Directory'] = <<<_P
Directori SiteBar
_P;

$text['SiteBar Pop-up'] = <<<_P
SiteBar Pop-up
_P;

$text['SiteBar Sidebar Extension'] = <<<_P
Extensió de barra lateral SiteBar
_P;

$text['Toolbar Plugin'] = <<<_P
Plugin Barra d'eines
_P;

$text['Uninstall'] = <<<_P
Desinstala
_P;

$text['Error'] = <<<_P
Error
_P;

$text['Warning'] = <<<_P
Advertència
_P;

$text['Unknown'] = <<<_P
Desconegut
_P;

$text['Filter Loaded Bookmarks'] = <<<_P
Filtrar bookmarks carregats
_P;

$text['Backend Bookmark Search'] = <<<_P
backend de la cerca de bookmarks
_P;

$text['Search Web'] = <<<_P
Cerca la web
_P;

$text['Collapse/Expand All'] = <<<_P
Plega/desplega tots
_P;

$text['Reload'] = <<<_P
Rellegeix
_P;

$text['Reload with Hidden Folders'] = <<<_P
Rellegeix amb carpetes amagades
_P;

$text['SiteBar Search Results'] = <<<_P
Resultats de la cerca SiteBar
_P;

$text['%s Link News'] = <<<_P
%s Notícies d'enllaços
_P;

$text['Continue with Web Search ...'] = <<<_P
Continua amb la cerca Web ...
_P;

$text['Web Search Results'] = <<<_P
Resultats de la cerca a la web
_P;

$text['Commander'] = <<<_P
intèrpret de comandes
_P;

$text['Active Users'] = <<<_P
Usuaris actius
_P;

$text['Add Folder'] = <<<_P
Afegeix carpeta
_P;

$text['Add Link'] = <<<_P
Afegeix enllaç
_P;

$text['Add Page Bookmarklet'] = <<<_P
Afegeix bookmarklet de pàgina
_P;

$text['Approve All Users'] = <<<_P
Aprova tots els usuaris
_P;

$text['Approve User'] = <<<_P
Aprova usuari
_P;

$text['Approve Users'] = <<<_P
Aprova usuaris
_P;

$text['Browse Folder'] = <<<_P
Navega carpeta
_P;

$text['Contact Admin'] = <<<_P
Contacta amb l'administrador
_P;

$text['Contact Moderator'] = <<<_P
Contacta amb el moderador
_P;

$text['Copy'] = <<<_P
Copia
_P;

$text['Copy Link'] = <<<_P
Copia enllaç
_P;

$text['Create Group'] = <<<_P
Crea grup
_P;

$text['Create Tree'] = <<<_P
Crea arbre
_P;

$text['Create User'] = <<<_P
Crea usuari
_P;

$text['Custom Order'] = <<<_P
Ordre personal
_P;

$text['Default User Settings'] = <<<_P
Preferències d'usuari per defecte
_P;

$text['Delete Account'] = <<<_P
Esborra compte
_P;

$text['Delete Folder'] = <<<_P
Esborra carpeta
_P;

$text['Delete Group'] = <<<_P
Esborra grup
_P;

$text['Delete Link'] = <<<_P
Esborra enllaç
_P;

$text['Delete Tree'] = <<<_P
Esborra arbre
_P;

$text['Delete User'] = <<<_P
Esborra usuari
_P;

$text['Display Topic'] = <<<_P
Mostra tòpic
_P;

$text['Download Bookmarks'] = <<<_P
Descarrega bookmarks
_P;

$text['Email Link'] = <<<_P
Envia enllaç per correu
_P;

$text['Export Bookmarks'] = <<<_P
Exporta bookmarks
_P;

$text['Export Description'] = <<<_P
Esporta descripció
_P;

$text['Favicon Management'] = <<<_P
Tractament de favicons
_P;

$text['Filter Group RegExp'] = <<<_P
RegExp del filtrat de grups
_P;

$text['Filter User RegExp'] = <<<_P
RegExp del filtrat d'usuaris
_P;

$text['Filter Groups'] = <<<_P
Filtrar grups
_P;

$text['Filter Users'] = <<<_P
Filtrar usuaris
_P;

$text['Filter Groups When More Than'] = <<<_P
Filtrar grups quan més de
_P;

$text['Filter Users When More Than'] = <<<_P
Filtrar usuaris quan més de
_P;

$text['Folder Properties'] = <<<_P
Propietats de carpeta
_P;

$text['Group Members'] = <<<_P
Membres del grup
_P;

$text['Group Moderators'] = <<<_P
Moderadors del grup
_P;

$text['Group Properties'] = <<<_P
Propietats del grup
_P;

$text['Help'] = <<<_P
Ajuda
_P;

$text['Hide Folder'] = <<<_P
Amaga carpeta
_P;

$text['Import Bookmarks'] = <<<_P
Importa bookmarks
_P;

$text['Import Description'] = <<<_P
Importa descripció
_P;

$text['Inactive Users'] = <<<_P
Usuaris inactius
_P;

$text['Log In'] = <<<_P
Entra
_P;

$text['Log Out'] = <<<_P
Surt
_P;

$text['Maintain Groups'] = <<<_P
Manteniment de grups
_P;

$text['Maintain Trees'] = <<<_P
Manté arbres
_P;

$text['Maintain Users'] = <<<_P
Manteniment d'usuaris
_P;

$text['Membership'] = <<<_P
Pertenència als grups
_P;

$text['Modify User'] = <<<_P
Modifica usuari
_P;

$text['Most Active Users'] = <<<_P
Usuaris més actius
_P;

$text['Open Integrator'] = <<<_P
Obre integrador
_P;

$text['Order of Trees'] = <<<_P
Ordre d'arbres
_P;

$text['Paste'] = <<<_P
Enganxa
_P;

$text['Pending Users'] = <<<_P
Usuaris pendents
_P;

$text['Pending Verified Users'] = <<<_P
Usuaris verificats pendents
_P;

$text['Pending Unverified Users'] = <<<_P
Usuaris no verificats pendents
_P;

$text['Personal Data'] = <<<_P
Dades personals
_P;

$text['Properties'] = <<<_P
Propietats
_P;

$text['Purge Cache'] = <<<_P
Purga caché
_P;

$text['Purge Folder'] = <<<_P
Purga carpeta
_P;

$text['Reject All Users'] = <<<_P
Rebutjar tots els usuaris
_P;

$text['Reject User'] = <<<_P
Rebutjar usuari
_P;

$text['Reject Users'] = <<<_P
Rebutjar usuaris
_P;

$text['Reset Password'] = <<<_P
Restaura contrasenya
_P;

$text['Retrieve Link Information'] = <<<_P
Obté informació dels enllaços
_P;

$text['Security'] = <<<_P
Seguretat
_P;

$text['Send Email to All'] = <<<_P
Envia correu a tothom
_P;

$text['Send Email to Members'] = <<<_P
Envia correu als membres
_P;

$text['Send Email to Moderators'] = <<<_P
Envia correu als moderadors
_P;

$text['Send Email to User'] = <<<_P
Envia correu a l'usuari
_P;

$text['Session Settings'] = <<<_P
Preferències de sessió
_P;

$text['Set Up'] = <<<_P
Configuració
_P;

$text['Show All Icons'] = <<<_P
Mostra totes les icones
_P;

$text['Show All Links'] = <<<_P
Mostra tots els enllaços
_P;

$text['Show Feed URL'] = <<<_P
Mostra URL de Feed
_P;

$text['Show Link News'] = <<<_P
Mostra novetats d'enllaços
_P;

$text['Sign Up'] = <<<_P
Registra't
_P;

$text['SiteBar Settings'] = <<<_P
Preferències de SiteBar
_P;

$text['Undelete'] = <<<_P
Des-esborra
_P;

$text['Unhide Subfolders'] = <<<_P
Mostra subcarpetes
_P;

$text['Unhide Trees'] = <<<_P
Mostra arbres
_P;

$text['User Settings'] = <<<_P
Preferències d'usuari
_P;

$text['Validate Links'] = <<<_P
Valida enllaços
_P;

$text['Validation'] = <<<_P
Validació
_P;

$text['Verify Email'] = <<<_P
Verifica adreça de correu
_P;

$text['Verify E-mail'] = <<<_P
Verifica adreça de correul electrònic
_P;

$text['Verify Email Code'] = <<<_P
Verifica codi de correu
_P;

$text['Admin Password'] = <<<_P
Contrasenya d'administrador
_P;

$text['Account Approved'] = <<<_P
Compte aprovat
_P;

$text['Activity Period'] = <<<_P
Període d'activitat
_P;

$text['Add SiteBar Commands'] = <<<_P
Afegeix comandes del SiteBar
_P;

$text['Allow Anonymous Contact'] = <<<_P
Permet contacte anònim
_P;

$text['Allow Anonymous Exports'] = <<<_P
Permet exportacions anònimes
_P;

$text['Allow Contact'] = <<<_P
Permet contacte
_P;

$text['Allow Custom Web Search Engine'] = <<<_P
Permetre Motor de cerca a la web personalitzat
_P;

$text['Allow Given Membership'] = <<<_P
Permet afiliació donada
_P;

$text['Allow Info Mail'] = <<<_P
Permet correu d'informació
_P;

$text['Allow Noninteractive Mode'] = <<<_P
Permet mode no interactiu
_P;

$text['Allow Self Add'] = <<<_P
Permet auto afegir
_P;

$text['Allow Sign Up'] = <<<_P
Permet registre
_P;

$text['Authentication Method'] = <<<_P
Mètode d'autentificació
_P;

$text['Auto Join E-Mail RegExp'] = <<<_P
Auto afegir-se correu RegExp
_P;

$text['Auto Retrieve Favicon'] = <<<_P
Auto obtenir Favicon
_P;

$text['Base URL'] = <<<_P
URL base
_P;

$text['Bookmark File'] = <<<_P
Fitxer de bookmark
_P;

$text['Cached: '] = <<<_P
Cachejat:
_P;

$text['Codepage'] = <<<_P
Pàgina de codi
_P;

$text['Comment'] = <<<_P
Comentari
_P;

$text['Content Only'] = <<<_P
Només contingut
_P;

$text['Copyright'] = <<<_P
Copyright
_P;

$text['Create New Sub Folder'] = <<<_P
Crear nova sub-carpeta
_P;

$text['Dead Link'] = <<<_P
Enllaç mort
_P;

$text['Decode Using'] = <<<_P
Decodificar usant
_P;

$text['Decorate ACL Folders'] = <<<_P
Decorar carpetes ACL
_P;

$text['Decorate Published Folders'] = <<<_P
Decora carpetes publicades
_P;

$text['Default (%s)'] = <<<_P
Per defecte (%s)
_P;

$text['Default Domain'] = <<<_P
Domini per defecte
_P;

$text['Default Language'] = <<<_P
Idioma per defecte
_P;

$text['Default Search In'] = <<<_P
Cerca per defecte
_P;

$text['Default Skin'] = <<<_P
Skin per defecte
_P;

$text['Default URL'] = <<<_P
URL per defecte.
_P;

$text['Delete Content Only'] = <<<_P
Esborra només continguts
_P;

$text['Delete Invalid Favicons'] = <<<_P
Esborra favicons invàlids
_P;

$text['Delete Inactive Users'] = <<<_P
Esborra usuaris inactius
_P;

$text['Delete All Inactive Users'] = <<<_P
Esborra tots els usuaris inactius
_P;

$text['Demo Account'] = <<<_P
Compte de demostració
_P;

$text['Description'] = <<<_P
Descripció
_P;

$text['Description File'] = <<<_P
Fitxer de escripció
_P;

$text['Description Import/Export'] = <<<_P
importa/exporta descripció
_P;

$text['Discover Missing Favicons'] = <<<_P
Decobreix favicons que falten
_P;

$text['E-mail'] = <<<_P
Adreça de correu
_P;

$text['E-mail Verified'] = <<<_P
Correu verificat
_P;

$text['Encode Using'] = <<<_P
Codifica usant
_P;

$text['Exclude From Validation'] = <<<_P
Exclou de la validació
_P;

$text['Exclude Root Folder'] = <<<_P
Exclou la carpeta arrel
_P;

$text['Export Bookmarks Settings'] = <<<_P
Exporta les preferències de bookmarks
_P;

$text['Extern Commander'] = <<<_P
Intèrpret d'ordres extern
_P;

$text['Favicon'] = <<<_P
Favicon
_P;

$text['Feedback or Other Comment'] = <<<_P
Sugerències o altres comentaris
_P;

$text['File Type'] = <<<_P
Tipus de fitxer
_P;

$text['First Visit'] = <<<_P
Primera visita
_P;

$text['Flatten the Hierarchy'] = <<<_P
Aplana la jerarquia
_P;

$text['Folder Name'] = <<<_P
Nom de la carpeta
_P;

$text['From'] = <<<_P
De
_P;

$text['Group Name'] = <<<_P
Nom del grup
_P;

$text['Help Topic'] = <<<_P
Tòpic d'ajuda
_P;

$text['Hide XSLT Features'] = <<<_P
Amaga les característiques XSLT
_P;

$text['Ignore Private Links'] = <<<_P
Ignora enllaços privats
_P;

$text['Ignore Recently Tested'] = <<<_P
Ignora els testats recentment
_P;

$text['Include Subfolders'] = <<<_P
Inclou subcarpetes
_P;

$text['Integrator URL'] = <<<_P
URL de l'integrador
_P;

$text['Integrator URL Selector'] = <<<_P
Selector d'URL de l'integrador
_P;

$text['Keep Current URL'] = <<<_P
Manté l'URL actual
_P;

$text['Last Visit'] = <<<_P
Darrera visita
_P;

$text['Language'] = <<<_P
Idioma
_P;

$text['Limit Description Length'] = <<<_P
Limita la llargada de la descripció
_P;

$text['Limit Number of Links'] = <<<_P
Limita el nombre d'enllaços
_P;

$text['Link'] = <<<_P
Enllaç
_P;

$text['Link Count'] = <<<_P
Contador d'enllaços
_P;

$text['Link Description Length'] = <<<_P
Llargada de la descripció d'enllaç
_P;

$text['Link Name'] = <<<_P
Nom de l'enllaç
_P;

$text['Load Open Folders Only'] = <<<_P
Carrega només les carpetes obertes
_P;

$text['Load Private Links Over SSL Only'] = <<<_P
Carrega enllaços privats només sobre SSL
_P;

$text['Local Installation'] = <<<_P
Instalació local
_P;

$text['Managing Editor'] = <<<_P
Gestionant l'editor
_P;

$text['Maximal Icon Age'] = <<<_P
Edat màxima d'icona
_P;

$text['Maximal Icon Size'] = <<<_P
Tamany màxim d'icona
_P;

$text['Maximal Icons per User'] = <<<_P
Icones màximes per usuari
_P;

$text['Maximal Icons Total'] = <<<_P
Icones màximes totals
_P;

$text['Maximum Session Time (sec)'] = <<<_P
Temps màxim de sessió (segons)
_P;

$text['Member Count'] = <<<_P
Compte de membres
_P;

$text['Moderator Count'] = <<<_P
Compte de moderadors
_P;

$text['Mode'] = <<<_P
Mode
_P;

$text['Moderator'] = <<<_P
Moderador
_P;

$text['New Tree Owner'] = <<<_P
Nou propietari de l'arbre
_P;

$text['Old Password'] = <<<_P
Contrasenya vella
_P;

$text['Only to Verified Emails'] = <<<_P
Només a correus verificats
_P;

$text['Original: '] = <<<_P
Original:
_P;

$text['Owner'] = <<<_P
Propietari
_P;

$text['Parent Folder'] = <<<_P
Carpeta pare
_P;

$text['Password'] = <<<_P
Contrasenya
_P;

$text['Password (visible to others)'] = <<<_P
Contrassenya (visible als altres)
_P;

$text['Paste Mode'] = <<<_P
Mode d'enganxat
_P;

$text['Personal Mode'] = <<<_P
Mode personal
_P;

$text['Private'] = <<<_P
Privat
_P;

$text['Publish Folder'] = <<<_P
Publica carpeta
_P;

$text['Real Name'] = <<<_P
Nom real
_P;

$text['Recent Time Expressed in Seconds'] = <<<_P
Temps recent expresat en segons
_P;

$text['Remember as Default'] = <<<_P
Recorda per defecte
_P;

$text['Remember Me'] = <<<_P
Recorda'm
_P;

$text['Rename Duplicate Links'] = <<<_P
Renomena enllaços duplicats
_P;

$text['Repeat Admin Password'] = <<<_P
Repeteix contrasenya d'administrador
_P;

$text['Repeat Password'] = <<<_P
Repeteix contrasenya
_P;

$text['Respect Allow Info Mail'] = <<<_P
Respecta permetre correu d'informació
_P;

$text['Select Group'] = <<<_P
Selecciona grup
_P;

$text['Select Input Format'] = <<<_P
Selecciona format d'entrada
_P;

$text['Select Output Format'] = <<<_P
Selecciona format de sortida
_P;

$text['Select Tree'] = <<<_P
Selecciona arbre
_P;

$text['Select User'] = <<<_P
Selecciona usuari
_P;

$text['Sender E-mail'] = <<<_P
correu de l'enviador
_P;

$text['Show Logo'] = <<<_P
Mostra logotip
_P;

$text['Show Menu Icon'] = <<<_P
Mostra icona de menú
_P;

$text['Show Public Bookmarks'] = <<<_P
Mostra bookmarks públics
_P;

$text['Show Statistics'] = <<<_P
Mostra estadístiques
_P;

$text['Show Web Search Engine Results Inline'] = <<<_P
Mostra els resultats del motor de cerca en línia
_P;

$text['Skin'] = <<<_P
Skin
_P;

$text['Skip Execution Messages'] = <<<_P
Salta missatges d'execució
_P;

$text['Source Folder Name'] = <<<_P
Nom de la carpeta origen
_P;

$text['Source Link Name'] = <<<_P
Nom de l'enllaç origen
_P;

$text['Target'] = <<<_P
Destí
_P;

$text['Target Folder Name'] = <<<_P
Nom de la carpeta destí
_P;

$text['Title for Root'] = <<<_P
Títol per l'Arrel
_P;

$text['Title Format for Selected Folder'] = <<<_P
Format de títol per la carpeta seleccionada
_P;

$text['To'] = <<<_P
A
_P;

$text['Topic'] = <<<_P
Tòpic
_P;

$text['Tree Name'] = <<<_P
Nom de l'arbre
_P;

$text['Tree Owner'] = <<<_P
Propietari de l'arbre
_P;

$text['URL'] = <<<_P
URL
_P;

$text['Use Compression'] = <<<_P
Usa compressió
_P;

$text['Use Conversion Engine'] = <<<_P
Usa motor de conversió
_P;

$text['Use E-mail Features'] = <<<_P
Usa característiques del correu
_P;

$text['Use Favicons'] = <<<_P
Usa favicons
_P;

$text['Use Folder Hiding'] = <<<_P
Usa ocultació de carpetes
_P;

$text['Use Hit Counter'] = <<<_P
Usa contador de hits
_P;

$text['Use Outbound Connection'] = <<<_P
Usa connexió de sortida
_P;

$text['Use SiteBar Tooltips'] = <<<_P
Usa els tooltips de SiteBar
_P;

$text['Use the Favicon Cache'] = <<<_P
Usa la caché de favicons
_P;

$text['Use Trash'] = <<<_P
Usa la paperera
_P;

$text['Use Web Search Engine'] = <<<_P
Usa el motor de cerca a web
_P;

$text['User Count'] = <<<_P
Conte d'usuaris
_P;

$text['Users Can Create Groups'] = <<<_P
Els usuaris poden crear grups
_P;

$text['Users Can Create Trees'] = <<<_P
Usuaris poden crear arbres
_P;

$text['Users Can Delete Trees'] = <<<_P
Els usuaris poden esborrar arbres
_P;

$text['Users Must Be Approved'] = <<<_P
Els usuaris han de ser aprovats
_P;

$text['Users Must Verify E-mail'] = <<<_P
Els usuaris han de verificar el correu electrònic
_P;

$text['Visit Count'] = <<<_P
Conte de visites
_P;

$text['Web Search Engine Icon'] = <<<_P
Icona del motor de cerca web
_P;

$text['Web Search Engine URL'] = <<<_P
URL del motor de cerca web
_P;

$text['Webmaster Email'] = <<<_P
Adreça de correu del webmestre
_P;

$text['Your E-mail'] = <<<_P
La teva adreça de correu
_P;

$text['Open in New Window'] = <<<_P
Obre en una finestra novva
_P;

$text['Open as Plain Text'] = <<<_P
Obre com a text plà
_P;

$text['Until I close browser'] = <<<_P
Fins que tanqui el navegador
_P;

$text['12 hours'] = <<<_P
12 hores
_P;

$text['6 days'] = <<<_P
6 dies
_P;

$text['1 month'] = <<<_P
1 mes
_P;

$text['Maximum session time'] = <<<_P
Temps màxim de sessió
_P;

$text['No caching'] = <<<_P
Sense caché
_P;

$text['Order of Folders v. Links'] = <<<_P
Ordre de Carpetes vs. Enllaços
_P;

$text['Links First'] = <<<_P
Enllaços primer
_P;

$text['Folders First'] = <<<_P
Carpetes primer
_P;

$text['Default Link Sort Mode'] = <<<_P
Mode d'ordenació d'enllaços per defecte
_P;

$text['Sort Mode'] = <<<_P
Mode d'ordenació
_P;

$text['User Default'] = <<<_P
Usuari per defecte
_P;

$text['Alphabetically'] = <<<_P
Alfabeticament
_P;

$text['Most Popular'] = <<<_P
El més clicat primer
_P;

$text['Recently Added'] = <<<_P
Primer els afegits recentment
_P;

$text['Recently Modified'] = <<<_P
Primer els modificats recentment
_P;

$text['Recently Visited'] = <<<_P
Primer els visitats recentment
_P;

$text['Waiting for Visit'] = <<<_P
Esperant una visita
_P;

$text['Anonymous Guest'] = <<<_P
Convidat anònim
_P;

$text['Guest'] = <<<_P
Convidat
_P;

$text['Message'] = <<<_P
Missatge
_P;

$text['SiteBar Server'] = <<<_P
Servidor de SiteBar
_P;

$text['%s - ok.'] = <<<_P
%s - ok.
_P;

$text['%s - error!'] = <<<_P
%s - error!
_P;

$text['SiteBar: Account Request Approved'] = <<<_P
Sitebar: Sol·licitud de compte aprovada
_P;

$text['SiteBar: Account Request Rejected'] = <<<_P
SiteBar: Sol·licitud de compte rebutjada
_P;

$text['SiteBar: Inactive Account Deleted'] = <<<_P
Sitebar: Compte inactiu suprimit
_P;

$text['SiteBar: Contact Admin'] = <<<_P
SiteBar: Contacta administrador
_P;

$text['SiteBar: Contact Group Moderator'] = <<<_P
SiteBar: Contacta moderador de grup
_P;

$text['SiteBar: Email to all SiteBar Users'] = <<<_P
SiteBar: correu a tots els usuaris de SiteBar
_P;

$text['SiteBar: Email to Group Members'] = <<<_P
SiteBar: correu als membres del grup
_P;

$text['SiteBar: Email to Group Moderators'] = <<<_P
SiteBar: correu als moderadors del grup
_P;

$text['SiteBar: Email to SiteBar User'] = <<<_P
SiteBar: correu a usuari de SiteBar
_P;

$text['SiteBar: Email Verification'] = <<<_P
SiteBar: Verificació d'adreça de correu
_P;

$text['SiteBar: New SiteBar User'] = <<<_P
Sitebar: nou usuari de SiteBar
_P;

$text['SiteBar: New SiteBar User Verified E-mail'] = <<<_P
Sitebar: Nou usuari de SiteBar ha verificat el correu electrònic
_P;

$text['SiteBar: Reset Password'] = <<<_P
SiteBar: Restaura contrassenya
_P;

$text['SiteBar: Web site'] = <<<_P
SiteBar: pàgina web
_P;

$text['Group'] = <<<_P
Grup
_P;

$text['R'] = <<<_P
R
_P;

$text['A'] = <<<_P
A
_P;

$text['M'] = <<<_P
M
_P;

$text['D'] = <<<_P
D
_P;

$text['P'] = <<<_P
P
_P;

$text['G'] = <<<_P
G
_P;

$text['Ask'] = <<<_P
Pregunta
_P;

$text['Move or Copy'] = <<<_P
Mou o còpia
_P;

$text['Copy (Keep Source)'] = <<<_P
còpia (conserva l'origen)
_P;

$text['Move (Delete Source)'] = <<<_P
Mou (esborra l'origen)
_P;

$text['Auto detection'] = <<<_P
Auto detecció
_P;

$text['Netscape/Mozilla/MS IE'] = <<<_P
Netscape/Mozilla/MS IE
_P;

$text['Opera Hotlist version 2.0'] = <<<_P
Opera Hotlist versió 2.0
_P;

$text['Admins'] = <<<_P
Administradors
_P;

$text['Everyone'] = <<<_P
Tothom
_P;

$text['%s\'s Bookmarks'] = <<<_P
Bookmarks de %s
_P;

$text['Deleted root %s of %s at %s'] = <<<_P
Esborrat arrel %s de %s a %s
_P;

$text['SiteBar Bookmarks'] = <<<_P
Bookmarks de SiteBar
_P;

$text['Bookmarks from SiteBar installation at'] = <<<_P
Bookmars de la instalació de SiteBar a
_P;

$text['Up'] = <<<_P
Amunt
_P;

$text['UsrGrp: %s'] = <<<_P
UrsGrp: %s
_P;

$text['Search in SiteBar Bookmarks'] = <<<_P
Cerca als bookmarks de SiteBar
_P;

$text['All'] = <<<_P
Tot
_P;

$text['Name'] = <<<_P
Nom
_P;

$text['Access denied!'] = <<<_P
Accés denegat!
_P;

$text['All links recently validated!'] = <<<_P
Tots els enllaços validats recentment!
_P;

$text['Authentication plugin %s missing!'] = <<<_P
Manca el plugin d'autenticació %s!
_P;

$text['Cannot connect to http://%s:%s!'] = <<<_P
No puc connectar a http://%s:%s!
_P;

$text['Cannot delete built in group!'] = <<<_P
No puc esborrar grup 'built in'!
_P;

$text['Cannot delete user because he is the only moderator of the following group(s): %s!'] = <<<_P
No puc esborrar l'usuari doncs és l'únic moderador del(s) següent(s) grup(s): %s!
_P;

$text['Cannot download %s using https, will try http!'] = <<<_P
No puc descarregar %s usant https, provaré amb http
_P;

$text['Cannot export empty description!'] = <<<_P
No puc exportar descripció buida!
_P;

$text['Cannot handle %s protocol!'] = <<<_P
No suporto el protocol %s!
_P;

$text['Cannot modify administrator!'] = <<<_P
No puc modificar l'administrador!
_P;

$text['Cannot move folder to its subfolder!'] = <<<_P
No puc moure carpeta a la seva subcarpeta!
_P;

$text['Cannot move to the same folder!'] = <<<_P
No puc moure a la mateixa carpeta!
_P;

$text['Cannot remove all moderators from a group!'] = <<<_P
No puc esborrar tots els moderadors d'un grup!
_P;

$text['Cannot send email!'] = <<<_P
No puc enviar correu!
_P;

$text['Command "%s" is not available at the moment!'] = <<<_P
La order "%s" no està disponible en aquest moment!
_P;

$text['Connection timed out!'] = <<<_P
Connexió expirada!
_P;

$text['Database corrupted - missing anonymous account!'] = <<<_P
Base de dades corrupta - falta compte anònim!
_P;

$text['Default domain should not contain @ sign!'] = <<<_P
El domini per defecte no hauria de contenir el signe @ !
_P;

$text['Description too long for inplace editing, please use export feature!'] = <<<_P
Descripció massa llarga per editar-la al lloc, si us plau usa la característica d'exportació!
_P;

$text['Duplicate folder name "%s"!'] = <<<_P
Carpeta duplicada "%s"!
_P;

$text['Duplicate folder name!'] = <<<_P
Carpeta duplicada!
_P;

$text['Duplicate name "%s" in the target folder!'] = <<<_P
Nom "%s" duplicat en la carpeta de destí!
_P;

$text['Duplicate name "%s"!'] = <<<_P
Nom "%s" duplicat!
_P;

$text['Expected field %s was not filled!'] = <<<_P
El camp esperat %s no ha estat omplert
_P;

$text['Favicon <img src="%s"> found at url %s.'] = <<<_P
Favicon <img src="%s"> trobat a la url %s.
_P;

$text['Favicon not found!'] = <<<_P
Favicon no trobat
_P;

$text['Field %s must be filled!'] = <<<_P
El camp %s ha de ser omplert!
_P;

$text['Folder has already been deleted!'] = <<<_P
La carpeta ja ha estat eliminada!
_P;

$text['Folder with id %s does not exist!'] = <<<_P
La carpeta amb id %s no existeix!
_P;

$text['Group has already been deleted!'] = <<<_P
El grup ja ha estat eliminat!
_P;

$text['Group name "%s" is already used!'] = <<<_P
El nom de grup "%s" ja està usat!
_P;

$text['Head of the HTML page was not found!'] = <<<_P
No s'ha trobat la capççalera de la pàgina HTML
_P;

$text['HEAD unsupported, trying GET!'] = <<<_P
HEAD no suportat, provant GET!
_P;

$text['Host or port undefined!'] = <<<_P
Host o port indefinit
_P;

$text['Icon size %s exceeds maximal size %s!'] = <<<_P
El tamany d'icona %s excedeix el màxim %s!
_P;

$text['Incomplete HTTP response!'] = <<<_P
Resposta HTTP incompleta!
_P;

$text['Invalid filename or other upload related problem: %s!'] = <<<_P
Nom de fitxer invalid o un altre problema de càrrega: %s!
_P;

$text['Invalid regular expresssion!'] = <<<_P
Expressió regular invàlida!
_P;

$text['Link already is in the target folder!'] = <<<_P
L'enllaç ja existeix en la carpeta de destí!
_P;

$text['Link has already been deleted!'] = <<<_P
L'enllaç ja ha estat eliminat!
_P;

$text['Missing command!'] = <<<_P
Falta comanda!
_P;

$text['No action taken!'] = <<<_P
No s'ha pres cap acció!
_P;

$text['No links in the folder!'] = <<<_P
No hi ha enllaços en la carpeta!
_P;

$text['No more than %s redirections allowed!'] = <<<_P
No més de %s redireccions permeses!
_P;

$text['No user was selected!'] = <<<_P
Cap usuari seleccionat!
_P;

$text['No user with this email exists on this server!'] = <<<_P
En aquest servidor no existeix cap usuari amb aquesta adreça de correu!
_P;

$text['No users are pending!'] = <<<_P
No hi ha usuaris pendents!
_P;

$text['No users are inactive!'] = <<<_P
No hi ha usuaris inactius!
_P;

$text['Node number %s has ACL record but does not exist!'] = <<<_P
El node %s té registre ACL però no existeix!
_P;

$text['Old password is invalid!'] = <<<_P
La contrasenya vella és invàlida!
_P;

$text['Page not found!'] = <<<_P
No s'ha trobat la pàgina!
_P;

$text['Page redirected to %s!'] = <<<_P
Pàgina redireccionada a %s!
_P;

$text['Please click on the "%s" command and finish the verification procedure.'] = <<<_P
Si us play, feu clic a la order "%s" i finalitzeu el procediment de verificació.
_P;

$text['Purge folder to remove it permanently!'] = <<<_P
Purga carpeta per eliminarla permanentment!
_P;

$text['Shortcut icon not found! Trying default favicon location %s.'] = <<<_P
Icona d'enllaç no trobada! Intentant amb la localització de favicons per defecte %s.
_P;

$text['The description length exceeds maximum length of %s bytes!'] = <<<_P
La descripció és mes llarga que la llargada màxima de %s bytes!
_P;

$text['The e-mail %s does not look correctly!'] = <<<_P
L'adreça de correu %s no sembla correcta!
_P;

$text['The password was not repeated correctly!'] = <<<_P
La contrasenya no s'ha repetit correctament!
_P;

$text['There are no hidden trees!'] = <<<_P
No hi ha arbres ocults!
_P;

$text['There is no content to be deleted!'] = <<<_P
No hi ha contingut a eliminar!
_P;

$text['There is nothing to be undeleted!'] = <<<_P
No hi ha res a eliminar!
_P;

$text['This email is already used. Try to login using your email address!'] = <<<_P
Aquest correu electrònic ja és usat. Intenteu entrar usant la vostra adreça electrònica!
_P;

$text['This feature is disabled for groups created by non-privileged users!'] = <<<_P
Aquesta possibilitat està deshabilitada per als groups creats per usuaris no privilegiats!
_P;

$text['This SiteBar server requires your email address to be verified in order to use some functions.'] = <<<_P
Aquest servidor SiteBar requereix que la seva adreça electrònica sigui verificada per tal d'usar algunes funcions.
_P;

$text['Tree has already been deleted!'] = <<<_P
L'Arbre ja ha estat eliminat!
_P;

$text['Unknown command!'] = <<<_P
Comanda desconeguda!
_P;

$text['Unknown username or wrong password!'] = <<<_P
Nom d'usuari desconegut o contrasenya incorrecta!
_P;

$text['Use "%s" command to delete own account!'] = <<<_P
Usa la comanda "%s" per esborrar el propi compte.
_P;

$text['User "%s" did not verify own email "%s" yet!'] = <<<_P
L'usuari "%s" encara no ha verificat el seu propi correu electrònic "%s"!
_P;

$text['User "%s" has already been approved!'] = <<<_P
L'usuari "%s" ja ha estat aprovat!
_P;

$text['User "%s" <%s> approved.'] = <<<_P
Usuari "%s" <%s> aprovat.
_P;

$text['User with email "%s" does not exist!'] = <<<_P
L'usuari amb correu electrònic "%s" no existeix!
_P;

$text['User with email "%s" has already been rejected!'] = <<<_P
L'usuari amb correu electrònic "%s" ja ha estat rebutjat!
_P;

$text['User with uid %d has already been rejected!'] = <<<_P
L'usuari amb uid %d ja ha estat rebutjat!
_P;

$text['Verification e-mail has been sent to your e-mail address!'] = <<<_P
Un correu de verificació ha estat enviat a la teva adreça de correu!
_P;

$text['Wrong favicon type/format "%s"!'] = <<<_P
Tipus/format de favicon incorrecte "%s"!
_P;

$text['You are the last moderator of used group(s): %s. Account cannot be deleted!'] = <<<_P
Ets el darrer moderador del(s) grup(s): %s. El compte no pot ser esborrat!
_P;

$text['You have to enable cookies in order to log-in or sign-up!'] = <<<_P
Heu d'activar les galetes per poder entrar o registrar-vos!
_P;

$text['Successful execution!'] = <<<_P
Execució amb exit!
_P;

$text['A token will be sent to this email address.'] = <<<_P
Un testimoni serà enviat a aquesta adreça electrònica.
_P;

$text['Close'] = <<<_P
Tanca
_P;

$text['E-mail %s verified! Any pending memberships were approved.'] = <<<_P
Adreça de correu %s verificada! Totes les afiliacions pendents han estat aprovades.
_P;

$text['Imported %s link(s) into %s folder(s) from the bookmark file.'] = <<<_P
%s enllaç(os) ha(n) estat importat(s) en %s carpeta(es) del fitxer de bookmarks
_P;

$text['Invalid or expired token received! All pending tokens were deleted.'] = <<<_P
S'ha rebut un testimoni invalid o expirat! Tots els testimonis pendents han estat suprimits.
_P;

$text['Link has been added.<p>You must reload your SiteBar in order to see added link!'] = <<<_P
L'enllaç ha estat afegit.<p>Has de recarregar el teu Sitebar per veure l?enllaç afegit!
_P;

$text['Password has been changed!'] = <<<_P
La contrassenya ha estat canviada!
_P;

$text['Reload SiteBar'] = <<<_P
Recarrega SiteBar
_P;

$text['Reset'] = <<<_P
Restablir
_P;

$text['Return'] = <<<_P
Torna
_P;

$text['Submit'] = <<<_P
Envia
_P;

$text['Your account will be activated as soon as one of the administrators approves it.'] = <<<_P
El vostre compte serà activat tan bont punt un dels administradors ho aprovi.
_P;

$text['Cannot open file!'] = <<<_P
No puc obrir fitxer!
_P;

$text['Unknown bookmark file format!'] = <<<_P
Format de fitxer de bookmarks desconegut!
_P;

$text['File is empty!'] = <<<_P
El fitxer és buit!
_P;

$text['Character set overriden from document to %s!'] = <<<_P
Set de caràcters del document anulats a %s!
_P;

$text['There is no conversion engine available to convert from %s character set!'] = <<<_P
No hi ha cap motor de conversió disponible per convertir des del set de caràcters %s!
_P;

$text['Powered by %s ver. %s'] = <<<_P
Funciona amb %s versió %s
_P;

$text['Skin created by'] = <<<_P
Skin creada per
_P;

$text['Skin designed by'] = <<<_P
Skin dissenyada per
_P;

?>
Return current item: SiteBar Client for Firefox 3.6