Location: PHPKode > projects > Site@School > starnet/languages/PL/sn_news/PL.php
<?php
#############################################################################
#               hide@address.com
# hide@address.com is a website management system designed for schools.
#
# language file: PL.php 
############################################################################
$sas_lang['news_module_introduction'] = "Witamy na stronie zarz±dzania modu³em news'ów." ;
$sas_lang['news_module_addarticle'] = "Dodaj artyku³" ;
$sas_lang['news_module_addcategory_first'] = "Musisz najpierw dodaæ kategoriê!" ;
$sas_lang['news_module_deletearticle_confirm'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz usun±æ ten artyku³?" ;
$sas_lang['news_module_deletecategory_confirm'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz usun±æ t± kategoriê?" ;
$sas_lang['news_module_category_delete_error'] = "Musisz najpierw skasowaæ wszystkie artyku³y tej kategorii!" ;
$sas_lang['news_module_editarticle'] = "Edytuj artyku³" ;
$sas_lang['news_module_editcategory'] = "Edytuj kategoriê" ;
$sas_lang['news_module_title_tip'] = "Tutaj mo¿esz podaæ tytu³ artyku³u" ;
$sas_lang['news_module_date_tip'] = "Tutaj mo¿esz wpisaæ datê, która zostanie wy¶wietlona w artykule" ;
$sas_lang['news_module_addcategory'] = "Dodaj kategoriê" ;
$sas_lang['news_module_addcategory_please'] = "Nie utworzy³e¶ kategorii, kliknij na 'Dodaj kategoriê', aby j± dodaæ." ;
$sas_lang['news_module_categorytitle_tip'] = "Wpisz tytu³ kategorii" ;
$sas_lang['news_module_category_tip'] = "Wybierz kategoriê dla artyku³u" ;
$sas_lang['news_module_manage'] = "Zarz±dzaj" ;
$sas_lang['news_module_template'] = "Szablon" ;
$sas_lang['news_module_welcometext'] = "Tekst wprowadzaj±cy (kod HTML)" ;
$sas_lang['news_module_archive'] = "Archiwum news'ów" ;
$sas_lang['news_module_backtoarchive'] = "Powrót do archowum" ;
$sas_lang['news_module_headlines'] = "Ostatnie nag³ówki" ;
$sas_lang['news_module_content'] = "Zawarto¶æ" ;
$sas_lang['news_module_category_is_page'] = "Czy ta kategoria jest skojarzona ze stron±?" ;
$sas_lang['news_module_not_archived'] = "Nie zarchiwizowany." ;
$sas_lang['news_module_picture'] = "Here comes the picture" ;
$sas_lang['news_module_text'] = "Here comes the text" ;
$sas_lang['news_module_category_not_exists'] = "There is no news category which corresponds with the this pagename,<br>please check your configuration of the news module.!" ;
?>
Return current item: Site@School