Location: PHPKode > projects > Site@School > starnet/languages/PL/sn_forum/PL.php
<?php
#############################################################################
#               hide@address.com
# hide@address.com is a website management system designed for schools.
#
# language file: PL.php 
#$Id: PL.php,v 1.2 2006/10/15 19:08:55 fstuurman Exp $
############################################################################
$sas_lang['forum_bordercolor'] = "#000000" ;
$sas_lang['forum_noticecolor'] = "#ff0000" ;
$sas_lang['forum_subject'] = "Has³o do forum" ;
$sas_lang['forum_message'] = "Oto dane Twojego konta w Forum -" ;
$sas_lang['forum_subtitle_background_color'] = "Kolor t³a nag³ówków tabeli" ;
$sas_lang['forum_odd_background_color'] = "Kolor wierszy nieparzystych" ;
$sas_lang['forum_even_background_color'] = "Kolor wierszy parzystych" ;
$sas_lang['forum_header_font_color'] = "Kolor czcionki nag³ówków tabel" ;
$sas_lang['forum_max_topic_char'] = "Maksymalna ilo¶æ znaków w temacie" ;
$sas_lang['forum_max_reply_char'] = "Maksymalna ilo¶æ znaków w odpowiedzi" ;
$sas_lang['forum_locale'] = "polish" ;
$sas_lang['forum_header'] = "Nazwa forum:" ;
$sas_lang['forum_number'] = "Numer:" ;
$sas_lang['forum_login'] = "Logowanie" ;
$sas_lang['forum_register'] = "Rejestracja" ;
$sas_lang['forum_forums'] = "Fora" ;
$sas_lang['forum_new_topic'] = "Nowy temat" ;
$sas_lang['forum_change_profile'] = "Zmieñ profil" ;
$sas_lang['forum_profile'] = "Profil" ;
$sas_lang['forum_logout'] = "Wygl±d" ;
$sas_lang['forum_main_page'] = "Strona g³ówna" ;
$sas_lang['forum_to_topic'] = "Id¼ do tematu" ;
$sas_lang['forum_public'] = "Publiczny: " ;
$sas_lang['forum_type'] = "Typ: " ;
$sas_lang['forum_type1'] = "Forum uczniów, forum niepubliczne i u¿ywaj±ce nazw u¿ytkowników w systemie hide@address.com" ;
$sas_lang['forum_type2'] = "Forum nauczycieli, forum niepubliczne i u¿ywaj±ce nazw nauczycieli w systemie hide@address.com" ;
$sas_lang['forum_type3'] = "Forum publiczne, u¿ywaj±ce w³asnych nazw u¿ytkowników." ;
$sas_lang['forum_send'] = "Wy¶lij" ;
$sas_lang['forum_loggedin'] = "Zosta³e¶(-a¶) zalogowany(-a) jako: " ;
$sas_lang['forum_loggedout'] = "Zosta³e¶(-a¶) wylogowany(-a)." ;
$sas_lang['forum_not_loggedin'] = "Je¶li chcesz korzystaæ z forum, musisz siê zarejestrowaæ i zalogowaæ." ;
$sas_lang['forum_search'] = "Szukaj" ;
$sas_lang['forum_searched_on'] = "Szukano na: " ;
$sas_lang['forum_search_arg'] = "Szukany argument:" ;
$sas_lang['forum_search_not_found'] = "Nie znaleziono szukanych argumentów." ;
$sas_lang['forum_search_hits'] = " ilo¶æ wy¶wietleñ: " ;
$sas_lang['forum_userid'] = "Nazwa u¿ytkownika: " ;
$sas_lang['forum_firstname'] = "Imiê: " ;
$sas_lang['forum_name'] = "Nazwisko: " ;
$sas_lang['forum_password'] = "Has³o: " ;
$sas_lang['forum_password2'] = "Powtórz has³o: " ;
$sas_lang['forum_email'] = "Adres e-mail: " ;
$sas_lang['forum_email_visible'] = "Adres e-mail widoczny na stronach : " ;
$sas_lang['forum_author'] = "Autor: " ;
$sas_lang['forum_topic'] = "Temat: " ;
$sas_lang['forum_topics'] = "Tematy" ;
$sas_lang['forum_topic_title'] = "Tutu³ tematu: " ;
$sas_lang['forum_text'] = "Tre¶æ" ;
$sas_lang['forum_reply'] = "Odpowiedz" ;
$sas_lang['forum_date'] = "Data: " ;
$sas_lang['forum_date_last_update'] = "Ostatnia aktualizacja:" ;
$sas_lang['forum_post_reply'] = "Odpowied¼ na post: " ;
$sas_lang['forum_post_newtopic'] = "Zacznij nowy temat: " ;
$sas_lang['forum_replies'] = "Odpowiedzi:" ;
$sas_lang['forum_read'] = "Czytane:" ;
$sas_lang['forum_yes'] = "Tak" ;
$sas_lang['forum_no'] = "Nie" ;
$sas_lang['forum_your_stats'] = "Statystyka forum: " ;
$sas_lang['forum_stats'] = "Statystyka forum dla: " ;
$sas_lang['forum_posted_by_you'] = "Ilo¶æ postów dla: " ;
$sas_lang['forum_posted_by'] = "Posty napisane przez: " ;
$sas_lang['forum_topic_posted'] = "Ilo¶æ postów: " ;
$sas_lang['forum_topic_replies'] = "Ilo¶æ odpowiedzi: " ;
$sas_lang['forum_website'] = "Strona WWW: " ;
$sas_lang['forum_joined_date'] = "Data rejestracji: " ;
$sas_lang['forum_login_date'] = "Data ostatniego logowania: " ;
$sas_lang['forum_contribution_date'] = "Data ostatniego posta: " ;
$sas_lang['forum_update_account'] = "Zmieñ swoje konto: " ;
$sas_lang['forum_create_account'] = "Utwórz nowe konto: " ;
$sas_lang['forum_char_typed'] = "Wpisano znaków" ;
$sas_lang['forum_password_forgot'] = "Je¶li zapomnia³e¶(-a¶) has³a, kliknij tutaj, zostanie Ci wys³ane e-mailem." ;
$sas_lang['forum_send_login'] = "Wy¶lij has³o e-mailem: " ;
$sas_lang['forum_email_msg'] = "Dane Twojego konta zosta³y wys³ane na " ;
$sas_lang['forum_email_failed'] = "Dane Twojego konta forum nie zosta³y wys³ane. Spróbuj ponownie." ;
$sas_lang['forum_email_wrong_info'] = "U¿ytkownik forum z danymi wpisanymi przez Ciebie nie zosta³ znaleziony." ;
$sas_lang['forum_error'] = "Pojawi³ siê b³±d: " ;
$sas_lang['forum_list_users'] = "Lista u¿ytkowników" ;
$sas_lang['forum_modify_topic'] = "Modyfikuj temat" ;
$sas_lang['forum_modify_reply'] = "Modyfikuj odpowied¼" ;
$sas_lang['forum_delete_topic'] = "Skasuj temat" ;
$sas_lang['forum_delete_reply'] = "Skasuj odpowied¼" ;
$sas_lang['forum_modify'] = "Modyfikuj" ;
$sas_lang['forum_delete'] = "Skasuj" ;
$sas_lang['forum_delete_question'] = "Jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ?" ;
$sas_lang['forum_action'] = "Akcja:" ;
$sas_lang['forum_no_reply'] = "Ten temat nie ma ¿adnych odpowiedzi " ;
$sas_lang['forum_no_topic_title'] = "Nie poda³e¶ tytu³u tematu." ;
$sas_lang['forum_no_topic_detail'] = "Nie wpisa³e¶ odpowiedzi." ;
$sas_lang['forum_no_topic_text'] = "Nie wpisa³e¶ tre¶ci." ;
$sas_lang['forum_topic_saved'] = "Temat zapisany jako:" ;
$sas_lang['forum_reply_saved'] = "Odpowied¼ zapisana jako:" ;
$sas_lang['forum_profile_saved'] = "Dane o Twoim koncie zosta³y zapisane jako:" ;
$sas_lang['forum_change_forums'] = "Modyfikuj fora" ;
$sas_lang['forum_add_forum'] = "Dodaj forum" ;
$sas_lang['forum_back'] = "<< Powrót do poprzedniej strony" ;
$sas_lang['forum_page'] = "strona" ;
$sas_lang['forum_next_page'] = "nastêpna strona >>>" ;
$sas_lang['forum_previous_page'] = "<<< poprzednia strona" ;
$sas_lang['forum_msg1'] = "Nie poda³e¶ ID u¿ytkownika." ;
$sas_lang['forum_msg2'] = "Twoje ID u¿ytkownika musi mieæ conajmniej 4 znaki." ;
$sas_lang['forum_msg3'] = "Nie poda³e¶ has³a." ;
$sas_lang['forum_msg4'] = "Twoje has³o musi mieæ conajmniej 5 znaków." ;
$sas_lang['forum_msg5'] = "Has³a, które poda³e¶ nie zgadzaj± siê." ;
$sas_lang['forum_msg6'] = "Has³o nie mo¿e byæ takie samo, jak nazwa ID." ;
$sas_lang['forum_msg7'] = "Nie poda³e¶ swojego imienia." ;
$sas_lang['forum_msg8'] = "Nie poda³e¶ swojego nazwiska." ;
$sas_lang['forum_msg9'] = "Nie poda³e¶ swojego adresu e-mail." ;
$sas_lang['forum_msg10'] = "Twoje konto w formu zosta³o utworzone z nastêpuj±cymi danymi: -" ;
$sas_lang['forum_msg11'] = "istnieje, proszê podaæ inne ID." ;
$sas_lang['forum_msg12'] = "B³±d logowania, ID u¿ytkownika nie zosta³o znalezione!" ;
$sas_lang['forum_msg13'] = "B³±d logowania, nieprawid³owe has³o." ;
$sas_lang['forum_post_topic_email'] = "Nowy temat w: " ;
$sas_lang['forum_post_reply_email'] = "Nowa odpowied¼ w: " ;
$sas_lang['forum_link'] = "Link do " ;
$sas_lang['forum_keep_posted'] = "Zachowuj moje posty w e-mailu?" ;
$sas_lang['forum_color_select'] = "Colorcodes" ;
$sas_lang['forum_no_users'] = "Sorry, there are currently no users for this forum." ;
$sas_lang['forum_no_topics'] = "Sorry, there are currently no topics in the forum." ;
$sas_lang['forum_head_text'] = "Welcome text (HTML code)" ;
?>
Return current item: Site@School