Location: PHPKode > projects > Site@School > starnet/languages/PL/sn_calendar/PL.php
<script language="php">
#############################################################################
#               hide@address.com
# hide@address.com is a website management system designed for schools.
#
# language file: EN.php 
#$Id: PL.php,v 1.1 2006/10/03 10:41:48 fstuurman Exp $
############################################################################
$sas_lang[month1] = "Styczeñ";
$sas_lang[month2] = "Luty";
$sas_lang[month3] = "Marzec";
$sas_lang[month4] = "Kwiecieñ";
$sas_lang[month5] = "Maj";
$sas_lang[month6] = "Czerwiec";
$sas_lang[month7] = "Lipiec";
$sas_lang[month8] = "Sierpieñ";
$sas_lang[month9] = "Wrzesieñ";
$sas_lang[month10] = "Pa¼dziernik";
$sas_lang[month11] = "Listopad";
$sas_lang[month12] = "Grudzieñ";
$sas_lang['calendar_module_monday'] = "Po";
$sas_lang['calendar_module_tuesday'] = "Wt";
$sas_lang['calendar_module_wednesday'] = "¦r";
$sas_lang['calendar_module_thursday'] = "Cz";
$sas_lang['calendar_module_friday'] = "Pi";
$sas_lang['calendar_module_weekend'] = "So/Ni";
$sas_lang['calendar_module_month'] = "Miesi±c";
$sas_lang['calendar_module_year'] = "Rok";
$sas_lang['calendar_module_descr'] = "Wpisy kalendarza<br>Przyk³ad:7_DzieñSportu, zawody w hali sportowej o 9:30";
$sas_lang['calendar_module_add_month'] = "Dodaj miesi±c";
$sas_lang['calendar_module_delete_confirm'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ ca³y miesi±c?" ;
$sas_lang['calendar_module_introduction'] = "Tutaj mo¿esz zarz±dzaæ zdarzeniami w kalendarzu.";
$sas_lang['calendar_module_add_cal'] = "Dodaj kalendarz";
$sas_lang['calendar_module_page_name'] = "Nazwa strony kalendarza";
$sas_lang['calendar_module_title'] = "Tekst pocz±tkowy (kod HTML)";
$sas_lang['calendar_module_delete_cal_confirm'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ ten kalendarz?" ;
$sas_lang['calendar_module_main'] = "Kalendarz";
$sas_lang['calendar_header_bgcolor'] = "Kolor nag³ówka i stopki tabeli";
$sas_lang['calendar_day_color'] = "Kolory dni";
$sas_lang['calendar_today_color'] = "Kolor dnia dzisiejszego";
$sas_lang['calendar_active_day_color'] = "Kolor dnia ze zdarzeniem";
$sas_lang['calendar_table_width'] = "Szeroko¶æ tabeli w pixelach";
$sas_lang['calendar_table_bgcolor'] = "Kolor t³a tabeli";
$sas_lang['calendar_cell_height'] = "Wysoko¶æ komórek w pixelach";
$sas_lang['calendar_color_select'] = "Kolory kodów";
$sas_lang['calendar_font_color'] = "Kolor czcionki";
$sas_lang['calendar_page_error'] = "Kalendarz z t± nazw± strony nie istnieje,<br>proszê sprawdziæ konfiguracjê modu³u kalendarza." ;
?>
Return current item: Site@School