Location: PHPKode > projects > Site@School > starnet/languages/PL/PL.php
<?php
#############################################################################
#               hide@address.com
# hide@address.com is a website management system designed for schools.
#
# language file: PL.php 
############################################################################
$sas_lang['lang_charset'] = "iso-8859-2" ;
$sas_lang['login_intro'] = "System dla szkó³" ;
$sas_lang['login_error'] = "Wpisa³e¶ z³± nazwê u¿ytkownika lub/i has³o" ;
$sas_lang['logged_out'] = "Jeste¶ wylogowany" ;
$sas_lang['logged_in'] = "Jeste¶ zalogowany" ;
$sas_lang['logged_password_forget'] = "Zapomniane has³o?" ;
$sas_lang['logged_email_text'] = "Wpisz swój e-mail, a has³o zostanie wyslane." ;
$sas_lang['logged_password_sent'] = "Twoje has³o zosta³o wys³ane na:" ;
$sas_lang['mail_sent_failed'] = "Wys³anie maila nie by³o mo¿liwe!" ;
$sas_lang['email_not_exists'] = "Adres e-mail nie istnieje!" ;
$sas_lang['cancel'] = "Anuluj" ;
$sas_lang['save'] = "Zachowaj" ;
$sas_lang['delete'] = "Kasuj" ;
$sas_lang['edit'] = "Edytuj" ;
$sas_lang['yes'] = "Tak" ;
$sas_lang['no'] = "Nie" ;
$sas_lang['send'] = "Wy¶lij" ;
$sas_lang['insert'] = "Wstaw" ;
$sas_lang['logout'] = "Wyloguj" ;
$sas_lang['delete_confirmation'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ t± sekcjê i wszystkie zawarte w niej strony?" ;
$sas_lang['delete_file_confirmation'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ ten plik/katalog?" ;
$sas_lang['startsection_confirmation'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz ustawiæ to jako sekcjê pocz±tkow±?" ;
$sas_lang['startpage'] = "Strona startowa" ;
$sas_lang['nosections'] = "Nie utworzono ¿adnych sekcji, kliknij na \'Nowa sekcja\', aby dodaæ sekcjê." ;
$sas_lang['noaccess'] = "Brak dostêpu" ;
$sas_lang['noaccess_introduction'] = "Nie masz uprawnieñ do tej czê¶ci systemu." ;
$sas_lang['startcenter'] = "Zarz±dzanie hide@address.com" ;
$sas_lang['welcome'] = "Witamy" ;
$sas_lang['welcome_introduction'] = "To jest strona startowa systemy hide@address.com, tutaj mo¿esz zarz±dzaæ swoj± stron±." ;
$sas_lang['docs_intro'] = "Linki do dokumentacji:" ;
$sas_lang['pagemanager'] = "Manager stron" ;
$sas_lang['pagemanager_introduction'] = "Tutaj mo¿esz tworzyæ now± sekcjê i strony dla swojej WWW oraz edytowaæ je. Sekcje s± zbiorem stron, które mog± byæ wy¶wietlane w menu na Twojej stronie." ;
$sas_lang['newpage_introduction'] = "Tutaj mo¿esz tworzyæ now± stronê poprzez nadanie jej tytu³u oraz opcjonalnie modu³u, je¶li nie wybierzesz ¿adnego modu³u, strona bêdzie dostêpna do normalnej edycji po utworzeniu jej." ;
$sas_lang['newpage'] = "Nowa strona" ;
$sas_lang['section'] = "Sekcja" ;
$sas_lang['page'] = "Strona" ;
$sas_lang['protected_area'] = "Strefa chroniona" ;
$sas_lang['category'] = "Kategoria" ;
$sas_lang['category2_tip'] = "Tutaj mo¿esz wpisaæ kategoriê (opcjonalnie), aby skatalogowaæ strony z sekcj±" ;
$sas_lang['theme'] = "Skóra" ;
$sas_lang['theme_tip'] = "Tutaj mo¿esz wybraæ skórê dla swojej strony" ;
$sas_lang['startsection'] = "Sekcja startowa" ;
$sas_lang['startsection_tip'] = "Wybierz sekcjê, któr± odwiedzaj±cy zobaczy jako pierwsz±" ;
$sas_lang['newsection_introduction'] = "Mo¿esz utworzyæ now± sekcjê tutaj." ;
$sas_lang['newsection'] = "Nowa sekcja" ;
$sas_lang['editsection'] = "Edytuj sekcjê" ;
$sas_lang['editsection_introduction'] = "Tutaj mo¿esz zmieniæ nazwê sekcji" ;
$sas_lang['editmodpage'] = "Edytuj stronê z modu³ami" ;
$sas_lang['editmodpage_introduction'] = "Tutaj mo¿esz edytowaæ stronê i wybraæ modu³, który strona wy¶wietli." ;
$sas_lang['modulebrowser'] = "Przegl±darka modu³ów" ;
$sas_lang['modbrowser_introduction'] = "Za pomoc± przegl±darki modu³ów, mo¿esz wybraæ modu³ dla strony. Musisz klikn±æ na jednym zlinków do zainstalowanych w systemie modu³ów, a nastêpnie mo¿esz wybraæ jedn± z opcji dostêpnych w module, który wybra³e¶" ;
$sas_lang['title'] = "Tytu³" ;
$sas_lang['title_tip'] = "Tutaj mo¿esz wybraæ tytu³ dla artyku³u" ;
$sas_lang['module_name'] = "Nazwa modu³u:" ;
$sas_lang['module_optional'] = "Modu³ (opcjonalnie)" ;
$sas_lang['module_script'] = "Nazwa programu:" ;
$sas_lang['module_option'] = "Ten modu³ nie posiada ¿adnych dodatkowych opcji." ;
$sas_lang['module_tip'] = "Tutaj mo¿esz wybraæ modu³, je¶li klikniesz na przycisku \'Przegl±daj\', otrzymasz listê zainstalowanych modu³ow." ;
$sas_lang['order'] = "Sortowanie" ;
$sas_lang['order_tip'] = "Tutaj mo¿esz wybraæ porz±dek sortowania, strony i sekcje s± posortowane od warto¶ci najmniejszej do najwiêkszej." ;
$sas_lang['browse'] = "Przegl±daj..." ;
$sas_lang['close'] = "Zamknij" ;
$sas_lang['date'] = "Data" ;
$sas_lang['invisible'] = "Niewidoczna" ;
$sas_lang['invisible_tip'] = "Je¶li utworzysz sekcjê z opcj± \'Niewidoczna\', wtedy nie poka¿e siê ona w menu na stronach." ;
$sas_lang['modulemanager'] = "Manager modu³ów" ;
$sas_lang['modulemanager_introduction'] = "Tutaj mo¿esz zarz±dzaæ zainstalowanymi modu³ami. Modu³y to specjalne strony, takie jak forum dyskusyjne, czy ksiêga go¶ci" ;
$sas_lang['installed_modules'] = "Zainstalowane modu³y:" ;
$sas_lang['filemanager'] = "Manager plików" ;
$sas_lang['filemanager_introduction'] = "W managerze plików mo¿esz zapisywaæ pliki na serwerze takie jak zdjêcia itp. w celu po¼niejszego ich u¿ycia na stronach." ;
$sas_lang['filemanager_menu'] = "Menu" ;
$sas_lang['goback'] = "Powrót" ;
$sas_lang['uploadfile'] = "Zapisz plik na serwerze" ;
$sas_lang['createdir'] = "Nowy katalog" ;
$sas_lang['emptydir'] = "Katalog jest pusty" ;
$sas_lang['filesize'] = "Rozmiar pliku:" ;
$sas_lang['configuration'] = "Konfiguracja" ;
$sas_lang['configuration2'] = "Opcje systemu hide@address.com" ;
$sas_lang['configuration_introduction'] = "Witamy w panelu kontrolnym systemu hide@address.com, tutaj mo¿esz zmieniæ ustawienia ca³ego systemu zarz±dzania stron±" ;
$sas_lang['configuration_saved'] = "Konfiguracja zosta³a zapisana." ;
$sas_lang['manage'] = "Zarz±dzaj" ;
$sas_lang['stats'] = "Statystyki" ;
$sas_lang['stats_introduction'] = "Tutaj znajdziesz liczbê wy¶wietleñ danej strony" ;
$sas_lang['stats_ip_introduction'] = "Tutaj mo¿esz okre¶liæ adres IP, który bêdzie traktowany jako lokalny" ;
$sas_lang['stats_add_ip'] = "Dodaj IP" ;
$sas_lang['stats_local'] = "Wywo³ania lokalne" ;
$sas_lang['stats_remote'] = "Wywo³ania zdalne" ;
$sas_lang['stats_own_ip'] = "£±czy siê z adresu IP: " ;
$sas_lang['stats_col1'] = "Nazwa strony:" ;
$sas_lang['stats_col3'] = "Sekcja:" ;
$sas_lang['stats_col4'] = "liczba<br>wy¶wietleñ:" ;
$sas_lang['stats_col5'] = "data<br>utworzenia:" ;
$sas_lang['stats_col6'] = "data<br>wizyty:" ;
$sas_lang['stats_col7'] = "date<br>updated:" ;
$sas_lang['date_format'] = "Format daty" ;
$sas_lang['date_format_tip'] = "Okre¶l format daty, któr± chcesz mieæ wy¶wietlan± na stronach statystyk.: %d-%m-%Y" ;
$sas_lang['editor_rows'] = "Liczba wierszy w edytorze" ;
$sas_lang['editor_rows_tip'] = "Liczba wierszy w edytorze, ustawi to wysoko¶æ edytora." ;
$sas_lang['settings_introduction'] = "Konfiguracja hide@address.com, ustaw hide@address.com prawid³owo, aby system dzia³a³ poprawnie" ;
$sas_lang['sitetitle'] = "Tytu³ strony" ;
$sas_lang['sitetitle_tip'] = "Tutaj mo¿esz wpisaæ nazwê strony." ;
$sas_lang['sessioncode'] = "Kod zabezpieczaj±cy" ;
$sas_lang['sessioncode_tip'] = "Ten kod jest po to, aby lepiej chroniæ system zarz±dzaj±cy (mo¿esz go wybraæ)" ;
$sas_lang['serverpath'] = "lokalizacja plików stron" ;
$sas_lang['serverpath_tip'] = "Wpisz lokalizacjê plików stron, np.: usr/httpd/starnet lub c:/webserver/starnet ;)" ;
$sas_lang['URL_location'] = "Adres URL Twoich stron" ;
$sas_lang['URL_location_tip'] = "Wpisz adres URL do Twoich stron, np.: http://www.mojastrona.com/" ;
$sas_lang['environment'] = "¦rodowisko pracy" ;
$sas_lang['environment_introduction'] = "Ustaw tutaj ¶rodowisko pracy systemu hide@address.com" ;
$sas_lang['language'] = "Jêzyk" ;
$sas_lang['language_tip'] = "Wybierz jêzyk, w którym bêdzie pracowa³ system hide@address.com" ;
$sas_lang['securitymethod'] = "Metoda bezpieczeñstwa" ;
$sas_lang['securitymethod_tip'] = "Wybierz metodê bezpieczeñstwa" ;
$sas_lang['editor'] = "Edytor stron" ;
$sas_lang['editor_tip'] = "Wybierz edytor dla stron" ;
$sas_lang['high_visibility'] = "Tryb wysokiej widoczno¶ci" ;
$sas_lang['high_visibility_tip'] = "W³±cz t± opcjê, aby otrzymaæ wiêksze czcionki i wêkszy kontrast" ;
$sas_lang['users'] = "U¿ytkownicy" ;
$sas_lang['users_introduction'] = "Tutaj mo¿esz dodawaæ nowych u¿ytkowników lub edytowaæ istniej±cych. Mo¿esz zarz±dzaæ równie¿ prawami dostêpu i zmieniaæ has³a." ;
$sas_lang['modifyuser_introduction'] = "Tutaj mo¿esz zmieniaæ w³a¶ciwo¶ci u¿ytkownika" ;
$sas_lang['newuser'] = "Nowy u¿ytkownik" ;
$sas_lang['newuser_introduction'] = "Tutaj mo¿esz utworzyæ nowe konto u¿ytkownika" ;
$sas_lang['accessrights'] = "Prawa dostêpu" ;
$sas_lang['fullname'] = "Imiê i nazwisko" ;
$sas_lang['fullname_tip'] = "Proszê wpisaæ imiê i nazwisko" ;
$sas_lang['username'] = "Nazwa u¿ytkownika" ;
$sas_lang['username_tip'] = "Nazwa u¿ywana przy logowaniu" ;
$sas_lang['password'] = "Has³o" ;
$sas_lang['password_tip'] = "Has³o u¿ywane przy logowaniu" ;
$sas_lang['email'] = "Adres e-mail" ;
$sas_lang['email_tip'] = "Adres e-mail u¿ytkownika" ;
$sas_lang['email_tip1'] = "Tutaj nale¿y wpisaæ adres e-mail dla modu³u mailera" ;
$sas_lang['deleteuser_confirmation'] = "Czy jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ konto tego u¿ytkownika?" ;
$sas_lang['location'] = "Lokalizacja ?" ;
$sas_lang['personalsettings'] = "Ustawienia osobiste" ;
$sas_lang['teachers'] = "Nauczyciele" ;
$sas_lang['teachers_introduction'] = "Tutaj mo¿esz utworzyæ konta nauczycieli." ;
$sas_lang['students'] = "Uczniowie" ;
$sas_lang['student_pages'] = "Strony uczniów" ;
$sas_lang['class_page'] = "Strona klasy" ;
$sas_lang['phone_tip'] = "Telefon kontaktowy" ;
$sas_lang['student_pages_intro'] = "Tutaj mo¿esz tworzyæ, przegl±daæ i zatwierdzaæ strony studentów." ;
$sas_lang['student_nochange'] = "[Nie dokonano zmian]" ;
$sas_lang['student_view'] = "{Widok strony]" ;
$sas_lang['student_update'] = "[Zatwierd¼ stronê]" ;
$sas_lang['student_create_page'] = "[Utwórz stronê]" ;
$sas_lang['student_create_delete'] = "[Skasuj stronê]" ;
$sas_lang['student_delete_confirm'] = "Jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ tego studenta?" ;
$sas_lang['students_move_to'] = "Move to class " ;
$sas_lang['students_have_moved'] = "Pupils have been moved to: " ;
$sas_lang['class_delete_confirm'] = "Jeste¶ pewny, ¿e chcesz skasowaæ t± klasê?" ;
$sas_lang['page_delete_confirm'] = "Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz skasowaæ t± stronê?" ;
$sas_lang['class_delete_error'] = "Najpierw skasuj wszystkich uczniów dla tej klasy!" ;
$sas_lang['student_header'] = "To jest strona: " ;
$sas_lang['student_no_page'] = "Strona uczniów nie zosta³a utworzona!" ;
$sas_lang['student_directory'] = "Nazwa katalogu strony uczniów:" ;
$sas_lang['student_page_check'] = "Sprawd¼ stronê uczniów:" ;
$sas_lang['student_page_save'] = "Twoja strona zosta³a zapisana!" ;
$sas_lang['student_email_message1'] = "Drogi Wyk³adowco,

Utworzy³em/zmodyfikowa³em swoj± stronê, czy mo¿e Pan/Pani przegl±dn±æ t± stronê i zaakceptowaæ?, 

Z pozdrowieniami." ;
$sas_lang['student_email_message2'] = "Drogi Wyk³adowco,<p>Dokona³em zmian w swojej stronie:<br>Tytu³: %title% <p> %link% <p>pozdrawiam," ;
$sas_lang['newstudent'] = "Nowy uczeñ" ;
$sas_lang['students_introduction'] = "Tutaj mo¿esz tworzyæ klasy i konta uczniów." ;
$sas_lang['class'] = "Klasa" ;
$sas_lang['class_tip'] = "Wybierz klasê dla nauczyciela" ;
$sas_lang['student_class_tip'] = "Wybierz klasê dla ucznia" ;
$sas_lang['newclass'] = "Nowa klasa" ;
$sas_lang['newteacher'] = "Nowy nauczyciel" ;
$sas_lang['student_name_exists'] = "Wybrana nazwa u¿ytkownika ju¿ istnieje!" ;
$sas_lang['intranet'] = "Id¼ do sieci Intranet >>>" ;
$sas_lang['sourcecode'] = "Kod ¼ród³owy" ;
$sas_lang['login'] = "Logowanie" ;
$sas_lang['login_text'] = "Aby siê zalogowaæ wpisz nazwê u¿ytkownika i has³o." ;
$sas_lang['page_edit'] = "Edytuj swoj± stronê" ;
$sas_lang['font_type'] = "Czcionka" ;
$sas_lang['font_size'] = "Rozmiar" ;
$sas_lang['click_picture'] = "Kliknij w obrazek powy¿ej" ;
$sas_lang['file'] = "Plik:" ;
$sas_lang['picture'] = "Obrazek" ;
$sas_lang['outline'] = "Wyrównanie:" ;
$sas_lang['left'] = "Lewe" ;
$sas_lang['right'] = "Prawe" ;
$sas_lang['middle'] = "Centralnie" ;
$sas_lang['standard'] = "Standardowe" ;
$sas_lang['border'] = "Obrys:" ;
$sas_lang['nothing_selected'] = "nic nie wybrano" ;
$sas_lang['html_code'] = "Kod HTML:" ;
$sas_lang['link_text'] = "Tekst linku:" ;
$sas_lang['insert_picture'] = "Za³±cz obrazek" ;
$sas_lang['insert_table'] = "Za³±cz tabelê" ;
$sas_lang['insert_rule'] = "Za³±cz liniê horyzontaln±" ;
$sas_lang['internal_link'] = "Za³±cz link wewnêtrzny" ;
$sas_lang['directory'] = "Katalog:" ;
$sas_lang['load_images'] = "£adowanie obrazków" ;
$sas_lang['up_images'] = "Zapisywanie obrazu na serwerze" ;
$sas_lang['width'] = "Szeroko¶æ:" ;
$sas_lang['height'] = "Wysoko¶æ:" ;
$sas_lang['table_cols'] = "Kolumny:" ;
$sas_lang['table_rows'] = "Wiersze:" ;
$sas_lang['shade'] = "Cieñ:" ;
$sas_lang['tools'] = "Narzêdzia" ;
$sas_lang['tools_introduction'] = "Tutaj mo¿esz zmieniæ t³umaczenie twojego systemy hide@address.com i zrobiæ kopiê Twojej bazy danych." ;
$sas_lang['language_file'] = "Plik jêzyka do t³umaczenia:" ;
$sas_lang['language_file_new'] = "Wybierz kod jêzyka (PL, EN, itp.):" ;
$sas_lang['language_file_saved'] = "Plik jêzyka zosta³ zapisany." ;
$sas_lang['database_backup'] = "Kopia bezpieczeñstwa bazy danych" ;
$sas_lang['translation'] = "Narzêdzie do t³umaczeñ systemu hide@address.com" ;
$sas_lang['translation_introduction'] = "Proszê przeczytaæ t³umaczenie <a href=\"manual/trnsl.htm\" target=\"_blank\">Instrukcji</a> aby dowiedzieæ siê jak u¿ywaæ mo¿liwo¶ci tego narzêdzia." ;
$sas_lang['make_template'] = "Jak tworzyæ szablony" ;
$sas_lang['take_tour'] = "Prezentacja systemu" ;
$sas_lang['general_info'] = "Informacje g³ówne" ;
$sas_lang['tips'] = "Rady i triki" ;
$sas_lang['url_online'] = "Je¶li Twoj astrona dzia³a na tym systemie, prosimy o e-mail z jej adresem.
<br>Kliknij <a href=\"mailto:hide@address.com?subject=hide@address.com URL\" style=\"text-decoration: underline\">tutaj</a> aby wys³aæ mail. Wielkie podziêkowania dla ekipy hide@address.com" ;
$sas_lang['input_error'] = "Proszê wype³niæ wszystkie wymagane pola!" ;
$sas_lang['required_fields'] = "(*) Te pola s± wymagane!" ;
$sas_lang['alerts'] = "Ostrze¿enia" ;
$sas_lang['alert_add'] = "Nowe ostrze¿enie" ;
$sas_lang['alert_change'] = "Zmieñ ostrze¿enie" ;
$sas_lang['alert_intro'] = "Tutaj mo¿esz wpisaæ adres e-mail na który bêd± wysy³ane przez system ostrze¿enia, je¶li co¶ ulegnie zmianie na stronach." ;
$sas_lang['alert_email_exists'] = "Adres e-mail ju¿ istnieje!" ;
$sas_lang['alert_sections'] = "Sekcja (np.: 1,2,P1)" ;
$sas_lang['alerts_send'] = "Wysy³aæ ostrze¿enia? (Y/N)" ;
$sas_lang['alerts_per_section'] = "Ostrze¿enia na sekcje? (Y/N)" ;
$sas_lang['alert_message'] = "Ostrzezenie o zmianach na stronie " ;
$sas_lang['student_is_user'] = "Uczeñ jest równie¿ u¿ytkownikiem hide@address.com?" ;
$sas_lang['teacher_is_user'] = "Nauczyciel jest równie¿ u¿ytkownikiem hide@address.com?" ;
$sas_lang['number_of_pages'] = "Ilo¶æ stron ucznia" ;
$sas_lang['number_of_pages_tip'] = "Ilo¶æ stron, które uczeñ mo¿e mieæ przy maximum" ;
$sas_lang['replace_tool'] = "String replacement tool" ;
$sas_lang['replace_tool_intro'] = "With this tool you can replace text or links in the site content.
The replacement is done throughout the whole site.
Caution: make a database backup first !" ;
$sas_lang['replace_from'] = "Replace string" ;
$sas_lang['replace_to'] = "By" ;
$sas_lang['copyuser'] = "Copy user" ;
$sas_lang['copyuser_introduction'] = "Here you can create a new user with a copy of the preferences of an existing user" ;
$sas_lang['class_no_linkpage'] = "There is no hide@address.com page which corresponds with the name of this class" ;
$sas_lang['other_pupilpages'] = "Other pages by" ;
$sas_lang['public_area'] = "hide@address.com" ;
$sas_lang['text'] = "Text" ;
$sas_lang['replaced_by'] = "has been replaced by" ;
$sas_lang['doc_index'] = "Documentation index" ;
$sas_lang['clear_stats'] = "Clear statistics" ;
$sas_lang['teacher_pages'] = "Teacher pages" ;
$sas_lang['page_on'] = "Page on:" ;
$sas_lang['both'] = "both" ;
$sas_lang['site_email'] = "Site email address" ;
$sas_lang['sitemap_welcome_text'] = "Welcome text (html)" ;
$sas_lang['sections_tip'] = "Here you can specify which sections (sparate with comma) a user can edit, blank means all sections." ;
$sas_lang['sections_not_found'] = "The given section(s) is not in the system:" ;
$sas_lang['student_project_edit'] = "This page was created and is maintained by " ;
$sas_lang['student_project_empty'] = "This page is empty : " ;
$sas_lang['student_project_noedit'] = "The page of a pupil / teacher is not created : " ;
$sas_lang['student_project_nostudent'] = "No pupil entered in the project " ;
$sas_lang['student_project_boss'] = "Person in charge for the project : " ;
$sas_lang['student_project_down'] = "Page down" ;
$sas_lang['student_project_up'] = "Page up" ;
$sas_lang['student_project_index'] = "Index" ;
$sas_lang['student_project'] = "Project" ;
$sas_lang['newteacher_prev_user'] = "New teacher already user" ;
$sas_lang['userasteacher'] = "Create a new teacher from an existing user" ;
$sas_lang['no_userasteacher'] = "The list of the users likely to become teacher is empty" ;
$sas_lang['class_is_project'] = "Is class a project class?" ;
$sas_lang['change_template_page'] = "Change the page's characteristics" ;
$sas_lang['page_in_use'] = "This page is in use by <b>%pupil_name%</b>,<br>Please contact him/her to release the page!
     <br>The page is released when it is saved or when the user logs out." ;
$sas_lang['student_project_tip'] = "You can register a pupil / teacher with a project" ;
$sas_lang['student_projects'] = "Projects" ;
$sas_lang['projects_introduction'] = "Here you can create / change project groups. A project is a special group with pages which can be assigned to one or more pupils." ;
$sas_lang['project_new'] = "New project" ;
$sas_lang['no_email'] = "You have to give valid email address!" ;
$sas_lang['number_of_project_pages'] = "Give the number of project pages you want to create" ;
$sas_lang['stats_cleared'] = "Stats has been cleared." ;
$sas_lang['stats_clear_info'] = "Use with <b>extreme</b> care,<br>Please indicate which statistics you want to clear:" ;
$sas_lang['student_project_members'] = "Project members" ;
$sas_lang['student_project_page_names'] = "Project pages" ;
$sas_lang['project_name_exists'] = "A project/class with this name already exists!" ;
$sas_lang['file_permissions'] = "Directory permissions" ;
$sas_lang['file_permissions_tip'] = "These permissions (linux only eg. 0666) will be used by uploading pictures via hide@address.com (filemanger, allbum etc.)" ;
$sas_lang['student_project_warning'] = "Check pupil\'s page and Send email cannot be given YES for both questions." ;
$sas_lang['user_delete_error'] = "You cannot delete your own userid!" ;
$sas_lang['password_reset'] = "Your password has been reset to:" ;
$sas_lang['password_will_be_reset'] = "Your password will be reset if you click on the link below:<p> %link% Click here</a>" ;
$sas_lang['password_twice'] = "Specify your new password twice:" ;
$sas_lang['password_need_change'] = "You have to change your password!" ;
$sas_lang['password_change_problem'] = "There was a problem with your new password, please change your password again!" ;
$sas_lang['password_has_changed'] = "Your password has been changed!" ;
$sas_lang['password_new'] = "New password (2x)" ;
$sas_lang['student'] = "pupil" ;
$sas_lang['directory_not_empty'] = "is not empty, you will have to delete the files/directory by hand." ;
$sas_lang['template'] = "Template" ;
$sas_lang['choose_one'] = "choose one" ;
$sas_lang['import_import'] = "Import pupils" ;
$sas_lang['classes'] = "Groups" ;
$sas_lang['fixed_record_length'] = "Fixed Record Length" ;
$sas_lang['CVS_format1'] = "CSV (dateformat = YY/MM/DD)" ;
$sas_lang['CVS_format2'] = "CSV (dateformat = MM/DD/YY)" ;
$sas_lang['CVS_format3'] = "CSV (dateformat = DD/MM/YY)" ;
$sas_lang['field_definitions'] = "Field definitions" ;
$sas_lang['fixed_start'] = "Fixed start" ;
$sas_lang['fixed_length'] = "Fixed length" ;
$sas_lang['CSV_index'] = "CSV index" ;
$sas_lang['fileformat'] = "Fileformat:" ;
$sas_lang['unique_key'] = "Unique key" ;
$sas_lang['first_name'] = "First name" ;
$sas_lang['infix'] = "Infix" ;
$sas_lang['last_name'] = "Last name" ;
$sas_lang['birthday'] = "Birthday" ;
$sas_lang['birthday_year'] = "Birthday (year)" ;
$sas_lang['birthday_month'] = "Birthday (month)" ;
$sas_lang['birthday_day'] = "Birthday (day)" ;
$sas_lang['comments'] = "Comments" ;
$sas_lang['more_editing'] = "More editing required" ;
$sas_lang['recalculate'] = " Recalculate " ;
$sas_lang['generate'] = " Generate " ;
$sas_lang['everything_looks_OK'] = "Everything looks OK" ;
$sas_lang['results_written'] = " : results written to the users table" ;
$sas_lang['existing_name_used'] = "Existing name in system database will be reused" ;
$sas_lang['name_used_more_once'] = "Name is used more than once" ;
$sas_lang['multiple_upload'] = "Multiple upload" ;
$sas_lang['return_to_editor'] = "Return to editor?" ;
$sas_lang['teacher_delete_confirm'] = "Are you sure you want to delete this teacher and his/her personal directory and files?" ;
$sas_lang['project_delete_confirm'] = "Are you sure you want to delete this project and its directory and files?" ;
$sas_lang['page_in_use2'] = "This page is in use by user: " ;
$sas_lang['user_revoked'] = "Your userid has been revoked, please request a new password." ;
$sas_lang['file_check'] = "Following files might be suspicious because they are server executable:" ;

?>
Return current item: Site@School