Location: PHPKode > projects > Simple But Mighty Blog > sbmb03/index.php
<?
//Simple But Mighty Blog, version 0.3.1
//copyright © 2007, Mighty Mind
// @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
// Äàííàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì. Âû âïðàâå ðàñïðîñòðàíÿòü åå è/èëè ìîäèôèöèðîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
//óñëîâèÿìè âåðñèè 3 Ñòàíäàðòíîé Îáùåñòâåííîé Ëèöåíçèè GNU, îïóáëèêîâàííîé Free Software Foundation. 
// Ìû ðàñïðîñòðàíÿåì äàííóþ ïðîãðàììó â íàäåæäå íà òî, ÷òî îíà áóäåò âàì ïîëåçíîé, îäíàêî ÍÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÍÀ ÍÅÅ ÍÈÊÀÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ,
//â òîì ÷èñëå ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÒÎÂÀÐÍÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏÐÈ ÏÐÎÄÀÆÅ è ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒÈ ÄËß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Â ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÕ ÖÅËßÕ.
//Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè îçíàêîìüòåñü ñî Ñòàíäàðòíîé Îáùåñòâåííîé Ëèöåíçèåé GNU.
//Âìåñòå ñ äàííîé ïðîãðàììîé âû äîëæíû áûëè ïîëó÷èòü ýêçåìïëÿð Ñòàíäàðòíîé Îáùåñòâåííîé Ëèöåíçèè GNU.
//Åñëè âû åãî íå ïîëó÷èëè, ñîîáùèòå îá ýòîì â Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
//

session_start();
include ("config.php");
include ("functions.php");
check_user_params();
get_headers_list();
?>
<html>
<? get_html_head();?>
<body>
<?
get_login_info();
get_main_search_menu();
?>
<div id="search_div" class="search">
<?
if (isset($_GET["topic"]) and (getstatus($_SESSION["id"],$_SERVER["REMOTE_ADDR"])!=0))
{
$topic=check_string($_GET["topic"]);
$_SESSION["topic"]=$topic;
viewtopic($topic);
}
else {
if (getstatus($_SESSION["id"],$_SERVER["REMOTE_ADDR"])!=0)
	{
	if (isset($_GET["year"]))
		{
		get_topics_archive(check_string(substr($_GET["year"],0,4)),check_string(substr($_GET["month"],0,2)));
		}
	elseif (isset($_POST["search"]))
		{
		search_text_in_blog(check_string($_POST["search"]));
		}
	else {	gettopics();}
	}
}
if ((isset($_SESSION["id"])) and ($_SESSION["id"]!=0) and (getstatus($_SESSION["id"],$_SERVER["REMOTE_ADDR"])>1) and (isset($_GET["topic"])))
{
if (getstatus($_SESSION["id"],check_string($_SERVER["REMOTE_ADDR"]))==3) { get_comment_adminform(check_string($_GET["topic"]));} else {get_comment_form(check_string($_GET["topic"]));}
}
?>
</div><p align=center><? echo $CONFIG["blog_version"];?></p>
<p align=center><? echo genarchivelist();?></p>
<div id="InstantMessage" class="instant_message" align="center"></div>
<div id="loadfotoDiv" class="instant_message" align="center"></div>
<div id="loadtopicDiv" class="instant_message" align="center"></div>
<div id="userDiv" class="instant_message" align="center"></div>
<div id="editemailDiv" class="instant_message" align="center"></div>
<div id="editstyleDiv" class="instant_message" align="center"></div>
</body>
</html>
Return current item: Simple But Mighty Blog