Location: PHPKode > projects > ScriptsMill Comments > scriptsmill-comments/readme-Polish.txt
ScriptsMill Comments Script v1.04

Wymagania:

-PHP 3 lub PHP 4
-Baza danych MySql: Utw�rz baz� danych Mysql na twoim serwerze
 (CHYBA, �E ju� masz!) aby skrypt m�g� utworzy� konieczne tabele.

========================================================================
Instrukcja instalacji:

1. Rozpakuj pliki skryptu do katalogu na dysku.

2. Wgraj wszystkie pliki skryptu do katalogu na swoim serwerze
   np.: /comments

   Upewnij si� �e masz dok�adnie tak� sam� struktur� plik�w.

3. Otw�rz install.php w twojej przegl�darce i kieruj si� instrukcjami tam zawartymi.

4. Edytuj config.php je�eli zajdzie taka potrzeba.
Return current item: ScriptsMill Comments