Location: PHPKode > projects > ScriptsMill Comments > scriptsmill-comments/lang/lang_vn.php
<?
$COM_LANG['header'] = "Cảm Nhận";
$COM_LANG['no_comments_yet'] = "Chưa Có Cảm Nhận";
$COM_LANG['Name'] = "Tên";
$COM_LANG['r_disc_name'] = "Phần 'Tên' không được trống";
$COM_LANG['E-mail'] = "Email";
$COM_LANG['Notify'] = "Thông báo qua email nếu có cảm nhận mới trong trang này";
$COM_LANG['Dont_show_email'] = "Ẩn email của bạn";
$COM_LANG['Text'] = "Cảm Nhận";
$COM_LANG['r_disc_text'] = "Phần 'Cảm Nhận' không được để trống";
$COM_LANG['Submit'] = "Gá»­i";
$COM_LANG['not_allowed'] = "Bản không được phép gửi cảm nhận vào đây";

$COM_LANG['months'] = array("Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3", "Tháng 4", "Tháng 5", "Tháng 6", "Tháng 7", "Tháng 8", "Tháng 9", "Tháng 10", "Tháng 11", "Tháng 12");

$COM_LANG['email_new_comment'] = "Có cảm nhận mới";
$COM_LANG['email_from'] = "Từ";
$COM_LANG['email_to_unsubscribe'] = "Nếu bạn không muốn nhận emails từ trang này thì xin dùng đường dẫn này:";

$COM_LANG['unsubscribed'] = "Bạn đã xóa tên khỏi danh sách thành công"; 
$COM_LANG['not_unsubscribed'] = "Bạn không có ghi danh"; 

$COM_LANG['admin_panel_name'] = "Comments admin panel";

?>
Return current item: ScriptsMill Comments