Location: PHPKode > projects > ScriptsMill Comments > scriptsmill-comments/lang/lang_ua.php
<?
$COM_LANG['header'] = "Êîìåíòàð³";
$COM_LANG['no_comments_yet'] = "Äîñ³ íåìຠæîäíîãî êîìåíòàðÿ";
$COM_LANG['Name'] = "²ì'ÿ";
$COM_LANG['r_disc_name'] = "Ïîëå '²ì'ÿ' íå ìîæå áóòè ïîðîæí³ì";
$COM_LANG['E-mail'] = "Email";
$COM_LANG['Notify'] = "³äñèëàòè ìåí³ ³íø³ êîìåíòàð³ íà ö³é ñòîð³íö³";
$COM_LANG['Dont_show_email'] = "Íå ïîêàçóâàòè ì³é email";
$COM_LANG['Text'] = "Òåêñò";
$COM_LANG['r_disc_text'] = "Ïîëå 'Òåêñò' íå ìîæå áóòè ïîðîæí³ì";
$COM_LANG['Submit'] = "³äïðàâèòè";
$COM_LANG['not_allowed'] = "Âè íå ìîæåòå â³äïðàâëÿòè êîìåíòàð³";

$COM_LANG['months'] = array("ѳ÷", "Ëþò", "Áåð", "Êâ³", "Òðà", "×åð", "Ëèï", "Ñåð", "Âåð", "Æîâ", "Ëèñ", "Ãðó");

$COM_LANG['email_new_comment'] = "Íîâ³ êîìåíòàð³";
$COM_LANG['email_from'] = "³ä";
$COM_LANG['email_to_unsubscribe'] = "ßêùî âè íå áàæàºòå îòðèìóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâ³ êîìåíòàð³ íà ö³é ñòîð³íö³, â³äêðèéòå öå ïîñèëàííÿ:";

$COM_LANG['unsubscribed'] = "Âè â³äïèñàëèñÿ"; 
$COM_LANG['not_unsubscribed'] = "Âè íå ï³äïèñóâàëèñÿ"; 

$COM_LANG['admin_panel_name'] = "Àäì³í³ñòðàòèâíà ïàíåëü";

?>
Return current item: ScriptsMill Comments