Location: PHPKode > projects > ScriptsMill Comments > scriptsmill-comments/lang/lang_th.php
<?
$COM_LANG['header'] = "áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹";
$COM_LANG['no_comments_yet'] = "ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹";
$COM_LANG['Name'] = "ª×èÍ";
$COM_LANG['r_disc_name'] = "¡ÃسÒãÊèª×èͧ͢¤Ø³´éǤèÐ";
$COM_LANG['E-mail'] = "ÍÕàÁÅÅì";
$COM_LANG['Notify'] = "á¨é§ãËé·ÃÒºà×Á×èÍÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ãËÁè";
$COM_LANG['Dont_show_email'] = "«è͹ÍÕàÁÅÅì¢Í§©Ñ¹";
$COM_LANG['Text'] = "¢éͤÇÒÁ";
$COM_LANG['r_disc_text'] = "¤Ø³ÂѧäÁèä´é¡ÃÍ¡¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤èÐ";
$COM_LANG['Submit'] = "µ¡Å§";
$COM_LANG['not_allowed'] = "¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËéáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤èÐ";

$COM_LANG['months'] = array("Á.¤.", "¡.¾.", "ÁÕ.¤.", "àÁ.Â.", "¾.¤.", "ÁÔ.Â.", "¡.¤.", "Ê.¤.", "¡.Â.", "µ.¤.", "¾Ä.Â.", "¸.¤.");

$COM_LANG['email_new_comment'] = "ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¢éÒÁÒãËÁè";
$COM_LANG['email_from'] = "¨Ò¡";
$COM_LANG['email_to_unsubscribe'] = "¶éҤسäÁèµéͧ¡ÒÃÃѺÍÕàÁÅÅìà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ãËÁèæ ãËé¤Ø³¡´·ÕèÅÔ§¡ì¹Õé:";

$COM_LANG['unsubscribed'] = "¤Ø³ä´é¡àÅÔ¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂáÅéǤèÐ"; 
$COM_LANG['not_unsubscribed'] = "¤Ø³ÂѧäÁèä´é·Ó¡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡¤èÐ"; 

$COM_LANG['admin_panel_name'] = "ἧ¤Çº¤ØÁÊÓËÃѺ¼Ùé´ÙáÅÃкº";

?>
Return current item: ScriptsMill Comments