Location: PHPKode > projects > ScriptsMill Comments > scriptsmill-comments/lang/lang_ru.php
<?
$COM_LANG['header'] = "Êîììåíòàðèè";
$COM_LANG['no_comments_yet'] = "Ïîêà íåò íè îäíîãî êîììåíòàðèÿ";
$COM_LANG['Name'] = "Èìÿ";
$COM_LANG['r_disc_name'] = "Ïîëå 'Èìÿ' íå ìîæåò áûòü ïóñòûì";
$COM_LANG['E-mail'] = "Email";
$COM_LANG['Notify'] = "Îòñûëàòü ìíå äðóãèå êîììåíòàðèè íà ýòîé ñòðàíèöå";
$COM_LANG['Dont_show_email'] = "Ñêðûòü ìîé email";
$COM_LANG['Text'] = "Òåêñò";
$COM_LANG['r_disc_text'] = "Ïîëå 'Òåêñò' íå ìîæåò áûòü ïóñòûì";
$COM_LANG['Submit'] = "Îòïðàâèòü";
$COM_LANG['not_allowed'] = "Âû íå ìîæåòå ïîìåùàòü êîììåíòàðèè";

$COM_LANG['months'] = array("ßíâ", "Ôåâ", "Ìàð", "Àïð", "Ìàé", "Èþí", "Èþë", "Àâã", "Ñåí", "Îêò", "Íîÿ", "Äåê");

$COM_LANG['email_new_comment'] = "Íîâûå êîììåíòàðèè";
$COM_LANG['email_from'] = "Îò";
$COM_LANG['email_to_unsubscribe'] = "Åñëè Âû íå õîòèòå ïîëó÷àòü ñîîáùåíèÿ î íîâûõ êîììåíòàðèÿõ íà ýòîé ñòðàíèöå, îòêðîéòå ýòó ññûëêó:";

$COM_LANG['unsubscribed'] = "Âû îòïèñàëèñü"; 
$COM_LANG['not_unsubscribed'] = "Âû íå ïîäïèñûâàëèñü"; 

$COM_LANG['admin_panel_name'] = "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïàíåëü";

?>
Return current item: ScriptsMill Comments