Location: PHPKode > projects > ScriptsMill Comments > scriptsmill-comments/lang/lang_pl.php
<?
$COM_LANG['header'] = "Komentarze";
$COM_LANG['no_comments_yet'] = "Brak komentarzy";
$COM_LANG['Name'] = "Podpis";
$COM_LANG['r_disc_name'] = "Pole 'Podpis' nie mo¿e byc puste";
$COM_LANG['E-mail'] = "Email";
$COM_LANG['Notify'] = "Zawiadom mnie o nowych komentarzach na stronie";
$COM_LANG['Dont_show_email'] = "Ukryj email";
$COM_LANG['Text'] = "Tekst";
$COM_LANG['r_disc_text'] = "Pole 'Tekst' nie mo¿e byc puste";
$COM_LANG['Submit'] = "Wyœlij";
$COM_LANG['not_allowed'] = "Nie jesteœ uprawniony, ¿eby pisaæ tutaj komentarze";

$COM_LANG['months'] = array("Styczeñ", "Luty", "Marzec", "Kwiecieñ", "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpieñ", "Wrzesieñ", "PaŸdziernik", "Listopad", "Grudzieñ");

$COM_LANG['email_new_comment'] = "Nowy komentarz na stronie";
$COM_LANG['email_from'] = "Od";
$COM_LANG['email_to_unsubscribe'] = "Jeœli nie chcesz otrzymaæ email o nowych komentarzach u¿yj tego linku:";

$COM_LANG['unsubscribed'] = "Zosta³eœ usuniêty z listy subskrypcji"; 
$COM_LANG['not_unsubscribed'] = "Nie jesteœ na liœcie subskrypcji"; 

$COM_LANG['admin_panel_name'] = "Panel administracyjny komentarzy";

?>
Return current item: ScriptsMill Comments