Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/jobs.php.cz.php
<h1 title="Jobs & Plans"><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Úlohy a&nbsp;jejich plánování</h1>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
 <em>Pojem úloha</em> se rozumí jako <em>činnost aplikace nebo skriptu</em> na daném klientu. Může to být například synchronizace dat, test spojení apod. 
 <strong>Výsledek činnosti je </strong>pomocí požadavku přes HTTP <strong>zapsán do databáze </strong>v&nbsp;kombinaci s&nbsp;názvem klienta a&nbsp;časem ukončení. 
 Tento <em>výsledek RepMan </em>dále <em>zpracovává</em>. 
</p>
<h2><a name="planovac"></a>Plánování úloh (Plan management)</h2>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
 Slouží <em>k&nbsp;definici očekávání výsledků úloh</em>. Podle tohoto plánu se řídí <em>skript pro zpracování výsledků</em> při zjišťování 
 existence dokončené úlohy. Přínosem plánování úloh je <em>informace o&nbsp;úlohách, které</em> dle plánu <em>měly proběhnout</em>, ale jejich výsledky k&nbsp;danému dni 
 nebyly nalezeny v&nbsp;databázi. Výsledky úloh, které RepMan očekává, ale nenalezne, jsou vytvořeny ručně a&nbsp;je jim nastaven <em>status </em>(stav) <span class="e-1">&nbsp;N/A&nbsp;</span>, tzn. Not Available - není k&nbsp;dispozici. 
 Přesně tato akce je <em>důvodem, proč si vytvořit plán úlohy</em>, což přináší výhodu rychlé informace o&nbsp;pravděpodobném neprovedení úlohy. <strong>V&nbsp;případě kritických úloh </strong>
 je ideální si nechat <strong>výsledek zpracování úloh zasílat na SMS e-mail </strong>a&nbsp;tak být okamžitě informován o&nbsp;možném problému.
</p>
<p>
 Příklady událostí, kdy může nastat situace chybějícího záznamu očekávané úlohy:
  <div class="helpex">
   <ol type>
    <li>
     <strong>Úloha proběhla až do konce (se stavem OK nebo ERROR), ale nedošlo k&nbsp;předání informace.</strong>
     <br><small>Příkaz k&nbsp;předání výsledku systému RepMan není zahrnut na konci skriptu úlohy nebo nastala chyba spojení se
     systémem RepMan.</small>
    </li>
    <li>
     <strong>Úloha neproběhla vůbec.</strong>
     <br><small>Klientský počítač je vypnut nebo úloha nebyla zahrnuta v&nbsp;systémovém plánovači (zatímco v&nbsp;plánovači systému RepMan ano).</small>
    </li>
    <li>
     <strong>Úloha se spustila, proběhla, ale její průběh přesáhl dobu zpracování.</strong>
     <br><small>Ve chvíli spuštění skriptu pro zpracování výsledků úloh byla ještě úloha spuštěna a&nbsp;nestihla předat informaci o&nbsp;výsledcích. Je možné ji nalézt 
     v&nbsp;Unprocessed sessions (Nezpracovaných úlohách). Pokud tomu tak je, bylo by dobré úlohu spouštět dříve, nebo nastavit plánovač tak, aby úlohu čekal až následující den.</small>
    </li>
   </ol>
  </div>

</p>
<?
 echo sayifadmin("
<a name=\"novy_plan\"></a><h3>Jak vytvořit nový plán</h3>
<p>
 Pro <em>přidání nového plánu </em>klikněte na&nbsp;straně <strong>Plan management</strong> na odkaz <a href=\"jobs.php?new=1\">+</a> (musíte být přihlášení jako administrátor).
</p>
<p> 
 V zobrazení <strong>Add new plan</strong> <em>zvolte klienta </em>(Client) <em>a&nbsp;úlohu </em>(Job spec.), pro které chcete vytvořit plán. Pokud svého klienta nebo úlohu nenajdete v&nbsp;seznamu 
 můžete si je přidat kliknutím na odkaz <a href=\"clients.php?new=1\" title=\"Přidat nového klienta\">+</a>&nbsp;vedle seznamu. 
</p>
<p>
 Dále je potřeba <em>zvolit typ plánu </em>(Choose schedule type). Tato volba rozhoduje o&nbsp;pravidlu opakování. 
 K&nbsp;dispozici jsou dva typy:
 <dl>
  <dt><strong>day of&nbsp;week</strong> (den v&nbsp;týdnu)</dt>
  <dd>tento typ plánu se používá u&nbsp;úloh, které se opakují týdně nebo denně. V&nbsp;tomto plánu lze zvolit více dnů zaráz (s pomocí klávesy Ctrl).</dd>
  
  <dt><strong>day of&nbsp;month</strong> (den v&nbsp;měsíci)</dt>
  <dd>
   u&nbsp;tohoto typu plánu lze zvolit pouze jeden den z&nbsp;měsíce.<br>
   Dny jsou ale rozděleny do tří skupin: 
   <ul type=\"square\" style=\"margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;\">
    <li><strong>Ordinal</strong> - řadové (konkrétní číslo dne. U&nbsp;volby čísla 29-31 pozor na měsíce s&nbsp;méně jak 31 dny!)</li>
    <li><strong>Specific</strong> - konkrétní (jde o vazbu čísla dne na den v&nbsp;týdnu, tedy konkrétně zda je tato neděle první v měsíci atd.)</li>
    <li><strong>Following</strong> - následující (jde o&nbsp;dny, které následují po dnech Specific - konkrétních. Např. následující pondělí po první neděli v&nbsp;měsíci.)</li>
   </ul>
   Měsíce, ve kterých se plán spustí lze vybírat jak jednotlivě, tak skupinově (např. každý druhý) s&nbsp;pomocí klávesy Ctrl.
  </dd>
 </dl>
</p>
<p>
 Při tvorbě plánu je dobré si uvědomit, že <em>systém RepMan provádí zpětnou kontrolu</em>. Důležité je to tehdy, pokud úlohy probíhají večer a kontrola ráno. 
 Pak dochází k&nbsp;tomu, že úloha se např. spouští každou neděli, ale kontrola probíhá až v&nbsp;pondělí, tudíž plán musíme nastavit na pondělí. Za tímto účelem 
 najdete právě třetí skupinu - Following - u&nbsp;plánu typu den v&nbsp;měsíci (Day of month). Ta má na starost vytvořit plán pro úlohy, které se spouští \"první konkrétní den\" v&nbsp;měsíci a&nbsp;jsou kontrolovány 
 až následujícího dne.  
</p>
<p>
 Příklad:<br>
</p>
<p>
  Úloha pro plnou zálohu počítače se spouští v první neděli v měsíci večer, a to v každém druhém měsíci. Systém RepMan provádí kontrolu ráno. Plán bude vypadat takto:
 <div class=\"helpex\">
  <img src=\"help/img/1sun_plan.png\" alt=\"Plán pro první neděli\" border=\"0\" style=\"margin: 1em;\"> 
 </div>
</p>
<p>
  V&nbsp;seznamu plánů (Plan management) bude nakonec vypadat takto:
 <div class=\"helpex\">
  <ul class=\"no_dec\"><li>TIGER12   full_backup_pc   <span class=\"not_imp\">0.0.0.0.0.0.0</span>   next Mon   0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1</li></ul>
 </div>
</p>",0);
echo sayifadmin("
 <h3>Jak změnit plán</h3>
 <p>
 Existující plán můžete změnit tak, že v&nbsp;seznamu plánů <em>kliknete na vlnovku</em> <a href=\"\">~</a> nalevo od plánu (musíte být přihlášení jako administrátor), který chcete změnit (každý plán má svou). Zobrazí se Vám stejný
 průvodce jako při tvorbě nového plánu, až na výjimku toho, že hodnoty jsou již předvoleny tak, jak byly nastaveny v&nbsp;plánu.
 </p>
 <h3>Jak smazat plán</h3>
 <p>
 K&nbsp;odstranění plánu použijte v&nbsp;seznamu plánů <em>znaménko mínus</em> <a href=\"\">-</a> vedle plánu, který chcete smazat (musíte být přihlášení jako administrátor). RepMan se vás ještě zeptá, zda opravdu chcete 
 smazat zvolený plán (vypíše název klienta, typ úkolu a&nbsp;číslo plánu). Zaškrtněte <em>Yes, I&nbsp;want to delete this job plan.</em> a&nbsp;potvrďte tlačítkem [Submit].
 </p>
 ",0);
?>
<h2><a name="typy"></a>Typy úloh (Job types)</h2>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>
<p>
 Jde o&nbsp;<em>názvy konkrétních úloh</em>, které na klientu probíhají a&nbsp;jsou reportovány systémem RepMan. Seznam typů úloh slouží jako číselník pro tvorbu
 reportů.
</p>
<p>
 Příklady (názvy jsou pouze ilustrativní):
 <div class="helpex">
  <ul class="no_dec">
   <li><strong>Název              Vysvětlení</strong></li>
   <li><em>ntbackup_sysstate</em>  Záloha systému Windows nástrojem NT Backup, typ zálohy - system state.</li>
   <li><em>doc_sync         </em>  Synchronizace dokumentů mezi úložišti - mirroring.</li>
   <li><em>ping_out         </em>  Test připojení k&nbsp;internetu nástrojem ping.</li>
   <li><em>smtp_check       </em>  Test funkčnosti SMTP serveru.</li>
  </ul>
 </div>
</p>

<h3>Jak přidat nebo změnit typ úlohy</h3>
<p>
 Změny v seznamu úloh můžete provádět pouze přihlášení jako administrátor systému RepMan. 
</p>
 <?php
  echo sayifadmin("
<p>
 Pro <em>přidání nového typu</em> úlohy klikněte na znaménko <a href=\"\">+</a>. Na nové stránce zadejte do rámečku název typu úlohy, který si přejete vytvořit 
 a&nbsp;tlačítkem potvrďte.
</p>
<p>
 <em>Název</em> již existujícího <em>typu úlohy upravíte</em> klepnutím na vlnovku <a href=\"\">~</a> nalevo vedle názvu, který chcete upravit. Otevře se vám stejná stránka jako při
 tvorbě nového názvu, akorát je název předvyplněný. Po úpravě názvu tlačítkem potvrďte změny.
</p> 
<p>
 <b>POZOR!</b> Každá úprava názvu typů úloh se projevuje ve všech vytvořených reportech!
</p>
<p>
 Protože seznam typů úloh pracuje jako číselník a&nbsp;jsou na něj navázány všechny reporty, <em>není k&nbsp;dispozici možnost smazání typu úlohy</em>.
</p>
  ",0);
 ?>

<?
 echo sayifadmin("
  <h2>K čemu je sloupec IDs?</h2>
  <p>
   Jedná se o&nbsp;<em>pomocný sloupec pro tvorbu parametrů</em> pro <a href=\"help.php?id=session.php\">skript Zápisu výsledků</a> <span class=\"file\">&nbsp;session.php&nbsp;</span>. Zde jsou parametry vypsány
   ve stejném pořadí, jako se zadávají do řádku s&nbsp;výsledky. Více <a href=\"help.php?id=session.php\">v&nbsp;nápovědě k&nbsp;Zápisu výsledků</a>.
  </p>
 ",0);
?>
Return current item: RepMan