Location: PHPKode > projects > RepMan > repman/help/index.php.cz.php
<h1><em style="font-style: normal;"><font color="#999999">RepMan</font></em> - nápověda > Report</h1>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>

<p>
 Toto je zobrazení všech zapsaných <em>sezení</em>, která jsou rozdělena na <a href="#processed">zpracovaná</a> a&nbsp;<a href="#unprocessed">nezpracovaná</a>. Zpracovaná jsou taková, která 
 již <em>byla porovnána s&nbsp;plánovačem</em><? echo sayifadmin(" (toto vykonává <a href=\"?id=run.php\">Skript pro zpracování výsledků</a>)",0); ?>. 
 Jednotlivá sezení představují řádky, ve kterých jsou zobrazeny informace:
 <ul>
  <li><u>Client</u> - <em>název klienta</em></li>
  <li><u>Job</u> - <em>název prováděné úlohy</em></li>
  <li><u>Finish time</u> - <em>čas dokončení</em> (čas zápisu do DB)</li>
  <li><u>Status</u> - <em>Stav úspěšnosti</em>, který nabývá 3&nbsp;hodnot:</li>
   <ul>
    <li><span class="e0">&nbsp;OK&nbsp;</span> - úloha provedena bez chyby</li>
    <li><span class="e1">&nbsp;Error()&nbsp;</span> - při vykonávání úlohy nastala chyba (její číslo - error level - je v&nbsp;závorce)</li>
    <li><span class="e-1">&nbsp;N/A&nbsp;</span> - při zpracování záznamů nebyl nalezen záznam o&nbsp;provedení = úloha pravděpodobně neproběhla nebo nedošlo k&nbsp;zápisu výsledků (tento záznam vytváří <em>Skript pro zpracování výsledků</em>)</li>
   </ul>
 </ul>
</p>

<p>
 Příklad:
  <div class="helpex">
   <ul class="no_dec">
    <li><u>Client</u>          <u>Job</u>               <u>Finish time</u>         <u>Status</u></li>
    <li>TIGER12         httpd_backup      2008-05-26 21:54:21 <span class="e0"> OK </span></li>
    <li>MONITOR1        SQL_backup        2008-05-27 00:58:14 <span class="e1"> Error(1) </span></li>
    <li>MAGNUM          reg_backup        2008-05-27 06:00:04 <span class="e-1"> N/A </span></li>
   </ul>
  </div>
 
</p>

<a name="filtr"></a><h3>Uživatelský filtr</h3>
<p>
 Slouží k&nbsp;<em>omezení výběru</em> zpracovaných sezení tak, aby byla zajímavá pro daného uživatele (skupinu).
 <em>Nastavení filtru</em> je určeno v&nbsp;<a href="help.php?id=mailing.php">mailing list</a>u. 
 Podle tohoto listu se filtruje jak obsah HTML Reportu, tak i&nbsp;<em>obsah <a href="help.php?id=mail-report">HtmL report e-mailu</a></em> pro jednotlivé uživatele.
</p>
 
<p>
 Filtr lze aplikovat roletkou <em>"Filter for user"</em> a&nbsp;potvrzením tlačítkem [Apply->]. Stejně lze vyvolat filtraci i&nbsp;použitím parametru v&nbsp;URL.
 Stačí k&nbsp;adrese připsat parametr <strong>name=<em>uzivatelske_jmeno</em></strong>.<br><br>
 Příklad:
 <div class="helpex">
  <ul class="no_dec"><li>http://repman/index.php?name=martin</li></ul>
 </div>
</p>

<h2><a name="processed"></a>Session group (Zpracovaná skupina sezení)</h2>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>

<p>
 Jedná se o&nbsp;skupinu zpracovaných sezení. O&nbsp;třídění do skupin se stará <em>Skript pro zpracování výsledků</em>. <em>Číslo</em> skupiny 
 představuje <em>datum dne</em>, kdy byl skript spuštěn. Mezi jednotlivými skupinami <em>lze procházet</em>. K&nbsp;tomuto účelu lze u&nbsp;čísla skupiny nalézt 
 následující odkazy:
 <ul>
  <li><a href=""><b>&lsaquo;</b></a> - sezení předchozího dne</li>
  <li><a href=""><b>&circ;</b></a> - sezení dnešního dne (pro návrat k&nbsp;dnešní skupině sezení)</li>
  <li><a href=""><b>&rsaquo;</b></a> - sezení následujícího dne</li>
 </ul>
</p>
<p>
 Zpracovaná <em>skupina sezení lze přímo odkazovat</em>. K&nbsp;tomu je možné využít parametr <strong>group=<em>yyyymmdd</em></strong>.<br><br>
 Příklad:
 <div class="helpex">
  <ul class="no_dec"><li>http://repman/index.php?group=20080623</li></ul>
 </div>
</p>


<h2><a name="unprocessed"></a>Unprocessed sessions (Nezpracovaná sezení)</h2>
<?
 require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
?>

<p>
 Nezpracovaná sezení jsou taková, která již <em>byla zapsána do databáze</em>, ale <em>nebyla zpracována Skriptem pro zpracování výsledků</em>.
</p>
<?
 echo sayifadmin("
<p>
 Informace o Skriptu pro zpracování výsledků najdete <a href=\"help.php?id=run.php\">zde</a>.
</p>",0);
?>

<?  /*   Test sessions   */ 
 if (isLoggedIn()) {
  echo "<h2><a name=\"test\"></a>Test sessions (Testovací sezení)</h2>\n";
  require ('help/go-on.'.$GLOBALS["language_help"].'.php');
  echo "<p>
      Testovací sezení, která byla <em>vytvořena při ladění</em> skriptů a&nbsp;při testování zápisu do DB z&nbsp;různých serverů. Jako testovací 
      sezení se považuje takové, které odpovídá kritériu nastavenému v&nbsp;<span class=\"file\">&nbsp;config.php&nbsp;</span> v&nbsp;sekci <em>Test client</em> - zde je možné určit, které 
      číslo klienta a&nbsp;číslo úlohy bude považováno za testovací (položky <em>\$test_client_id</em> a&nbsp;<em>\$test_job_id</em>). 
     </p>";     
 }
?>
<br>
Return current item: RepMan