Location: PHPKode > projects > Redaxscript > redaxscript/modules/editor/languages/vi.php
<?php

/* editor */

$l['editor_wysiwyg'] = 'Wysiwyg';
$l['editor_source_code'] = 'Mã nguồn';
$l['editor_bold'] = 'In đậm';
$l['editor_italic'] = 'In nghiêng';
$l['editor_underline'] = 'Gạch dưới';
$l['editor_strike'] = 'Gạch ngang';
$l['editor_subscript'] = 'Chỉ số dưới';
$l['editor_superscript'] = 'Chỉ số trên';
$l['editor_paragraph'] = 'Đoạn';
$l['editor_ordered_list'] = 'Danh sách có thứ tự';
$l['editor_unordered_list'] = 'Danh sách không thứ tự';
$l['editor_outdent'] = 'Bật lề ra';
$l['editor_indent'] = 'Thụt lề vô';
$l['editor_align_left'] = 'Canh trái';
$l['editor_align_center'] = 'Canh giữa';
$l['editor_align_right'] = 'Canh phải';
$l['editor_align_justify'] = 'Canh đều';
$l['editor_undo'] = 'Làm ngược';
$l['editor_redo'] = 'Làm tới';
$l['editor_insert_image'] = 'Chèn hình ảnh';
$l['editor_insert_link'] = 'Chèn liên kết';
$l['editor_remove_link'] = 'Loại bỏ liên kết';
$l['editor_cut'] = 'Cắt';
$l['editor_copy'] = 'Sao chép';
$l['editor_paste'] = 'Dán';
$l['editor_insert_document_break'] = 'Chèn ngắt quãng tài liệu';
$l['editor_insert_code_quote'] = 'Chèn đoạn mã nguồn';
$l['editor_insert_php_function'] = 'Chèn hàm PHP';
$l['editor_remove_format'] = 'Loại bỏ định dạng';
$l['editor_select_text_first'] = 'Bạn phải chọn một đoạn văn bản trước';
$l['editor_browser_support_no'] = 'Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tính năng này';
?>
Return current item: Redaxscript