Location: PHPKode > projects > Redaxscript > redaxscript/modules/db_backup/languages/vi.php
<?php

/* db backup */

$l['db_backup_download'] = 'Tải về';
$l['db_backup_send_email'] = 'Gá»­i E-mail';
$l['db_backup_database_backup'] = 'Database backup';
$l['db_backup_save_attachment'] = 'Hãy lưu bản sao lưu từ tập tin đính kèm';
?>
Return current item: Redaxscript