Location: PHPKode > projects > Redaxscript > redaxscript/languages/vi.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Trang chủ';
$l['administration'] = 'Quản trị';
$l['system'] = 'Hệ thống';
$l['error'] = 'Lỗi';

/* contents */

$l['content'] = 'Nội dung';
$l['contents'] = 'Các nội dung';
$l['content_not_found'] = 'Nội dung này không được tìm thấy';

/* categories */

$l['category'] = 'Thể loại';
$l['categories'] = 'Các thể loại';
$l['category_new'] = 'Thể loại mới';
$l['category_no'] = 'Hiện chưa có thể loại nào';
$l['category_parent'] = 'Parent category';
$l['uncategorized'] = 'Chưa phân loại';

/* articles */

$l['article'] = 'Bài viết';
$l['articles'] = 'Các bài viết';
$l['article_new'] = 'Bài viết mới';
$l['article_no'] = 'Hiện chưa có bài viết nào';

/* extras */

$l['extra'] = 'Bổ trợ';
$l['extras'] = 'Các bổ trợ';
$l['extra_new'] = 'Bổ trợ mới';
$l['extra_no'] = 'Hiện chưa có bổ trợ nào';

/* comments */

$l['comment'] = 'Bình luận';
$l['comments'] = 'Các bình luận';
$l['comment_new'] = 'Bình luận mới';
$l['comment_no'] = 'Hiện chưa có bình luận nào';
$l['comment_empty'] = 'Bình luận rỗng';
$l['comment_sent'] = 'Bình luận của bạn được gửi thành công';
$l['comment_moderation'] = 'Bình luận của bạn sẽ được chấp nhận bởi người quản lý';

/* search */

$l['search'] = 'Tìm kiếm';
$l['search_terms'] = 'Từ khóa tìm kiếm';
$l['search_no'] = 'Không tìm thấy kết quả cho truy vấn tìm kiếm của bạn';

/* time */

$l['time'] = 'Thời gian';
$l['date'] = 'Ngày';
$l['minute'] = 'Phút';
$l['hour'] = 'Giờ';
$l['day'] = 'Ngày';
$l['month'] = 'Tháng';
$l['year'] = 'Năm';
$l['month_names'] = 'Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12';
$l['today'] = 'Hôm nay';
$l['yesterday'] = 'Hôm qua';
$l['on'] = 'vào';
$l['at'] = 'lúc';

/* numbers */

$l['1'] = 'Một';
$l['2'] = 'Hai';
$l['3'] = 'Ba';
$l['4'] = 'Bốn';
$l['5'] = 'Năm';
$l['6'] = 'Sáu';
$l['7'] = 'Bảy';
$l['8'] = 'Tám';
$l['9'] = 'Chín';
$l['10'] = 'Mười';

/* math */

$l['plus'] = 'cộng';
$l['minus'] = 'trừ';
$l['random'] = 'Ngẫu nhiên';
$l['addition'] = 'Phép cộng';
$l['subtraction'] = 'Phép trừ';

/* navigation */

$l['first'] = 'Đầu tiên';
$l['previous'] = 'Trước';
$l['next'] = 'Tiếp';
$l['last'] = 'Sau cùng';
$l['continue'] = 'Tiếp tục';
$l['back'] = 'Quay lại';
$l['up'] = 'Lên';
$l['down'] = 'Xuống';
$l['sort'] = 'Sort';
$l['new'] = 'Mới';
$l['view'] = 'Xem';
$l['read_more'] = 'Xem thêm';

/* buttons */

$l['create'] = 'Tạo';
$l['edit'] = 'Sá»­a';
$l['delete'] = 'Xóa';
$l['save'] = 'LÆ°u';
$l['reset'] = 'Làm lại';
$l['submit'] = 'Gửi lên';
$l['ok'] = 'Ok';
$l['cancel'] = 'Hủy bỏ';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Tương lai sẽ gửi';

/* actions */

$l['publish'] = 'Công bố';
$l['unpublish'] = 'Bỏ công bố';
$l['enable'] = 'Bật';
$l['disable'] = 'Tắt';
$l['freeze'] = 'Đông cứng';
$l['restrict'] = 'Hạn chế';
$l['install'] = 'Cài đặt';
$l['uninstall'] = 'Gỡ cài đặt';
$l['restore'] = 'Phục hồi';
$l['process'] = 'Xử lý';
$l['update'] = 'Cập nhật';
$l['select'] = 'Chọn';

/* form */

$l['title'] = 'Tiêu đề';
$l['title_exists'] = 'Tiêu đề đã tồn tại';
$l['title_incorrect'] = 'Tiêu đề không đúng';
$l['title_empty'] = 'Tiêu đề bị rỗng';
$l['alias'] = 'Bí danh';
$l['alias_exists'] = 'Bí danh đã tồn tại';
$l['alias_incorrect'] = 'Bí danh không đúng';
$l['alias_empty'] = 'Bí danh bị rỗng';
$l['name'] = 'Tên';
$l['name_incorrect'] = 'Tên không đúng';
$l['name_empty'] = 'Tên bị rỗng';
$l['author'] = 'Tác giả';
$l['author_incorrect'] = 'Tác giả không đúng';
$l['author_empty'] = 'Tác giả bị rỗng';
$l['text'] = 'Văn bản';
$l['text_empty'] = 'Văn bản bị rỗng';
$l['message'] = 'Tin nhắn';
$l['message_empty'] = 'Tin nhắn bị rỗng';
$l['customize'] = 'Tùy chỉnh';
$l['filter'] = 'Bộ lọc';
$l['status'] = 'Trạng thái';
$l['rank'] = 'Cấp độ';
$l['headline'] = 'Hàng đầu đề';
$l['infoline'] = 'Hàng thông tin';

/* input */

$l['input'] = 'Mục nhập';
$l['inputs'] = 'Các mục nhập';
$l['input_incorrect'] = 'Mục nhập không đúng';
$l['input_empty'] = 'Mục nhập bị rỗng';

/* select */

$l['none'] = 'Không có';
$l['all'] = 'Tất cả';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Nhập thông tin tương ứng cho những trường sau đây';
$l['fields_required'] = 'Các trường cần nhập được đánh dấu bằng dấu hoa thị';
$l['fields_limited'] = 'Các trường sau bị giới hạn từ 5-10 ký tự';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'E-mail không đúng';
$l['email_empty'] = 'E-mail bị rỗng';
$l['email_unknown'] = 'E-mail không biết';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'URL không đúng';
$l['identifier'] = 'Identifier';
$l['token'] = 'Mã xác thực';
$l['token_incorrect'] = 'Mã xác thực không đúng';

/* installation */

$l['installation'] = 'Cài đặt';
$l['installation_completed'] = 'Việc cài đặt đã hoàn tất';

/* database */

$l['host'] = 'Máy chủ';
$l['prefix'] = 'Tiền tố';
$l['database'] = 'Cơ sở dữ liệu';
$l['database_setup'] = 'Thiết lập cơ sở dữ liệu của bạn';
$l['database_failed'] = 'Kết nối đến cơ sở dữ liệu thất bại';

/* registration */

$l['registration'] = 'Đăng ký';
$l['registration_sent'] = 'Thông tin đăng ký của bạn đã được gửi thành công';
$l['registration_verification'] = 'Việc đăng ký của bạn sẽ được chấp nhận bởi người quản trị';
$l['account_create'] = 'Tạo tài khoản';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Gợi nhớ';
$l['reminder_question'] = 'Bạn đã quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu';
$l['reminder_request'] = 'Nhập E-mail của bạn để nhận thông tin tài khoản tương ứng';
$l['reminder_sent'] = 'Thông tin tài khoản của bạn đã được gửi thành công';

/* login */

$l['login'] = 'Đăng nhập';
$l['login_incorrect'] = 'Đăng nhập bị sai';
$l['logged_in'] = 'Bạn đã đăng nhập vào hệ thống';
$l['logged_out'] = 'Bạn đã đăng xuất khỏi hệ thống';
$l['logout'] = 'Đăng xuất';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Chào mừng bạn';
$l['hello'] = 'Xin chào';
$l['goodbye'] = 'Tạm biệt';

/* password */

$l['password'] = 'Mật khẩu';
$l['password_new'] = 'Mật khẩu mới';
$l['password_confirm'] = 'Xác nhận mật khẩu';
$l['password_incorrect'] = 'Mật khẩu không đúng';
$l['password_empty'] = 'Mật khẩu rỗng';
$l['password_reset'] = 'Lấy lại mật khẩu';
$l['password_sent'] = 'Mật khẩu đã được gửi đi thành công';

/* groups */

$l['group'] = 'Nhóm';
$l['groups'] = 'Các nhóm';
$l['group_new'] = 'Nhóm mới';
$l['group_no'] = 'Hiện không có nhóm nào';

/* users */

$l['user'] = 'Người dùng';
$l['users'] = 'Các người dùng';
$l['user_new'] = 'Người dùng mới';
$l['user_no'] = 'Hiện chưa có người dùng nào';
$l['user_exists'] = 'Người dùng đã tồn tại';
$l['user_incorrect'] = 'Người dùng không đúng';
$l['user_empty'] = 'Người dùng bị rỗng';
$l['session'] = 'Phiên';
$l['online'] = 'Trực tuyến';
$l['posted_by'] = 'Đăng bởi';
$l['profile'] = 'Hồ sơ';

/* access */

$l['access'] = 'Truy cập';
$l['access_no'] = 'Truy cập bị cấm';

/* modules */

$l['module'] = 'Mô-đun';
$l['modules'] = 'Các mô-đun';
$l['module_no'] = 'Hiện chưa có mô-đun nào';
$l['version'] = 'Phiên bản';

/* settings */

$l['settings'] = 'Thiết lập';
$l['general'] = 'Chung';
$l['language'] = 'Ngôn ngữ';
$l['languages'] = 'Các ngôn ngữ';
$l['detect'] = 'Tự nhận biết';
$l['template'] = 'Giao diện';
$l['templates'] = 'Các giao diện';
$l['pagination'] = 'Phân trang';
$l['metadata'] = 'Siêu dữ liệu';
$l['copyright'] = 'Bản quyền';
$l['description'] = 'Mô tả';
$l['keywords'] = 'Từ khóa';
$l['robots'] = 'Robot';
$l['index'] = 'Chỉ mục';
$l['index_no'] = 'Không có chỉ mục';
$l['formatting'] = 'Định dạng';
$l['charset'] = 'Bảng mã';
$l['divider'] = 'Phân cách';
$l['homepage'] = 'Trang chủ';
$l['limit'] = 'Giới hạn';
$l['order'] = 'Sắp xếp';
$l['ascending'] = 'Tăng dần';
$l['descending'] = 'Giảm dần';
$l['contact'] = 'Liên hệ';
$l['subject'] = 'Chủ đề';
$l['notification'] = 'Thông báo';
$l['moderation'] = 'Quản lý';
$l['verification'] = 'Xác minh';

/* security */

$l['security'] = 'Bảo mật';
$l['captcha'] = 'Captcha';
$l['captcha_incorrect'] = 'Captcha không đúng';
$l['blocker'] = 'Bộ khóa';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Thao tác đã hoàn tất thành công';
$l['error_occurred'] = 'Có một lỗi xảy ra';
$l['something_wrong'] = 'Something went wrong';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Hộp thoại';
$l['dialog_question'] = 'Bạn có muốn tiếp tục';
$l['alert'] = 'Cảnh báo';
$l['confirm'] = 'Xác nhận';
$l['prompt'] = 'Nhắc nhở';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Xóa tập tin';
$l['file_permission_grant'] = 'Gán quyền ghi lên tập tin';
$l['file_permission_revoke'] = 'Bỏ đi quyền ghi lên tập tin';
$l['file_not_found'] = 'Tập tin không tìm thấy';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Thiết kế và hiện thực bởi';
$l['powered_by'] = 'Cung cấp bởi';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript