Location: PHPKode > projects > Redaxscript > redaxscript/languages/es.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Inicio';
$l['administration'] = 'Administración';
$l['system'] = 'Sistema';
$l['error'] = 'Error';

/* contents */

$l['content'] = 'Contenido';
$l['contents'] = 'Contenidos';
$l['content_not_found'] = 'Contenido no encontrado';

/* categories */

$l['category'] = 'Categoría';
$l['categories'] = 'Categorías';
$l['category_new'] = 'Nueva categoría';
$l['category_no'] = 'No existe la categoría';
$l['category_parent'] = 'Categoría supeior';
$l['uncategorized'] = 'No categorizado';

/* articles */

$l['article'] = 'Artículo';
$l['articles'] = 'Artículos';
$l['article_new'] = 'Nuevo artículo';
$l['article_no'] = 'No existe el artículo';

/* extras */

$l['extra'] = 'Extra';
$l['extras'] = 'Extras';
$l['extra_new'] = 'Nuevo extra';
$l['extra_no'] = 'No existe el extra';

/* comments */

$l['comment'] = 'Comentario';
$l['comments'] = 'Comentarios';
$l['comment_new'] = 'Nuevo comentario';
$l['comment_no'] = 'No hay comentarios';
$l['comment_empty'] = 'El comentarios está vacío';
$l['comment_sent'] = 'Tu comentario fue enviado exitosamente';
$l['comment_moderation'] = 'Tu comentario está a la espera de ser aprobado';

/* search */

$l['search'] = 'Buscar';
$l['search_terms'] = 'Buscar términos';
$l['search_no'] = 'No hay resultados para la búsqueda';

/* time */

$l['time'] = 'Hora';
$l['date'] = 'Fecha';
$l['minute'] = 'Minuto';
$l['hour'] = 'Hora';
$l['day'] = 'Día';
$l['month'] = 'Mes';
$l['year'] = 'Año';
$l['month_names'] = 'Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre';
$l['today'] = 'Hoy';
$l['yesterday'] = 'Ayer';
$l['on'] = 'en';
$l['at'] = 'a las';

/* numbers */

$l['1'] = 'Uno';
$l['2'] = 'Dos';
$l['3'] = 'Tres';
$l['4'] = 'Cuatro';
$l['5'] = 'Cinco';
$l['6'] = 'Seis';
$l['7'] = 'Siete';
$l['8'] = 'Ocho';
$l['9'] = 'Nueve';
$l['10'] = 'Diez';

/* math */

$l['plus'] = 'más';
$l['minus'] = 'menos';
$l['random'] = 'Al azar';
$l['addition'] = 'Adición';
$l['subtraction'] = 'Sustracción';

/* navigation */

$l['first'] = 'Primero';
$l['previous'] = 'Anterior';
$l['next'] = 'Siguiente';
$l['last'] = 'Último';
$l['continue'] = 'Continuar';
$l['back'] = 'Atrás';
$l['up'] = 'Arriba';
$l['down'] = 'Abajp';
$l['sort'] = 'Sort';
$l['new'] = 'Nuevo';
$l['view'] = 'Ver';
$l['read_more'] = 'Leer más';

/* buttons */

$l['create'] = 'Crear';
$l['edit'] = 'Editar';
$l['delete'] = 'Borrar';
$l['save'] = 'Guardar';
$l['reset'] = 'Limpiar';
$l['submit'] = 'Enviar';
$l['ok'] = 'Ok';
$l['cancel'] = 'Cancelar';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Publicación programada';

/* actions */

$l['publish'] = 'Publicar';
$l['unpublish'] = 'No publicar';
$l['enable'] = 'Habilitar';
$l['disable'] = 'Deshabilitar';
$l['freeze'] = 'Congelar';
$l['restrict'] = 'Restringir';
$l['install'] = 'Instalar';
$l['uninstall'] = 'Desinstalar';
$l['restore'] = 'Restaurar';
$l['process'] = 'Procesar';
$l['update'] = 'Actualizar';
$l['select'] = 'Select';

/* form */

$l['title'] = 'Título';
$l['title_exists'] = 'Título ya existe';
$l['title_incorrect'] = 'Título incorrecto';
$l['title_empty'] = 'Título vacio';
$l['alias'] = 'Alias';
$l['alias_exists'] = 'Alias ya existe';
$l['alias_incorrect'] = 'Alias incorrecto';
$l['alias_empty'] = 'Alias vacío';
$l['name'] = 'Nombre';
$l['name_incorrect'] = 'Nombre incorrecto';
$l['name_empty'] = 'Nombre vacío';
$l['author'] = 'Autor';
$l['author_incorrect'] = 'Autor incorrecto';
$l['author_empty'] = 'Autor vacío';
$l['text'] = 'Texto';
$l['text_empty'] = 'Texto vacío';
$l['message'] = 'Mensaje';
$l['message_empty'] = 'Mensaje vacío';
$l['customize'] = 'Personalizar';
$l['filter'] = 'Filtro';
$l['status'] = 'Estado';
$l['rank'] = 'Rango';
$l['headline'] = 'Encabezado';
$l['infoline'] = 'Línea de información';

/* input */

$l['input'] = 'Entrada';
$l['inputs'] = 'Entradas';
$l['input_incorrect'] = 'Entrada incorrecta';
$l['input_empty'] = 'Entrada vacía';

/* select */

$l['none'] = 'Ninguno';
$l['all'] = 'Todos';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Ingresa la información correspondiente en los campos requeridos';
$l['fields_required'] = 'Los campos requeridos están marcados con un asterisco';
$l['fields_limited'] = 'Los siguientes campos están limitados a 5-10 carácteres';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'E-mail incorrecto';
$l['email_empty'] = 'E-mail vacío';
$l['email_unknown'] = 'E-mail desconocido';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'URL incorrecto';
$l['identifier'] = 'Identifier';
$l['token'] = 'Token';
$l['token_incorrect'] = 'Token incorrecto';

/* installation */

$l['installation'] = 'Instalación';
$l['installation_completed'] = 'Instalación completada exitosamente';

/* database */

$l['host'] = 'Host';
$l['prefix'] = 'Prefijo';
$l['database'] = 'Base de datos';
$l['database_setup'] = 'Instalar base de datos';
$l['database_failed'] = 'Fallo en la conexión con la base de datos';

/* registration */

$l['registration'] = 'Registro';
$l['registration_sent'] = 'Tu información de registro fue enviada exitosamente';
$l['registration_verification'] = 'Tu registro debe ser aprobado por un administrador';
$l['account_create'] = 'Crea tu cuenta';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Recordatorio';
$l['reminder_question'] = 'Olvidaste tu usuario y/o contraseña';
$l['reminder_request'] = 'Ingresa tu e-mail para obtener la información de tu cuenta';
$l['reminder_sent'] = 'La información de tu cuenta fue enviada exitosamente';

/* login */

$l['login'] = 'Ingresar';
$l['login_incorrect'] = 'Ingreso incorrecto';
$l['logged_in'] = 'Has ingresado al sistema';
$l['logged_out'] = 'Has salido del sistema';
$l['logout'] = 'Cerrar sesión';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Bienvenido';
$l['hello'] = 'Hola';
$l['goodbye'] = 'Adiós';

/* password */

$l['password'] = 'Contraseña';
$l['password_new'] = 'Nueva contraseña';
$l['password_confirm'] = 'Confirmar contraseña';
$l['password_incorrect'] = 'Contraseña incorrecta';
$l['password_empty'] = 'Contraseña vacía';
$l['password_reset'] = 'Cambiar contraseña';
$l['password_sent'] = 'Contraseña enviada exitosamente';

/* groups */

$l['group'] = 'Grupo';
$l['groups'] = 'Grupos';
$l['group_new'] = 'Nuevo grupo';
$l['group_no'] = 'No se encuentra grupo';

/* users */

$l['user'] = 'Usuario';
$l['users'] = 'Usuarios';
$l['user_new'] = 'Nuevo usuario';
$l['user_no'] = 'No se encuentra usuario';
$l['user_exists'] = 'Usuario ya existe';
$l['user_incorrect'] = 'Usuario incorrecto';
$l['user_empty'] = 'Usuario vacío';
$l['session'] = 'Sesión';
$l['online'] = 'En línea';
$l['posted_by'] = 'Publicado por';
$l['profile'] = 'Perfil';

/* access */

$l['access'] = 'Acceso';
$l['access_no'] = 'Acceso denegado';

/* modules */

$l['module'] = 'Módulo';
$l['modules'] = 'Módulos';
$l['module_no'] = 'No se encuentra módulo';
$l['version'] = 'Versión';

/* settings */

$l['settings'] = 'Opciones';
$l['general'] = 'General';
$l['language'] = 'Idioma';
$l['languages'] = 'Idiomas';
$l['detect'] = 'Detectar';
$l['template'] = 'Plantilla';
$l['templates'] = 'Plantillas';
$l['pagination'] = 'Paginación';
$l['metadata'] = 'Metadatos';
$l['copyright'] = 'Copyright';
$l['description'] = 'Descripción';
$l['keywords'] = 'Palabras clave';
$l['robots'] = 'Robots';
$l['index'] = 'Index';
$l['index_no'] = 'No Index';
$l['formatting'] = 'Formato';
$l['charset'] = 'Set de carácteres';
$l['divider'] = 'Divisor';
$l['homepage'] = 'Página de inicio';
$l['limit'] = 'Límite';
$l['order'] = 'Orden';
$l['ascending'] = 'Ascendente';
$l['descending'] = 'Descendente';
$l['contact'] = 'Contacto';
$l['subject'] = 'Asunto';
$l['notification'] = 'Notificación';
$l['moderation'] = 'Moderación';
$l['verification'] = 'Verificación';

/* security */

$l['security'] = 'Seguridad';
$l['captcha'] = 'Captcha';
$l['captcha_incorrect'] = 'Captcha incorrecto';
$l['blocker'] = 'Bloqueador';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Operación completada exitosamente';
$l['error_occurred'] = 'Ocurrió un error';
$l['something_wrong'] = 'Something went wrong';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Información';
$l['dialog_question'] = 'Desea continuar';
$l['alert'] = 'Alerta';
$l['confirm'] = 'Confirmar';
$l['prompt'] = 'Preguntar';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Eliminar el archivo';
$l['file_permission_grant'] = 'Conceder permisos de escritura al archivo';
$l['file_permission_revoke'] = 'Revocar permisos de escritura al archivo';
$l['file_not_found'] = 'El archivo no pudo ser encontrado';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Diseño y realización por';
$l['powered_by'] = 'Accionado por';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript