Location: PHPKode > projects > Redaxscript > languages/ca.php
<?php

/* site */

$l['home'] = 'Inici';
$l['administration'] = 'Administració';
$l['system'] = 'Sistema';
$l['error'] = 'Error';

/* contents */

$l['content'] = 'Contingut';
$l['contents'] = 'Continguts';
$l['content_not_found'] = 'No sha trobat el contingut';

/* categories */

$l['category'] = 'Categoria';
$l['categories'] = 'Categories';
$l['category_new'] = 'Nova categoria';
$l['category_no'] = 'No hi ha categories';
$l['category_parent'] = 'Categoria pare';
$l['uncategorized'] = 'No categoritzat';

/* articles */

$l['article'] = 'Article';
$l['articles'] = 'Articles';
$l['article_new'] = 'Nou article';
$l['article_no'] = 'No hi ha articles';

/* extras */

$l['extra'] = 'Extra';
$l['extras'] = 'Extres';
$l['extra_new'] = 'Nou extra';
$l['extra_no'] = 'No hi ha extres';

/* comments */

$l['comment'] = 'Comentari';
$l['comments'] = 'Comentaris';
$l['comment_new'] = 'Nou comentari';
$l['comment_no'] = 'No hi ha comentaris';
$l['comment_empty'] = 'Comentari buit';
$l['comment_sent'] = 'Comentari enviat correctament';
$l['comment_moderation'] = 'El teu comentari serà revisat per un moderador';

/* search */

$l['search'] = 'Cerca';
$l['search_terms'] = 'Paraules de cerca';
$l['search_no'] = 'No hi ha resultats per la cerca';

/* time */

$l['time'] = 'Hora';
$l['date'] = 'Data';
$l['minute'] = 'Minut';
$l['hour'] = 'Hora';
$l['day'] = 'Dia';
$l['month'] = 'Mes';
$l['year'] = 'Any';
$l['month_names'] = 'Gener, Febrer, Març, Abril, maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre';
$l['today'] = 'Avui';
$l['yesterday'] = 'Ahir';
$l['on'] = 'a';
$l['at'] = 'a';

/* numbers */

$l['1'] = 'Un';
$l['2'] = 'Dos';
$l['3'] = 'Tres';
$l['4'] = 'Quatre';
$l['5'] = 'Cinc';
$l['6'] = 'Sis';
$l['7'] = 'Set';
$l['8'] = 'Vuit';
$l['9'] = 'Nou';
$l['10'] = 'Deu';

/* math */

$l['plus'] = 'més';
$l['minus'] = 'menys';
$l['random'] = 'Aleatori';
$l['addition'] = 'Suma';
$l['subtraction'] = 'Resta';

/* navigation */

$l['first'] = 'Primer';
$l['previous'] = 'Anterior';
$l['next'] = 'Següent';
$l['last'] = 'Últim';
$l['continue'] = 'Continua';
$l['back'] = 'Enrere';
$l['up'] = 'Amunt';
$l['down'] = 'Avall';
$l['new'] = 'Nou';
$l['view'] = 'Veure';
$l['read_more'] = 'Llegir més';

/* buttons */

$l['create'] = 'Crea';
$l['edit'] = 'Edita';
$l['delete'] = 'Esborra';
$l['save'] = 'Guarda';
$l['reset'] = 'Reinicia';
$l['submit'] = 'Envia';
$l['ok'] = 'Dacord';
$l['cancel'] = 'Cancel·la';

/* status */

$l['future_posting'] = 'Publicació programada';

/* actions */

$l['publish'] = 'Publica';
$l['unpublish'] = 'Retira';
$l['enable'] = 'Activa';
$l['disable'] = 'Desactiva';
$l['freeze'] = 'Congela';
$l['restrict'] = 'Restringueix';
$l['install'] = 'Instal·la';
$l['uninstall'] = 'Desinstal·la';
$l['restore'] = 'Restaura';
$l['process'] = 'Processa';
$l['update'] = 'Actualitza';
$l['select'] = 'Selecciona';

/* form */

$l['title'] = 'Títol';
$l['title_exists'] = 'El títol ja existeix';
$l['title_incorrect'] = 'El títol és incorrecte';
$l['title_empty'] = 'El títol està buit';
$l['alias'] = 'Àlies';
$l['alias_exists'] = 'Làlies ja existeix';
$l['alias_incorrect'] = 'Làlies és incorrecte';
$l['alias_empty'] = 'Làlies està buit';
$l['name'] = 'Nom';
$l['name_incorrect'] = 'El nom és incorrecteName is incorrect';
$l['name_empty'] = 'El nom està buit';
$l['author'] = 'Autor';
$l['author_incorrect'] = 'Lautor és incorrecte';
$l['author_empty'] = 'Lautor està buit';
$l['text'] = 'Texte';
$l['text_empty'] = 'El texte està buit';
$l['message'] = 'Missatge';
$l['message_empty'] = 'El missatge està buit';
$l['customize'] = 'Personalitza';
$l['filter'] = 'Filtra';
$l['status'] = 'Estat';
$l['rank'] = 'Posició';
$l['headline'] = 'Titular';
$l['infoline'] = 'Infoline'; // not sure how to translate

/* input */

$l['input'] = 'Entrada';
$l['inputs'] = 'Entrades';
$l['input_incorrect'] = 'Lentrada és incorrecte';
$l['input_empty'] = 'Lentrada està buida';

/* select */

$l['none'] = 'Cap';
$l['all'] = 'Tots';

/* legend */

$l['fields_request'] = 'Introduïu la informació que pertoqui en els següents camps';
$l['fields_required'] = 'Els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc';
$l['fields_limited'] = 'Els camps següents estan limitats a 5-10 caràcters';

/* email */

$l['email'] = 'E-mail';
$l['email_incorrect'] = 'Le-mail és incorrecte';
$l['email_empty'] = 'Le-mail està buit';
$l['email_unknown'] = 'Le-mail és desconegut';

/* computing */

$l['url'] = 'URL';
$l['url_incorrect'] = 'La URL és incorrecta';
$l['identifier'] = 'Identifier';
$l['token'] = 'Token';
$l['token_incorrect'] = 'El token és incorrecte';

/* installation */

$l['installation'] = 'Instal·lació';
$l['installation_completed'] = 'La instal·lació sha completat correctament';

/* database */

$l['host'] = 'Host';
$l['prefix'] = 'Prefixe';
$l['database'] = 'Base de dades';
$l['database_setup'] = 'Configura la teva base de dades';
$l['database_failed'] = 'La connexió a la base de dades ha fallat';

/* registration */

$l['registration'] = 'Registre';
$l['registration_sent'] = 'Sha enviat correctament la informació de registre';
$l['registration_verification'] = 'La petició de registre serà revisada per un administrador';
$l['account_create'] = 'Crea un compte';

/* reminder */

$l['reminder'] = 'Recordatori';
$l['reminder_question'] = 'Has oblidat el nom dusuari o la contrasenya';
$l['reminder_request'] = 'Introdueix el teu e-mail per rebre la informació corresponent';
$l['reminder_sent'] = 'Sha enviat correctament la informació del teu compte';

/* login */

$l['login'] = 'Accedir';
$l['login_incorrect'] = 'El login és incorrecte';
$l['logged_in'] = 'Has entrat al sistema';
$l['logged_out'] = 'Has sortit del sistema';
$l['logout'] = 'Sortir';

/* salutation */

$l['welcome'] = 'Benvingut';
$l['hello'] = 'Hola';
$l['goodbye'] = 'Adéu';

/* password */

$l['password'] = 'Contrasenya';
$l['password_new'] = 'Nova contrasenya';
$l['password_confirm'] = 'Confirma la contrasenya';
$l['password_incorrect'] = 'La contrasenya és incorrecta';
$l['password_empty'] = 'La contrasenya està buida';
$l['password_reset'] = 'Reinicia la contrasenya';
$l['password_sent'] = 'Sha enviat la contrasenya correctament';

/* groups */

$l['group'] = 'Grup';
$l['groups'] = 'Grups';
$l['group_new'] = 'Nou grup';
$l['group_no'] = 'No hi ha grups';

/* users */

$l['user'] = 'Usuari';
$l['users'] = 'Usuaris';
$l['user_new'] = 'Nou usuari';
$l['user_no'] = 'No hi ha usuaris';
$l['user_exists'] = 'Lusuari ja existeix';
$l['user_incorrect'] = 'Lusuari és incorrecte';
$l['user_empty'] = 'Lusuari està buit';
$l['session'] = 'Sessió';
$l['online'] = 'Online';
$l['posted_by'] = 'Publicat per ';
$l['profile'] = 'Perfil';

/* access */

$l['access'] = 'Accés';
$l['access_no'] = 'Accés denegat';

/* modules */

$l['module'] = 'Mòdul';
$l['modules'] = 'Mòduls';
$l['module_no'] = 'No hi ha mòduls';
$l['version'] = 'Versió';

/* settings */

$l['settings'] = 'Paràmetres';
$l['general'] = 'General';
$l['language'] = 'Idioma';
$l['languages'] = 'Idiomes';
$l['detect'] = 'Detecta';
$l['template'] = 'Plantilla';
$l['templates'] = 'Plantilles';
$l['paginator'] = 'Paginador';
$l['metadata'] = 'Metadades';
$l['copyright'] = 'Copyright';
$l['description'] = 'Descripció';
$l['keywords'] = 'Paraules clau';
$l['robots'] = 'Robots';
$l['index'] = 'Indexar';
$l['index_no'] = 'No Indexar';
$l['formatting'] = 'Format';
$l['charset'] = 'Charset';
$l['divider'] = 'Separador';
$l['homepage'] = 'Pàgina principal';
$l['limit'] = 'Límit';
$l['order'] = 'Ordre';
$l['ascending'] = 'Ascendent';
$l['descending'] = 'Descendent';
$l['contact'] = 'Contacta';
$l['subject'] = 'Assumpte';
$l['notification'] = 'Notificació';
$l['moderation'] = 'Moderació';
$l['verification'] = 'Verificació';

/* security */

$l['security'] = 'Seguretat';
$l['captcha'] = 'CAPTCHA';
$l['captcha_incorrect'] = 'El CAPTCHA és incorrecte';
$l['blocker'] = 'Bloquejador';

/* notification */

$l['operation_completed'] = 'Operació completada correctament';
$l['error_occurred'] = 'Sha produït un error';
$l['something_wrong'] = 'Something went wrong';

/* dialog */

$l['dialog'] = 'Diàleg';
$l['dialog_question'] = 'Vols continuar';
$l['alert'] = 'Alerta';
$l['confirm'] = 'Confirma';
$l['prompt'] = 'Prompt';

/* files */

$l['file_remove'] = 'Elimina el fitxer';
$l['file_permission_grant'] = 'Dona drets descriptura al fitxer';
$l['file_permission_revoke'] = 'Treu els drets descriptura al fitxer';
$l['file_not_found'] = 'No sha trobat el fitxer';

/* about */

$l['design_and_realization'] = 'Disseny i realització de';
$l['powered_by'] = 'Funcionant amb';

/* characters */

$l['point'] = '.';
$l['colon'] = ':';
$l['question_mark'] = '?';
$l['exclamation_mark'] = '!';
?>
Return current item: Redaxscript