Location: PHPKode > projects > QuiXplorer - web-based file-management > quixplorer-2.4.1beta/_lang/ru_mimes.php
<?php

// Russian Mimes Module (translated by Mikhail M. Pigulsky - hide@address.com)

$GLOBALS["mimes"]=array(
   // dir, exe, file
   "dir"   => "Äèðåêòîðèÿ",
   "exe"   => "Èñïîëíÿåìûé ôàéë",
   "file"   => "Ôàéë",

   // text
   "text"   => "Òåêñòîâûé ôàéë",
   
   // programming
   "php"   => "PHP ñêðèïò",
   "sql"   => "ôàéë SQL",
   "perl"   => "PERL ñêðèïò",
   "html"   => "ñòðàíèöà HTML",
   "js"   => "ôàéë Javascript",
   "css"   => "CSS ñòèëü",
   "cgi"   => "CGI ñêðèïò",
   // C++
   "cpps"   => "èñõîäíûé êîä C++",
   "cpph"   => "çàãîëîâîê êîäà C++",
   // Java
   "javas"   => "èñõîäíûé êîä Java",
   "javac"   => "èñõîäíûé êîä Java class",
   // Pascal
   "pas"   => "ôàéë Pascal",
   
   // images
   "gif"   => "èçîáðàæåíèå GIF",
   "jpg"   => "èçîáðàæåíèå JPG",
   "bmp"   => "èçîáðàæåíèå BMP",
   "png"   => "èçîáðàæåíèå PNG",
   
   // compressed
   "zip"   => "àðõèâ ZIP",
   "tar"   => "àðõèâ TAR",
   "gzip"   => "àðõèâ GZIP",
   "bzip2"   => "àðõèâ BZIP2e",
   "rar"   => "àðõèâ RAR",
   
   // music
   "mp3"   => "ôàéë MP3",
   "wav"   => "ôàéë WAV",
   "midi"   => "ôàéë MIDI",
   "real"   => "ôàéë RealAudio",
   
   // movie
   "mpg"   => "âèäåî-ôàéë MPG",
   "mov"   => "âèäåî-ôàéë Movie",
   "avi"   => "âèäåî-ôàéë AVI",
   "flash"   => "Flash ôàéë",
   
   // Micosoft / Adobe
   "word"   => "äîêóìåíò Word",
   "excel"   => "äîêóìåíò Excel",
   "pdf"   => "ôàéë PDF"
); ?>
Return current item: QuiXplorer - web-based file-management