Location: PHPKode > projects > QuiXplorer - web-based file-management > quixplorer-2.4.1beta/_lang/bg_mimes.php
<?php

// Bulgarian Mimes Module (translated by Veselin N. Stefanov)

$GLOBALS["mimes"]=array(
   // dir, exe, file
   "dir"   => "Äèðåêòîðèÿ",
   "exe"   => "Èçïúëíèì ôàéë",
   "file"   => "Ôàéë",

   // text
   "text"   => "Òåêñòîâè ôàéë",
   
   // programming
   "php"   => "PHP ñêðèïò",
   "sql"   => "SQL ôàéë",
   "perl"   => "PERL ñêðèïò",
   "html"   => "HTML ñòðàíèöà",
   "js"   => "Javascript ôàéë",
   "css"   => "CSS ñòèë",
   "cgi"   => "CGI ñêðèïò",
   // C++
   "cpps"   => "èçõîäíåí êîä C++",
   "cpph"   => "çàãëàâåí êîä C++",
   // Java
   "javas"   => "èçõîäåí êîä Java",
   "javac"   => "èçõîäåí êîä Java class",
   // Pascal
   "pas"   => "Pascal ôàéë",
   
   // images
   "gif"   => "GIF èçîáðàæåíèå",
   "jpg"   => "JPG èçîáðàæåíèå",
   "bmp"   => "BMP èçîáðàæåíèå",
   "png"   => "PNG èçîáðàæåíèå",
   
   // compressed
   "zip"   => "ZIP àðõèâ",
   "tar"   => "TAR àðõèâ",
   "gzip"   => "GZIP àðõèâ",
   "bzip2"   => "BZIP2e àðõèâ",
   "rar"   => "RAR àðõèâ",
   
   // music
   "mp3"   => "MP3 àóäèî ôàéë",
   "wav"   => "WAV àóäèî ôàéë",
   "midi"   => "MIDI àóäèî ôàéë",
   "real"   => "RealAudio àóäèî ôàéë",
   
   // movie
   "mpg"   => "MPG âèäåî ôàéë",
   "mov"   => "Movie âèäåî ôàéë",
   "avi"   => "AVI âèäåî ôàéë",
   "flash"   => "Flash ôàéë",
   
   // Micosoft / Adobe
   "word"   => "Word äîêóìåíò",
   "excel"   => "Excel äîêóìåíò",
   "pdf"   => "PDF ôàéë"
); ?>
Return current item: QuiXplorer - web-based file-management