Location: PHPKode > projects > QuiXplorer - web-based file-management > quixplorer-2.4.1beta/_lang/bg.php
<?php

// Bulgarian Language Module (translated by Veselin N. Stefanov)

$GLOBALS["charset"] = "windows-1251";
$GLOBALS["text_dir"] = "ltr"; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$GLOBALS["date_fmt"] = "Y/m/d H:i";
$GLOBALS["error_msg"] = array(
   // error
   "error"         => "ÃÐÅØÊÀ(È)",
   "back"         => "Íàçàä",
   
   // root
   "home"         => "Íà÷àëíàòà äèðåêòîðèÿ íå ñúùåñòâóâà, ïðîâåðåòå âàøèòå íàñòðîéêè.",
   "abovehome"      => "Òåêóùàòà äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðåäè íà÷àëíàòà.",
   "targetabovehome"   => "Öåëåâàòà äèðåêòîðèÿ íå ìîæå äà áúäå ïðåäè íà÷àëíàòà.",

   // exist
   "direxist"      => "Äèðåêòîðèÿòà íå ñúùåñòâóâà",
   //"filedoesexist"   => "Ôàéë ñ òîâà èìå âå÷å ñúùåñòâóâà",
   "fileexist"      => "Òàêúâ ôàéë íå ñúùåñòâóâà",
   "itemdoesexist"      => "Òàêúâ îáåêò âå÷å ñúùåñòâóâà",
   "itemexist"      => "Òàêúâ îáåêò íå ñúùåñòâóâà",
   "targetexist"      => "Öåëåâàòà äèðåêòîðèÿ íå ñúùåñòâóâà",
   "targetdoesexist"   => "Öåëåâèÿò îáåêò íå ñúøåñòâóâà",
   
   // open
   "opendir"      => "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå îòâîðåíà",
   "readdir"      => "Äèðåêòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ïðî÷åòåíà",

   // access
   "accessdir"      => "Íÿìàòå äîñòúï äî òàçè äèðåêòîðèÿ",
   "accessfile"      => "Íÿìàòå äîñòúï äî òîçè ôàéë",
   "accessitem"      => "Íÿìàòå äîñòúï äî òîçè îáåêò",
   "accessfunc"      => "Íÿìàòå ïðàâî äà ïîëçâàòå òàçè ôóíêöèÿ",
   "accesstarget"      => "Íÿìàòå äîñòúï äî öåëåâàòà äèðåêòîðèÿ",

   // actions
   "permread"      => "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà ïðàâà çà äîñòúï",
   "permchange"      => "Ãðåøêà ïðè ñìÿíà ïðàâà çà äîñòúï",
   "openfile"      => "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéë",
   "savefile"      => "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ôàéë",
   "createfile"      => "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ôàéë",
   "createdir"      => "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà äèðåêòîðèÿ",
   "uploadfile"      => "Ãðåøêà ïðè êà÷âàíå íà ôàéë",
   "copyitem"      => "Ãðåøêà ïðè êîïèðàíå",
   "moveitem"      => "Ãðåøêà ïðè ïðåèìåíóâàíå",
   "delitem"      => "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíå",
   "chpass"      => "Ãðåøêà ïðè ïðîìÿíà íà ïàðîëà",
   "deluser"      => "Ãðåøêà ïðè èçòðèâàíå íà ïîòðåáèòåë",
   "adduser"      => "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà ïîòðåáèòåë",
   "saveuser"      => "Ãðåøêà ïðè çàïèñ íà ïîòðåáèòåë",
   "searchnothing"      => "Ïîïúëíåòå ïîëåòî çà òúðñåíå",
   
   // misc
   "miscnofunc"      => "Íåäîñòúïíà ôóíêöèÿ",
   "miscfilesize"      => "Ïðåâèøåí ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà ôàéëà",
   "miscfilepart"      => "Ôàéëà å êà÷åí ÷àñòè÷íî",
   "miscnoname"      => "Òðÿáâà äà âúâåäåòå èìå",
   "miscselitems"      => "Íå ñòå èçáðàëè îáåêò(è)",
   "miscdelitems"      => "Ñèãóðíè ëè ñòå ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå òåçè \"+num+\" îáåêò(à)?",
   "miscdeluser"      => "Ñèãóðíè ëè ñòå ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå ïîòðåáèòåë '\"+user+\"'?",
   "miscnopassdiff"   => "Íîâàòà ïàðîëà íå ñå îòëè÷àâà îò ïðåäèøíàòà",
   "miscnopassmatch"   => "Ïàðîëèòå íå ñúâïàäàò",
   "miscfieldmissed"   => "Ïðîïóñíàëè ñòå äà ïîïúëíèòå âàæíî ïîëå",
   "miscnouserpass"   => "Ãðåøíî èìå èëè ïàðîëà",
   "miscselfremove"   => "Íå ìîæåòå äà èçòðèåòå ñîáñòâåíèÿò ñè àêàóíò",
   "miscuserexist"      => "Ïîòðåáèòåëÿò âå÷å ñúùåñòâóâà",
   "miscnofinduser"   => "Ïîòðåáèòåëÿò íå ìîæå äà áúäå îòêðèò",
);
$GLOBALS["messages"] = array(
   // links
   "permlink"      => "ÏÐÎÌÅÍÈ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÄÎÑÒÚÏ",
   "editlink"      => "ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÉ",
   "downlink"      => "ÈÇÒÅÃËÈ",
   "uplink"      => "ÍÀÃÎÐÅ",
   "homelink"      => "ÍÀ×ÀËÎ",
   "reloadlink"      => "ÎÁÍÎÂÈ",
   "copylink"      => "ÊÎÏÈÐÀÉ",
   "movelink"      => "ÏÐÅÌÅÑÒÈ",
   "dellink"      => "ÈÇÒÐÈÉ",
   "comprlink"      => "ÀÐÕÈÂÈÐÀÉ",
   "adminlink"      => "ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÈÐÀÍÅ",
   "logoutlink"      => "ÈÇÕÎÄ",
   "uploadlink"      => "ÏÐÈÊÀ×È",
   "searchlink"      => "ÒÚÐÑÈ",
   
   // list
   "nameheader"      => "Ôàéë",
   "sizeheader"      => "Ðàçìåð",
   "typeheader"      => "Òèï",
   "modifheader"      => "Ïðîìåíåí",
   "permheader"      => "Ïðàâà",
   "actionheader"      => "Äåéñòâèÿ",
   "pathheader"      => "Ïúò",
   
   // buttons
   "btncancel"      => "Îòìåíè",
   "btnsave"      => "Ñúõðàíè",
   "btnchange"      => "Ïðîìåíè",
   "btnreset"      => "Èç÷èñòè",
   "btnclose"      => "Çàòâîðè",
   "btncreate"      => "Ñúçäàé",
   "btnsearch"      => "Òúðñè",
   "btnupload"      => "Ïðèêà÷è",
   "btncopy"      => "Êîïèðàé",
   "btnmove"      => "Ïðåìåñòè",
   "btnlogin"      => "Âõîä",
   "btnlogout"      => "Èçõîä",
   "btnadd"      => "Äîáàâè",
   "btnedit"      => "Ðåäàêòèðàé",
   "btnremove"      => "Èçòðèé",
   
   // actions
   "actdir"      => "Ïàïêà",
   "actperms"      => "Ïðîìÿíà íà ïðàâà",
   "actedit"      => "Ðåäàêòèðàé ôàéë",
   "actsearchresults"   => "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíå",
   "actcopyitems"      => "Êîïèðàé îáåêò(è)",
   "actcopyfrom"      => "Êîïèðàé îò /%s â /%s ",
   "actmoveitems"      => "Ïðåìåñòè îáåêò(è)",
   "actmovefrom"      => "Ïðåìåñòè îò /%s â /%s ",
   "actlogin"      => "Âõîä",
   "actloginheader"   => "Âõîä çà äà ïîëçâàø QuiXplorer",
   "actadmin"      => "Àäìèíèñòðèðàíå",
   "actchpwd"      => "Ñìåíè ïàðîëà",
   "actusers"      => "Ïîòðåáèòåëè",
   "actarchive"      => "Àðõèâèðàé îáúåêò(è)",
   "actupload"      => "Ïðèêà÷è ôàéë(îâå)",
   
   // misc
   "miscitems"      => "Îáåêò(è)",
   "miscfree"      => "Ñâîáîäíî",
   "miscusername"      => "Ïîòðåáèòåë",
   "miscpassword"      => "Ïàðîëà",
   "miscoldpass"      => "Ñòàðà ïàðîëà",
   "miscnewpass"      => "Íîâà ïàðîëà",
   "miscconfpass"      => "Ïîòâúðäåòå ïàðîëà",
   "miscconfnewpass"   => "Ïîòâúðäåòå íîâà ïàðîëà",
   "miscchpass"      => "Ïðîìåíè ïàðîëà",
   "mischomedir"      => "Íà÷àëíà äèðåêòîðèÿ",
   "mischomeurl"      => "Íà÷àëåí URL",
   "miscshowhidden"   => "Ïîêàçâàé ñêðèòå îáåêòè",
   "mischidepattern"   => "Ñêðèé ôàéëîâå",
   "miscperms"      => "Ïðàâà",
   "miscuseritems"      => "(èìå, íà÷àëíà äèðåêòîðèÿ, ïîêàçâàé ñêðèòè îáåêòè, ïðàâà çà äîñòúï, àêòèâåí)",
   "miscadduser"      => "äîáàâè ïîòðåáèòåë",
   "miscedituser"      => "ðåäàêòèðàé ïîòðåáèòåë '%è'",
   "miscactive"      => "Àêòèâåí",
   "misclang"      => "Åçèê",
   "miscnoresult"      => "Íÿìà ðåçóëòàòè",
   "miscsubdirs"      => "Òúðñè â ïîääèðåêòîðèè",
   "miscpermnames"      => array("Ñàìî äà ðàçãëåæäà","Ðåäàêòèðàíå","Ñìÿíà íà ïàðîëà","Ïðàâà è ñìÿíà íà ïàðîëà",
               "Àäìèíèñòðàòîð"),
   "miscyesno"      => array("Äà","Íå","Ä","Í"),
   "miscchmod"      => array("Ïðèòåæàòåë", "Ãðóïà", "Îáùîäîñòúïåí"),
);
?>
Return current item: QuiXplorer - web-based file-management