Location: PHPKode > projects > PSlash > pslash-0.70/html/phpBB/language/lang_bulgarian.php
<?php
/***************************************************************************
 *              lang_bulgarian.php - description
 *               -------------------
 *   begin        : Sat Feb 24 2001
 *   copyright      : (C) 2000 by Dilian Chernev
 *   email        : hide@address.com
 *
 *   $Id: lang_bulgarianb.php,v 1.0 2001/02/24 19:40:00
 *
 * ***************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

$l_special_meta = "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1251\">";

$l_forum 	= "Ôîðóì";
$l_forums	= "Ôîðóìè";
$l_topic	= "Òåìà";
$l_topics 	= "Òåìè";
$l_replies	= "Îãîâîðó";
$l_poster	= "Poster";
$l_author	= "Àâòîð";
$l_views	= "Âèäÿíî";
$l_post 	= "Ñúîáùåíèå";
$l_posts 	= "ñúîáùåíèÿ";
$l_message	= "Ñúîáùåíèå";
$l_message_er  = "ñúîáùåíèÿ";
$l_messages	= "ñúîáùåíèÿ";
$l_subject	= "Òåìà";
$l_body		= "Ñúäúðæàíèå $l_message";
$l_from		= "Îò";  // Message from
$l_moderator 	= "Ìîäåðàòîð";
$l_username 	= "Ëîãèí";
$l_password 	= "Ïàðîëà";
$l_email 	= "Ïîùà";
$l_emailaddress	= "e-mail àäðåñ";
$l_preferences	= "íàñòðîéêèòå";

$l_anonymous	= "Àíîíèìåí"; // Post
$l_guest	= "Ãîñò"; // Whosonline
$l_noposts	= "Íåò $l_posts";
$l_joined	= "Ïðèñúåäèíèë ñå";
$l_gotopage	= "Èçáåðåòå ñòðàíèöà";
$l_nextpage 	= "Ñëåäâàùà ñòðàíèöà";
$l_prevpage   = "Ïðåäèøíà ñòðàíèöà";
$l_go		= "Çàïî÷íåòå";
$l_selectforum	= "Èçáåðåòå $l_forum";
$l_date		= "Äàòà";
$l_number	= "Íîìåð";
$l_name		= "Èìå";
$l_options 	= "Îïöèè";
$l_submit	= "Èçïðàùàíå";
$l_confirm 	= "Ïîòâúðæäåíèå";
$l_enter 	= "Âúâåäåòå";
$l_by		= ""; // Posted by
$l_ondate	= "â"; // This message is edited by: $username on $date
$l_new     = "Íîâ";

$l_html		= "HTML";
$l_bbcode	= "BBêîä";
$l_smilies	= "Óñìèâêè";
$l_on		= "Âêëþ÷åíî";
$l_off		= "Èçêëþ÷åíî";
$l_yes		= "Äà";
$l_no		= "Íå";

$l_click 	= "Ùðàêíè";
$l_here 	= "òóê";
$l_toreturn	= "Âúðíè ñå";
$l_returnindex	= "$l_toreturn íà ãëàâíàòà ñòðàíèöà";
$l_returntopic	= "$l_toreturn â ñïèñúêà íà ôîðóìèòå.";

$l_error	= "Ãðåøêà";
$l_tryagain	= "Ìîëÿ âúðíåòå ñå íàçàä è ïðîáâàéòå îòíîâî.";
$l_mismatch 	= "Íå å âúâåäåíà ïàðîëà.";
$l_userremoved 	= "Ïîòðåáèòåëÿ å áèë èçòðèò îò áàçàòà äàííè";
$l_wrongpass	= "Âúâåäåíà å ãðåøíà ïàðîëà.";
$l_userpass	= "Ìîëÿ âúâåäåòå âàøåòî Èìå è Ïàðîëà.";
$l_banned 	= "Âàøåòî Èìå ñå íàìèðà â ñïèñúêà ñ àíàòåìîñàíèòåå. Ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà, àêî èìàòå âúïðîñè.";
$l_enterpassword= "Òðÿáâà äà âúâåäåòå ïàðîëà.";

$l_nopost	= "Íÿìàòå ïðàâà çà äîñòúï, çà äà îñòàâÿòå ñúîáùåíèÿ â òîçè ôîðóì.";
$l_noread	= "Íÿìàòå ïðàâà çà äîñòúï, çà äà ÷åòåòå ñúîáùåíèÿ îò òîçè ôîðóì.";

$l_lastpost 	= "Ïîñëåäíî $l_post";
$l_sincelast	= "îò âàøåòî ïîñëåäíî ïîñåùåíèå";
$l_newposts 	= "Íîâî $l_posts $l_sincelast";
$l_nonewposts 	= "Íÿìà íîâè $l_posts $l_sincelast";

// Index page
$l_indextitle	= "Çàãëàâíà ñòðàíèöà íà ôîðóìà";

// Members and profile
$l_profile	= "Ëè÷íè äàííè";
$l_register	= "Ðåãèñòðèðàé ñå";
$l_onlyreq 	= "Only requried if being changed";
$l_location 	= "Îò";
$l_viewpostuser	= "Ïðåãëåæäàíå íà ñúîáùåíèÿòà îò òîçè ïîòðåáèòåë";
$l_perday    = "$l_messages çà äåí";
$l_oftotal   = "îò âñè÷êè";
$l_url 		= "URL";
$l_icq 		= "ICQ";
$l_icqnumber	= "ICQ íîìåð";
$l_icqadd	= "Äîáàâè";
$l_icqpager	= "Ïåéäæúð";
$l_aim 		= "AIM";
$l_yim 		= "YIM";
$l_yahoo 	= "Yahoo Messenger";
$l_msn 		= "MSN";
$l_messenger 	= "MSN Messenger";
$l_website 	= "Ëè÷íà ñòðàíèöà";
$l_occupation 	= "Ïðîôåñèÿ";
$l_interests 	= "Èíòåðåñè";
$l_signature 	= "Ïîäïèñ";
$l_sigexplain 	= "Òîçè òåêñò ñå äîáàâÿ êúì âàøåòî ñúîáùåíèå.<BR>Äî 255 ñèìâîëà!";
$l_usertaken	= "Èçáðàíèÿ $l_username å ïðèåò.";
$l_userdisallowed= "Èçáðàíèÿ $l_username å çàáðàíåí îò àäìèíèñòðàòîðà. $l_tryagain";
$l_infoupdated	= "Âàøàòà èíôîðìàöèÿ å îáíîâåíà";
$l_publicmail	= "Ðàçðåøàâàì äðóãè ïîòðåáèòåëè äà âèæäàò ìîÿ $l_emailaddress";
$l_itemsreq	= "Ïîëåòàòà îòáåëÿçàíè ñ * ñà çàäúëæèòåëíè";

// Viewforum
$l_viewforum	= "Âèæ ôîðóì";
$l_notopics	= "Â òîçèýòîì ôîðóì íÿìà ñúîáùåíèÿ. Âèå ìîæåòå äà íàïèøåòå ïúðâîòî.";
$l_hotthres	= "Ïîâå÷å îò $hot_threshold $l_posts";
$l_islocked	= "$l_topic å çàêðèò (Íå ìîãàò äà ñå äîáàâÿò íîâè $l_posts.)";
$l_moderatedby	= "Ìîäåðàòîð";

// Private forums
$l_privateforum	= "Òîâà å <b>×àñòåí Ôîðóì</b>.";
$l_private 	= "$l_privateforum<br>Ñúîáùåíèå: Âàøèÿ browser òðÿáâÿ äà å ñ âêëþ÷åíè cookies, çà äà ðàçãëåæäàòå ÷àñòíèòå ôîðóìè.";
$l_noprivatepost = "$l_privateforum Âèå íÿìàòå ïðàâî äà îñòàâÿòå ñâîè ñúîáåíèÿ.";
// Viewtopic
$l_topictitle	= "Âèæ $l_topic";
$l_unregistered	= "Íåðåãèñòðèðàí ïîòðåáèòåë";
$l_posted	= "Èçïðàòåíè";
$l_profileof	= "Âèæ ëè÷íè äàííè";
$l_viewsite	= "Âèæ web-ñàéò";
$l_icqstatus	= "$l_icq ñòàòóñ"; // ICQ status
$l_editdelete	= "Ïðîìåíè/Èçòðèé òîçè $l_post";
$l_replyquote	= "Îòãîâîðè ñ öèòèðàíå";
$l_viewip	= "Âèæ IP íà àâòîðà (Ñàìî çà Ìîäåðàòîðè/Àäìèíèñòðàòîðè)";
$l_locktopic	= "Çàêðèé òîçè $l_topic";
$l_unlocktopic	= "Îòêðèé òîçè $l_topic";
$l_movetopic	= "Ïðåìåñòè $l_topic";
$l_deletetopic	= "Èçòðèé $l_topic";

$l_loggedinas	= "Ðåãèñòðèðàí êàòî";
$l_notloggedin	= "Íå ðåãèñòðèðàí â êîíôåðåíöèÿ";
$l_logout	= "Èçõîä";
$l_login	= "Âõîä";

// Page_header
$l_separator	= "» »"; // Included here because some languages have
		     // problems with high ASCII (Big-5 and the like).
$l_editprofile	= "Ðåäàêòèðàíå íà ëè÷íè äàííè";
$l_editprefs	= "Ðåäàêòèðàé $l_preferences";
$l_search	= "Òúðñè";
$l_memberslist	= "Ñïèñúê íà ó÷àñòíèöè";
$l_faq		= "FAQ";
$l_privmsgs	= "Ëè÷íè $l_message_er";
$l_sendpmsg	= "Èçïðàòè ëè÷íî ñúîáùåíèå";
$l_statsblock  = '$statsblock = "Ïîòðåáèòåëèòå ñà íàïèñàëè -$total_posts- $l_messages.<br>
Îáùî -$total_users- ðåãèñòðèðàíè ïîòðåáèòåëè.<br>
Ïîñëåäíèÿ ðåãèñòðèðàí ïîòðåáèòåë å -<a href=\"$profile_url\">$newest_user</a>-.<br>
-$users_online- ". ($users_online==1 ? "ïîòðåáèòåë":"ïîòðåáèòåëè") ." <a href=\"$online_url\">íàáëþäàâàò</a> ôîðóìà.<br>";';
$l_privnotify  = '$privnotify = "<br>Âèå èìàòå $new_message <a href=\"$privmsg_url\">íîâî ëè÷íî ñúîáùåíèå ".($new_message>1?"ñúîáùåíèÿ":"ñúîáùåíèå")."</a>.";';

// Page_tail
$l_adminpanel	= "Ñòðàíèöà íà àäìèíèñòðàòîðà";
$l_poweredby	= "Powered by";
$l_version	= "Âåðñèÿ";

// Auth

// Register
$l_notfilledin	= "Ãðåøêà - íå ñòå ïîïúëíèëè âñè÷êè ïîëåòà.";
$l_invalidname	= "Ïîòðåáèòåëñêî èìå \"$username\" å âå÷å çàåòî.";
$l_disallowname	= "Ïîòðåáèòåëñêî èìå \"$username\" å çàáðàíåíî îò àäìèíèñòðàòîðà.";

$l_welcomesubj	= "Äîáðå äîøëè â $sitename Ôîðóì";
$l_welcomemail	=
"
$l_welcomesubj,

Ìîëÿ çàïàçåòå âàøèÿ e-mail çà çàïèñè.


Âàøèÿ àêàóíò ñúäúðæà ñëåäíàòà èíôîðìàöèÿ:

----------------------------
Ëîãèí: $username
Ïàðîëà: $password
----------------------------

Ìîëÿ íå ãóáåòå âàøàòà ïàðîëà, çàùîòî ïàðîëèòå ñå êîäèðàò è íå ìîæå äà âè âúðíåì ïàðîëàòà ïðè íóæäà.
 ñëó÷àé ÷å ñòå çàãóáèëè/çàáðàâèëè ñâîÿòà ïàðîëà Âèå ëåñíî ìîæå äà ñå âúçïîëçâàòå îò ñêðèïò è äà ãåíåðèðàòå íîâà ïàðîëà.

Áëàãîäàðÿ çà ðåãèñòðàöèÿòà

$email_sig
";
$l_beenadded	= "Âèå áÿõòå äîáàâåí â áàçàòà äàííè.";
$l_thankregister= "Áëàãîäàðÿ çà ðåãèñòðàöèÿòà!";
$l_useruniq	= "Òðÿáâà äà å óíèêàëåí. Íå ìîæå äà èìà äâà ïîòðåáèòëÿ ñ åäíî è ñúùî Èìå.";
$l_storecookie	= "Çàïàçè ìîåòî Èìå â cookie çà 1 ãîä.";

// Prefs
$l_prefupdated	= "$l_preferences îáíîâåíè. $l_click <a href=\"index.$phpEx\">$l_here</a> $l_returnindex";
$l_editprefs	= "Ðåäàêòèðàé $l_preferences";
$l_themecookie	= "Ñúîáùåíèå: Çà äà èçïîëçâàòå Òåìè âàøèòå cookies òðÿáâà äà ñà âêëþ÷åíè.";
$l_alwayssig	= "Âèíàãè äîáàâÿé ìîÿ ïîäïèñ";
$l_alwaysdisable= "Çàáðàíåíî ïîëçâàíåòî íà"; // Only used for next three strings
$l_alwayssmile	= "$l_alwaysdisable $l_smilies";
$l_alwayshtml	= "$l_alwaysdisable $l_html";
$l_alwaysbbcode	= "$l_alwaysdisable $l_bbcode";
$l_boardtheme	= "Ãðàôè÷íà òåìà íà êîíôåðåíöèèòå";
$l_boardlang  = "Åçèê íà êîíôåðåíöèèòå";
$l_nothemes	= "Íÿìà ãðàôè÷åñêå òåìè â áàçàòà";
$l_saveprefs	= "Çàïàçåòå $l_preferences";

// Search
$l_searchterms	= "Êëþ÷îâà äóìà";
$l_searchany	= "Òúðñåíå ïî íÿêîëêî äóìè (Ñòàíäàðòíî)";
$l_searchall	= "Òúðñåíå ïî âñè÷êè äóìè";
$l_searchallfrm	= "Òúðñåíå âúâ âñè÷êè ôîðóìè";
$l_sortby	= "Ñîðòèðàíå ïî";
$l_searchin	= "Òúðñè â";
$l_titletext	= "Òåìà & Ñúîáùåíèÿ";
$l_search	= "Òúðñåíå";
$l_nomatches	= "Íå å íàìåðåí çàïèñ îòãîâàðÿù íà âàøèÿ âúïðîñ. Ìîëÿ èçìåíåòå ôðàçàòà/èòå çà òúðñåíå.";

// Whosonline
$l_whosonline	= "Êîé å â ìðåæàòà?";
$l_nousers	= "Íèêîé íå ãëåäà òîçè ôîðóì â ìîìåíòà";


// Editpost
$l_notedit	= "Íå ìîæå äà ðåäàêòèðàòå îòãîâîð, çàùîòî íå ñòå ãî ïèñàëè Âèå.";
$l_permdeny	= "Âèå íÿìÿòå ïðàâà, ÷òîáû èñïðàâèòü $l_password èëè âàøèòå ïðàâà íà äîñòúï ñà íåäîñòàòú÷íè, çà äà èçìåíèòå òîâà ñúîîáùåíèå. $l_tryagain";
$l_editedby	= "Òîâà $l_message áåøå ðåäàêòèðàíî:";
$l_stored	= "Òîâà $l_message áåøå çàïèñàíî â áàçàòà ñ äàííè.";
$l_viewmsg	= "çà äà âèäèòå âàøåòî $l_message.";
$l_deleted	= "Âàøåòî $l_post áåøå èçòðèòî.";
$l_nouser	= "Òîçè $l_username íå ñóùåñòâóâà.";
$l_passwdlost	= "Çàáðàâèõ ñè ïàðîëàòà!";
$l_delete	= "Èçðòèé ñúîáùåíèå";

$l_disable	= "Çàáðàíåíî";
$l_onthispost	= "â òîâà ñúîáùåíèå";

$l_htmlis	= "$l_html";
$l_bbcodeis	= "$l_bbcode";

$l_notify	= "Óâåäîìÿâàíå ïî e-mail";

// Newtopic
$l_emptymsg	= "Òðÿáâà äà âúâåäåòå ïàðîëà, çà äà èçïðàòèòå âàøåòî $l_message. Íå ìîæå äà èçïðàòèòå ïðàçíî $l_message.";
$l_aboutpost	= "Çà ñúîáùåíèåòî";
$l_regusers	= "Âñè÷êè <b>Ðåãèñòðèðàíè</b> ïîòðåáèòåëè";
$l_anonusers	= "<b>Àíîíèìíè</b> ïîòðåáèòåëè";
$l_modusers	= "Ñàìî çà <B>Ìîäåðàòîðè è Àäìèíèñòðàòîðè</b>";
$l_anonhint	= "<br>(Çà äà èçïðàòèòå àíîíèìíî ñúîáùåíèå, ïðîñòî íå âúâåæäàéòå Èìå è Ïàðîëà)";
$l_inthisforum	= "ìîæå äà ñúçäàâàòå íîâà òåìà èëè äà èçïðàòèòå ñúîáùåíèå â òîçè ôîðóì";
$l_attachsig	= "Ïîêàçâàíå íà ïîäïèñ <font size=-2>(Ìîæåòå äà ãî ñúçäàäåòâ èëè ïðîìåíèòå â \"Ðåäàêòèðàíå íà Ëè÷íè äàííè\")</font>";
$l_cancelpost	= "Èçïïðàùàíåòî íà ñúîáùåíèåòî ïðåêðàòåíî";

// Reply
$l_nopostlock	= "Íå ìîæå äà èçïðàòèòå îòãîâîð â òàçè òåìà - òÿ å çàêðèòà.";
$l_topicreview = "Âèæ òåìè";
$l_notifysubj	= "Îòãîâîðà â òàçè òåìà áåøå èçïðàòåí.";
$l_notifybody	= 'Óâàæàåìè $m[username]\r\nÂèå ïîëó÷àâàòå òîâà ñúîáùåíèå, çàùîòî
ñúçäàäîõòå òåìà âúâ ôîðóìà íà $sitename è íà íåãî å îòãîâîðåíî , è âèå ñòå èçáðàëè äà áúäåòå óâåäîìåí çà òîâà.

Ìîæå äà ïðî÷åòåòå îòãîâîðà:

http://$SERVER_NAME$url_phpbb/viewtopic.$phpEx?topic=$topic&forum=$forum

Èëè äà îòèäåòå íà çàãëàâàíòà ñòðàíèöà íà ôîðóìà $sitename íà àäðåñ

http://$SERVER_NAME$url_phpbb

Áëàãîäàðÿ ÷å ïîëçâàòå ôîðóìà íà $sitename.

Óñïåøåí äåí.

$email_sig';


$l_quotemsg	= '[quote]\nOn $m[post_time], $m[username] wrote:\n$text\n[/quote]';

// Sendpmsg
$l_norecipient	= "Òðÿáâà äà âúâåäåòå Èìå, çàäà èçïðàòèòå $l_message.";
$l_sendothermsg	= "Èçïðàòåòå äðóãî ëè÷íî ñúîáøåíèå";
$l_cansend	= "ìîæå äà èçïðàùàòå $l_privmsgs"; // All registered users can send PM's
$l_yourname	= "Âàø $l_username";
$l_recptname	= "Ïîëó÷àòåë $l_username";

// Replypmsg
$l_pmposted	= "Îòãîâîðà áåøå èçïðàòåí, ìîæå äà íàòèñíåòå <a href=\"viewpmsg.$phpEx\">òóê</a> çàäà âèäèòå $l_privmsgs";

// Viewpmsg
$l_nopmsgs	= "Íÿìàòå íèêàêâè $l_privmsgs.";
$l_reply	= "Îòãîâîð";

// Delpmsg
$l_deletesucces	= "Èçòðèòî.";

// Smilies
$l_smilesym	= "Êàêâè ùå âúâåäåòå?";
$l_smileemotion	= "Åìîöèÿ";
$l_smilepict	= "Êàðòèíêà";

// Sendpasswd
$l_wrongactiv	= "Këþ÷à çà àêòèâèðàíå íå å êîðåêòåí. Ìîëÿ ïðîâåðåòå $l_message, êîåòî ñòå ïîëó÷èëè è ñå óâåðåòå ÷å êëþ÷à å ñúùèÿ.";
$l_passchange	= "Âàøàòà ïàðîëà å èçìåíåíà. Ñåãà ìîæå äà ïðîìåíèòå <a href=\"bb_profile.$phpEx?mode=edit\">ëè÷íèòå ñè äàííè</a> è âàøàòà ïàðîëà, êàêðòî ïîæåëàåòå.";
$l_wrongmail	= "e-mail àäðåñà, íå ñóùåñòâóåâà â íàøàòà áàçà äàííè.";

$l_passsubj	= "Èçìåíåíèå ïàðîëà çà ôîðóìà $sitename";

$l_pwdmessage	= 'Óâàæàåìè $checkinfo[username],
Âèå ïîëó÷àâàòå òîâà ïèñìî, çàøîòî , âèå (èëè íÿêîé äðóã)
èñêàòå äà ïîëó÷èòå ïàðîëà çà ôîðóìà $sitename. Àêî ñòå ñèãóðåí,÷å íå ñòå èçèñêâàëè äà âè èçïðàòèì ïàðîëàòà, òî ïðîñòî èçòðèéòå òîâà ñúîáùåíèå è âàøàòà ïàðîëà íÿìà äà áúäå ïðîìåíÿíà.

Íîâàòà ïàðîëà ãåíåðèðàíà îò íàøèÿ ôîðóì: $newpw

Çà äà ïîòâúðäèòå ïàðîëàòà îòèäåòå íà:

  http://$SERVER_NAME$PHP_SELF?actkey=$key

Êîãàòî îòèäåòå íà òàçè ñòðàíèöà ïàðîëàòà ùå áúäå èçìåíåà.

Áëàãîäàðÿ ÷å ïîëçâàòå ôîðóìà íà $sitename

$email_sig';

$l_passsent	= "Âàøàòà ïàðîëà áåøå ïðîìåíåíà. Ïðîâåðåòå âàøàòà ïîùà è ñëåäâàéòå ïîëó÷åíèòå èíñòðóêöèè â ïèñìîòî..";
$l_emailpass	= "Èçïðàùàíå íà èçãóáåíà ïàðîëà";
$l_passexplain	= "Ìîëÿ ïîïúëíåòå òîâà ïîëå è íîâàòà ïàðîëà ùå Âè áúäå èçïðàòåíà ïî ïîùàòà";
$l_sendpass	= "Èçïðàòè ïàðîëà";
?>
Return current item: PSlash