Location: PHPKode > projects > PSlash > pslash-0.70/html/phpBB/language/lang_big5_chinese.php
<?php
/***************************************************************************
 *              lang_big5_chinese.php - description
 *               -------------------
 *   begin        : Sat Dec 16 2000
 *   copyright      : (C) 2001 The phpBB Group
 *   email        : hide@address.com
 *
 *   $Id: lang_big5_chinese.php,v 1.5 2001/04/13 06:09:50 thefinn Exp $
 *
 ***************************************************************************/

//--------------------------------------------------------------------------
// Translated by: Tiberius Teng <hide@address.com>
//
// Download latest versions & my unoffical experimental phpBB packages at:
// http://www.dearhoney.idv.tw/phpBB/download/
//--------------------------------------------------------------------------

/***************************************************************************
 *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

$l_special_meta = "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=big5\">";

$l_forum 	= "°Q½×°Ï";
$l_forums	= "°Q½×°Ï";
$l_topic	= "°Q½×¥DÃD";
$l_topics 	= "°Q½×¥DÃD";
$l_replies	= "¦^À³";
$l_poster	= "±i¶KªÌ";
$l_author	= "§@ªÌ";
$l_views	= "¾\Ū¦¸¼Æ";
$l_post 	= "¤å³¹";
$l_posts 	= "¤å³¹";
$l_message	= "°T®§";
$l_messages	= "°T®§";
$l_subject	= "¥DÃD";
$l_body		= "$l_message ¤º®e";
$l_from		= "¨Ó·½";  // Message from
$l_moderator 	= "ºÞ²zªÌ";
$l_username 	= "·|­û¦WºÙ";
$l_password 	= "±K½X";
$l_email 	= "Email";
$l_emailaddress	= "Email ¦ì§}";
$l_preferences	= "­Ó¤H³]©w";

$l_anonymous	= "Anonymous"; // Post
$l_guest	= "³X«È"; // Whosonline
$l_noposts	= "¨S¦³ $l_posts";
$l_joined	= "Joined";
$l_gotopage	= "«e©¹­¶¼Æ";
$l_nextpage 	= "¤U¤@­¶";
$l_prevpage   = "¤W¤@­¶";
$l_go		= "Go";
$l_selectforum	= "¿ï¾Ü¤@­Ó $l_forum";

$l_date		= "¤é´Á";
$l_number	= "½s¸¹";
$l_name		= "¦WºÙ";
$l_options 	= "¿ï¶µ";
$l_submit	= "¶Ç°e";
$l_confirm 	= "½T»{";
$l_enter 	= "¿é¤J";
$l_by		= "by"; // Posted by
$l_ondate	= "¦b"; // This message is edited by: $username on $date
$l_new     = "·sªº";

$l_html		= "HTML";
$l_bbcode	= "BBcode";
$l_smilies	= "ªí±¡¹Ï®×";
$l_on		= "¶}±Ò";
$l_off		= "Ãö³¬";
$l_yes		= "¬O";
$l_no		= "§_";

$l_click 	= "«ö";
$l_here 	= "³o¸Ì";
$l_toreturn	= "ªð¦^";
$l_returnindex	= "$l_toreturn °Q½×°Ï¦Cªí";
$l_returntopic	= "$l_toreturn °Q½×¥DÃD¦Cªí";

$l_error	= "¿ù»~";
$l_tryagain	= "½Ð«ö¡u«á°h¡v¦A¸Õ¤@¹M";
$l_mismatch 	= "±K½X¤£²Å¦X";
$l_userremoved 	= "³o­Ó¨Ï¥ÎªÌ¤w¸g±q¸ê®Æ®w¤¤³Q²¾°£";
$l_wrongpass	= "§A¿é¤J¤F¿ù»~ªº±K½X";
$l_userpass	= "½Ð¿é¤J§Aªº·|­û¦WºÙ¥H¤Î±K½X";
$l_banned 	= "§A³Q¸T¤î¶i¤J³o­Ó°Q½×°Ï¡A¦pªG»Ý­n§ó¦h¸ê°T¡A½Ð¬¢¨t²ÎºÞ²zªÌ¡C";
$l_enterpassword= "§A¥²¶·¿é¤J±K½X¡C";

$l_nopost	= "§A¨S¦³¦b³o­Ó°Q½×°Ïµoªí¤å³¹ªºÅv­­¡C";
$l_noread	= "§A¨S¦³¦b³o­Ó°Q½×°Ï¾\Ū¤å³¹ªºÅv­­¡C";

$l_lastpost 	= "·s $l_post";
$l_sincelast	= "¦Û±q§A¤W¦¸¨Ó³X";
$l_newposts 	= "¦b¤W¦¸³y³X«á¡A¦³·s¤å³¹";
$l_nonewposts 	= "¦b¤W¦¸³y³X«á¡A¨S¦³·s¤å³¹";

// Index page
$l_indextitle	= "°Q½×°Ï¦Cªí";

// Members and profile
$l_profile	= "­Ó¤H¸ê®Æ";
$l_register	= "µù¥U";
$l_onlyreq 	= "¥u¦³¦bÅܧó®É¤~»Ý­n";
$l_location 	= "¨Ó¦Û";
$l_viewpostuser	= "Æ[¬Ý³o¦ì¨Ï¥ÎªÌªº¤å³¹";
$l_perday    = "$l_messages per day";
$l_oftotal   = "Á`­p";
$l_url 		= "URL";
$l_icq 		= "ICQ";
$l_icqnumber	= "ICQ ¸¹½X";
$l_icqadd	= "¥[¤J";
$l_icqpager	= "Pager";
$l_aim 		= "AIM";
$l_yim 		= "YIM";
$l_yahoo 	= "Yahoo Messenger";
$l_msn 		= "MSN";
$l_messenger 	= "MSN Messenger";
$l_website 	= "ºô¯¸¦ì§}";
$l_occupation 	= "¾·~";
$l_interests 	= "¿³½ì";
$l_signature 	= "ñ¦W";
$l_sigexplain 	= "³o¬q¤å¦r·|¦Û°Êªþ¥[¦b±zªº¨C½g¤å³¹¤§«á¡C<BR>³Ì¦h 255 ­Ó¦r¤¸!";
$l_usertaken	= "±z¿ïªº¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ¤w¸g¦³¤H¨Ï¥Î¤F¡C";
$l_userdisallowed= "ºÞ²zªÌ¤w¸g¸T¤î¿ï¥Î³o­Ó¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ¡C $l_tryagain";
$l_infoupdated	= "±zªº¸ê®Æ¤w¸g§ó·s¡C";
$l_publicmail	= "¤¹³\¨ä¥L¨Ï¥ÎªÌÆ[¬Ý§Úªº $l_emailaddress";
$l_itemsreq	= "¦³ * ¼Ð°OªºÄæ¦ì¬O¥²­nªº";

// Viewforum
$l_viewforum	= "¾\Ū°Q½×°Ï";
$l_notopics	= "²{¦b¨S¦³¤å³¹";
$l_hotthres	= "¶W¹L $hot_threshold $l_posts";
$l_islocked	= "$l_topic ³QÂê©w (¤£¯à±i¶K·s¦^À³)";
$l_moderatedby	= "ºÞ²zªÌ: ";

// Private forums
$l_privateforum	= "³o¬O¤@­Ó <b>¨p¤H°Q½×°Ï</b>.";
$l_private 	= "$l_privateforum<br>§A¥²¶·¶}±Ò cookies ¤~¯à°÷¶i¤J";
$l_noprivatepost = "$l_privateforum §A¨SÅv­­¦b³o¸Ì±i¶K¤å³¹";

// Viewtopic
$l_topictitle	= "Æ[¬Ý $l_topic";
$l_unregistered	= "¥¼µù¥Uªº¨Ï¥ÎªÌ";
$l_posted	= "±i¶K";
$l_profileof	= "Æ[¬Ý¨Ï¥ÎªÌ¸ê®Æ: ";
$l_viewsite	= "«e©¹ºô¯¸: ";
$l_icqstatus	= "$l_icq ª¬ºA"; // ICQ status
$l_editdelete	= "½s¿è/§R°£ $l_post";
$l_replyquote	= "¤Þ¨¥¦^À³";
$l_viewip	= "À˵ø IP (ºÞ²zªÌ±M¥Î)";
$l_locktopic	= "Âê©w $l_topic";
$l_unlocktopic	= "¸Ñ°£Âê©w $l_topic";
$l_movetopic	= "·h²¾ $l_topic";
$l_deletetopic	= "§R°£ $l_topic";

// Functions
$l_loggedinas	= "µn¤J¦¨";
$l_notloggedin	= "©|¥¼µn¤J";
$l_logout	= "µn¥X";
$l_login	= "µn¤J";

// Page_header
$l_separator	= ">>"; // Included here because some languages have
		     // problems with high ASCII (Big-5 and the like).
$l_editprofile	= "½s¿è­Ó¤H¸ê®Æ";
$l_editprefs	= "½s¿è $l_preferences";
$l_search	= "·j´M";
$l_memberslist	= "·|­û¦Cªí";
$l_faq		= "±`¨£°ÝÃD";
$l_privmsgs	= "¨p¤H $l_messages";
$l_sendpmsg	= "µo°e¨p¤H°T®§";
$l_statsblock  = '$statsblock = "§Ú­Ìªº¨Ï¥ÎªÌ±i¶K¤F -$total_posts- $l_messages.<br>
§Ú­Ì¦³ -$total_users- ¦ìµù¥Uªº¨Ï¥ÎªÌ.<br>
³Ì·sµù¥Uªº¬O -<a href=\"$profile_url\">$newest_user</a>-.<br>
-$users_online- ". ($users_online==1?"":"") ." <a href=\"$online_url\">¦ì¨Ï¥ÎªÌ</a> ¥¿¦bÂsÄý°Q½×°Ï<br>";';
$l_privnotify  = '$privnotify = "<br>§A¦³ $new_message <a href=\"$privmsg_url\">«Ê·sªº ".($new_message>1?"°T®§":"°T®§")."</a>.";';

// Page_tail
$l_adminpanel	= "ºÞ²z°Ï";
$l_poweredby	= "Powered by";
$l_version	= "Version";

// Auth

// Register
$l_notfilledin	= "¿ù»~ - ±z¨Ã¨S¦³¶ñ¦n©Ò¦³Äæ¦ì";
$l_invaludname	= "±z¿ïªº¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ¤w¸g¦³¤H¨Ï¥Î¤F¡C";
$l_disallowname= "ºÞ²zªÌ¤w¸g¸T¤î¿ï¥Î³o­Ó¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ¡C $l_tryagain";
$

$l_welcomesubj	= "Åwªï¥[¤J $sitename °Q½×°Ï";
$l_welcomemail	= "Åwªï¥[¤J $sitename °Q½×°Ï! ³o«Ê E-mail ½Ð¯d°µ¬ö¿ý¡C

±zªº·|­û¸ê®Æ¦p¤U:
----------------------------
¦WºÙ: $username
±K½X: $password (¤j¤p¼g¦³¤À§O¡I)

µy«á±z¥i¥H¨ì°Q½×°Ï­×§ï±zªº±K½X¡C

½Ð¤£­n§Ñ°O±zªº±K½X¡A¦]¬°¦b¸ê®Æ®w¤¤¬O¥[±KÀx¦sªº¡A§Ú­ÌµLªk¬°±z¨ú±o±K½X¡C
¦ý¬O¡A¦pªG±z§Ñ°O±K½X¡A§Ú­Ì¤´µM¯à¬°±z²£¥Í¤@­ÓÀH¾÷ªº·s±K½X¡A¨Ã¥B±N¨ä E-mail µ¹±z¡C

ÁÂÁ±zªºµù¥U¡C

$email_sig";

$l_beenadded	= "±zªº¸ê®Æ¤w¸gÀx¦s¡C";
$l_thankregister= "ÁÂÁ±zªºµù¥U¡C!";
$l_useruniq	= "¥²¶·¬O°ß¤@ªº¡A¤£¯à¦³¨â­Ó¤H«ù¦³¬Û¦Pªº¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ¡C";
$l_storecookie	= "±N§Úªº¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙÀx¦s¦b cookies ¤¤¤@¦~";

// Prefs
$l_prefupdated	= "$l_preferences ¤w¸g§ó·s. $l_click <a href=\"index.$phpEx\">$l_here</a> $l_returnindex";
$l_editprefs	= "½s¿è§Aªº $l_preferences";
$l_themecookie	= "¯d·N¡G­n¨Ï¥Î¥¬´º¥DÃD¡A§A¥²¶·¶}±Ò cookies.";
$l_alwayssig	= "¦Û°Êªþ¥[ñ¦WÀÉ";
$l_alwaysdisable= "¦Û°ÊÃö³¬"; // Only used for next three strings
$l_alwayssmile	= "$l_alwaysdisable $l_smilies";
$l_alwayshtml	= "$l_alwaysdisable $l_html";
$l_alwaysbbcode	= "$l_alwaysdisable $l_bbcode";
$l_boardtheme	= "°Q½×°Ï¥¬´º¥DÃD";
$l_boardlang  = "°Q½×°Ï»y¨¥";
$l_nothemes	= "¸ê®Æ®w¤¤¨S¦³¥¬´º¥DÃD";
$l_saveprefs	= "Àx¦s $l_preferences";

// Search
$l_searchterms	= "ÃöÁä¦r";
$l_searchany	= "·j´M¥ô¦óÃöÁä¦r (¹w³])";
$l_searchall	= "·j´M©Ò¦³ÃöÁä¦r";
$l_searchallfrm	= "·j´M©Ò¦³°Q½×°Ï";
$l_sortby	= "±Æ§Ç¤è¦¡";
$l_searchin	= "·j´M½d³ò¡G";
$l_titletext	= "¼ÐÃD & ¤º¤å";
$l_search	= "·j´M";
$l_nomatches	= "¨S¦³²Å¦X±ø¥óªº¬ö¿ý¡A½ÐÂX¤j±zªº·j´M½d³ò¡C";

// Whosonline
$l_whosonline	= "½u¤W¦³½Ö ?";
$l_nousers	= "¨S¦³¨Ï¥ÎªÌ¥¿¦bÂsÄý°Q½×°Ï";


// Editpost
$l_notedit	= "±z¤£¯à½s¿è¤£ÄÝ©ó±zªº¤å³¹¡C";
$l_permdeny	= "±z¨S¦³Åv­­½s¿è³o½g¤å³¹¡C $l_tryagain";
$l_editedby	= "³o½g¤å³¹³Q½s¿è¹L: ";
$l_stored	= "±zªº¤å³¹¤w¸g¦s¤J¸ê®Æ®w¡C";
$l_viewmsg	= "À˵ø±zªº¤å³¹";
$l_deleted	= "±zªº¤å³¹¤w¸g³Q§R°£¡C";
$l_nouser	= "³o­Ó¨Ï¥ÎªÌ¤£¦s¦b¡C";
$l_passwdlost	= "§Ú§Ñ°O±K½X¤F!";
$l_delete	= "§R°£¦¹½g¤å³¹";

$l_disable	= "Ãö³¬";
$l_onthispost	= " ";

$l_htmlis	= "$l_html ";
$l_bbcodeis	= "$l_bbcode ";

$l_notify	= "¦³·s¦^À³®É¡AEmail ³qª¾§Ú";

// Newtopic
$l_emptymsg	= "±z¥²¶·¿é¤J¤å³¹¤º®e¡C";
$l_aboutpost	= "Ãö©ó±i¶K¤å³¹";
$l_regusers	= "©Ò¦³ <b>¤wµù¥U</b> ¨Ï¥ÎªÌ";
$l_anonusers	= "<b>°Î¦W</b> ¨Ï¥ÎªÌ";
$l_modusers	= "¥u¦³ <B>ºÞ²zªÌ©Mª©¥D</b>";
$l_anonhint	= "<br>(­n°Î¦W±i¶K¡A¥u­n¤£¿é¤J±K½X/¦WºÙ§Y¥i)";
$l_inthisforum	= "¥i¥H¦b³o­Ó°Q½×°Ï±i¶K·s¥DÃD/¦^À³";
$l_attachsig	= "Åã¥Üñ¦W <font size=-2>(³o¥i¥H¦b­Ó¤H¸ê®Æ¤¤­×§ï)</font>";
$l_cancelpost	= "¨ú®ø±i¶K";

// Reply
$l_nopostlock	= "±zµLªk±i¶K¦^À³¡A¥»¥DÃD¤w¸gÂê©w¡C";
$l_topicreview = "À˵ø­ì¤å";
$l_notifysubj	= "±zªº¤å³¹¤w¸g¦³¦^À³";
$l_notifybody	= '$username ±z¦n:

±z¦b $sitename °Q½×°Ï©Ò±i¶Kªº¤å³¹¤w¸g¦³¤F¦^À³¡C

±z¥i¥H¥Î¥H¤Uªº³sµ²À˵ø¡G
http://$SERVER_NAME$url_phpbb/viewtopic.$phpEx?topic=$topic&forum=$forum

©Îª½±µ«e©¹ $sitename ªº°Q½×°Ï¦Cªí http://$SERVER_NAME$url_phpbb/index.php

·PÁ±z¨Ï¥Î $sitename °Q½×°Ï¡C

$email_sig';


$l_quotemsg	= '[quote]\n¦b $m[post_time], $m[username] ¼g¤F:\n$text\n[/quote]';

// Sendpmsg
$l_norecipient	= "±z¥²¶·¿é¤J±µ¦¬ªÌªº¦WºÙ¡C";
$l_sendothermsg	= "¶Ç°e¥t¤@«Ê¨p¤H°T®§";
$l_cansend	= "¥i¥H¶Ç°e $l_privmsgs"; // All registered users can send PM's
$l_yourname	= "§Aªº $l_username";
$l_recptname	= "±µ¦¬ªÌ $l_username";

// Replypmsg
$l_pmposted	= "¦^À³¤w¸g¶Ç°e¡C <a href=\"viewpmsg.$phpEx\">¦^¨ì¨p¤H°T®§¦Cªí</a>";

// Viewpmsg
$l_nopmsgs	= "§A¨S¦³¥ô¦ó $l_privmsgs.";
$l_reply	= "¦^À³";

// Delpmsg
$l_deletesucces	= "§R°£§¹¦¨";

// Smilies
$l_smilesym	= "¿é¤Jªº²Å¸¹";
$l_smileemotion	= "¥Nªí·N¸q";
$l_smilepict	= "¹Ï®×";

// Sendpasswd
$l_wrongactiv	= "±z´£¨Ñªº»{ÃÒ½X¤£¥¿½T¡A½Ð­«·sÀˬd±z¦¬¨ìªº E-mail ¨Ã½T»{±z¥¿½T¿é¤J¤F»{ÃÒ½X¡C";
$l_passchange	= "±zªº±K½XÅܧ󧹦¨¡C½Ð«e©¹ <a href=\"bb_profile.$phpEx?mode=edit\">­Ó¤H¸ê®Æ</a> ­×§ï±K½X¡C";
$l_wrongmail	= "±z¿é¤Jªº E-mail ¦ì§}»P¸ê®Æ®w¤¤¤£¦X¡C";

$l_passsubj	= "$sitename °Q½×°Ï±K½XÅܧó";

$l_pwdmessage	= '$checkinfo[username] ±z¦n,

¦]¬°±z¡]©Î°²«_±z¦W¸qªº¤H¡^¦b $sitename °Q½×°Ï­n¨DÅܧó±K½X¡A©Ò¥H±z¦¬¨ì³o¤@«Ê E-mail¡C
¦pªG±z½T©w±z¨S¦³­n¨DÅܧó±K½X¡A¥u­n§R°£³o¤@«Ê¶l¥ó¡A«h±zªº±K½X±N·|ºû«ù¤£ÅÜ¡C

±zªº·s±K½X¬O: $newpw
­n¥¿¦¡Åܧó±zªº±K½X¡A½Ð«e©¹: http://$SERVER_NAME$PHP_SELF?actkey=$key
¤@¥¹±z«e©¹³o­Ó³sµ²¡A±z¦b¸ê®Æ®w¤¤ªº±K½X´N·|³Q§ï¦¨·s±K½X¡A¤§«á±z«K¯à¦b­Ó¤H¸ê®Æ¤¤­×§ï±zªº±K½X¡C

ÁÂÁ±z¨Ï¥Î $sitename °Q½×°Ï¡C

$email_sig';

$l_passsent	= "½ÐÀˬd±zªº E-mail «H½c¡A¥H§¹¦¨±K½XÅܧó¤âÄò¡C";
$l_emailpass	= "±H¦^¿ò¥¢±K½X";
$l_passexplain	= "½Ð¶ñ¼g¥H¤UÄæ¦ì¡A§Ú­Ì±N±Hµ¹±z¤@­Ó·s±K½X";
$l_sendpass	= "±H°e±K½X";


?>
Return current item: PSlash