Location: PHPKode > projects > Progetto e3g > e3g_0.19.2/libraries/phpmailer/language/phpmailer.lang-ru.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file.
 * Russian Version by Alexey Chumakov <hide@address.com>
 */

$PHPMAILER_LANG = array();
$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Ïîæàëóéñòà, ââåäèòå õîòÿ áû îäèí àäðåñ e-mail ' .
                   'ïîëó÷àòåëÿ.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' - ïî÷òîâûé ñåðâåð íå ïîääåðæèâàåòñÿ.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Íåâîçìîæíî âûïîëíèòü êîìàíäó: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Íåâîçìîæíî çàïóñòèòü ôóíêöèþ mail.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'Îøèáêà SMTP: îøèáêà àâòîðèçàöèè.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Íåâåðíûé àäðåñ îòïðàâèòåëÿ: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'Îøèáêà SMTP: îòïðàâêà ïî ñëåäóþùèì ' .
                    'àäðåñàì ïîëó÷àòåëåé íå óäàëàñü: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'Îøèáêà SMTP: äàííûå íå ïðèíÿòû.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'Îøèáêà SMTP: íå óäàåòñÿ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó SMTP.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Íåò äîñòóïà ê ôàéëó: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Ôàéëîâàÿ îøèáêà: íå óäàåòñÿ îòêðûòü ôàéë: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Íåèçâåñòíûé âèä êîäèðîâêè: ';
?>

Return current item: Progetto e3g