Location: PHPKode > projects > PowerMovieList > powermovielist-0_14_beta/mail/lostpassword.russian.txt
Subject: Âîññòàíîâëåíèå ïàðîëÿ
Çäðàâñòâóéòå, _USERNAME_ !

Âû çàïðîñèëè íîâûé ïàðîëü íà _HTTPPATH_ .

Íèæå ïðèâåäåíû íîâûå Ëîãèí è Ïàðîëü:
Username: _NEWNAME_
Password: _NEWPASS_
Return current item: PowerMovieList