Location: PHPKode > projects > PowerMovieList > powermovielist-0_14_beta/lang/turkish.inc.php
<?php
/** powermovielist language file
 * $Id: turkish.inc.php,v 1.12 2005/11/29 12:40:03 niko Exp $
*/
$LngName = "Türkçe";
$LngInfo = "Sadik Alp ÞENYER tarafindan cevirilmistir.";
$LngMail = "hide@address.com";
$LngCharSet = "iso-8859-9";
global $ActiveList,$CFG;
//******************* index.php
$strCantConnect = 'Baðlantý saðlanamadý';
$strStatistics = 'Ýstatistikler';
$strShowOnly = 'Filtrele: ';
$strSqlPerPage = 'Bir sayfada: ';
$strSqlNothingFound = ' hiçbirþey bulunamadi...';
$strSqlFound = 'Kayýt bulundu';
$strSqlFrom = 'den';
//Spaltenüberschriften
$strErrNothingSelected = 'hiçbirþey seçilmedi...';
$strDelSucc = 'Baþarýyla silindi...';
$strBackToList = 'listeye geri dön';
$strCongrat1 = 'Tebrikler, bitti';
$strCongrat2 = 'Listenizdeki filmler!';
$strInfo = 'Bilgi';
$strSearchFor = 'Ara';
$strEdit = 'deðistir';
//**************** print.php
$strAddNewMovie = 'Yeni film ekle';
$strExportList = 'Listeyi dýþa aktar';
$strImportList = 'Listeyi içe aktar';
$strChangeGlobal = 'Genel tercihleri deðiþtir';
$strAddUser = 'kullanýcý ekle';
$strEditUsers = 'kullanýcýlarý düzenle';
//******************* functions.php
$strLoginUser = 'Kullanýcý adý';
$strLoginPass = 'Þifre';
$strErrGoBack = 'Geri';
$strErrError = 'HATA';
$strDeleteList = 'Listeyi sil';
$strEnterYourPassword = 'Þifrenizi giriniz';
$strDeleteAccount = 'Hesabý sil';
//****************** edit.php
$strEditDontChange = ' Þifreyi deðiþtirme';
$strEditChange = ' þifreyi deðiþtir:';
$strEditPass = 'Þifre';
$strEdirRepPass = 'Þifreyi tekrar yazýn';
$strEditDelSure = 'Hesabý silmeyi gerçekten istiyor musunuz?';
$strEditDelete = 'sil';
$strYes = 'Evet';
$strNo = 'Hayýr';
$strContinue = 'devam';
$strEditSaved = 'Giriþ kaydedildi...';
$strEditInvalidEmail = 'Yanlýþ E-Posta adresi!';
$strEditUniqueError = '%user% adýnda bir kullanýcý zaten var';
$strEditPassMatch = 'Þifre uygun deðil!';
$strEditNoPass = 'Þifre girilmedi!';
$strEditShortPass = 'Þifre en az 5 karakterden oluþmalýdýr';
//*************** edituser.php
$strEditUserAdd = 'Kullanýcý ekle';
$strEditUserEdit = 'Ayarlarý düzenle';
$strEditUserDel = 'kullanýcý sil';
$strEditUserDirectoryCreated = 'Klasör yaratýldý...<br>';
$strEditUserIndexCreated = 'Yeni klasör içinde index.php yaratýldý...<br>';
$strEditUserAccessUrl = 'Yeni kullanýcý olarak þu adresten giriþ yapabilirsiniz URL: <br>';
//felder:
$strEditUserFldName = 'kullanýcý adý';
$strEditUserFldRights = 'kullanýcý haklarý';
$strEditUserFldRightsProp = 'Normal kullanýcý;yönetici';
$strEditUserFldPass = 'þifre';
$strEditUserFldLang = 'dil';
$strEditUserFldMail = 'E-Posta';
$strEditUserFldTitle = 'Liste baþlýðý';
$strEditUserFldTitleDefault = 'Yeni film listesi';
$strEditUserFldUrl = 'Liste adresi';
$strEditUserFldUrlComm = '(http:// - listenin baþýnda görülen adres ile)';
$strEditUserFldUrlDefault = 'http://senin.listen.com';
$strEditUserFldUrlShown = 'gösterilen URL';
$strEditUserFldUrlShownComm = '(URL için metin gösterimi)';
$strEditUserFldUrlShownDefault = 'senin.listen.com';
$strEditUserFldMessage = 'Liste baþýnda gösterilen mesaj';
$strEditUserFldMessageDefault = "Bu sadece müthiþ filmlerin bulunduðu bir listedir.Ne satýn alýnabilir ne de indirilebilir!";
$strEditUserFldPic = 'Sayfanýn baþýndaki resim';
$strEditUserFldPicComm = 'Upload</a> (Standard güzel bir DivX-Logo sudur)';
$strEditUserFldCss = 'design-css';
//******************** uploadimage.php
$strUploadImageTitle = 'Resmi deðiþtir';
$strUploadText = 'Sayfanýn baþýnda gösterilmesi için kendi resminizi de yükleyebilirsiniz';
$strUploadImageExists = 'Bu isimde bir dosya zaten var. - lütfen yeniden adlandýrýn';
$strUploadNoImage = 'herhangibir dosya seçilmedi!';
$strUploadImageSaved = 'resim kaydedildi...<br>';
$strUploadConfigSaved = 'ayarlar güncellendi...<br><br><br>';
//********************* cover.php
$strCoverSimple = 'Eðer cd kapaðý için tüm mürekkebinizi bitirmek istemiyorsanýz basit bir kapak oluþturabilirsiniz...';
$strCoverSelectColor = 'Renk Seçin';
$strCoverColorBlack = 'Siyah';
$strCoverColorBlue = 'Mavi';
$strCoverColorRed = 'Kýrmýzý';
$strCoverColorGreen = 'Yeþil';
//New For Version 0.6.5:
//edituser.php
$strEditUserFldUsePass = 'þifre kullan';
$strEditUserFldUsePassComm = '(kayýtlarý görmek için þifre girmelisiniz)';
$strEditUserFldShowPass = 'arþivi görmek için gerekli þifre';
$strEditUserFldShowPassComm = '(seçime baðlý)';
$strEditUserFldShowText = 'giriþte gösterilecek metin';
$strEditUserFldShowTextComm = '(sadece þifre girildiðinde aktive olur!, HTML-Code)';
$strEditUserFldShowTextDefault = 'Listeye ulaþmak icin þifre girmelisiniz!';
$strEditUserFldShowCounter = "sayacý göster";
$strEditUserFldShowCounterComm = "(Listede eriþim sayacýný gösterir)";
$strEditInvalidText = 'bu metin diðer bir iþlem icin ayrýldý...';
$strPassLogIn = ' - Giriþ';
$strCounterTitle = 'Sayaç';
$strCounterGesamt = 'toplam';
$strCounterRekord = 'kayýt';
$strCounterOnlineNow = 'Þu an online';
$strCheckNewVersion = 'Yeni versiyon çýktý mý diye kontrol et';
$strPrintList = 'Listeyi yazdýr';
$strEditUserFldShowChars = 'listede karakterleri göster (A-Z)';
$strEditUserFldShowCharsComm = '(Ýlk harfi özel karakter olan filmlere git)';
$strEditUserFldShowPrint = 'listeyi yazdýrmak için gerekli olan linki göster';
$strHeadUserRating = 'Kullanýcý oylarý';
//Version 0.7.0
$strFormatAll = 'Tümü';
$strCloseTextStd = 'Bu liste bakým nedeniyle geçici olarak servis dýþýdýr. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.';
$strCloseTextAbout = '<p>Nedeniniz ne olusa olsun veri tabanýný geçici olarak kapatabilirsiniz.<br> Veri tabanýný kapattýðýnýzda kullanýcý adýnýz ve þifrenizle tekrar ulaþabilirsiniz.</p> <br><br>Herhangibiri listeye ulaþmak istediðinde þu metin gorüntülenir:';
$strCfgMenuMain = 'Ana ayar menüsü';
$strCfgMenuDesign = 'Görsel ayarlar menüsü';
$strCfgMenuAnnouncement = 'announcements';
$strCfgMenuLinkList = 'linkleri-listeyi düzenle';
$strCfgMenuFlushList = 'flush list';
$strDloadCommentSaved = 'görüþ kaydedildi...';
$strDloadAddCommentFor = 'Gorüþ ekle ';
$strDloadYourComment = 'görüþünüz';
$strDloadNoHtmlAllowed = '(Bu alanda lütfen HTML kodu kullanmayýnýz)';
$strDloadVotedAllready = 'Bu film için zaten oy kullandýnýz';
$strDloadVoteSaved = 'oyunuz kaydedildi';
$strDloadClickToDownload = 'dosyayý indirmek için aþaðýdaki linke týklayýnýz';
$strDloadShortPlot = 'Filmin kýsa özeti';
$strDloadBy = 'den';
$strDloadVoteSelect = 'lütfen seçiniz';
$strEditUserFldShowStatistics = 'istatistik linkini göster';
$strEditUserDloadAllowComments = 'görüþlere izin ver';
$strEditUserDloadShowGraph = 'resimleri indirme linkini göster';
$strStatTitle = 'bazý indirme istatistikleri';
$strStatAccount = 'hesap';
$strStatAccountAll = 'hepsi';
$strStatType1 = 'Son 10 günde yapýlan indirmeler';
$strStatType2 = 'Son 30 günde yapýlan indirmeler';
$strStatType3 = 'Son 10 günün en çok indirilen 10 tanesi';
$strStatType4 = 'Son 30 günün en çok indirilen 10 tanesi';
$strStatType5 = 'Son 10 günün saatlik istatistikleri';
$strStatType6 = 'Son 30 günün saatlik istatistikleri';
$strConfigTitle = 'Ayarlama';
$strLinkAdd = 'link ekle';
$strLinkEdit = 'link düzenle';
$strLinkText = 'Metin';
$strLinkType = 'Tip';
$strLinkTypList = 'liste deðiþtir';
$strLinkTypUrl = 'url ye git';
$strLinkSaved = 'giriþ kaydedildi...';
$strLinkEditList = 'link listesini düzenle';
$strLinkNr = 'No';
$strLinkUrlUser = 'Url/Kullanýcý';
$strLinkHdEdit = 'Düzenle';
$strCoverGenerate = 'kapak oluþtur';
$strDloadAddAllReally = 'tüm linkleri eklemek istediðinizden emin misiniz???';
$strDloadAddComment = 'görüþ ekle';
$strDloadGraph = 'grafik indir';
$strDloadAddAll = 'tüm linkleri aç';
$strEditUserMarkComm = '(days old, 0 to deactivate)';
$strEditUserMark = 'yeni giriþleri iþaretle';
$strRegister = 'kaydet';
$strAvLists = 'mevcut listeler';
$strEditDelMovies = 'filmleri düzenle/sil';
$strCloseList = 'listeyi kapat';
$strOpenList = 'liste aç';
//text within editfields.php:
$strMonthNames = array("Ocak","Þubat","Mart","Nisan","Mayýs","Haziran","Temmuz","Aðustos","Eylül","Ekim","Kasým","Aralýk");
$strWrongPasswordEntered = 'Yanlýþ þifre girildi!';
$strEditDeleteReally = 'Bu giriþi gerçekten silmek istiyor musunuz?';
$strEditAdd = 'ekle %title%';
$strEditEdit = 'düzenle %title%';
$strEditOptional = '(seçime baðlý)';
$strEditUserIcqNumber = 'icq-numarasý';
$strEditUserAimName = 'aim-ismi';
$strEditUserHomepage = 'Web Sayfasý';
$strEditUserLocation = 'Ülke';
$strEditUserOccupation = 'Eðitim durumu';
$strEditUserGenderProp = 'belirtilmemiþ;bayan;bay';
$strEditUserGender = 'cinsiyet';
$strEditUserBirthDate = 'doðumgünü';
$strEditUserCantAddSingle = 'Tek kullanýcý modunda daha fazla liste oluþturamazsýnýz!';
$strEditSaveSettings = 'Ayarlarý kaydet';
$strEditUserCantDeleteUserSingle = 'Tek kullanýcý modunda kullanýcý silemezsiniz!';
$strNewUserNotLoggedIn = 'yeni kullanýcý giriþ <b>yapmadý</b> !<br>';
$strUserAddedSucessfully = 'kullanýcý baþarýyla eklendi...<br>';
$strEditUserClickHereContinueCreateList = 'Devam etmek ve kendi listenizi oluþturmak için <a href=\'editlist.php?action=add\'>BURAYA</a> týklayýnýz';
$strEditUSerClickHereGoBackList = "Listeye geri dönmek için <a href='index.php$GlobalArg'>BURAYA</a> týklayýnýz";
$strEditUserEntriesDeleted = 'Film silindi...';
$strEditUserUserrightsDeleted = 'kullanýcý haklarý silindi...';
$strEntriesInLinklistDeleted = 'liste linki giriþleri silindi...';
$strEditListTitle = 'liste';
$strEditListTitlePl = 'listeler';
$strMainConfiguration = 'ana ayarlar';
$strListName = 'liste ismi';
$strEditUserFldCreateFolder = 'klasör oluþtur';
$strEditUserFldCreateFolderComm = '(Listeye direkt olarak adýnýzla ulaþmak için ' . $CFG['HttpPath'] . ')';
$strEditListPassTitleInfo = 'Eðer bu özellik aktif edilirse, listeyi görme hakkýna sahip olsa da her kullanýcý þifre girmek zorunda kalýr.! (Liste yöneticileri hariç)';
$strPasswordConfig = 'þifre düzenle';
$strDesignConfig = 'görsel ayarlar';
$strEditUserDloadAllowCommentsComm = '(popup pencerede görülür)';
$strEditUserDloadShowGraphComm = '(pop-up menüde link görünsün)';
$strCantAddMoreInSingle = 'Tek kullanýcý modunda daha fazla liste oluþturamazsýnýz!';
$strAddList = 'liste ekle';
$strCreateList = 'liste oluþtur';
$strListsExistsAllreadyPleaseNewUser = 'Bu kullanýcý için zaten bir liste var, Lütfen yeni bir liste oluþturmak için yeni bir kullanýcý adý ile kayýt olun!';
$strSaveSettings = 'ayarlarý kaydet';
$strEditList = 'listeyi düzenle';
$strCantDeleteListInSingle = 'Tek kullanýcý modunda listeyi silemezsiniz!';
$strCantDeleteListSimpleDeleteUser = 'Simple-modda liste silemezsiniz!<br>kullanýcýyý silmek zorundasýnýz böylece liste de silinecektir...';
$strEditLists = 'listeleri düzenle';
$strClickHereToGoToYourNewList = 'Yeni listenize ulaþmak için lütfen <a href=\'%url%\'>BURAYA</a> týklayýn...';
$strEditListFldShowSearch = 'arama bölgesini göster';
$strEditListFldShowSearchComm = 'Listede, arama kriterlerini göster';
$strEditListFldShowFilter = 'filtreleri göster';
$strEditListFldShowFilterComm = '(Listede filtreleri format, Dil, tür ve ses özelliklerine göre göster)';
$strEditListFldShowPerPage = 'her sayfada kaç öðe gösterilecek seçim alanýný göster';
$strEditListFldShowPerPageComm = '(her sayfada kaç öðe gösterilecek seçim alanýný gösterir)';
$strEditUserFirstAccountSuperAdmin = 'Bu ilk kullanýcý süper kullanýcý olarak oluþturuluyor ve bu kullanýcý herþeyi yapma hakkýna sahiptir!';
$strEditUserFieldsDeleted = 'Alanlar silindi...';
$strDefaultDateFormat = '%Y-%m-%d';
$strEditInvalidEntry = 'Yanlýþ %field% girildi.';
$strEditNoEntry = 'Boþ %field% giriþi.';
$strCovers = 'Kapaklar';
$strCreateCover = 'Basit CD kapaðý hazýrla';
$strUserRating = 'kullanýcý oylarý';
$strWorst = 'iðrenç';
$strBest = 'muhteþem';
$strUserComments = 'kullanýcý görüþleri';
$strNoCommentsFound = 'henüz görüþ bildirilmedi';
$strTrailer = 'Frangman';
$strInfoLinks = 'bilgi-linki';
$strDownload = 'Ýndir';
$strPlot = 'Özet';
$strComments = 'Görüþler';
$strEditListDloadTemplate = "poup pencere";
$strEditListDloadTemplateComm = 'kendi geçici klasörünüzü oluþturun /template (daha fazla bilgi için dload.tpl dosyasýna bakýnýz)';
//if a .pmlset gets imported (too after loading presetting when creating new lists) the text used
//will be translated according to these items - if a item is not found the original value will be used
//ATTENTION: $strPresettingsText['donttranlate'] = "tranlate this";
$strPresettingsText = array();
$strPresettingsText['Language'] = "Dil";
$strPresettingsText['Lng'] = "Lng";
$strPresettingsText['Format'] = "Format";
$strPresettingsText['Nr'] = "No";
$strPresettingsText['Title'] = "Ýsim";
$strPresettingsText['Originaltitle'] = "Orjinal isim";
$strPresettingsText['CDs'] = "CD sayýsý";
$strPresettingsText['Genre'] = "Tür";
$strPresettingsText['Year'] = "Yýl";
$strPresettingsText['Quality'] = "Kalite";
$strPresettingsText['Sound'] = "Ses";
$strPresettingsText['Starring'] = "Oyuncular";
$strPresettingsText['Director'] = "Yönetmen";
$strPresettingsText['Rating'] = "Puanlama";
$strPresettingsText['Release'] = "Çýkýþ tarihi";
$strPresettingsText['Plot'] = "Özet";
$strPresettingsText['Poster'] = "Poster";
$strPresettingsText['User-Rating'] = "kullanýcý puanlamasý";
$strPresettingsText['UsrRat'] = "UsrRat";
$strPresettingsText['Comment'] = "Görüþ";
$strPresettingsText['Action'] = "Aksiyon";
$strPresettingsText['Adventure'] = "Macera";
$strPresettingsText['Animation'] = "Animasyon";
$strPresettingsText['Comedy'] = "Komedi";
$strPresettingsText['Crime'] = "Suç";
$strPresettingsText['Documentary'] = "Belgesel";
$strPresettingsText['Drama'] = "Drama";
$strPresettingsText['Family'] = "Aile";
$strPresettingsText['Fantasy'] = "Fantazi";
$strPresettingsText['Film-Noir'] = "Kamera arkasý";
$strPresettingsText['Horror'] = "Korku";
$strPresettingsText['Musical'] = "Musikal";
$strPresettingsText['Mystery'] = "Gizem";
$strPresettingsText['Romance'] = "Romantik";
$strPresettingsText['Sci-Fi'] = "Bilim-Kurgu";
$strPresettingsText['Short'] = "Kýsa Film";
$strPresettingsText['Thriller'] = "Korku";
$strPresettingsText['War'] = "Savaþ";
$strPresettingsText['Western'] = "Western";
$strPresettingsText['Unknown'] = "Bilinmiyor";
$strPresettingsText['German'] = "Almanca";
$strPresettingsText['English'] = "Ýngilizce";
$strPresettingsText['French'] = "Fransýzca";
$strPresettingsText['Dutch'] = "Almanca";
$strPresettingsText['Japanese'] = "Japonca";
$strPresettingsText['Danish'] = "Danimarkaca";
$strPresettingsText['Russian'] = "Rusça";
$strPresettingsText['Chinese'] = "Çince";
$strPresettingsText['Italian'] = "Ýtalyanca";
$strPresettingsText['Spanish'] = "Ýspanyolca";
$strPresettingsText['Swedish'] = "Ýsviçrece";
$strPresettingsText['Turkish'] = "Türkçe";             // Added for Turkish entry by me
$strPresettingsText['Multilanguage'] = "Çokdilli";
$strPresettingsText['DivX (MPEG4)'] = "DivX (MPEG4)";
$strPresettingsText['VCD (MPEG1)'] = "VCD (MPEG1)";
$strPresettingsText['SVCD'] = "SVCD";
$strPresettingsText['DVD'] = "DVD";
$strPresettingsText['ASF (LQ)'] = "ASF (LQ)";
$strPresettingsText['div (others)'] = "div (diðer)";
$strPresettingsText['RAM (LQ)'] = "RAM (LQ)";
$strPresettingsText['DVD-Rip'] = "DVD-Rip";
$strPresettingsText['Laserdisc-Rip'] = "Laserdisc-Rip";
$strPresettingsText['TV-Rip'] = "TV-Rip";
$strPresettingsText['VHS-Rip'] = "VHS-Rip";
$strPresettingsText['CamRip HQ'] = "CamRip HQ";
$strPresettingsText['CamRip LQ'] = "CamRip LQ";
$strPresettingsText['Original'] = "Orjinal";
$strPresettingsText['dvd'] = "dvd";
$strPresettingsText['laserdisc'] = "laserdisk";
$strPresettingsText['tv'] = "tv";
$strPresettingsText['vhs'] = "vhs";
$strPresettingsText['camhq'] = "camhq";
$strPresettingsText['camlq'] = "camlq";
$strPresettingsText['other'] = "other";
$strPresettingsText['div'] = "div";
$strCommentDeleted = 'görüþ silindi...';
$strOldVoteDeleted = 'eski oy silindi';
$strYourRating = 'sizin oyunuz';
$strDateFormat = '%m/%d/%y ';
$strDateFormatMySql = '%m/%d/%y';
$strNoVotes = 'oy yok';
$strUsrMenuRegister = 'kayet';
$strUsrMenuNewList = 'yeni liste';
$strUsrMenuLogout = 'çýkýþ';
$strUsrMenuConfig = 'ayarlama';
$strUsrMenuPrintList = 'listeyi yazdýr';
$strUsrMenuAddEntry = 'yeni giriþ ekle';
$strUsrMenuDloadStat = 'indirme istatistikleri';
$strUsrMenuMembers = 'üyeler';
$strDeleteEntrySure = 'Bu giriþi silmek istediðinizden emin misiniz?';
$strMenu = 'menü';
$strLoggedIn = 'Giriþ yapýldý';
$strRights = 'haklar';
$strCounterOnlineUsers = 'þu an online';
$strGuests = 'Ziyaretçi';
$strEntriesInList = 'Listedeki giriþler';
$strAddedToday = 'bugün eklenmiþ';
$strAddedYesterday = 'dün eklenmiþ';
$strSizeOfAllLinks = 'tüm linklerin boyutu';
$strDownloaded = 'indirildi';
$strActiveList = 'Aktif liste';
$strFilterButtonValue = 'OK';
$strAll = 'hepsi';
$strLogin = 'giriþ';
$strNoTitleForSideFound = 'no title for side found!';
$strPicture = 'fotoðraf';
$strNoEntryFound = 'Herhangibir giriþ bulunmadý';
$strErrorOpening = 'Açýlýrken hata oluþtu';
$strCoverFormat = 'format';
$strNotFound = 'bulunamadý';
$strShowPictureOnTheRightTop = 'Sað üst köþede film afiþini görüntüle';
$strShowFormatLogoOnTheLeftBottom = 'film format amblemini sol alt köþede görüntüle';
$strCoverLanguage = 'dil';
$strShowLanguageOnTheSide = 'kapakta dil bilgisi göster';
$strNoPropertyFound = 'herhangi bir özellik bulunamadý';
$strShowFormatOnTheSide = 'kapakta film formatýný göster';
$strCapitalLettersForTitleOnTheSide = 'kapakta film ismi için büyük harfler kullan';
$strShowUrlOfTheList = 'liste URL sini göster';
$strDisplayedFields = 'Görüntülenen alanlar';
$strEmpty = 'boþ';
$strCoverCreation = 'kapak tasarýmý';
$strSortBy = 'sýralama ölçütü';
$strDateAdded = 'tarih eklendi';
$strFilters = 'filtreler';
$strGeneratePrintout = 'yazýcý çýktýsý oluþtur';
$strNotAValidFile = 'dosya yok';
$strActiveUser = 'Actif kullanýcý';
$strUserConfig = 'Kullanýcý ayarlarý';
$strUserData = 'Kullanýcý bilgisi';
$strListModeration = 'Liste Oluþturma';
$strListAdministration = 'Liste Yönetimi';
$strConfigUserRights = 'kullanýcý haklarý';
$strListConfiguration = 'Liste ayarlarý';
$strPropertiesFields = 'özellikler/alanlar';
$strPassword = 'þifre';
$strInfoDownloadPopUp = 'indirme bilgisi-popup';
$strExportSettings = 'ayarlarý dýþa aktar';
$strImportSettings = 'ayarlarý içe aktar';
$strSuperAdminMenu = 'Süper yönetici menüsü';
$strConfigurationTitle = 'AYARLAMA';
$strSomeStatisticsForThisList = 'liste hakkýnda bazý istatistikler';
$strEntries = 'giriþler';
$strAddedThisWeek = 'bu hafta eklenmiþ';
$strAddedLastWeek = 'geçen hafta eklenmiþ';
$strAddedThisMonth = 'bu ay eklenmiþ';
$strAddedLastMonth = 'geçen ay eklenmiþ';
$strLinksInList = 'listedeki linkler';
$strSizeOfLinks = 'linklerin boyutu';
$strUserCommentsAdded = 'kullanýcý yorumu eklendi';
$strUserVotesRegistered = 'kullanýcý oyu kaydedildi';
$strVoteAverage = 'oy ortalamasý';
$strUsersWithListAdminRights = 'liste yönetim hakkýna sahip kullanýcýlar';
$strListAdmins = 'liste yöneticileri';
$strUsersWithModeratorRights = 'liste deðiþtirme hakkýna sahip kullanýcýlar';
$strModeratorRights = 'deðiþtirme haklarý';
$strUsersWithAddRights = 'film ekleme hakkýna sahip kullanýcýlar';
$strAddRights = 'film ekleme haklarý';
$strUsersWithViewRights = 'listeye gözatma hakkýna sahip kullanýcýlar';
$strDownloadClicks = 'indirme týklamalarý';
$strInfoClicks = 'bilgi týklamalarý';
$strGuestRights = 'misafir haklarý';
$strNewUserRights = 'yeni kullanýcý haklarý';
$strSomeStatisticsForAllLists = 'tüm listeler hakkýnda bazý istatistikler';
$strValidAdressRequiredToActivateTheAccount = 'hesabý etkinleþtirmek için doðru adres gerekiyor';
$strShowEmailAdress = 'e-posta adresini göster';
$strCommentsPosted = 'Görüþler postalandý';
$strUserRatings = 'Kullanýcý oylarý';
$strEntriesAdded = 'giriþler kaydedildi';
$strDownloads = 'indirmeler';
$strMemberList = 'üye listesi';
$strClickedToday = 'bugün týklananlar';
$strClickedYesterday = 'dün týklananlar';
$strClicksDayLast31Days = 'týklama/gün son 31 gün için';
$strDownloadedToday = 'bugün indirilenler';
$strDownloadedYesterday = 'dün indirilenler';
$strDownloadedDayLast31Days = 'indirmeler/gün son 31 gün için';
$strMostClicksToday = 'bugün en çok týklanan';
$strMostClicksYesterday = 'dün en çok týklanan';
$strMostClicksLast31Days = 'son 31 günde en çok týklananlar';
$strAddEntry = 'giriþ ekle';
$strEditEntry = 'giriþ düzenle';
$strFetched = 'aktarýlan';
$strSaveEntry = 'giriþi kaydet';
$strFetchDataAgain = 'veriyi tekrar aktar';
$strEntrySaved = 'giriþ kaydedildi';
$strFetchingDataFor = 'aktarým baþladý';
$strFetchScript = 'Aktarma script i';
$strNotDefinedIn = 'tanýmlanmamýþ veri';
$strCantDownloadUrl = 'url yi indirme';
$strNotAllFetchedValuesExistInTheDatabase = 'Veri tabanýnda aktarýlan verinin tamamý bulunamadý';
$strFetchingDone = 'aktarma tamamlandý';
$strGoToTheList = 'go to the list';
$strAddNewEntry = 'yeni film ekle';
$strDeleteEntry = 'giriþi sil';
$strPresettingToImport = 'içe aktarma öncesi ön düzenleme';
$strWhatTypeOfListYouWantToHave = 'ne tip bir liste yaratmak istiyorsunuz';
$strEditListIndexTpl = 'Ýçindekiler-Geçiciler';
$strEditListIndexTplComm = '/templates/index konumunda kendi geçici dosyanýzý oluþturun (ayrýntýlý bilgi için index.tpl dosyasýna gözatýn)';
$strEditListListTpl = 'Liste-Geçiciler';
$strEditListListTplComm = '/templates/list konumunda kendi geçici klasörünüzü oluþturun (ayrýntýlý bilgi için list.tpl dosyasýna gözatýn)';
$strStandardSortOrder = 'standart-kýsa-sýralama';
$strEditListStdPerPage = 'her sayfada gösterilecek standart film sayýsý';
$strYouCanAccessTheListDirectlyOver = 'listeye direkt olarak þu adresten ulaþabilirsiniz';
$strBut = 'ama';
$strCantCreateDir = 'klasör oluþturulamadý';
$strPresettingsImported = 'önayarlar alýndý';
$strListIsBackAgain = 'liste geri döndü :D';
$strListClosed = 'Liste baþarýyla kapatýldý...';
$strFieldname = 'Alanadý';
$strUsedForTemplates = 'geçici dosyalar için kullanýldý';
$strPropertyType = 'özellik-tip';
$strEditPropFetchScriptComm = '(bu özellik aktarýlmýþ ya da kullanýcý tarafýndan eklenmiþ olmalý)';
$strFieldTitle = 'alan-isim';
$strEditPropInTitleComm = '(yeni veri girildiðinde pop-up olarak gösterilir)';
$strEditPropInProp = 'giriþ bölgesi için ek html-taglarý';
$strEditPropInPropComm = '(size=\'20\' gibi)';
$strShowInList = 'listede göster';
$strEditPropShowInListComm = '(eðer bu veri listede gösterilmeli ise)';
$strEditPropHeaderText = 'liste baþýndaki metin';
$strEditPropHeaderTextComm = '(kýsa-link olarak kullanýldý )';
$strUseSorting = 'kýsaltma için kullan';
$strUseSortingStrings = 'kullanma;kullan, öntanýmlý ASC;kullan, öntanýmlý DESC';
$strEditPropListProp = 'td-liste ayarlarý';
$strEditPropListPropComm = '(eg. align=\'center\' width=\'300\')';
$strUrlForLinkInList = 'listedeki link için URL';
$strEditPropUrlComm = '(eðer aktif edilirse, listede bir link gösterilecektir - \'Info\' for link to Info-PopUp)';
$strEditPropShowFilterStrings = 'filtreleri gösterme;listeyi göster;arama ile filtrele-metin-fonksiyon;liste baþýnda harfleri göster;arama için AND karakteri kullan';
$strShowFilterField = 'filtreleme alanýný göster';
$strEditPropFilterComm = 'Bu giriþ için filtreleme aktif edilirse filtreleme aracý listenin baþýnca görünecektir';
$strEditPropShowFilterStrings2 = 'filtreleri gösterme;listeyi göster;arama ile filtrele-metin-fonksiyon;liste baþýnda harfleri göster;arama için AND karakteri kullan';
$strEditPropPopUpStrings = 'gösterme;öteki özelliklerle birlikte görüntüle;özet ve kullanýcý oyu gibi ek alanlarla beraber görüntüle;indirme linki ile birlikte görüntüle;CD kapaðý ile birlikte görüntüle';
$strShowInPopUp = 'Popup pencerede görüntüle';
$strEditPropPopUpComm = '(Bu giriþ PopUp menüde nasýl görüntülenecek)';
$strShowOnCover = 'Cd kapaðýnda göster';
$strEditPropCoverStrings = 'gösterme;normal metin olarak göster;isim hanesini göster;dil hanesini göster;format hanesini göster;resmi göster (url yada dosya!);Film formatýnýn amblemini göster';
$strValues = 'deðerler';
$strDefaultValue = 'Öntanýmlý-Deðer';
$strText = 'Metin';
$strProperty = 'Özellik';
$strProperties = 'Özellikler';
$strPropertyValue = 'Özellik deðeri';
$strPropertyValues = 'Özellik deðerleri';
$strCheckedUnchecked = 'iþaretlendi;iþaretlenmedi';
$strTextDisplayed = 'metin gösterildi';
$strEdirPropDisplayTextComm = '(filtrelerde popuplarda ve CD kapaðýndag gösterildi)';
$strShortTextDisplayed = 'kýsa metin gösterimi';
$strEditPropShortTextComm = '(kendikendine listede gösterildi)';
$strFetchText = 'aktarma-metin';
$strEditPropFetchTextComm = '(sayfanýn üzerinde yeralan film bilgisinin nereden alýndýðýna dair bilgi)';
$strRegDate = 'kaydedildi';
$strRightsForNewUsers = 'yeni kullanýcý için haklar';
$strLostPassword = 'kayýp þifre';
$strUserOrMailNotFound = 'Kullanýcý adý ya da E-Posta adresi bulunamadý!';
$strMailWasSentWithNewRandomPassContinue = 'Yeni þifreniz size E-posta ile gönderildi.<br><a href=\'index.php\'>DEVAM</a>';
$strIfYouHaveForgottenYourPasswordRequestMail = 'Þifrenizi unuttuysanýz, buradan yeni þifre alabilirsiniz, þifre size e-posta ile gönderilecektir.';
$strEMail = 'e-posta';
$strRequest = 'Ýste';
$strSelectAnotherList = 'Baþka bir liste seç';
$strLogout = 'çýkýþ';
$strUserRightsTitle = 'kullanýcý haklarý';
$strNewEntries = 'yeni giriþler';
$strMostClickedEntries = 'en çok týklananlar';
$strShowSortLinks = 'kýsa linkleri göster';
$strEditListShowSortLinksComm = '(en yeni ve en çok týklanan larýn adreslerini göster)';
$strReset = 'sýfýrla';	
$strSearchingInfoFor = 'bilgi aranýyor';	
$strFoundMore = 'birden fazla giriþ bulundu, lütfen birini seçiniz:';	
$strValidCharsUserName = '(geçerli karakterler: a-z 0-9)';	
$strAllMoviesDeleted = 'tüm filmler silindi';	
$strPropertiesDeleted = 'özellikler silindi';	
$strPopupSettings = 'popup-ayarlarý';	

$strHowToShowTheUrlInTheList = 'listedeki URL leri nasýl görüntülerim';	
$strSkipFetchingAndEditEntry = 'aktarýmý durdur bilgiyi ben düzenleyeceðim';	
$strExactMatch = 'tam bilgi bulundu';	
$strErrNothingFoundEnterNewString = 'HATA: Hiçbirþey bulunamadý. Lütfen arama yapýlmasý için yeni bir kriter giriniz:';	
$strErrorNotFound = 'HATA, bulunamadý!';	
$strOK = 'TAMAM';	
$strErrorItemDoesntExistInFethScript = 'ERROR, item doesn\'t exist in fetch-script!';	
$strFetching = 'aktarýlýyor';	
$strRequiredUserRightsToSeeProp = 'required user-rights to see and edit this property';	
$strOnline = 'online';	
$strEntriesInAllLists = 'listedeki filmler';	
$strUsers = 'kullanýcýlar';	
$strLists = 'listeler';	
$strAdded = 'Eklendi';	
$strGenre = 'Tür';	
$strStarring = 'Oyuncular';	
$strComment = 'Görüþ';	
$strAddedBy = 'Þu ekledi';	
$strShowLinkTypeStrings = 'url yi ayný pencerede aç ;url yi yeni sayfada aç ;url yi resim olarak göster;url yi 95x130 ebadýnda resim olarak göster';	
$strAccessDenied = 'Eriþim engellendi';	
$strGuestsDoesntHaveRightsNeedLoginWithAtLeast = 'Misafir kullanýcý bunu yapamaz. Bunu yapabilmek için kullanýcý adý ile giriþ yapmalýsýnýz';	
$strYouDontHaveTheRightsZouNeedAtLeast = 'Misafir kullanýcý bunu yapamaz. Bunu yapabilmek için kullanýcý adý ile giriþ yapmalýsýnýz';	
$strLoginWithAnotherAccount = 'Baþka bir kullanýcý olarak giriþ yap';	
$strButYouCurrentlyOnlyHave = 'fakat þu anda sadece þunlar var';	
$strCurrentlyLoggedInAs = 'Þu olarak giriþ yaptýnýz';	
$strContactListAdminForMoreRights = 'Size daha fazla hak vermesi için bu listenin yöneticisi ile temasa geçiniz.';	
$strAccessDeniedToThisList = 'Bu liste için eriþim engellendi';	
$strGuestsDontHaveRightsToAccessThisList = 'Misafirler bu listeye eriþim hakkýna sahip deðildir';	
$strLoginWithAccountThatHasEnoughRights = 'Yeterli haklara sahip bir kullanýcý olarak giriniz';	
$strForANewAccount = 'yeni bir kullanýcý kaydý için';	
$strThisWillHaveEnoughRights = 'bu hesap yeterli hakka sahip olacak';	
$strYouNeedViewRightsToAccessThisList = 'Listeye görmek için gözatma hakkýna sahip olmalýsýnýz';	
$strPleaseEnterValidUserAndPass = 'Lütfen geçerli bir kullanýcý adý ve þifre giriniz';	
$strWrongPassword = 'Yanlýþ Þifre';	
$strWrongPasswordEnteredInfoText = 'Yanlýþ þifre girildi. Lütfen tekrar giriniz. Eðer þifrenizi kaybettiyseniz kayýp þifre linkine týklayarak yeni þifre isteyebilirsiniz';	
$strUserNotFound = 'Kullanýcý bulunamadý';	
$strEnteredUserWasNotFoundInDb = 'Girdiðiniz kullanýcý veritabanýnda bulunamadý';	
$strPleaseLoginAgain = 'Lütfen tekrar giriniz';	
$strOrRegisterANewOneByClickingTheRegisterLink = 'ya da kayýt ol linkine týklayarak yeni bir hesap açabilirsiniz';	
$strUserNotYetActivated = 'Kullanýcý henüz aktive edilmedi';	
$strUserNotYetActivatedInfoText = 'Bu hesap henüz aktive edilmedi. Yeni bir hesap açtýðýnýzda,aktivasyon e-postasý adý altýnda bir e-posta alýrsýnýz, bu e-posta içerisindeki aktivasyon linkine týklarsanýz hesabýnýz aktive olur';	
$strClickHereToResendThisMail = 'Mektubu tekrarlamak için buraya týklayýnýz';	
$strYouMustBeLoggedInToDoThisAction = 'Bunun için giriþ yapmanýz gerekmektedr';	
$strSaveLoginData = 'giriþ bilgilerini kaydet';	
$strSelectedWhenAddingNewEntries = 'yeni film eklendiðinde seçilmiþ';	
$strCurrentlyUsedFile = 'þu anda kullanýlan dosya';	
$strDelete = 'sil';	
$strLinkSize = 'Boyut';	
$strPropertyTypeStrings = 'Metin;Otomatik-artan Numara;Tarih;Boolean;ListBox;ListBoxMulti;Metin Alaný;baðlantý adresi;cached Url;Dosya-Upload;Kullanýcý-Oyu;Ýndirme-adresi;Dosya-Upload ve indirme adresi;---;Sabit metin;Eklenme tarihi;Týklamalar (indirme-sayaç);listedeki Numara';	
$strSkipThisPage = 'bu sayfayý atla';	
$strLogMeOnAutoEachVisit = 'Ziyaretlerimde bana otomatik olarak giriþ yaptýr';	
$strInvalidExtension = 'hatalý uzantý';	
$strTheUploadFileIsTooBig = 'upload dosyasý çok büyük';	
$strInvalidUpload = 'geçersiz upload';	
$strCantCopyUploadedFile = 'upload edilen dosya kopyalanamadý';	
$strInvalidUrl = 'yanlýþ url';	
$strUserRightsShort[0] = "yok";
$strUserRightsShort[1] = "gözatma";
$strUserRightsShort[2] = "loan";	//to translate
$strUserRightsShort[3] = "ekleme";
$strUserRightsShort[4] = "deðiþtirme";
$strUserRightsShort[5] = "liste-yöneticisi";
$strUserRightsShort[6] = "süper-yönetici";
$strUserRights[0] = "izin yok";
$strUserRights[1] = "izinlere gözat";
$strUserRights[2] = "loan-rights";
$strUserRights[3] = "izin ekle";
$strUserRights[4] = "deðiþtirici hakký";
$strUserRights[5] = "liste yöneticisi hakký";
$strUserRights[6] = "süper yönetici hakký";
$strUsersWithLoanRights = 'users with loan-rights';	//to translate
$strLoanRights = 'loan-rights';	//to translate
$strPropRequiredRightsComm = 'if users doesn\'t have enough rights, they will see the whole entry but not this one property';	//to translate
$strShowOnlyToLoggedInUsers = 'show only to logged in users';	//to translate
$strDloadMoreComments = 'more comments';	//to translate
$strBack = 'back';	//to translate
$strfavoriteLists = 'favorite lists';	//to translate
$strManagefavorites = 'manage favorites';	//to translate
$strAddActiveList = 'add active list';	//to translate
$strYourFavLists = 'your favorite lists:';	//to translate
$strfavorites = 'favorites';	//to translate
$strfavoriteList = 'favorite List';	//to translate
$strList = 'list';	//to translate
$strActiveListAllreadyInFav = 'The active list is allready in your favorites!';	//to translate
$strAddedListToFav = 'Added list to favorites';	//to translate
$strSelListAllreadyFav = 'The selected list is allready in your favorites';	//to translate
$strAddedListToYourFav = 'added list to your favorites';	//to translate
$strFavDeleted = 'favorites deleted...';	//to translate
$strNoTextEntered = 'no text entered';	//to translate
$strCantPostCommentTwice = 'can\'t post comment twice';	//to translate
$strSortText = 'Sort-Text';	//to translate
$strHtmlDisplayedOnList = 'HTML-Code displayed on the list';	//to translate
$strPropValHtmlComm = '(eg. image-tag for langauge - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strPropValSortingComm = '(used for sorting - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strLoanCartEmpty = 'Nothing in you cart...';	//to translate
$strLoanCartFound = 'Items in cart';	//to translate
$strClearAll = 'Empty your cart...';	//to translate
$strSeeCart = 'View your cart';	//to translate
$strRequestItem = 'Do you wish to add this to your cart?';	//to translate
$strdelete_from_reserve_list = 'Remove from basket';	//to translate
$strreserve_items = 'Reserve Item(s)';	//to translate
$strreserve_all_items = 'Reserve all items';	//to translate
$strTitle = 'Title';	//to translate
$strOwner = 'Owner';	//to translate
$strBorrow_Duration = 'Borrow Duration';	//to translate
$strItem_Reviewed = 'Item has been reviewed';	//to translate
$strCartAdd = 'Add selection to your cart';	//to translate
$strLoanTitle = 'Loan Control Center';	//to translate
$strLoanCenterView = 'Loan Center Information';	//to translate
$strOptions = 'Options';	//to translate
$strshoppingcart = 'Shopping Cart';	//to translate
$strCartControls = 'Cart Controls';	//to translate
$strAproveAll = 'Approve all loan requests';	//to translate
$strClearRequests = 'Delete all loan requests';	//to translate
$strClearLoans = 'Clear all loans';	//to translate
$strDateOfRequest = 'Date of request';	//to translate
$strRequestor = 'Requestor';	//to translate
$strDateOfLoan = 'Date Loaned';	//to translate
$strBorrower = 'Borrower';	//to translate
$strMovieRequests = 'Movie Request';	//to translate
$strLoanedMovies = 'My Loaned Movies';	//to translate
$strLoanControl = 'Loan Control';	//to translate
$strViewRequests = 'View Loan Requests';	//to translate
$strViewLoans = 'View My Loans';	//to translate
$strUpdate = 'Update';	//to translate
$strDueBack = 'Due Back';	//to translate
$strAreas = 'Areas';	//to translate
$strborrowed = 'Movies I\'ve Borrowed';	//to translate
$strReserve = 'Reserve';	//to translate
$strLoan = 'Loan';	//to translate
$strCartEmpty = 'Your cart is empty!';	//to translate
$strNoRequests = 'You have no requests!';	//to translate
$strNoneLoaned = 'You don\'t have any movies loaned out!';	//to translate
$strSendLoanMail = 'Sending loan system email...';	//to translate
$strLoanMailFailed = 'Failed sending loan system email! Please contact the system-admin!';	//to translate
$strSent = 'Sent';	//to translate
$strReturnMovielist = 'Click here to return to the movielist';	//to translate
$strReturnClick = 'Click here to return';	//to translate
$strReturnLoanRequest = 'Click here to go back to requests for loans';	//to translate
$strReturnLoanCart = 'Click here to return to your cart';	//to translate
$strOrderedByDateNewestEntries = 'sorted by date the newest entries from all lists';	//to translate
$strEntriesFromDays = 'Entries from the last days';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortList = 'Entries from the last days sorted by Lists';	//to translate
$strIndexType = 'Index-Type';	//to translate
$strWhatEntriesShownIndex = 'What entries should be shown on the Index-Page';	//to translate
$strNrItemsOnPage = 'Nr items on the page';	//to translate
$strDontSetTooHighPerformance = 'don\'t set too hight - could cause performance-problems';	//to translate
$strDaysToDisplay = 'days to display';	//to translate
$strIndexItems = 'Index-Items';	//to translate
$strListText = 'List-Text';	//to translate
$strFieldInListSameNameAvaliableFields = '(The Field in the List must have the same Name. <a href=\'http://www.powermovielist.com/phpwiki/index.php/IndexItems\' target=\'_blank\'>Avalible Fields</a>)';	//to translate
$strDisplayedOnThePage = 'displayed on the page';	//to translate
$strLoadOnly = 'Load Only';	//to translate
$strIfCheckedFileOnlyLoadedExamplePoster = '(if checked the filed will only be loaded and only shown if the<br>field is hardcoded in the template - for example Poster or Plot - they have a special position)';	//to translate
$strIndexItem = 'Index-Item';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortLinkList = 'Entries from the last days sorted by LinkLists';	//to translate
//**************** editannounc.php
$strEditAnnouncementTitle = 'Announcements';
$strEditAnnouncement = 'Announcement';
$strEditAnnouncementSmall = 'announcement';
$strEditAnnouncementComment = '(HTML allowed!)';
$strEditAnnouncementUseDatesChoices = 'use date;show always';
$strEditAnnouncementUseDates = 'use DateOn/DateOff';
$strEditAnnouncementUseDatesComment = '(if deactivated the announcement will be displayed always)';
$strEditAnnouncementDateOn = 'Date On';
$strEditAnnouncementDateOff = 'Date Off';
$strEditAnnouncementUserID = 'User';
$strEditAnnouncementDateAdded = 'Date Added';
$strCoverSelectType = 'Select Type';	//to translate
$strCoverTypeFront = 'Front';	//to translate
$strCoverTypeBack = 'Back';	//to translate
$strUseSortingByNumber = 'sort by number, default ascending;sort by number, default descending';	//to translate
$strUserAddedSucessfullyEMailWhenEnabled = 'User added sucessfully. You will get an E-Mail when an Administrator enabled your account.';	//to translate
$strUserNotYetEnabled = 'User not yet enabled.';	//to translate
$strEveryUserMustBeEnabledHasntBeenEnabledEmailAdmin = 'Every user must be enabled by an administrator. Your account hasn\'t yet been enabled. You will get an E-Mail if the administrators enable your account.';	//to translate
$strSendingActivationEMail = 'sending activation email';	//to translate
$strInvalidCodePleasyCopy = 'invalid code! please copy the whole link from the activation-email into the browser!';	//to translate
$strUserActivation = 'user activation';	//to translate
$strUserLoggedIn = 'user logged in...';	//to translate
$strClickHereToGoToIndex = 'click <a href=\'index.php\'>here</a> to go to the index-page';	//to translate
$strUserActivated = 'user activated...';	//to translate
$strUserOrEmailNotFound = 'Username or E-Mail-adress not found!';	//to translate
$strSendActivationMail = 'send activation-email';	//to translate
$strIfYouDidntGetMailReRequest = 'If you didn\'t get the activation-mail you can here re-request this mail to activate your account.';	//to translate
$strReSendActivationMail = 'resend activation-mail';	//to translate
$strInvalidEMailYouAreOnBlacklist = 'Invalid E-Mail-Adress, you are on the Blacklist';	//to translate
$strMailWasSentWithNewRandomPass = 'A mail was sent to you with a new random password.';	//to translate
$strSaveAndShowOnIndexPage = 'Save and show on Index-Page';	//to translate
$strFilterChars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';	//to translate
$strNextPage = 'next page';	//to translate
$strPrevPage = 'previous page';	//to translate
?>
Return current item: PowerMovieList