Location: PHPKode > projects > PowerMovieList > powermovielist-0_14_beta/lang/polish.inc.php
<?php
/** powermovielist language file
 * $Id: polish.inc.php,v 1.15 2005/11/29 12:40:03 niko Exp $
*/
$LngName = "Polski";
$LngInfo = "translated by CrossKirk";
$LngMail = "hide@address.com";
$LngCharSet = "utf-8";
global $ActiveList,$CFG;
//******************* index.php
$strCantConnect = 'Nie można nawiązać połączenia';
$strStatistics = 'statystyki'; 
$strShowOnly = 'Pokazuj tylko: ';
$strSqlPerPage = 'na stronie wpisów: ';
$strSqlNothingFound = ' nic nie znaleziono...';
$strSqlFound = 'wpisów znaleziono';
$strSqlFrom = 'z';
//Spaltenüberschriften
$strErrNothingSelected = 'niczego nie zaznaczono...';
$strDelSucc = 'usunięto pomyślnie...';
$strBackToList = 'wróć do listy';
$strCongrat1 = 'Gratulacje, masz teraz';
$strCongrat2 = 'filmy w twojej liście!';
$strInfo = 'Info';
$strSearchFor = 'Szukaj';
$strEdit = 'zmień';
//**************** print.php
$strAddNewMovie = 'dodaj nowy film';
$strExportList = 'eksportuj listę';
$strImportList = 'importuj listę';
$strChangeGlobal = 'zmień globalne ustawienia';
$strAddUser = 'dodaj użytkownika';
$strEditUsers = 'edytuj użytkownika';
//******************* functions.php
$strLoginUser = 'Użytkownik';
$strLoginPass = 'Hasło';
$strErrGoBack = 'wróć';
$strErrError = 'BÅ?ĄD';
$strDeleteList = 'usuń listę';
$strEnterYourPassword = 'wpisz swoje hasło';
$strDeleteAccount = 'usuń konto';
//****************** edit.php
$strEditDontChange = ' nie zmieniaj hasła';
$strEditChange = ' zmień hasło:';
$strEditPass = 'hasło';
$strEdirRepPass = 'potwierdź hasło';
$strEditDelSure = 'czy napewno chcesz usunąc te konto ?';
$strEditDelete = 'usuń';
$strYes = 'tak';
$strNo = 'nie';
$strContinue = 'kontynuuj';
$strEditSaved = 'wpis zapisany...';
$strEditInvalidEmail = 'nieprawidłowy adres E-Mail !';
$strEditUniqueError = 'Już istnieje %user% z tym tekstem';
$strEditPassMatch = 'podane hasło jest nieprawidłowe!';
$strEditNoPass = 'nie podano hasła !';
$strEditShortPass = 'hasło musi zawierać więcej niż 4 litery';
//*************** edituser.php
$strEditUserAdd = 'dodaj użytkownika';
$strEditUserEdit = 'zmień ustawienia';
$strEditUserDel = 'usuń użytkownika';
$strEditUserDirectoryCreated = 'nowy folder utworzony...<br>';
$strEditUserIndexCreated = 'index.php został utworzony w nowym folderze...<br>';
$strEditUserAccessUrl = 'nie możesz wstąpić do nowych użytkowników prez ten URL: <br>';
//felder:
$strEditUserFldName = 'Użytkownik';
$strEditUserFldRights = 'Prawa użytkownika';
$strEditUserFldRightsProp = 'zwykły użytkownik;administrator';
$strEditUserFldPass = 'hasło';
$strEditUserFldLang = 'język';
$strEditUserFldMail = 'E-Mail';
$strEditUserFldTitle = 'Nazwa listy';
$strEditUserFldTitleDefault = 'Nowa lista dla filmów';
$strEditUserFldUrl = 'URL listy';
$strEditUserFldUrlComm = '(dołączyć http:// - ukaże się na górnej części listy)';
$strEditUserFldUrlDefault = 'http://twoja.lista.com';
$strEditUserFldUrlShown = 'URL pokazane';
$strEditUserFldUrlShownComm = '(tekst pokazany przed URL)';
$strEditUserFldUrlShownDefault = 'twoja.lista.com';
$strEditUserFldMessage = 'wiadomość na górnej części listy';
$strEditUserFldMessageDefault = "To jest zwykła lista ze znanymi filmami. Nie możesz jej sciągnąć ani kupić!";
$strEditUserFldPic = 'obrazek na górnej części listy';
$strEditUserFldPicComm = 'Upload</a> (Standardowo jest fajne logo DivX)';
$strEditUserFldCss = 'design-css';
//******************** uploadimage.php
$strUploadImageTitle = 'Wgraj obrazek';
$strUploadText = 'Możesz wgrać swój własny obrazek, który będzie na górnej części listy';
$strUploadImageExists = 'Plik o tej nazwie już istnieje - proszę zmienić nazwe';
$strUploadNoImage = 'nie zaznaczono żadnego pliku!';
$strUploadImageSaved = 'obrazek zapisany...<br>';
$strUploadConfigSaved = 'konfiguracja aktualizowana...<br><br><br>';
//********************* cover.php
$strCoverSimple = 'możesz stworzyć własną okładkę jeśli nie chcesz tracić czasu na szukanie...';
$strCoverSelectColor = 'Wybierz kolor';
$strCoverColorBlack = 'Czarny';
$strCoverColorBlue = 'Niebieski';
$strCoverColorRed = 'Czerwony';
$strCoverColorGreen = 'Zielony';
//New For Version 0.6.5:
//edituser.php
$strEditUserFldUsePass = 'użyj hasła';
$strEditUserFldUsePassComm = '(musisz wpisać hasło, aby móc skorzystać z listy)';
$strEditUserFldShowPass = 'password for viewing';
$strEditUserFldShowPassComm = '(dowolny)';
$strEditUserFldShowText = 'tekst ukazuje się przy wejściu';
$strEditUserFldShowTextComm = '(tylko gdy używanie hasła jest aktywne!, kod HTML)';
$strEditUserFldShowTextDefault = 'Musisz wpisać hasło, aby móc skorzystać z listy!';
$strEditUserFldShowCounter = "pokaż licznik";
$strEditUserFldShowCounterComm = "(pokaż licznik wejść na liste)";
$strEditInvalidText = 'ten tekst jest zarezerwowany do innego użytku...';
$strPassLogIn = ' - Zaloguj się';
$strCounterTitle = 'licznik';
$strCounterGesamt = 'razem';
$strCounterRekord = 'rekord';
$strCounterOnlineNow = 'aktualnie online';
$strCheckNewVersion = 'Sprawdź czy jest dostępna nowa wersja';
$strPrintList = 'wydrukuj listę';
$strEditUserFldShowChars = 'pokaż litery od A-Z na liście';
$strEditUserFldShowCharsComm = '(to jump to the movies with a special first letter)';
$strEditUserFldShowPrint = 'pokaż link do wydruku listy';
$strHeadUserRating = 'Ocena użytkowników';
//Version 0.7.0
$strFormatAll = 'Wszystko';
$strCloseTextStd = 'Ta lista jest z powodów konserwacyjnych tymczasowo zamknięta. Zapraszamy później.';
$strCloseTextAbout = '<p>możesz na czas bliżej nieokreślony zamknąć swoją baze danych, niezależnie od powodu.<br> Pomimo zamknięcia bazy danych masz dostęp do niej jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie.</p> <br><br>Następujący tekst pojawi się, gdy ktoś będzie próbował wejść na listę:';
$strCfgMenuMain = 'konfiguracje główne';
$strCfgMenuDesign = 'konfiguracje wyglądu';
$strCfgMenuAnnouncement = 'announcements';	// to translate
$strCfgMenuLinkList = 'edytuj listę z linkami';
$strCfgMenuFlushList = 'flush list';	//to translate
$strDloadCommentSaved = 'komentarz zapisany...';
$strDloadAddCommentFor = 'Dodaj komentarz dla ';
$strDloadYourComment = 'twój komentarz';
$strDloadNoHtmlAllowed = '(HTML wyłączony)';
$strDloadVotedAllready = 'Już ocenileś ten film';
$strDloadVoteSaved = 'ocena zapisana';
$strDloadClickToDownload = 'Kliknij na link(i) poniżej, aby pobrać plik(i)';
$strDloadShortPlot = 'Fabuła w skrócie';
$strDloadBy = 'przez';
$strDloadVoteSelect = 'proszę wybrać';
$strEditUserFldShowStatistics = 'pokaż statystyki linka';
$strEditUserDloadAllowComments = 'pozwól komentować';
$strEditUserDloadShowGraph = 'pokaż wzkres pobrań linka';
$strStatTitle = 'statystyki pobrań';
$strStatAccount = 'konto';
$strStatAccountAll = 'wszystko';
$strStatType1 = 'pobrania ostatnich 10 dni';
$strStatType2 = 'pobrania ostatnich 30 dni';
$strStatType3 = 'top 10 ostatnich 10 dni';
$strStatType4 = 'top 10 ostatnich 30 dni';
$strStatType5 = 'statystyki godzin ostatnich 10 dni';
$strStatType6 = 'statystyki godzin ostatnich 30 dni';
$strConfigTitle = 'Ustawienia';
$strLinkAdd = 'dodaj linka';
$strLinkEdit = 'zmień linka';
$strLinkText = 'Tekst';
$strLinkType = 'Rodzaj';
$strLinkTypList = 'zmień listę';
$strLinkTypUrl = 'idź na url';
$strLinkSaved = 'wpis zapisany...';
$strLinkEditList = 'zmień listę z linkami';
$strLinkNr = 'Numer';
$strLinkUrlUser = 'Url/Użytkownik';
$strLinkHdEdit = 'Zmień';
$strCoverGenerate = 'stwórz okładkę';
$strDloadAddAllReally = 'Czy napewno chcesz dodać wszystkie linki???';
$strDloadAddComment = 'dodaj komentarz';
$strDloadGraph = 'wykres pobierań';
$strDloadAddAll = 'pobierz wszystkie linki';
$strEditUserMarkComm = '(dni -stare, 0 aby deaktywować)';
$strEditUserMark = 'zaznacz nowe wpisy';
$strRegister = 'rejestracja';  
$strAvLists = 'dostępne listy';  
$strEditDelMovies = 'edytuj/usuń film';
$strCloseList = 'zamknij listę';
$strOpenList = 'otwórz listę';
//text within editfields.php:
$strMonthNames = array("Styczeń","Luty","Marzec","Kwiecień","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpeń","Wrzesień","Październik","Listopad","Grudzień");
$strWrongPasswordEntered = 'wpisałeś nieprawidłowe hasło!';
$strEditDeleteReally = 'Czy napewno chcesz usunąć ten wpis ?';
$strEditAdd = 'dodaj %title%';
$strEditEdit = 'edytuj %title%';
$strEditOptional = '(dowolne)';
$strEditUserIcqNumber = 'numer ICQ';
$strEditUserAimName = 'nazwa AIM';
$strEditUserHomepage = 'Strona internetowa';
$strEditUserLocation = 'Zamieszkanie';
$strEditUserOccupation = 'Zawód';
$strEditUserGenderProp = 'bliżej nieokreślony;kobieta;mężczyzna';
$strEditUserGender = 'płeć';
$strEditUserBirthDate = 'urodzony';
$strEditUserCantAddSingle = 'nie możesz dodać więcej list w modusie użytkownika!';
$strEditSaveSettings = 'Zapisz zmiany';
$strEditUserCantDeleteUserSingle = 'nie możesz usunąć użytkownika w modusie użytkownika!';
$strNewUserNotLoggedIn = 'nowy użytkownik <b>nie jest</b> zalogowany!<br>';
$strUserAddedSucessfully = 'użytkownik dodany pomyślnie...<br>';
$strEditUserClickHereContinueCreateList = 'Kliknij <a href=\'editlist.php?action=add\'>tutaj</a> ,aby kontynuwać tworzenie nowej listy';
$strEditUSerClickHereGoBackList = "Kliknij <a href='index.php$GlobalArg'>tutaj</a> ,aby wrócić do listy";
$strEditUserEntriesDeleted = 'wpisy w tabelce filmy usunięte...';
$strEditUserUserrightsDeleted = 'prawa użytkowników usunięte...';
$strEntriesInLinklistDeleted = 'wpisy w liście z linkami usunięte...';
$strEditListTitle = 'lista';
$strEditListTitlePl = 'listy';
$strMainConfiguration = 'Konfiguracje główne';
$strListName = 'nazwa listy';
$strEditUserFldCreateFolder = 'stwórz folder';
$strEditUserFldCreateFolderComm = '(,aby wejść na listę bezpośrednio przez' . $CFG['HttpPath'] . 'twojanazwa)';
$strEditListPassTitleInfo = 'Jeżeli ta funkcja jest włączona, każdy użytkownik musi wpisać hasło, oprócz gdy ma prawo podglądu listy ! (tylko administrator listy nie musi)';
$strPasswordConfig = 'konfiguracja hasła';
$strDesignConfig = 'konfiguracja wyglądu';
$strEditUserDloadAllowCommentsComm = '(pokazywane w okienku)';
$strEditUserDloadShowGraphComm = '(link wyświetlany w okienku)';
$strCantAddMoreInSingle = 'nie możesz dodać więcej list w modusie użytkownika !';
$strAddList = 'dodaj listę';
$strCreateList = 'stwórz listę';
$strListsExistsAllreadyPleaseNewUser = 'już istnieje lista dla tego użytkownika, proszę zarejestrować się jako inny użytkownik, aby móc stworzyć inną listę !';
$strSaveSettings = 'zapisz zmiany';
$strEditList = 'edytuj listę';
$strCantDeleteListInSingle = 'nie możesz usunąć listy w modusie użytkownika!';
$strCantDeleteListSimpleDeleteUser = 'nie możesz usuąć listy w zwykłym modusie!<br>musisz usunąć użytkownków, lista zostanie także usunięta...';
$strEditLists = 'edytuj listy';
$strClickHereToGoToYourNewList = 'kliknij <a href=\'%url%\'>tutaj</a> ,aby przejść do twojej nowej listy...';
$strEditListFldShowSearch = 'pokaż pola wyszukiwania';
$strEditListFldShowSearchComm = 'wyświetli pole na liście, gdzie będzie można przeszukiwać wpisy z listy';
$strEditListFldShowFilter = 'pokaż filtr';
$strEditListFldShowFilterComm = '(wyświetla filtry formatu, języka, gatunku i głosu na liście)';
$strEditListFldShowPerPage = 'pokazuj pole: wpisów na stronie: XX';
$strEditListFldShowPerPageComm = '(wyświetla pole tekstowe, gdzie można nastawić ile ma być pokazywanych wpisów na stronie)';
$strEditUserFirstAccountSuperAdmin = 'Te pierwsze załóżone konto będzie kontem Super-Admina z prawem do czynienia wszystkiego!';
$strEditUserFieldsDeleted = 'pola usunięte...';
$strDefaultDateFormat = '%Y-%m-%d';
$strEditInvalidEntry = 'Podano nieprawidłowe %field%';
$strEditNoEntry = 'Nie podano żadnego %field%';
$strCovers = 'Okładka';
$strCreateCover = 'Stwórz okładkę';
$strUserRating = 'ocena użytkownika';
$strWorst = 'najgorsze';
$strBest = 'najlepsze';
$strUserComments = 'Komentarze użytkowników';
$strNoCommentsFound = 'nie znaleziono komentarzy';
$strTrailer = 'Wstawka reklamowa';
$strInfoLinks = 'linki inforamcyjne';
$strDownload = 'Pobierz';
$strPlot = 'Fabuła';
$strComments = 'Komentarze';
$strEditListDloadTemplate = "wzór okienka";
$strEditListDloadTemplateComm = 'stwórz swój własny wzór w folderze /template (instrukcje w dload.tpl)';
//if a .pmlset gets imported (too after loading presetting when creating new lists) the text used
//will be translated according to these items - if a item is not found the original value will be used
//ATTENTION: $strPresettingsText['donttranlate'] = "tranlate this";
$strPresettingsText = array();
$strPresettingsText['Language'] = "Język";
$strPresettingsText['Lng'] = "Jęz";
$strPresettingsText['Format'] = "Format";
$strPresettingsText['Nr'] = "Nr";
$strPresettingsText['Title'] = "Tytuł";
$strPresettingsText['Originaltitle'] = "Tytuł oryginalny";
$strPresettingsText['CDs'] = "CDs";
$strPresettingsText['Genre'] = "Gatunek";
$strPresettingsText['Year'] = "Premiera";
$strPresettingsText['Quality'] = "Jakość";
$strPresettingsText['Sound'] = "Muzyka";
$strPresettingsText['Starring'] = "Reżyseria";
$strPresettingsText['Director'] = "Scenariusz";
$strPresettingsText['Rating'] = "Ocena";
$strPresettingsText['Release'] = "Release";
$strPresettingsText['Plot'] = "Fabuła";
$strPresettingsText['Poster'] = "Plakat";
$strPresettingsText['User-Rating'] = "Ocena użytkowników";
$strPresettingsText['UsrRat'] = "OcnUżt";
$strPresettingsText['Comment'] = "Komentarz";
$strPresettingsText['Action'] = "Akcja";
$strPresettingsText['Adventure'] = "Przygodowy";
$strPresettingsText['Animation'] = "Animowany";
$strPresettingsText['Comedy'] = "Komedia";
$strPresettingsText['Crime'] = "Kryminał";
$strPresettingsText['Documentary'] = "Dokumentalny";
$strPresettingsText['Drama'] = "Dramat";
$strPresettingsText['Family'] = "Rodzinny";
$strPresettingsText['Fantasy'] = "Fantastyczny";
$strPresettingsText['Film-Noir'] = "Film-Noir";
$strPresettingsText['Horror'] = "Horror";
$strPresettingsText['Musical'] = "Musical";
$strPresettingsText['Mystery'] = "Tajemniczy";
$strPresettingsText['Romance'] = "Romantyczny";
$strPresettingsText['Sci-Fi'] = "Sci-Fi";
$strPresettingsText['Short'] = "Krótki";
$strPresettingsText['Thriller'] = "Thriller";
$strPresettingsText['War'] = "Wojenny";
$strPresettingsText['Western'] = "Western";
$strPresettingsText['Unknown'] = "Nieznany";
$strPresettingsText['German'] = "Niemieckie";
$strPresettingsText['English'] = "Angielskie";
$strPresettingsText['French'] = "Francuskie";
$strPresettingsText['Dutch'] = "Holenderskie";
$strPresettingsText['Japanese'] = "Japońskie";
$strPresettingsText['Danish'] = "Duńskie";
$strPresettingsText['Russian'] = "Rosyjskie";
$strPresettingsText['Chinese'] = "Chińskie";
$strPresettingsText['Italian'] = "Włoskie";
$strPresettingsText['Spanish'] = "Hiszpańskie";
$strPresettingsText['Swedish'] = "Szwedzkie";
$strPresettingsText['Multilanguage'] = "Wielojęzyczne";
$strPresettingsText['DivX (MPEG4)'] = "DivX (MPEG4)";
$strPresettingsText['VCD (MPEG1)'] = "VCD (MPEG1)";
$strPresettingsText['SVCD'] = "SVCD";
$strPresettingsText['DVD'] = "DVD";
$strPresettingsText['ASF (LQ)'] = "ASF (LQ)";
$strPresettingsText['div (others)'] = "div (others)";
$strPresettingsText['RAM (LQ)'] = "RAM (LQ)";
$strPresettingsText['DVD-Rip'] = "DVD-Rip";
$strPresettingsText['Laserdisc-Rip'] = "Laserdisc-Rip";
$strPresettingsText['TV-Rip'] = "TV-Rip";
$strPresettingsText['VHS-Rip'] = "VHS-Rip";
$strPresettingsText['CamRip HQ'] = "CamRip HQ";
$strPresettingsText['CamRip LQ'] = "CamRip LQ";
$strPresettingsText['Original'] = "Oryginał";
$strPresettingsText['dvd'] = "dvd";
$strPresettingsText['laserdisc'] = "laserdisc";
$strPresettingsText['tv'] = "telewizja";
$strPresettingsText['vhs'] = "vhs";
$strPresettingsText['camhq'] = "camhq";
$strPresettingsText['camlq'] = "camlq";
$strPresettingsText['other'] = "inne";
$strPresettingsText['div'] = "div";
$strCommentDeleted = 'komentarz usunięty...';
$strOldVoteDeleted = 'stare oceny usunięte';
$strYourRating = 'twoja ocena';
$strDateFormat = '%m/%d/%y ';
$strDateFormatMySql = '%m/%d/%y';
$strNoVotes = 'nieocenione';
$strUsrMenuRegister = 'rejestracja';
$strUsrMenuNewList = 'nowa lista';
$strUsrMenuLogout = 'wyloguj mnie';
$strUsrMenuConfig = 'konfiguracje';
$strUsrMenuPrintList = 'wydrukuj listę';
$strUsrMenuAddEntry = 'dodaj nowy wpis';
$strUsrMenuDloadStat = 'statystyki pobrań';
$strUsrMenuMembers = 'członkowie';
$strDeleteEntrySure = 'Czy napeno chcesz usunąć ten wpis ?';
$strMenu = 'menu';
$strLoggedIn = 'zalogowany';
$strRights = 'prawa';
$strCounterOnlineUsers = 'aktualnie online';
$strGuests = 'Gości';
$strEntriesInList = 'wpisów na liście';
$strAddedToday = 'dodane dzisiaj';
$strAddedYesterday = 'dodane wczoraj';
$strSizeOfAllLinks = 'wielkość wszystkich linków';
$strDownloaded = 'pobrane';
$strActiveList = 'bieżąca lista';
$strFilterButtonValue = 'OK';
$strAll = 'wszystko';
$strLogin = 'Zaloguj się';
$strNoTitleForSideFound = 'nie znaleziono tytułu strony';
$strPicture = 'obrazek';
$strNoEntryFound = 'nie znaleziono wejścia';
$strErrorOpening = 'błąd przy otwieraniu';
$strCoverFormat = 'format';
$strNotFound = 'nie znaleziono';
$strShowPictureOnTheRightTop = 'pokazuj obrazek po prawej u góry';
$strShowFormatLogoOnTheLeftBottom = 'pokazuj obrazek na dole u lewej';
$strCoverLanguage = 'język';
$strShowLanguageOnTheSide = 'pokazuj język na tej stronie';
$strNoPropertyFound = 'nie znaleziono właściwości';
$strShowFormatOnTheSide = 'pokazuj format na tej stronie';
$strCapitalLettersForTitleOnTheSide = 'duże litery w tytule strony';
$strShowUrlOfTheList = 'pokazuj URL na liście';
$strDisplayedFields = 'wyświetlaj pola';
$strEmpty = 'puste';
$strCoverCreation = 'ukryj stworzone';
$strSortBy = 'sortuj według';
$strDateAdded = 'data dodana';
$strFilters = 'filtry';
$strGeneratePrintout = 'stwórz wydruk';
$strNotAValidFile = 'błedny plik';
$strActiveUser = 'dostępny użytkownik';
$strUserConfig = 'konfigurajca użytkownika';
$strUserData = 'dane użytkownika';
$strListModeration = 'pokaż moderatorów';
$strListAdministration = 'pokaż administratorów';
$strConfigUserRights = 'uprawnienia użytkownika';
$strListConfiguration = 'pokaż konfiguracje';
$strPropertiesFields = 'właśiciowści/pola';
$strPassword = 'hasło';
$strInfoDownloadPopUp = 'informacje/okienko pobierań';
$strExportSettings = 'wyślij ustawienia';
$strImportSettings = 'importuj ustawienia';
$strSuperAdminMenu = 'menu super-admina';
$strConfigurationTitle = 'konfiguracja';
$strSomeStatisticsForThisList = 'statystyki listy';
$strEntries = 'wpisy';
$strAddedThisWeek = 'dodane w tym tygodniu';
$strAddedLastWeek = 'dodane w zeszłym tygodniu';
$strAddedThisMonth = 'dodane w tym miesiącu';
$strAddedLastMonth = 'dodane w zeszłym tygodniu';
$strLinksInList = 'linki na liście';
$strSizeOfLinks = 'wielkość linków';
$strUserCommentsAdded = 'dodany komentarz użytkownika';
$strUserVotesRegistered = 'ocena użytkownika zarejestrowana';
$strVoteAverage = 'głosowanie-przeciętnie';
$strUsersWithListAdminRights = 'użytkownicy z uprawnieniami administratorów list';
$strListAdmins = 'pokaż administratorów';
$strUsersWithModeratorRights = 'użytkownicy z uprawnieniami moderatorów';
$strModeratorRights = 'uprawnienia moderatorów';
$strUsersWithAddRights = 'użytkownicy z uprawnieniami dodawnia';
$strAddRights = 'uprawnienia dodawnia';
$strUsersWithViewRights = 'użytkownicy z uprawnienami oglądania listy';
$strDownloadClicks = 'ilość pobrań';
$strInfoClicks = 'informacje o kliknięciach';
$strGuestRights = 'uprawnienia gości';
$strNewUserRights = 'uprawnienia nowych użytkowników';
$strSomeStatisticsForAllLists = 'statystyki wszystkich list';
$strValidAdressRequiredToActivateTheAccount = 'wymagany poprawny adres do aktywacji konta';
$strShowEmailAdress = 'pokazuj mój email';
$strCommentsPosted = 'komentarz wysłany';
$strUserRatings = 'uprawnienia użytkownika';
$strEntriesAdded = 'wpisy dodane';
$strDownloads = 'pobrań';
$strMemberList = 'lista członków';
$strClickedToday = 'kliknięć dzisiaj';
$strClickedYesterday = 'kliknięć wczoraj';
$strClicksDayLast31Days = 'kliknięć dziennie przez ostanie 31 dni';
$strDownloadedToday = 'pobrane dzisiaj';
$strDownloadedYesterday = 'pobrane wczoraj';
$strDownloadedDayLast31Days = 'pobrane dziennie przez ostanie 31 dni';
$strMostClicksToday = 'najwięcej kliknięć dzisiej';
$strMostClicksYesterday = 'najwięcej kliknięć wczoraj';
$strMostClicksLast31Days = 'najwięcej kliknięć w ostanich 31 dniach';
$strAddEntry = 'dodaj wpis';
$strEditEntry = 'edytuj wpis';
$strFetched = 'złapane';
$strSaveEntry = 'wpis zapisany';
$strFetchDataAgain = 'złap dane jeszcze raz';
$strEntrySaved = 'wpis zapisany';
$strFetchingDataFor = 'łapanie danych dla';
$strFetchScript = 'skrypt łapania';
$strNotDefinedIn = 'nie określony w';
$strCantDownloadUrl = 'nie można pobrać URL';
$strNotAllFetchedValuesExistInTheDatabase = 'Nie wszystkie złapane dane istnieją w bazie danych';
$strFetchingDone = 'łapanie zakończone';
$strGoToTheList = 'idź do listy';
$strAddNewEntry = 'dodaj nowy wpis';
$strDeleteEntry = 'skasuj wpis';
$strPresettingToImport = 'ustawienia importowania';
$strWhatTypeOfListYouWantToHave = 'wybierz rodzaj listy:';
$strEditListIndexTpl = 'indeks wyorów';
$strEditListIndexTplComm = 'stwórz własny wzór w folderze /templates/index (otwórz index.tpl dla dalszych infstrukcji)';
$strEditListListTpl = 'Wzór listy';
$strEditListListTplComm = 'stwórz własny wzór w folderze /templates/list (otwórz list.tpl dla dastrukcji)';
$strStandardSortOrder = 'domyślne sortowanie folderów';
$strEditListStdPerPage = 'domyślna ilość wpisów na stronie';
$strYouCanAccessTheListDirectlyOver = 'możesz uzyskać dostęp do listy bezpośrednio wyżej';
$strBut = 'lecz';
$strCantCreateDir = 'nie można stworzyć folderu';
$strPresettingsImported = 'ustawienia załadowane';
$strListIsBackAgain = 'lista powróciła :D';
$strListClosed = 'lista pomyślnie zamknięta...';
$strFieldname = 'nazwa pola';
$strUsedForTemplates = 'użyte dla wzorów';
$strPropertyType = 'rodzaj własności';
$strEditPropFetchScriptComm = '(Ta opcja powinna być wyłapywana czy dostępna dla użytkownika?)';
$strFieldTitle = 'Tytuł pola';
$strEditPropInTitleComm = '(wyświetlane podczas wpisywania danych i w okienku jako tytuł)';
$strEditPropInProp = 'dodatkowe tagi html dla pól do wpisywania';
$strEditPropInPropComm = '(oczekiwana wielkość=\'20\')';
$strShowInList = 'pokazuj w liście';
$strEditPropShowInListComm = '(jeśli wpis powinien być pokazywany w liście)';
$strEditPropHeaderText = 'tekst w nagłówku listy';
$strEditPropHeaderTextComm = '(używany do sortowania listy)';
$strUseSorting = 'użyj sortowania';
$strUseSortingStrings = 'nie używaj, użyj domyślne ASC;użyj domyślne DESC';
$strEditPropListProp = 'właściwości tagów td dla listy';
$strEditPropListPropComm = '(np. align=\'center\' width=\'300\')';
$strUrlForLinkInList = 'url dla linku na liście';
$strEditPropUrlComm = '(jeśli nastawione, link zostanie wyświetlony na liście - \'Info\' dla linku Info-okienko)';
$strEditPropShowFilterStrings = 'nie pokazuj filtra;pokazuj okienko z listami;filtr z funkcją wynajdowania tekstu;użyj filtra na górze listy;użyj z funkcją wysyukiwania AND znaków';
$strShowFilterField = 'pokazuj pole filtra';
$strEditPropFilterComm = 'jeśli jest możlie filtrowanie według tego wpisu - wyświetlaj filtr na liśćie!';
$strEditPropShowFilterStrings2 = 'nie pokazuj filtra;filtr z funkcją wyszukiwania tekstu;użyj znaków u góry listy;użyj ze znakami AND';
$strEditPropPopUpStrings = 'nie pokazuj;wyświetlane razem z innymi własnościami;wyświetlane jako dodatkowe pole jak fabuła lub ocena użytkownika;wyświetlane z linkami do pobierania;wyświetlane z okładkami';
$strShowInPopUp = 'pokazuj w okienku';
$strEditPropPopUpComm = '(czy i jak ma zostać ten wpis wyświetlany w okienku ?)';
$strShowOnCover = 'pokazuj na okładce';
$strEditPropCoverStrings = 'nie pokazuj;pokazuj jako domyślny tekst;pokazuj na stronie jako tytuł;pokazuj na stronie jako język;pokazuj na stronie jako format;pokazuj jako obrazek (url lub plik!);pokazuj jako logo formatu i na stronie jako tekst';
$strValues = 'wartości';
$strDefaultValue = 'domyślne wartości';
$strText = 'tekst';
$strProperty = 'właściwość';
$strProperties = 'właściwośći';
$strPropertyValue = 'wartość właściwowści';
$strPropertyValues = 'wartości właściwowści';
$strCheckedUnchecked = 'zaznaczone;odznaczone';
$strTextDisplayed = 'tekst wyświetlony';
$strEdirPropDisplayTextComm = '(wyświetlane w filtrach, popup i na okładkach)';
$strShortTextDisplayed = 'krótki tekst wyświetlony';
$strEditPropShortTextComm = '(wyświetlony na liście)';
$strFetchText = 'łap tekst';
$strEditPropFetchTextComm = '(tak jak pozycja została nazawana lub strona na której jest)';
$strRegDate = 'zarejestrowany';
$strRightsForNewUsers = 'uprawnienia dla nowych użytkowników';
$strLostPassword = 'zapomniałeś swojego hasła?';
$strUserOrMailNotFound = 'nie znaleziono użytkownika lub emaila';
$strMailWasSentWithNewRandomPassContinue = 'Widamość z nowym hasłem została wysłana<br><a href=\'index.php\'>kontynuuj</a>';
$strIfYouHaveForgottenYourPasswordRequestMail = 'Jeśli zapomniałeś hasła możesz tutaj dostać nowe, zostanie wysłane na przez ciebie podany adres e-mail.';
$strEMail = 'e-mail';
$strRequest = 'Zapytanie';
$strSelectAnotherList = 'wybierz inną listę';
$strLogout = 'wyloguj się';
$strUserRightsTitle = 'uprawnienia użytkownika';
$strNewEntries = 'nowości';
$strMostClickedEntries = 'wpisy najczęściej odwiedzane';
$strShowSortLinks = 'pokazuj sortowanie linków';
$strEditListShowSortLinksComm = '(pokazuj nowe i najczęściej klikane wpisy)';
$SaveButtonText = 'Save';	//to translate
$strReset = 'resetuj';	//to translate
$strSearchingInfoFor = 'szukaj informacji dla';	//to translate
$strFoundMore = 'zostało znalezione więcej wpisów, proszę wybrać odpowiedni:';	//to translate
$strValidCharsUserName = '(poprawene znaki: a-z 0-9)';	//to translate
$strAllMoviesDeleted = 'wszystkie filmy skasowane';	//to translate
$strPropertiesDeleted = 'właściwości skasowane';	//to translate
$strPopupSettings = 'ustawienia okienek';	//to translate

$strHowToShowTheUrlInTheList = 'jak pokazywać url na liście';	//to translate
$strSkipFetchingAndEditEntry = 'pomiń łapanie i edytuj wpis';	//to translate
$strExactMatch = 'znaleziono dodatkowy wpis';	//to translate
$strErrNothingFoundEnterNewString = 'Błąd: niczego nie znaleziono. Proszę sprawdzić pisownię lub spróbować z innych wyrażeń';	//to translate
$strErrorNotFound = 'BÅ?ĄD, nie znaleziono!';	//to translate
$strOK = 'OK';	//to translate
$strErrorItemDoesntExistInFethScript = 'BÅ?ĄD, pozycja nie istnieje!';	//to translate
$strFetching = 'łapanie';	//to translate
$strRequiredUserRightsToSeeProp = 'potrzebne jest uprawnienie oglądania, abz móc edytować ten wpis';	//to translate
$strOnline = 'online';	//to translate
$strEntriesInAllLists = 'wpisów na wszystkich listach';	//to translate
$strUsers = 'użytkownicy';	//to translate
$strLists = 'listy';	//to translate
$strAdded = 'dodane';	//to translate
$strGenre = 'gatunek';	//to translate
$strStarring = 'początek';	//to translate
$strComment = 'komentarz';	//to translate
$strAddedBy = 'dodał';	//to translate
$strShowLinkTypeStrings = 'otwieraj url na tej samej stronie;otwieraj url na nowej stronie;pokazuj url jako obrazek;pokazuj url jako obrazek w wielkości 95x130 (stała wielkość)';	//to translate
$strAccessDenied = 'Wstęp wzbroniony';	//to translate
$strGuestsDoesntHaveRightsNeedLoginWithAtLeast = 'Gościom jest ta akcja wzbroniona. Musisz się zalogować na konto które ma przynajmniej';	//to translate
$strYouDontHaveTheRightsZouNeedAtLeast = 'Nie masz odpowiednich uprawnień, aby wykonać tą akcje. Potrzebujesz przynajmniej';	//to translate
$strLoginWithAnotherAccount = 'Zaloguj się innym kontem';	//to translate
$strButYouCurrentlyOnlyHave = 'masz teraz tylko';	//to translate
$strCurrentlyLoggedInAs = 'dotychczasowo zlogowany jako';	//to translate
$strContactListAdminForMoreRights = 'skontaktuj się z administratorem listy o przyznanie odpowiednich uprawnień';	//to translate
$strAccessDeniedToThisList = 'Dostęp do tej listy wzbroniony';	//to translate
$strGuestsDontHaveRightsToAccessThisList = 'Gościom jest wejście na tą listę wzbronione';	//to translate
$strLoginWithAccountThatHasEnoughRights = 'Zaloguj się na konto z przydzielonymi uprawnieniami';	//to translate
$strForANewAccount = 'dla nowego konta';	//to translate
$strThisWillHaveEnoughRights = 'bieżące konto ma wystarczające uprawnienia';	//to translate
$strYouNeedViewRightsToAccessThisList = 'Potrzebujesz uprawnienie oglądania, aby móc wejść na tą listę';	//to translate
$strPleaseEnterValidUserAndPass = 'Wpisz poprawną nazwę użytkownika i hasło';	//to translate
$strWrongPassword = 'Nieprawidłowe hasło';	//to translate
$strWrongPasswordEnteredInfoText = 'Nieprawidłowe hasło wpisane. Zaloguj się jeszcze raz. Jeśli zapomniałes hasła, możesz uzyskać nowe klikając na link: zapomniałem hasła.';	//to translate
$strUserNotFound = 'Nie znaleziono użytkownika';	//to translate
$strEnteredUserWasNotFoundInDb = 'Podanego użytkownika nie ma w bazie danych';	//to translate
$strPleaseLoginAgain = 'Proszę się zalogować';	//to translate
$strOrRegisterANewOneByClickingTheRegisterLink = 'lub zarejestrować, klikając na link do rejestracji';	//to translate
$strUserNotYetActivated = 'Użytkownik nie został jeszcze aktywowany';	//to translate
$strUserNotYetActivatedInfoText = 'Tego konta jeszcze nie aktywowano. Kiedy rejsetrujesz nowe konto, dostaniesz maila z linkiem aktywacyjnym';	//to translate
$strClickHereToResendThisMail = 'Kliknij tu by wysłać mail ponownie';	//to translate
$strYouMustBeLoggedInToDoThisAction = 'Abz móc wykonać tą akcję musisz być zalogowany';	//to translate
$strSaveLoginData = 'zapisz dane do logowania się';	//to translate
$strSelectedWhenAddingNewEntries = 'zaznaczone kiedy dodaje nowe wpisy';	//to translate
$strCurrentlyUsedFile = 'tymczasowo używany plik';	//to translate
$strDelete = 'usuń';	//to translate
$strLinkSize = 'rozmiar';	//to translate
$strPropertyTypeStrings = 'tekst;automatyczne powiększanie liczby;data;boolean;okienko z listami;okienko z multilistami;pole tekstowe;url;skompresowany url;upload pliku;ocena użytkownika;link pobrania;link pobrania z plikiem upload;---;domyślny tekst;data dodana;kliknięcia(licznik pobrań);numer w liście';	//to translate
$strSkipThisPage = 'pomiń tą stronę';	//to translate
$strLogMeOnAutoEachVisit = 'Loguj mnie automatycznie przy każdym wejściu na stronę';	//to translate
$strInvalidExtension = 'nie poprawne rozszerzenie';	//to translate
$strTheUploadFileIsTooBig = 'uploadowany plik jest zbyt wielki';	//to translate
$strInvalidUpload = 'nie poprawny upload';	//to translate
$strCantCopyUploadedFile = 'nie można skopiować uploadowanego pliku';	//to translate
$strInvalidUrl = 'niepoprawny url';	//to translate
$strUserRights[0] = "bezprawie";
$strUserRights[1] = "uprawnienie do oglądania listy";
$strUserRights[2] = "loan-rights";
$strUserRights[3] = "uprawnienie do dodawania wpisów do listy ";
$strUserRights[4] = "uprawnienia moderatora";
$strUserRights[5] = "uprawnienia administratora listy";
$strUserRights[6] = "uprawnienia super-admina";
$strUserRightsShort[0] = "żadne";
$strUserRightsShort[1] = "oglądanie";
$strUserRightsShort[2] = "loan";
$strUserRightsShort[3] = "dodawanie";
$strUserRightsShort[4] = "moderator";
$strUserRightsShort[5] = "administrator listy";
$strUserRightsShort[6] = "super-admin";

$strUsersWithLoanRights = 'users with loan-rights';	//to translate
$strLoanRights = 'loan-rights';	//to translate
$strPropRequiredRightsComm = 'if users doesn\'t have enough rights, they will see the whole entry but not this one property';	//to translate
$strShowOnlyToLoggedInUsers = 'show only to logged in users';	//to translate
$strDloadMoreComments = 'more comments';	//to translate
$strBack = 'back';	//to translate
$strfavoriteLists = 'favorite lists';	//to translate
$strManagefavorites = 'manage favorites';	//to translate
$strAddActiveList = 'add active list';	//to translate
$strYourFavLists = 'your favorite lists:';	//to translate
$strfavorites = 'favorites';	//to translate
$strfavoriteList = 'favorite List';	//to translate
$strList = 'list';	//to translate
$strActiveListAllreadyInFav = 'The active list is allready in your favorites!';	//to translate
$strAddedListToFav = 'Added list to favorites';	//to translate
$strSelListAllreadyFav = 'The selected list is allready in your favorites';	//to translate
$strAddedListToYourFav = 'added list to your favorites';	//to translate
$strFavDeleted = 'favorites deleted...';	//to translate
$strGoToList = 'go to list';	//to translate
$strNoTextEntered = 'no text entered';	//to translate
$strCantPostCommentTwice = 'can\'t post comment twice';	//to translate
$strSortText = 'Sort-Text';	//to translate
$strHtmlDisplayedOnList = 'HTML-Code displayed on the list';	//to translate
$strPropValHtmlComm = '(eg. image-tag for langauge - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strPropValSortingComm = '(used for sorting - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strLoanCartEmpty = 'Nothing in you cart...';	//to translate
$strLoanCartFound = 'Items in cart';	//to translate
$strClearAll = 'Empty your cart...';	//to translate
$strSeeCart = 'View your cart';	//to translate
$strRequestItem = 'Do you wish to add this to your cart?';	//to translate
$strdelete_from_reserve_list = 'Remove from basket';	//to translate
$strreserve_items = 'Reserve Item(s)';	//to translate
$strreserve_all_items = 'Reserve all items';	//to translate
$strTitle = 'Title';	//to translate
$strOwner = 'Owner';	//to translate
$strBorrow_Duration = 'Borrow Duration';	//to translate
$strItem_Reviewed = 'Item has been reviewed';	//to translate
$strCartAdd = 'Add selection to your cart';	//to translate
$strLoanTitle = 'Loan Control Center';	//to translate
$strLoanCenterView = 'Loan Center Information';	//to translate
$strOptions = 'Options';	//to translate
$strshoppingcart = 'Shopping Cart';	//to translate
$strCartControls = 'Cart Controls';	//to translate
$strAproveAll = 'Approve all loan requests';	//to translate
$strClearRequests = 'Delete all loan requests';	//to translate
$strClearLoans = 'Clear all loans';	//to translate
$strDateOfRequest = 'Date of request';	//to translate
$strRequestor = 'Requestor';	//to translate
$strDateOfLoan = 'Date Loaned';	//to translate
$strBorrower = 'Borrower';	//to translate
$strMovieRequests = 'Movie Request';	//to translate
$strLoanedMovies = 'My Loaned Movies';	//to translate
$strLoanControl = 'Loan Control';	//to translate
$strViewRequests = 'View Loan Requests';	//to translate
$strViewLoans = 'View My Loans';	//to translate
$strUpdate = 'Update';	//to translate
$strDueBack = 'Due Back';	//to translate
$strAreas = 'Areas';	//to translate
$strborrowed = 'Movies I\'ve Borrowed';	//to translate
$strReserve = 'Reserve';	//to translate
$strLoan = 'Loan';	//to translate
$strCartEmpty = 'Your cart is empty!';	//to translate
$strNoRequests = 'You have no requests!';	//to translate
$strNoneLoaned = 'You don\'t have any movies loaned out!';	//to translate
$strSendLoanMail = 'Sending loan system email...';	//to translate
$strLoanMailFailed = 'Failed sending loan system email! Please contact the system-admin!';	//to translate
$strSent = 'Sent';	//to translate
$strReturnMovielist = 'Click here to return to the movielist';	//to translate
$strReturnClick = 'Click here to return';	//to translate
$strReturnLoanRequest = 'Click here to go back to requests for loans';	//to translate
$strReturnLoanCart = 'Click here to return to your cart';	//to translate
$strOrderedByDateNewestEntries = 'sorted by date the newest entries from all lists';	//to translate
$strEntriesFromDays = 'Entries from the last days';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortList = 'Entries from the last days sorted by Lists';	//to translate
$strIndexType = 'Index-Type';	//to translate
$strWhatEntriesShownIndex = 'What entries should be shown on the Index-Page';	//to translate
$strNrItemsOnPage = 'Nr items on the page';	//to translate
$strDontSetTooHighPerformance = 'don\'t set too hight - could cause performance-problems';	//to translate
$strDaysToDisplay = 'days to display';	//to translate
$strIndexItems = 'Index-Items';	//to translate
$strListText = 'List-Text';	//to translate
$strFieldInListSameNameAvaliableFields = '(The Field in the List must have the same Name. <a href=\'http://www.powermovielist.com/phpwiki/index.php/IndexItems\' target=\'_blank\'>Avalible Fields</a>)';	//to translate
$strDisplayedOnThePage = 'displayed on the page';	//to translate
$strLoadOnly = 'Load Only';	//to translate
$strIfCheckedFileOnlyLoadedExamplePoster = '(if checked the filed will only be loaded and only shown if the<br>field is hardcoded in the template - for example Poster or Plot - they have a special position)';	//to translate
$strIndexItem = 'Index-Item';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortLinkList = 'Entries from the last days sorted by LinkLists';	//to translate
//**************** editannounc.php
$strEditAnnouncementTitle = 'Announcements';	//to translate
$strEditAnnouncement = 'Announcement';	//to translate
$strEditAnnouncementSmall = 'announcement';	//to translate
$strEditAnnouncementComment = '(HTML allowed!)';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDatesChoices = 'use date;show always';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDates = 'use DateOn/DateOff';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDatesComment = '(if deactivated the announcement will be displayed always)';	//to translate
$strEditAnnouncementDateOn = 'Date On';	//to translate
$strEditAnnouncementDateOff = 'Date Off';	//to translate
$strEditAnnouncementUserID = 'User';	//to translate
$strEditAnnouncementDateAdded = 'Date Added';	//to translate
$strCoverSelectType = 'Select Type';	//to translate
$strCoverTypeFront = 'Front';	//to translate
$strCoverTypeBack = 'Back';	//to translate
$strUseSortingByNumber = 'sort by number, default ascending;sort by number, default descending';	//to translate
$strUserAddedSucessfullyEMailWhenEnabled = 'User added sucessfully. You will get an E-Mail when an Administrator enabled your account.';	//to translate
$strUserNotYetEnabled = 'User not yet enabled.';	//to translate
$strEveryUserMustBeEnabledHasntBeenEnabledEmailAdmin = 'Every user must be enabled by an administrator. Your account hasn\'t yet been enabled. You will get an E-Mail if the administrators enable your account.';	//to translate
$strSendingActivationEMail = 'sending activation email';	//to translate
$strInvalidCodePleasyCopy = 'invalid code! please copy the whole link from the activation-email into the browser!';	//to translate
$strUserActivation = 'user activation';	//to translate
$strUserLoggedIn = 'user logged in...';	//to translate
$strClickHereToGoToIndex = 'click <a href=\'index.php\'>here</a> to go to the index-page';	//to translate
$strUserActivated = 'user activated...';	//to translate
$strUserOrEmailNotFound = 'Username or E-Mail-adress not found!';	//to translate
$strSendActivationMail = 'send activation-email';	//to translate
$strIfYouDidntGetMailReRequest = 'If you didn\'t get the activation-mail you can here re-request this mail to activate your account.';	//to translate
$strReSendActivationMail = 'resend activation-mail';	//to translate
$strInvalidEMailYouAreOnBlacklist = 'Invalid E-Mail-Adress, you are on the Blacklist';	//to translate
$strMailWasSentWithNewRandomPass = 'A mail was sent to you with a new random password.';	//to translate
$strSaveAndShowOnIndexPage = 'Save and show on Index-Page';	//to translate
$strFilterChars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';	//to translate
$strNextPage = 'next page';	//to translate
$strPrevPage = 'previous page';	//to translate
?>
Return current item: PowerMovieList