Location: PHPKode > projects > PowerMovieList > powermovielist-0_14_beta/lang/czech.inc.php
<?php
/** powermovielist language file
 * $Id: czech.inc.php,v 1.15 2005/11/29 12:40:03 niko Exp $
*/
$LngName = "Czech";
$LngInfo = "translated by Kabu";
$LngMail = "hide@address.com";
$LngCharSet = "iso-8859-2";
global $ActiveList,$CFG;
//******************* index.php
$strCantConnect = 'Nelze navázat spojení';
$strStatistics = 'statistika'; 
$strShowOnly = 'Zobraz pouze: ';
$strSqlPerPage = 'na stránku: ';
$strSqlNothingFound = ' nic nenalezeno...';
$strSqlFound = 'nalezené záznamy';
$strSqlFrom = 'od';
//Spaltenüberschriften
$strErrNothingSelected = 'nic neoznaèeno...';
$strDelSucc = 'úspì¹nì smazáno...';
$strBackToList = 'zpìt na list';
$strCongrat1 = 'Blahopøání, nyní máte';
$strCongrat2 = 'filmù ve va¹em listu!';
$strInfo = 'Info';
$strSearchFor = 'Vyhledej';
$strEdit = 'Edituj';
//**************** print.php
$strAddNewMovie = 'pøidej nový film';
$strExportList = 'exportuj list';
$strImportList = 'importuj list';
$strChangeGlobal = 'zmìò globální nastavení';
$strAddUser = 'pøidej u¾ivatele';
$strEditUsers = 'edituj u¾ivatele';
//******************* functions.php
$strLoginUser = 'U¾ivatelské jméno';
$strLoginPass = 'Heslo';
$strErrGoBack = 'zpìt';
$strErrError = 'ERROR';
$strDeleteList = 'sma¾ list';
$strEnterYourPassword = 'napi¹ svoje heslo';
$strDeleteAccount = 'sma¾ ùèet';
//****************** edit.php
$strEditDontChange = ' nemìò heslo';
$strEditChange = ' zmìò heslo::';
$strEditPass = 'heslo';
$strEdirRepPass = 'zopakuj heslo';
$strEditDelSure = 'skuteènì si pøejete smazat tento úèet?';
$strEditDelete = 'sma¾';
$strYes = 'ano';
$strNo = 'ne';
$strContinue = 'pokraèuj';
$strEditSaved = 'záznam ulo¾en...';
$strEditInvalidEmail = '¹patnì zadaná E-Mailová adresa';
$strEditUniqueError = 'U¾ivatel %user% s tímto textem ji¾ existuje';
$strEditPassMatch = 'hesla se neshodují!';
$strEditNoPass = 'nebylo zadáno ¾ádné heslo!';
$strEditShortPass = 'délka hesla je nejménì 5 znakù';
//*************** edituser.php
$strEditUserAdd = 'pøidej u¾ivatele';
$strEditUserEdit = 'edituj konfiguraci';
$strEditUserDel = 'sma¾ u¾ivatele';
$strEditUserDirectoryCreated = 'u¾ivateùv adresáø vytvoøen...<br>';
$strEditUserIndexCreated = 'index.php v novém adresáøi vytvoøen...<br>';
$strEditUserAccessUrl = 'pøímý pøístup do u¾ivatelova adresáøe je na této URL: <br>';
//felder:
$strEditUserFldName = 'u¾ivatelské jméno';
$strEditUserFldRights = 'u¾ivatelovy-práva';
$strEditUserFldRightsProp = 'bì¾ný u¾ivatel;administrátor';
$strEditUserFldPass = 'heslo';
$strEditUserFldLang = 'jazyk';
$strEditUserFldMail = 'E-Mail';
$strEditUserFldTitle = 'název listu';
$strEditUserFldTitleDefault = 'Nový List Filmù';
$strEditUserFldUrl = 'URL adresa listu';
$strEditUserFldUrlComm = '(zaèínající http:// - bude vidìt v horní èásti listu)';
$strEditUserFldUrlDefault = 'http://muj.list.com';
$strEditUserFldUrlShown = 'URL které se zobrazí';
$strEditUserFldUrlShownComm = '(text který se zobrazí pro toto URL)';
$strEditUserFldUrlShownDefault = 'muj.list.com';
$strEditUserFldMessage = 'Zpráva(text) který bude zobrazen v záhlaví listu';
$strEditUserFldMessageDefault = "Toto je pouze seznam kvalitních filmù. Nelze je odtud stáhnout ani si je zde koupit!";
$strEditUserFldPic = 'obrázek v záhlaví listu';
$strEditUserFldPicComm = 'Nahrát</a> (Standardnì pøednastaveno cool DivX-Logo)';
$strEditUserFldCss = 'design-css';
//******************** uploadimage.php
$strUploadImageTitle = 'Nahrej Obrázek';
$strUploadText = 'Mù¾ete nahrát vlastní obrázek, který se bude zobrazovat v záhlaví listu';
$strUploadImageExists = 'Obrázek s tímto názvem ji¾ existuje - prosím zmìòte název';
$strUploadNoImage = 'nebzl oznaèen ¾ádný soubor!';
$strUploadImageSaved = 'obrázek ulo¾en...<br>';
$strUploadConfigSaved = 'konfigurace obnovena...<br><br><br>';
//********************* cover.php
$strCoverSimple = 'mù¾ete si vytvoøit zjednodu¹ený obal na CD pokud nechcete vyplácat v¹echen vá¹ inkoust ...:)';
$strCoverSelectColor = 'Vyber Barvu';
$strCoverColorBlack = 'Èerná';
$strCoverColorBlue = 'Modrá';
$strCoverColorRed = 'Èervená';
$strCoverColorGreen = 'Zelená';
//New For Version 0.6.5:
//edituser.php
$strEditUserFldUsePass = 'pou¾ij heslo';
$strEditUserFldUsePassComm = '(pro zobrazení listu musíte zadat heslo)';
$strEditUserFldShowPass = 'heslo pro zobrazení';
$strEditUserFldShowPassComm = '(nepovinné)';
$strEditUserFldShowText = 'text zobrazovaný u záznamu';
$strEditUserFldShowTextComm = '(pouze pokud je aktivováno POU®IJ HESLO!, HTML-Code)';
$strEditUserFldShowTextDefault = 'Pro zobrazení listu musíte zadat heslo !';
$strEditUserFldShowCounter = "zobrazuj poèítadlo";
$strEditUserFldShowCounterComm = "(zobrazí poèítadlo pøístupù v listu)";
$strEditInvalidText = 'this text is reserved vor other use...';
$strPassLogIn = ' - Login';
$strCounterTitle = 'counter';
$strCounterGesamt = 'total';
$strCounterRekord = 'record';
$strCounterOnlineNow = 'now online';
$strCheckNewVersion = 'Zkontroluj zda není dostupná nová verze';
$strPrintList = 'tiskni list';
$strEditUserFldShowChars = 'zobrazuj rozdìlení (od A - do Z) na listu';
$strEditUserFldShowCharsComm = '(nalistuj filmy zaèínající speciálním znakem)';
$strEditUserFldShowPrint = 'zobrazuj link pro tisk listu';
$strHeadUserRating = 'U¾ivatelské-Hodnocení';
$strFormatAll = 'V¹e';
$strCloseTextStd = 'Tento list je z pracovních dùvodù doèasnì nedostupný. Prosím zkuste to pozdìji.';
$strCloseTextAbout = '<p>mù¾ete doèasnì uzavøít va¹i databázi, z jakéhokoliv dùvodu.<br> Pokud je databáze uzavøená mù¾ete do ní pøistoupit pouze pokud se pøihlásíte pod va¹ím úètem.</p> <br><br>Tento text se zobrazí ka¾dému kdo se pokusí naèíst vá¹ list:';
$strCfgMenuMain = 'hlavní nastavení';
$strCfgMenuDesign = 'design. nastavení';
$strCfgMenuAnnouncement = 'announcements';	// to translate
$strCfgMenuLinkList = 'edituj link-list';
$strCfgMenuFlushList = 'flush list';	//to translate
$strDloadCommentSaved = 'komentáø ulo¾en...';
$strDloadAddCommentFor = 'pøidej komentáø k ';
$strDloadYourComment = 'tvùj komentáø';
$strDloadNoHtmlAllowed = '(HTML-formátování není povoleno)';
$strDloadVotedAllready = 'Pro tento film jste ji¾ hlasovali';
$strDloadVoteSaved = 'hlasování ulo¾eno';
$strDloadClickToDownload = 'Klikni na odkaz pro sta¾ení souboru';
$strDloadShortPlot = 'Struèný obsah filmu (Anglicky)';
$strDloadBy = 'od';
$strDloadVoteSelect = 'prosím vyberte';
$strEditUserFldShowStatistics = 'zobraz odkaz na statistiku';
$strEditUserDloadAllowComments = 'povol komentáøe';
$strEditUserDloadShowGraph = 'zobraz odkaz na graf-stahování';
$strStatTitle = 'nìjaká ta stahovací statistika';
$strStatAccount = 'úèet';
$strStatAccountAll = 'v¹e';
$strStatType1 = 'stahovaní za posledních 10 dní';
$strStatType2 = 'stahovaní za posledních 30 dní';
$strStatType3 = 'top 10 za posledních 10 dní';
$strStatType4 = 'top 10 za posledních 30 dní';
$strStatType5 = 'hodinová statistika za posledních 10 dní';
$strStatType6 = 'hodinová statistika za posledních 30 dní';
$strConfigTitle = 'Nastavení';
$strLinkAdd = 'pøidej odkaz';
$strLinkEdit = 'edituj odkaz';
$strLinkText = 'Text';
$strLinkType = 'Typ';
$strLinkTypList = 'pøepni list';
$strLinkTypUrl = 'jít na url';
$strLinkSaved = 'záznam ulo¾en...';
$strLinkEditList = 'edituj linklist (list odkazù)';
$strLinkNr = 'Nr';
$strLinkUrlUser = 'Url/U¾ivatel';
$strLinkHdEdit = 'Edituj';
$strCoverGenerate = 'vygeneruj obal na CD';
$strDloadAddAllReally = 'Vá¾nì chcete pøidat v¹echny odkazy???';
$strDloadAddComment = 'pøidej komentáø';
$strDloadGraph = 'graf stahovatelnosti';
$strDloadAddAll = 'otevøi v¹echny odkazy';
$strEditUserMarkComm = '(dní staré, 0 k deaktivaci)';
$strEditUserMark = 'oznaè nové záznamy';
$strRegister = 'registeruj';  
$strAvLists = 'dostupné listy';  
$strEditDelMovies = 'edituj/sma¾ filmy';
$strCloseList = 'zavøi list';
$strOpenList = 'otevøi list';
//text within editfields.php:
$strMonthNames = array("Leden","Únor","Bøezen","Duben","Kvìten","Èerven","Èervenec","Srpen","Záøí","Øíjen","Listopad","Prosinec");
$strWrongPasswordEntered = '©patnì zadané heslo!';
$strEditDeleteReally = 'Opravdu chcete smazat tento záznam?';
$strEditAdd = 'pøidej %title%';
$strEditEdit = 'edituj %title%';
$strEditOptional = '(nepovinné)';
$strEditUserIcqNumber = 'icq-èíslo';
$strEditUserAimName = 'pøedman¾elské-jméno';
$strEditUserHomepage = 'Domovská stránka (Homepage)';
$strEditUserLocation = 'oblast';
$strEditUserOccupation = 'zamìstnání';
$strEditUserGenderProp = 'nespecifikováno;¾ena;mu¾';
$strEditUserGender = 'pohlaví';
$strEditUserBirthDate = 'datum narození';
$strEditUserCantAddSingle = 'Nemù¾ete pøidat dal¹í list v single-user-módu!';
$strEditSaveSettings = 'Ulo¾ Nastavení';
$strEditUserCantDeleteUserSingle = 'Nemù¾ete mazat u¾ivatele v single-user-módu!';
$strNewUserNotLoggedIn = 'nový u¾ivatel <b>nebyl</b> pøihlá¹en!<br>';
$strUserAddedSucessfully = 'u¾ivatel úspì¹nì pøidán...<br>';
$strEditUserClickHereContinueCreateList = 'Kliknìte <a href=\'editlist.php?action=add\'>zde</a> pro pokraèování a vytvoøení vlastního listu';
$strEditUSerClickHereGoBackList = "Kliknìte <a href='index.php$GlobalArg'>zde</a> pro návrat do listu";
$strEditUserEntriesDeleted = 'záznamy v tabulce MOVIE vymazány...';
$strEditUserUserrightsDeleted = 'u¾ivatelova práva smazána...';
$strEntriesInLinklistDeleted = 'záznamy v linklistu smazány...';
$strEditListTitle = 'list';
$strEditListTitlePl = 'listy';
$strMainConfiguration = 'Hlavní-nastavení';
$strListName = 'nazev-listu';
$strEditUserFldCreateFolder = 'Vytvoø nový adresáø';
$strEditUserFldCreateFolderComm = '(pro pøístup k listu pøímo pøes ' . $CFG['HttpPath'] . 'va¹e jméno)';
$strEditListPassTitleInfo = 'Pokud je tato mo¾nost zapnutá, potom ka¾dý u¾ivatel musí zadat heslo, i pokud má práva jen pro zobrazení listu! (pouze administrátoøi (list-admins) nemusí.)';
$strPasswordConfig = 'nastavení-hesla';
$strDesignConfig = 'design-nastavení';
$strEditUserDloadAllowCommentsComm = '(zobrazí se v popup oknì)';
$strEditUserDloadShowGraphComm = '(odkaz zobrazený v popup oknì)';
$strCantAddMoreInSingle = 'nemù¾ete pøidat dal¹í list v single-user-módu!';
$strAddList = 'pøidej list';
$strCreateList = 'vytvoø list';
$strListsExistsAllreadyPleaseNewUser = 'tento u¾ivatel ji¾ má vytvoøený list, prosím zaregistrujte se znovu pokud chcete vytvoøit nový list!';
$strSaveSettings = 'ulo¾ nastavení';
$strEditList = 'edituj list';
$strCantDeleteListInSingle = 'nemù¾ete smazat list v single-user-módu!';
$strCantDeleteListSimpleDeleteUser = 'nemù¾ete mazat listy v simple-módu!<br>musíte smazat u¾ivatelùv úèet, list bude odstranìn také...';
$strEditLists = 'edituj listy';
$strClickHereToGoToYourNewList = 'Kliknìte <a href=\'%url%\'>zde</a> pro pøechod na vá¹ nový list...';
$strEditListFldShowSearch = 'zobrazuj vyhledávací políèko';
$strEditListFldShowSearchComm = 'zobrazí vyhledávací políèko v listu, pomocí nìj lze snadno vyhledávat v záznamech';
$strEditListFldShowFilter = 'zobrazuj filtr';
$strEditListFldShowFilterComm = '(zobrazí filtry pro Formátování, Jazyk, ®ánr a Zvuk v listu)';
$strEditListFldShowPerPage = 'zobrazuj políèko: poèet záznamù na stránku';
$strEditListFldShowPerPageComm = '(zobrazí textové pole, do kterého lze zadat poèet zobrazovaných záznamù na stránku)';
$strEditUserFirstAccountSuperAdmin = 'Tento první vytvoøený úèet bude Super-Admin-Úèet s právy na v¹echno!';
$strEditUserFieldsDeleted = 'pole vazána...';
$strDefaultDateFormat = '%Y-%m-%d';
$strEditInvalidEntry = '¹patnì vyplnìné pole %field% .';
$strEditNoEntry = '¾ádné pole %field% nebylo vyplnìno.';
$strCovers = 'Obaly na CD';
$strCreateCover = 'vytvoø jednoduchý obal';
$strUserRating = 'u¾ivatelské hodnocení';
$strWorst = 'nejhor¹í';
$strBest = 'nejlep¹í';
$strUserComments = 'komentáøe u¾ivatelù';
$strNoCommentsFound = '¾ádné komentáøe nebyly nalezeny';
$strTrailer = 'Trailer';
$strInfoLinks = 'info-linky';
$strDownload = 'Download';
$strPlot = 'Obsah';
$strComments = 'Komentáøe';
$strEditListDloadTemplate = "popup Template";
$strEditListDloadTemplateComm = 'vytvoø vlastní template v adresáøi /template (open dload.tpl for instructions)';
//if a .pmlset gets imported (too after loading presetting when creating new lists) the text used
//will be translated according to these items - if a item is not found the original value will be used
//ATTENTION: $strPresettingsText['donttranlate'] = "tranlate this";
$strPresettingsText = array();
$strPresettingsText['Language'] = "Jazyk";
$strPresettingsText['Lng'] = "Jaz";
$strPresettingsText['Format'] = "Formát";
$strPresettingsText['Nr'] = "Nr";
$strPresettingsText['Title'] = "Název";
$strPresettingsText['Originaltitle'] = "Pùvodní Název";
$strPresettingsText['CDs'] = "CDs";
$strPresettingsText['Genre'] = "®ánr";
$strPresettingsText['Year'] = "Rok";
$strPresettingsText['Quality'] = "Kvalita";
$strPresettingsText['Sound'] = "Zvuk";
$strPresettingsText['Starring'] = "Hrají";
$strPresettingsText['Director'] = "Re¾ie";
$strPresettingsText['Rating'] = "Hodnocení";
$strPresettingsText['Release'] = "Vydáno";
$strPresettingsText['Plot'] = "Struèný Obsah (ENG)";
$strPresettingsText['Poster'] = "Plakát";
$strPresettingsText['User-Rating'] = "U¾ivatelské-Hodnocení";
$strPresettingsText['UsrRat'] = "U¾Hod";
$strPresettingsText['Comment'] = "Komentáø";
$strPresettingsText['Action'] = "Akèní";
$strPresettingsText['Adventure'] = "Dobrodru¾ný";
$strPresettingsText['Animation'] = "Kreslený";
$strPresettingsText['Comedy'] = "Komedie";
$strPresettingsText['Crime'] = "Krimi";
$strPresettingsText['Documentary'] = "Dokumentární";
$strPresettingsText['Drama'] = "Drama";
$strPresettingsText['Family'] = "Rodinný";
$strPresettingsText['Fantasy'] = "Fantasy";
$strPresettingsText['Film-Noir'] = "Pro pamìtníky";
$strPresettingsText['Horror'] = "Horror";
$strPresettingsText['Musical'] = "Muzikál";
$strPresettingsText['Mystery'] = "Záhadový";
$strPresettingsText['Romance'] = "Romantický";
$strPresettingsText['Sci-Fi'] = "Sci-Fi";
$strPresettingsText['Short'] = "Krátký";
$strPresettingsText['Thriller'] = "Thriller";
$strPresettingsText['War'] = "Váleèný";
$strPresettingsText['Western'] = "Western";
$strPresettingsText['Unknown'] = "Neznámý";
$strPresettingsText['German'] = "Nìmecký";
$strPresettingsText['English'] = "Anglický";
$strPresettingsText['French'] = "Francouzský";
$strPresettingsText['Dutch'] = "Holandský";
$strPresettingsText['Japanese'] = "Japonský";
$strPresettingsText['Danish'] = "Dánský";
$strPresettingsText['Russian'] = "Ruský";
$strPresettingsText['Chinese'] = "Èínský";
$strPresettingsText['Italian'] = "Italský";
$strPresettingsText['Spanish'] = "©panìlský";
$strPresettingsText['Swedish'] = "©védský";
$strPresettingsText['Multilanguage'] = "Multijazyèný";
$strPresettingsText['DivX (MPEG4)'] = "DivX (MPEG4)";
$strPresettingsText['VCD (MPEG1)'] = "VCD (MPEG1)";
$strPresettingsText['SVCD'] = "SVCD (MPEG2)";
$strPresettingsText['DVD'] = "DVD";
$strPresettingsText['ASF (LQ)'] = "ASF (LQ)";
$strPresettingsText['div (others)'] = "div (others)";
$strPresettingsText['RAM (LQ)'] = "RAM (LQ)";
$strPresettingsText['DVD-Rip'] = "DVD-Rip";
$strPresettingsText['Laserdisc-Rip'] = "CD-Rip";
$strPresettingsText['TV-Rip'] = "TV-Rip";
$strPresettingsText['VHS-Rip'] = "VHS-Rip";
$strPresettingsText['CamRip HQ'] = "KinoRip HQ";
$strPresettingsText['CamRip LQ'] = "KinoRip LQ";
$strPresettingsText['Original'] = "Originál CD/DVD";
$strPresettingsText['dvd'] = "dvd";
$strPresettingsText['laserdisc'] = "cd";
$strPresettingsText['tv'] = "tv";
$strPresettingsText['vhs'] = "vhs";
$strPresettingsText['camhq'] = "camhq";
$strPresettingsText['camlq'] = "camlq";
$strPresettingsText['other'] = "jiný";
$strPresettingsText['div'] = "div";
$strCommentDeleted = 'komentáø smazán...';
$strOldVoteDeleted = 'staré hlasování smazáno';
$strYourRating = 'va¹e hodnocení';
$strDateFormat = '%m/%d/%y ';
$strDateFormatMySql = '%m/%d/%y';
$strNoVotes = '¾ádné hlasy';
$strUsrMenuRegister = 'registruj';
$strUsrMenuNewList = 'nový list';
$strUsrMenuLogout = 'logout';
$strUsrMenuConfig = 'nastavení';
$strUsrMenuPrintList = 'tiskni list';
$strUsrMenuAddEntry = 'pøidej nový záznam';
$strUsrMenuDloadStat = 'download-stats';
$strUsrMenuMembers = 'èlenové';
$strDeleteEntrySure = 'Jste si jistí ¾e chcete smazat tento záznam?';
$strMenu = 'menu';
$strLoggedIn = 'pøihlá¹en jako';
$strRights = 'práva';
$strCounterOnlineUsers = 'právì online';
$strGuests = 'Guesti';
$strEntriesInList = 'záznamù v listu';
$strAddedToday = 'pøidáno dnes';
$strAddedYesterday = 'pøidáno vèera';
$strSizeOfAllLinks = 'velikost v¹ech odkazù';
$strDownloaded = 'sta¾eno';
$strActiveList = 'Aktivní List';
$strFilterButtonValue = 'OK';
$strAll = 'v¹e';
$strLogin = 'login';
$strNoTitleForSideFound = '¾ádný titul pro boèní stranu nenalezen!';
$strPicture = 'obrázek';
$strNoEntryFound = '¾ádný záznam nenalezen';
$strErrorOpening = 'chyba pøi otevírání';
$strCoverFormat = 'formát';
$strNotFound = 'nenalezeno';
$strShowPictureOnTheRightTop = 'obrázek vpravo-nahoøe';
$strShowFormatLogoOnTheLeftBottom = 'formát-logo vlevo-dole';
$strCoverLanguage = 'jazyk';
$strShowLanguageOnTheSide = 'zobraz jazyk po stranách';
$strNoPropertyFound = 'no property found';
$strShowFormatOnTheSide = 'zobrazuj formát po stranách';
$strCapitalLettersForTitleOnTheSide = 'v¹echna písmena po stranách VELKÁ';
$strShowUrlOfTheList = 'zobraz url tohoto listu';
$strDisplayedFields = 'zobrazená pole';
$strEmpty = 'prázdné';
$strCoverCreation = 'tvorba obalu';
$strSortBy = 'tøídit podle';
$strDateAdded = 'datum pøidání';
$strFilters = 'filtry';
$strGeneratePrintout = 'generuj tiskový-výstup';
$strNotAValidFile = 'neplatný soubor';
$strActiveUser = 'Aktivní U¾ivatel';
$strUserConfig = 'U¾ivatelské nastavení';
$strUserData = 'U¾ivatelovy-Data';
$strListModeration = 'List-Moderování';
$strListAdministration = 'List-Administrování';
$strConfigUserRights = 'u¾ivatelská-práva';
$strListConfiguration = 'List-Nastavení';
$strPropertiesFields = 'vlastnosti/pole';
$strPassword = 'heslo';
$strInfoDownloadPopUp = 'info/download-popup';
$strExportSettings = 'exportuj nastavení';
$strImportSettings = 'importuj nastavení';
$strSuperAdminMenu = 'Super-Admin menu';
$strConfigurationTitle = 'NASTAVENÍ';
$strSomeStatisticsForThisList = 'nìkteré statistiky pro tento list';
$strEntries = 'záznamy';
$strAddedThisWeek = 'pøidáno tento týden';
$strAddedLastWeek = 'pøidáno minulý týden';
$strAddedThisMonth = 'pøidáno tento mìsíc';
$strAddedLastMonth = 'pøidáno minulý mìsíc';
$strLinksInList = 'odkazù v listu';
$strSizeOfLinks = 'velikost odkazù';
$strUserCommentsAdded = 'komentáøù pøidáno';
$strUserVotesRegistered = 'u¾ivatelských hlasù registrováno';
$strVoteAverage = 'prùmìr-hlasování';
$strUsersWithListAdminRights = 'u¾ivatelé s list-admin-právy';
$strListAdmins = 'list-admins';
$strUsersWithModeratorRights = 'u¾ivatelé s moderator-právy';
$strModeratorRights = 'moderator-rights';
$strUsersWithAddRights = 'u¾ivatelé s pøidej-právy';
$strAddRights = 'add-rights';
$strUsersWithViewRights = 'u¾ivatelé se zobraz-právy';
$strDownloadClicks = 'download kliknutí';
$strInfoClicks = 'info kliknutí';
$strGuestRights = 'guest-rights';
$strNewUserRights = 'new-user-rights';
$strSomeStatisticsForAllLists = 'nìkteré statistiky pro v¹echny listy';
$strValidAdressRequiredToActivateTheAccount = 'po¾adována platná adresa pro aktivaci úètu';
$strShowEmailAdress = 'zobrazuj email-adresu';
$strCommentsPosted = 'Pøidáno komentáøù';
$strUserRatings = 'Hodnocení u¾ivately';
$strEntriesAdded = 'pøidaných záznamù';
$strDownloads = 'downloads';
$strMemberList = 'member-list';
$strClickedToday = 'Naklikáno dnes';
$strClickedYesterday = 'Naklikáno vèera';
$strClicksDayLast31Days = 'Naklikáno za posledních 31 dní';
$strDownloadedToday = 'stáhnuto dnes';
$strDownloadedYesterday = 'stáhnuto vèera';
$strDownloadedDayLast31Days = 'stáhnuto za posledních 31 dní';
$strMostClicksToday = 'nejvíce kliknutí dnes';
$strMostClicksYesterday = 'nejvíce kliknutí vèera';
$strMostClicksLast31Days = 'nejvíce kliknutí za posledních 31 dní';
$strAddEntry = 'pøidej záznam';
$strEditEntry = 'edituj záznam';
$strFetched = 'doneseno';
$strSaveEntry = 'ulo¾ záznam';
$strFetchDataAgain = 'dones data je¹tì jednou';
$strEntrySaved = 'záznam ulo¾en';
$strFetchingDataFor = 'pøiná¹ím data pro';
$strFetchScript = 'Fetch-Script';
$strNotDefinedIn = 'není definováno v';
$strCantDownloadUrl = 'nelze stáhnout url';
$strNotAllFetchedValuesExistInTheDatabase = 'Ne v¹echny pøinesené údaje existují v databázi';
$strFetchingDone = 'doná¹ení hotovo';
$strGoToTheList = 'jdi na list';
$strAddNewEntry = 'pøidej nový záznam';
$strDeleteEntry = 'sma¾ záznam';
$strPresettingToImport = 'pøíprava na import';
$strWhatTypeOfListYouWantToHave = 'jaký chcete mít typ listu ?';
$strEditListIndexTpl = 'Index-Template';
$strEditListIndexTplComm = 'vytvoøte si vlastní template v adresáøi /templates/index (open index.tpl for instructions)';
$strEditListListTpl = 'List-Template';
$strEditListListTplComm = 'vytvoøte si vlastní template v adresáøi /templates/list (open list.tpl for instructions)';
$strStandardSortOrder = 'standard-sort-order';
$strEditListStdPerPage = 'standard zobrazený po stránkách';
$strYouCanAccessTheListDirectlyOver = 'mù¾ete pøistoupit na list pøímo pøes';
$strBut = 'ale';
$strCantCreateDir = 'nelze vytvoøit adresáø';
$strPresettingsImported = 'pøednastavení importováno';
$strListIsBackAgain = 'list je opìt zde :D';
$strListClosed = 'List úspì¹nì zavøen...';
$strFieldname = 'Název pole';
$strUsedForTemplates = 'pou¾ito pro ¹ablony';
$strPropertyType = 'property-type';
$strEditPropFetchScriptComm = '(má být tato polo¾ka doná¹ena nebo zadána ruènì u¾ivatelem?)';
$strFieldTitle = 'field-title';
$strEditPropInTitleComm = '(zobrazeno pøi zadávání dat v popup oknì jako Popiska)';
$strEditPropInProp = 'lze pou¾ít html-tagù v tomto zadávacím-poli';
$strEditPropInPropComm = '(napø. size=\'20\')';
$strShowInList = 'zobraz v listu';
$strEditPropShowInListComm = '(zda má být tento záznam zobrazen v listu)';
$strEditPropHeaderText = 'text v hlavièce listu';
$strEditPropHeaderTextComm = '(pou¾ito jako sort-link)';
$strUseSorting = 'pou¾ij sortování';
$strUseSortingStrings = 'don\'t use;use, default ASC;use, default DESC';
$strEditPropListProp = 'td-properties for list';
$strEditPropListPropComm = '(eg. align=\'center\' width=\'300\')';
$strUrlForLinkInList = 'url for link in list';
$strEditPropUrlComm = '(if set, a links will be displayed in the list - \'Info\' for link to Info-PopUp)';
$strEditPropShowFilterStrings = 'don\'t show filter;show listbox;filter with search-text-function;use Chars on top of the list;use with search AND chars';
$strShowFilterField = 'show filter-field';
$strEditPropFilterComm = 'if it should be possible to filter by this entry - filter displayed on the list!';
$strEditPropShowFilterStrings2 = 'don\'t show filter;filter with search-text-function;use Chars on top of the list;use with search AND chars';
$strEditPropPopUpStrings = 'don\'t show;displayed together with all the other properties;displed as extra field like plot or user-rating;displayed with download-links;displayed with covers';
$strShowInPopUp = 'show in PopUp';
$strEditPropPopUpComm = '(jestli a jak má být tento záznam zobrazen v PopUp)';
$strShowOnCover = 'zobraz v obal na CD';
$strEditPropCoverStrings = 'don\'t show;show as normal text;show on the side as title;shown on the side as langauge;show on the side as format;show as picture (url or file!);show as format-logo and on the side as text';
$strValues = 'values';
$strDefaultValue = 'Default-Value';
$strText = 'Text';
$strProperty = 'Property';
$strProperties = 'Properties';
$strPropertyValue = 'Property Value';
$strPropertyValues = 'Property Values';
$strCheckedUnchecked = 'checked;unchecked';
$strTextDisplayed = 'text displayed';
$strEdirPropDisplayTextComm = '(displayed in the filters, popup and on covers)';
$strShortTextDisplayed = 'short text displayed';
$strEditPropShortTextComm = '(displayed on the list itself)';
$strFetchText = 'fetch-text';
$strEditPropFetchTextComm = '(like the item is called on the page from where it is fetched)';
$strRegDate = 'registered';
$strRightsForNewUsers = 'práva pro nové u¾ivatele';
$strLostPassword = 'zapomenuté heslo';
$strUserOrMailNotFound = 'U¾ivatelské jméno nebo E-Mail-adresa nenalezena!';
$strMailWasSentWithNewRandomPassContinue = 'Bzl vám zaslán mail s novým náhodnì vygenerovaným heslem.<br><a href=\'index.php\'>pokraèovat</a>';
$strIfYouHaveForgottenYourPasswordRequestMail = 'Pokud jste zapomìli heslo, mù¾te si zde po¾ádat o nové, bude vám zasláno mailem.';
$strEMail = 'e-mail';
$strRequest = 'Po¾adavek';
$strSelectAnotherList = 'vyber jiný list';
$strLogout = 'logout';
$strUserRightsTitle = 'u¾ivatelovy práva';
$strNewEntries = 'nové záznamy';
$strMostClickedEntries = 'nejèastìji kliknuté záznamy';
$strShowSortLinks = 'zobraz sort-links';
$strEditListShowSortLinksComm = '(zobraz nejnovìj¹í záznamy a nejèastìji kliknuté záznamy-odkazy)';
$strReset = 'reset';	//to translate
$strSearchingInfoFor = 'hledám info k: ';	//to translate
$strFoundMore = 'nalezeno více záznamù, prosím zvolte jeden:';	//to translate
$strValidCharsUserName = '(pøípustné znaky: a-z 0-9)';	//to translate
$strAllMoviesDeleted = 'v¹echny filmy vymazány';	//to translate
$strPropertiesDeleted = 'vlastnosti vymazány';	//to translate
$strPopupSettings = 'popup-nastavení';	//to translate

$strHowToShowTheUrlInTheList = 'jak zobrazovat url v listu';	//to translate
$strSkipFetchingAndEditEntry = 'pøeskoè auto-doná¹ení a ruènì zadej záznam';	//to translate
$strExactMatch = 'nalezen pøesný protìj¹ek';	//to translate
$strErrNothingFoundEnterNewString = 'Error: nic nenalezeno. Prosím zadej nový vyhledávaný výraz (mo¾ná byl název filmu pøelo¾en?):';	//to translate
$strErrorNotFound = 'ERROR, nenalezeno!';	//to translate
$strOK = 'OK';	//to translate
$strErrorItemDoesntExistInFethScript = 'ERROR, polo¾ka neexistuje ve fetch-skriptu!';	//to translate
$strFetching = 'fetching';	//to translate
$strRequiredUserRightsToSeeProp = 'po¾adována u¾ivatelská práva pro zobrazení a editaci této polo¾ky';	//to translate
$strOnline = 'online';	//to translate
$strEntriesInAllLists = 'záznamù ve v¹ech listech';	//to translate
$strUsers = 'u¾ivatelé';	//to translate
$strLists = 'listy';	//to translate
$strAdded = 'Pøidáno';	//to translate
$strGenre = '®ánr';	//to translate
$strStarring = 'Hrají';	//to translate
$strComment = 'Komentáø';	//to translate
$strAddedBy = 'Pøidáno u¾ivatelem:';	//to translate
$strShowLinkTypeStrings = 'open url in same page;open url in new page;show url as image;show url as 95x130 image (fixed size)';	//to translate
$strAccessDenied = 'Access denied';	//to translate
$strGuestsDoesntHaveRightsNeedLoginWithAtLeast = 'Guests doesn\'t have the rights to do this action. You need to login with an account that has at least';	//to translate
$strYouDontHaveTheRightsZouNeedAtLeast = 'You don\'t have the rights to do this action. You need at least';	//to translate
$strLoginWithAnotherAccount = 'Login with another account';	//to translate
$strButYouCurrentlyOnlyHave = 'but you currently only have';	//to translate
$strCurrentlyLoggedInAs = 'currently logged in as';	//to translate
$strContactListAdminForMoreRights = 'Contact the List-Admin of this list that he will give you more rights';	//to translate
$strAccessDeniedToThisList = 'Access denied to this list';	//to translate
$strGuestsDontHaveRightsToAccessThisList = 'Guests don\'t have the rights to access this list';	//to translate
$strLoginWithAccountThatHasEnoughRights = 'Login with an account that has enough rights';	//to translate
$strForANewAccount = 'for a new account';	//to translate
$strThisWillHaveEnoughRights = 'this account will have enough rights';	//to translate
$strYouNeedViewRightsToAccessThisList = 'You need view-rights to access this list';	//to translate
$strPleaseEnterValidUserAndPass = 'Please enter valid Username and Password';	//to translate
$strWrongPassword = 'Wrong password';	//to translate
$strWrongPasswordEnteredInfoText = 'Wrong password entered. Please login again. If you have forgotten your password, you can request a new one by clicking the lost-password link';	//to translate
$strUserNotFound = 'User not found';	//to translate
$strEnteredUserWasNotFoundInDb = 'The entered user was not found in the database';	//to translate
$strPleaseLoginAgain = 'Please login again';	//to translate
$strOrRegisterANewOneByClickingTheRegisterLink = 'or register a new one by clicking the register link';	//to translate
$strUserNotYetActivated = 'User not yet activated';	//to translate
$strUserNotYetActivatedInfoText = 'This account isn\'t yet activated. When you register a new account, you will recive an activation-email where you have to click the activation-link to enable your account';	//to translate
$strClickHereToResendThisMail = 'Click here to resend this mail';	//to translate
$strYouMustBeLoggedInToDoThisAction = 'You must be logged in to do this action';	//to translate
$strSaveLoginData = 'save login-data';	//to translate
$strSelectedWhenAddingNewEntries = 'selected when adding new entries';	//to translate
$strCurrentlyUsedFile = 'currently used file';	//to translate
$strDelete = 'delete';	//to translate
$strLinkSize = 'Size';	//to translate
$strPropertyTypeStrings = 'Text;Auto-Increment Number;Date;Boolean;ListBox;ListBoxMulti;Textfield;Url;cached Url;File-Upload;User-Rating;Download-Link;Download-Link with File-Upload;---;Static Text;Date added;Clicks (Download-Counter);Nr in List';	//to translate
$strSkipThisPage = 'skip this page';	//to translate
$strLogMeOnAutoEachVisit = 'Log me on automatically each visit';	//to translate
$strInvalidExtension = 'invalid extension';	//to translate
$strTheUploadFileIsTooBig = 'the upload-file is too big';	//to translate
$strInvalidUpload = 'invalid upload';	//to translate
$strCantCopyUploadedFile = 'can\'t copy uploaded file';	//to translate
$strInvalidUrl = 'invalid url';	//to translate
$strUserRights[0] = "¾ádná práva";
$strUserRights[1] = "práva-zobrazovat";
$strUserRights[2] = "loan-rights";
$strUserRights[3] = "práva-pøidávat";
$strUserRights[4] = "práva-moderovat";
$strUserRights[5] = "list-admin-práva";
$strUserRights[6] = "super-admin-práva";
$strUserRightsShort[0] = "none";
$strUserRightsShort[1] = "view";
$strUserRightsShort[2] = "loan";
$strUserRightsShort[3] = "add";
$strUserRightsShort[4] = "moderator";
$strUserRightsShort[5] = "list-admin";
$strUserRightsShort[6] = "super-admin";

$strUsersWithLoanRights = 'users with loan-rights';	//to translate
$strLoanRights = 'loan-rights';	//to translate
$strPropRequiredRightsComm = 'if users doesn\'t have enough rights, they will see the whole entry but not this one property';	//to translate
$strShowOnlyToLoggedInUsers = 'show only to logged in users';	//to translate
$strDloadMoreComments = 'more comments';	//to translate
$strBack = 'back';	//to translate
$strfavoriteLists = 'favorite lists';	//to translate
$strManagefavorites = 'manage favorites';	//to translate
$strAddActiveList = 'add active list';	//to translate
$strYourFavLists = 'your favorite lists:';	//to translate
$strfavorites = 'favorites';	//to translate
$strfavoriteList = 'favorite List';	//to translate
$strList = 'list';	//to translate
$strActiveListAllreadyInFav = 'The active list is allready in your favorites!';	//to translate
$strAddedListToFav = 'Added list to favorites';	//to translate
$strSelListAllreadyFav = 'The selected list is allready in your favorites';	//to translate
$strAddedListToYourFav = 'added list to your favorites';	//to translate
$strFavDeleted = 'favorites deleted...';	//to translate
$strGoToList = 'go to list';	//to translate
$strNoTextEntered = 'no text entered';	//to translate
$strCantPostCommentTwice = 'can\'t post comment twice';	//to translate
$strSortText = 'Sort-Text';	//to translate
$strHtmlDisplayedOnList = 'HTML-Code displayed on the list';	//to translate
$strPropValHtmlComm = '(eg. image-tag for langauge - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strPropValSortingComm = '(used for sorting - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strLoanCartEmpty = 'Nothing in you cart...';	//to translate
$strLoanCartFound = 'Items in cart';	//to translate
$strClearAll = 'Empty your cart...';	//to translate
$strSeeCart = 'View your cart';	//to translate
$strRequestItem = 'Do you wish to add this to your cart?';	//to translate
$strdelete_from_reserve_list = 'Remove from basket';	//to translate
$strreserve_items = 'Reserve Item(s)';	//to translate
$strreserve_all_items = 'Reserve all items';	//to translate
$strTitle = 'Title';	//to translate
$strOwner = 'Owner';	//to translate
$strBorrow_Duration = 'Borrow Duration';	//to translate
$strItem_Reviewed = 'Item has been reviewed';	//to translate
$strCartAdd = 'Add selection to your cart';	//to translate
$strLoanTitle = 'Loan Control Center';	//to translate
$strLoanCenterView = 'Loan Center Information';	//to translate
$strOptions = 'Options';	//to translate
$strshoppingcart = 'Shopping Cart';	//to translate
$strCartControls = 'Cart Controls';	//to translate
$strAproveAll = 'Approve all loan requests';	//to translate
$strClearRequests = 'Delete all loan requests';	//to translate
$strClearLoans = 'Clear all loans';	//to translate
$strDateOfRequest = 'Date of request';	//to translate
$strRequestor = 'Requestor';	//to translate
$strDateOfLoan = 'Date Loaned';	//to translate
$strBorrower = 'Borrower';	//to translate
$strMovieRequests = 'Movie Request';	//to translate
$strLoanedMovies = 'My Loaned Movies';	//to translate
$strLoanControl = 'Loan Control';	//to translate
$strViewRequests = 'View Loan Requests';	//to translate
$strViewLoans = 'View My Loans';	//to translate
$strUpdate = 'Update';	//to translate
$strDueBack = 'Due Back';	//to translate
$strAreas = 'Areas';	//to translate
$strborrowed = 'Movies I\'ve Borrowed';	//to translate
$strReserve = 'Reserve';	//to translate
$strLoan = 'Loan';	//to translate
$strCartEmpty = 'Your cart is empty!';	//to translate
$strNoRequests = 'You have no requests!';	//to translate
$strNoneLoaned = 'You don\'t have any movies loaned out!';	//to translate
$strSendLoanMail = 'Sending loan system email...';	//to translate
$strLoanMailFailed = 'Failed sending loan system email! Please contact the system-admin!';	//to translate
$strSent = 'Sent';	//to translate
$strReturnMovielist = 'Click here to return to the movielist';	//to translate
$strReturnClick = 'Click here to return';	//to translate
$strReturnLoanRequest = 'Click here to go back to requests for loans';	//to translate
$strReturnLoanCart = 'Click here to return to your cart';	//to translate
$strOrderedByDateNewestEntries = 'sorted by date the newest entries from all lists';	//to translate
$strEntriesFromDays = 'Entries from the last days';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortList = 'Entries from the last days sorted by Lists';	//to translate
$strIndexType = 'Index-Type';	//to translate
$strWhatEntriesShownIndex = 'What entries should be shown on the Index-Page';	//to translate
$strNrItemsOnPage = 'Nr items on the page';	//to translate
$strDontSetTooHighPerformance = 'don\'t set too hight - could cause performance-problems';	//to translate
$strDaysToDisplay = 'days to display';	//to translate
$strIndexItems = 'Index-Items';	//to translate
$strListText = 'List-Text';	//to translate
$strFieldInListSameNameAvaliableFields = '(The Field in the List must have the same Name. <a href=\'http://www.powermovielist.com/phpwiki/index.php/IndexItems\' target=\'_blank\'>Avalible Fields</a>)';	//to translate
$strDisplayedOnThePage = 'displayed on the page';	//to translate
$strLoadOnly = 'Load Only';	//to translate
$strIfCheckedFileOnlyLoadedExamplePoster = '(if checked the filed will only be loaded and only shown if the<br>field is hardcoded in the template - for example Poster or Plot - they have a special position)';	//to translate
$strIndexItem = 'Index-Item';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortLinkList = 'Entries from the last days sorted by LinkLists';	//to translate
//**************** editannounc.php
$strEditAnnouncementTitle = 'Announcements';	//to translate
$strEditAnnouncement = 'Announcement';	//to translate
$strEditAnnouncementSmall = 'announcement';	//to translate
$strEditAnnouncementComment = '(HTML allowed!)';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDatesChoices = 'use date;show always';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDates = 'use DateOn/DateOff';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDatesComment = '(if deactivated the announcement will be displayed always)';	//to translate
$strEditAnnouncementDateOn = 'Date On';	//to translate
$strEditAnnouncementDateOff = 'Date Off';	//to translate
$strEditAnnouncementUserID = 'User';	//to translate
$strEditAnnouncementDateAdded = 'Date Added';	//to translate
$strCoverSelectType = 'Select Type';	//to translate
$strCoverTypeFront = 'Front';	//to translate
$strCoverTypeBack = 'Back';	//to translate
$strUseSortingByNumber = 'sort by number, default ascending;sort by number, default descending';	//to translate
$strUserAddedSucessfullyEMailWhenEnabled = 'User added sucessfully. You will get an E-Mail when an Administrator enabled your account.';	//to translate
$strUserNotYetEnabled = 'User not yet enabled.';	//to translate
$strEveryUserMustBeEnabledHasntBeenEnabledEmailAdmin = 'Every user must be enabled by an administrator. Your account hasn\'t yet been enabled. You will get an E-Mail if the administrators enable your account.';	//to translate
$strSendingActivationEMail = 'sending activation email';	//to translate
$strInvalidCodePleasyCopy = 'invalid code! please copy the whole link from the activation-email into the browser!';	//to translate
$strUserActivation = 'user activation';	//to translate
$strUserLoggedIn = 'user logged in...';	//to translate
$strClickHereToGoToIndex = 'click <a href=\'index.php\'>here</a> to go to the index-page';	//to translate
$strUserActivated = 'user activated...';	//to translate
$strUserOrEmailNotFound = 'Username or E-Mail-adress not found!';	//to translate
$strSendActivationMail = 'send activation-email';	//to translate
$strIfYouDidntGetMailReRequest = 'If you didn\'t get the activation-mail you can here re-request this mail to activate your account.';	//to translate
$strReSendActivationMail = 'resend activation-mail';	//to translate
$strInvalidEMailYouAreOnBlacklist = 'Invalid E-Mail-Adress, you are on the Blacklist';	//to translate
$strMailWasSentWithNewRandomPass = 'A mail was sent to you with a new random password.';	//to translate
$strSaveAndShowOnIndexPage = 'Save and show on Index-Page';	//to translate
$strFilterChars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';	//to translate
$strNextPage = 'next page';	//to translate
$strPrevPage = 'previous page';	//to translate
?>
Return current item: PowerMovieList