Location: PHPKode > projects > PowerMovieList > powermovielist-0_14_beta/lang/catalan.inc.php
<?php
/** powermovielist language file
 * $Id: catalan.inc.php,v 1.15 2005/11/29 12:40:03 niko Exp $
*/
$LngName = "Catalan";
$LngInfo = "translated by Pelli";
$LngMail = "Pelli <hide@address.com>";
$LngCharSet = "iso-8859-1";

global $ActiveList,$CFG;
//******************* index.php
$strCantConnect = 'No es pot connectar';
$strStatistics = 'Estadístiques'; 
$strShowOnly = 'Mostrar: ';
//Sprache
$strSqlPerPage = 'Per pàgina: ';
$strSqlNothingFound = 'No he trobat res...';
$strSqlFound = 'Entrades trobades';
$strSqlFrom = 'de';
//Spaltenüberschriften
$strErrNothingSelected = 'Res seleccionat...';
$strDelSucc = 'Eliminat amb èxit...';
$strBackToList = 'Tornar a la llista';
$strCongrat1 = 'Fet';
$strCongrat2 = 'Pel·lícules a la llista!';
$strInfo = 'Info';
$strSearchFor = 'Buscar';
$strEdit = 'Editar';
//**************** print.php
$strAddNewMovie = 'Afegir pel·lícula';
$strExportList = 'Exportar llista';
$strImportList = 'Importar llista';
$strChangeGlobal = 'Canviar opcions globals';
$strAddUser = 'Afegir usuari';
$strEditUsers = 'Editar usuaris';
//******************* functions.php
$strLoginUser = 'Nom';
$strLoginPass = 'Contrasenya';
$strErrGoBack = 'Tornar';
$strErrError = 'ERROR';
$strDeleteList = 'Eliminar la llista';
$strEnterYourPassword = 'Escriu la clau';
$strDeleteAccount = 'Eliminar compte';
//****************** edit.php
$strEditDontChange = ' No canviar la clau';
$strEditChange = ' Canviar la clau:';
$strEditPass = 'Clau';
$strEdirRepPass = 'Repeteix la clau';
$strEditDelSure = 'Realment vols eliminar aquest compte?';
$strEditDelete = 'Borrar';
$strYes = 'Si';
$strNo = 'No';
$strContinue = 'Continuar';
$strEditSaved = 'Entrada guardada...';
$strEditInvalidEmail = 'Adreça email incorrecta!';
$strEditUniqueError = 'Ja existeix un %user% amb aquest text';
$strEditPassMatch = 'La clau no coincideix!';
$strEditNoPass = 'No has escrit la clau!';
$strEditShortPass = 'La clau ha de ser almenys de 5 caràcters';
//*************** edituser.php
$strEditUserAdd = 'Afegir usuari';
$strEditUserEdit = 'Editar configuració';
$strEditUserDel = 'Eliminar usuari';
$strEditUserDirectoryCreated = 'Directori creat...<br>';
$strEditUserIndexCreated = 'index.php creat en el nou directori...<br>';
$strEditUserAccessUrl = 'Pots accedir com el nou usuari des de la URL: <br>';
//felder:
$strEditUserFldName = 'Nom';
$strEditUserFldRights = 'Privilegis';
$strEditUserFldRightsProp = 'Usuari normal;Administrador';
$strEditUserFldPass = 'Clau';
$strEditUserFldLang = 'Llengua';
$strEditUserFldMail = 'E-Mail';
$strEditUserFldTitle = 'Títol de la llista';
$strEditUserFldTitleDefault = 'Nova llista';
$strEditUserFldUrl = 'Adreça de la llista';
$strEditUserFldUrlComm = '(posa http:// al davant)';
$strEditUserFldUrlDefault = 'http://la.teva.llista.com';
$strEditUserFldUrlShown = 'Mostrar adreça';
$strEditUserFldUrlShownComm = "(text mostrat per a l'adreça)";
$strEditUserFldUrlShownDefault = 'la.teva.llista.com';
$strEditUserFldMessage = 'Missatge per a la capçalera de la llista';
$strEditUserFldMessageDefault = "Això només és una llista de bones pelis, no pots baixar-les ni comprar-les!";
$strEditUserFldPic = 'Imatge per a la capçalera de la llista';
$strEditUserFldPicComm = 'Upload</a> (el logo estàndard és maco)';
$strEditUserFldCss = 'Design-css';
//******************** uploadimage.php
$strUploadImageTitle = 'Pujar imatge';
$strUploadText = 'Pots pujar la teva pròpia imatge, la qual serà mostrada en la capçalera de la llista';
$strUploadImageExists = 'Ja hi ha un fitxer amb aquest nom, sisplau canvia-li';
$strUploadNoImage = 'Fitxer no sel·leccionat!';
$strUploadImageSaved = 'Imatge guardada...<br>';
$strUploadConfigSaved = 'Configuració actualitzada...<br><br><br>';
//********************* cover.php
$strCoverSimple = 'Pots crear una caràtula simple si no vols gastar molta tinta...';
$strCoverSelectColor = 'Selecciona color';
$strCoverColorBlack = 'Negre';
$strCoverColorBlue = 'Blau';
$strCoverColorRed = 'Vermell';
$strCoverColorGreen = 'Verd';
//New For Version 0.6.5:
//edituser.php
$strEditUserFldUsePass = 'Utilitzar clau';
$strEditUserFldUsePassComm = "(has d'escriure una clau per a veure la llista)";
$strEditUserFldShowPass = 'Clau per a visualització';
$strEditUserFldShowPassComm = '(opcional)';
$strEditUserFldShowText = 'Text mostrat en entrar';
$strEditUserFldShowTextComm = '(només si la clau és activa!, HTML-Code)';
$strEditUserFldShowTextDefault = "Has d'escriure una clau per a veure la llista!";
$strEditUserFldShowCounter = "Mostrar comptador";
$strEditUserFldShowCounterComm = "(mostrar comptador d'accessos a la llista)";
$strEditInvalidText = 'aquest text està reservat per un altre ús...';
$strPassLogIn = ' - Connectar';
$strCounterTitle = 'Comptador';
$strCounterGesamt = 'Total';
$strCounterRekord = 'Rècord';
$strCounterOnlineNow = 'Actualment connectats';
$strCheckNewVersion = 'Comprovar si hi ha una nova versió disponible';
$strPrintList = 'Imprimir llista';
$strEditUserFldShowChars = 'Mostrar les lletres (A-Z) a la llista';
$strEditUserFldShowCharsComm = '(per anar a les pel·lícules que comencen per aquesta lletra)';
$strEditUserFldShowPrint = 'Mostrar enllaç per a imprimir la llista';
$strHeadUserRating = "Valoració de l'usuari";
$strFormatAll = 'Tot';
$strCloseTextStd = 'Aquesta llista està temporalment tancada per manteniment. Sisplau intenta-ho més tard.';
$strCloseTextAbout = "<p>Pots tancar temporalment la teva llista pels motius que sigui.<br> Quan la llista està tancada només s'hi pot accedir connectant-se amb el teu compte.</p> <br><br>Text mostrat quan algú intenti accedir a la llista:";
$strCfgMenuMain = 'Config. principal';
$strCfgMenuDesign = 'Config. interfície';
$strCfgMenuAnnouncement = 'announcements';	// to translate
$strCfgMenuLinkList = 'Editar enllaç de la llista';
$strCfgMenuFlushList = 'flush list';	//to translate
$strDloadCommentSaved = 'Comentari guardat...';
$strDloadAddCommentFor = 'Afegir comentari per a ';
$strDloadYourComment = 'El teu comentari';
$strDloadNoHtmlAllowed = '(HTML no permés)';
$strDloadVotedAllready = 'Ja has votat aquesta pel·lícula';
$strDloadVoteSaved = 'Vot guardat';
$strDloadClickToDownload = 'Pressiona en el següent enllaç per a baixar-te el fitxer';
$strDloadShortPlot = 'Sinopsis de la pel·lícula';
$strDloadBy = 'per';
$strDloadVoteSelect = 'selecciona';
$strEditUserFldShowStatistics = 'Mostrar enllaç de les estadístiques';
$strEditUserDloadAllowComments = 'Permetre comentaris';
$strEditUserDloadShowGraph = 'Mostrar enllaç de la gràfica de descàrregues';
$strStatTitle = 'Mostrar estadístiques de descàrregues';
$strStatAccount = 'Compte';
$strStatAccountAll = 'Tot';
$strStatType1 = 'Descàrregues dels darrers 10 dies';
$strStatType2 = 'Descàrregues dels darrers 30 dies';
$strStatType3 = 'Top10 dels darrers 10 dies';
$strStatType4 = 'Top10 dels darrers 30 dies';
$strStatType5 = 'Estadístiques horàries dels darrers 10 dies';
$strStatType6 = 'Estadístiques horàries dels darrers 30 dies';
$strConfigTitle = 'Configuració';
$strLinkAdd = 'Afegir enllaç';
$strLinkEdit = 'Editar enllaç';
$strLinkText = 'Text';
$strLinkType = 'Tipus';
$strLinkTypList = 'Canviar de llista';
$strLinkTypUrl = 'Anar a la URL';
$strLinkSaved = 'Entrada guardada...';
$strLinkEditList = 'Editar enllaç de la llista';
$strLinkNr = 'Núm';
$strLinkUrlUser = 'Adreça/Usuari';
$strLinkHdEdit = 'Editar';
$strCoverGenerate = 'Generar caràtula';
$strDloadAddAllReally = 'Realment vols afegir tots els enllaços?';
$strDloadAddComment = 'Afegir comentari';
$strDloadGraph = 'Gràfica de descàrregues';
$strDloadAddAll = 'Obrir tots els enllaços';
$strEditUserMarkComm = '(dies en llista, 0 per a desactivar-los)';
$strEditUserMark = 'Marcar noves entrades';
$strRegister = 'Registrar-se';
$strAvLists = 'llistes disponibles';
$strEditDelMovies = 'Editar/borrar pel·lícules';
$strCloseList = 'Tancar llista';
$strOpenList = 'Obrir llista';
$strMonthNames = array("Gener","Febrer","Març","Abril","Maig","Juny","Juliol","Agost","Setembre","Octubre","Novembre","Desembre");
$strWrongPasswordEntered = 'La clau introduïda és incorrecta!';
$strEditDeleteReally = 'Realment vols borrar aquesta entrada?';
$strEditAdd = 'Afegir %title%';
$strEditEdit = 'Editar %title%';
$strEditOptional = '(opcional)';
$strEditUserIcqNumber = 'Número de icq';
$strEditUserAimName = 'Nom de aim';
$strEditUserHomepage = 'Pàgina principal';
$strEditUserLocation = 'Adreça';
$strEditUserOccupation = 'Ofici';
$strEditUserGenderProp = 'no especificat;dona;home';
$strEditUserGender = 'Sexe';
$strEditUserBirthDate = 'Aniversari';
$strEditUserCantAddSingle = 'no pots afegir més llistes en la modalitat usuari únic!';
$strEditSaveSettings = 'Guardar opcions';
$strEditUserCantDeleteUserSingle = 'no pots borrar usuaris en la modalitat usuari únic!';
$strNewUserNotLoggedIn = 'el nou usuari <b>no</b> està connectat!<br>';
$strUserAddedSucessfully = 'usuari afegit satisfactòriament...<br>';
$strEditUserClickHereContinueCreateList = 'pressiona <a href=\'editlist.php?action=add\'>aquí</a> per a continuar i crear la teva llista';
$strEditUSerClickHereGoBackList = "pressiona <a href='index.php$GlobalArg'>aquí</a> per a tornar a la teva llista";
$strEditUserEntriesDeleted = 'entrades en la taula de pel·lícules borrades...';
$strEditUserUserrightsDeleted = 'privilegis borrats...';
$strEntriesInLinklistDeleted = 'entrades en la llista de links borrades...';
$strEditListTitle = 'Llista';
$strEditListTitlePl = 'Llistes';
$strMainConfiguration = 'Configuració principal';
$strListName = 'Nom de la llista';
$strEditUserFldCreateFolder = 'Crear carpeta';
$strEditUserFldCreateFolderComm = '(accedeix a la llista directament a través de ' . $CFG['HttpPath'] . 'elteunom)';
$strEditListPassTitleInfo = "Si aquesta característica està activada, cada usuari ha d'entrar la seva clau, encara que tingui permís per a aquesta llista! (els administradors no han de fer-ho)";
$strPasswordConfig = 'Configuració de la clau';
$strDesignConfig = 'Configuració del disseny';
$strEditUserDloadAllowCommentsComm = '(mostrar en una finestra emergent)';
$strEditUserDloadShowGraphComm = '(enllaç mostrat en una finestra emergent)';
$strCantAddMoreInSingle = 'no pots afegir més llistes en la modalitat usuari únic!';
$strAddList = 'Afegir llista';
$strCreateList = 'Crear llista';
$strListsExistsAllreadyPleaseNewUser = 'ja hi ha una llista per a aquest usuari, sisplau registra un nou usuari per a crear una altra llista!';
$strSaveSettings = 'Guardar opcions';
$strEditList = 'Editar llista';
$strCantDeleteListInSingle = 'no pots borrar llistes en la modalitat usuari únic!';
$strCantDeleteListSimpleDeleteUser = 'no pots borrar llistes en la modalitat usuari únic!<br>has de borrar aquest usuari, i llavors la llista serà eliminada...';
$strEditLists = 'Editar llistes';
$strClickHereToGoToYourNewList = 'pressiona <a href=\'%url%\'>aquí</a> per anar a la nova llista...';
$strEditListFldShowSearch = 'Mostrar el camp de recerca';
$strEditListFldShowSearchComm = '(mostrar un camp en la llista amb el qual podràs buscar entrades)';
$strEditListFldShowFilter = 'Mostrar filtre';
$strEditListFldShowFilterComm = '(mostrar filtres per al Format, Idioma, Gènere i Audio a la llista)';
$strEditListFldShowPerPage = 'Mostrar camp a la pàgina';
$strEditListFldShowPerPageComm = '(mostrar un camp de text on podràs introduïr el nombre de línies que es veuran per pàgina)';
$strEditUserFirstAccountSuperAdmin = 'Aquest primer compte que es crea serà un compte de SuperAdministrador amb privilegis per a fer qualsevol cosa!';
$strEditUserFieldsDeleted = 'camps eliminats...';
$strDefaultDateFormat = '%Y-%m-%d';
$strEditInvalidEntry = '%field% introduït invàlid.';
$strEditNoEntry = '%field% no introduït.';
$strCovers = 'Caràtules';
$strCreateCover = 'crear una caràtula simple';
$strUserRating = "Valoració de l'usuari";
$strWorst = 'dolenta';
$strBest = 'bona';
$strUserComments = "Comentaris de l'usuari";
$strNoCommentsFound = 'no hi ha comentaris';
$strTrailer = 'Tràiler';
$strInfoLinks = 'Enllaços per a més informació';
$strDownload = 'Descàrrega';
$strPlot = 'Sinopsis';
$strComments = 'Comentaris';
$strEditListDloadTemplate = "Popup plantilla";
$strEditListDloadTemplateComm = 'crea la teva plantilla a la carpeta /template (obre dload.tpl per veure més instruccions)';
//if a .pmlset gets imported (too after loading presetting when creating new lists) the text used
//will be translated according to these items - if a item is not found the original value will be used
//ATTENTION: $strPresettingsText['donttranlate'] = "tranlate this";
$strPresettingsText = array();
$strPresettingsText['Language'] = "Idioma";
$strPresettingsText['Lng'] = "Idi";
$strPresettingsText['Format'] = "Format";
$strPresettingsText['Nr'] = "Núm";
$strPresettingsText['Title'] = "Títol";
$strPresettingsText['Originaltitle'] = "Títol original";
$strPresettingsText['CDs'] = "CDs";
$strPresettingsText['Genre'] = "Gènere";
$strPresettingsText['Year'] = "Any";
$strPresettingsText['Quality'] = "Qualitat";
$strPresettingsText['Sound'] = "Audio";
$strPresettingsText['Starring'] = "'Intèrprets";
$strPresettingsText['Director'] = "Director";
$strPresettingsText['Rating'] = "Valoració";
$strPresettingsText['Release'] = "Estrena";
$strPresettingsText['Plot'] = "Sinopsis";
$strPresettingsText['Poster'] = "Cartell";
$strPresettingsText['User-Rating'] = "Valoració de l'usuari";
$strPresettingsText['UsrRat'] = "'ValUsu";
$strPresettingsText['Comment'] = "Comentari";
$strPresettingsText['Action'] = "Acció";
$strPresettingsText['Adventure'] = "Aventura";
$strPresettingsText['Animation'] = "Animació";
$strPresettingsText['Comedy'] = "Comèdia";
$strPresettingsText['Crime'] = "Policíaca";
$strPresettingsText['Documentary'] = "Documental";
$strPresettingsText['Drama'] = "Drama";
$strPresettingsText['Family'] = "Familiar";
$strPresettingsText['Fantasy'] = "Fantasia";
$strPresettingsText['Film-Noir'] = "Film-Noir";
$strPresettingsText['Horror'] = "Horror";
$strPresettingsText['Musical'] = "Musical";
$strPresettingsText['Mystery'] = "Misteri";
$strPresettingsText['Romance'] = "Romàntica";
$strPresettingsText['Sci-Fi'] = "Ciència ficció";
$strPresettingsText['Short'] = "Curtmetratge";
$strPresettingsText['Thriller'] = "Thriller";
$strPresettingsText['War'] = "Bèl·lica";
$strPresettingsText['Western'] = "Oest";
$strPresettingsText['Unknown'] = "Desconegut";
$strPresettingsText['German'] = "Alemany";
$strPresettingsText['English'] = "Anglès";
$strPresettingsText['French'] = "Francès";
$strPresettingsText['Dutch'] = "Holandès";
$strPresettingsText['Japanese'] = "Japonès";
$strPresettingsText['Danish'] = "Danès";
$strPresettingsText['Russian'] = "Rus";
$strPresettingsText['Chinese'] = "Xinès";
$strPresettingsText['Catalan'] = "Català";
$strPresettingsText['Italian'] = "Italià";
$strPresettingsText['Spanish'] = "Espanyol";
$strPresettingsText['Swedish'] = "Suec";
$strPresettingsText['Multilanguage'] = "MultiIdioma";
$strPresettingsText['DivX (MPEG4)'] = "DivX (MPEG4)";
$strPresettingsText['VCD (MPEG1)'] = "VCD (MPEG1)";
$strPresettingsText['SVCD'] = "SVCD";
$strPresettingsText['DVD'] = "DVD";
$strPresettingsText['ASF (LQ)'] = "ASF (LQ)";
$strPresettingsText['div (others)'] = "div (altres)";
$strPresettingsText['RAM (LQ)'] = "RAM (LQ)";
$strPresettingsText['DVD-Rip'] = "DVD-Rip";
$strPresettingsText['Laserdisc-Rip'] = "Laserdisc-Rip";
$strPresettingsText['TV-Rip'] = "TV-Rip";
$strPresettingsText['VHS-Rip'] = "VHS-Rip";
$strPresettingsText['CamRip HQ'] = "CamRip HQ";
$strPresettingsText['CamRip LQ'] = "CamRip LQ";
$strPresettingsText['Original'] = "Original";
$strPresettingsText['dvd'] = "dvd";
$strPresettingsText['laserdisc'] = "laserdisc";
$strPresettingsText['tv'] = "tv";
$strPresettingsText['vhs'] = "vhs";
$strPresettingsText['camhq'] = "camhq";
$strPresettingsText['camlq'] = "camlq";
$strPresettingsText['other'] = "altres";
$strPresettingsText['div'] = "div";
$strCommentDeleted = 'comentari eliminat...';
$strOldVoteDeleted = 'vot antic eliminat';
$strYourRating = 'la teva valoració';
$strDateFormat = '%m/%d/%y ';
$strDateFormatMySql = '%m/%d/%y';
$strNoVotes = 'no hi ha vots';
$strUsrMenuRegister = 'Registrar-se';
$strUsrMenuNewList = 'Nova llista';
$strUsrMenuLogout = 'Desconnectar';
$strUsrMenuConfig = 'Configuració';
$strUsrMenuPrintList = 'Imprimir llista';
$strUsrMenuAddEntry = 'Afegir nova entrada';
$strUsrMenuDloadStat = 'Estadístiques de descàrrega';
$strUsrMenuMembers = 'Membres';
$strDeleteEntrySure = 'Estàs segur que vols eliminar aquesta entrada?';
$strMenu = 'Menú';
$strLoggedIn = 'Connectat';
$strRights = 'Privilegis';
$strCounterOnlineUsers = 'Actualment connectats';
$strGuests = 'Convidats';
$strEntriesInList = 'Entrades a la llista';
$strAddedToday = 'Afegides avui';
$strAddedYesterday = 'Afegides ahir';
$strSizeOfAllLinks = 'Grandària de tots els enllaços';
$strDownloaded = 'Descarregat';
$strActiveList = 'Llista activa';
$strFilterButtonValue = 'OK';
$strAll = 'Tot';
$strLogin = 'connectar';
$strNoTitleForSideFound = 'no hi ha cap títol que coincideixi!';
$strPicture = 'imatge';
$strNoEntryFound = 'no hi ha cap entrada';
$strErrorOpening = 'error en obrir';
$strCoverFormat = 'format';
$strNotFound = 'no trobat';
$strShowPictureOnTheRightTop = 'mostrar imatge a dalt a la dreta';
$strShowFormatLogoOnTheLeftBottom = "mostrar logo a baix a l'esquerra";
$strCoverLanguage = 'idioma';
$strShowLanguageOnTheSide = 'mostrar idioma al lateral';
$strNoPropertyFound = "no s'ha trobat la propietat";
$strShowFormatOnTheSide = 'mostrar format al lateral';
$strCapitalLettersForTitleOnTheSide = 'caràcters en format capital per al títol del lateral';
$strShowUrlOfTheList = 'mostrar url de la llista';
$strDisplayedFields = 'camps mostrats';
$strEmpty = 'buit';
$strCoverCreation = 'creació de la caràtula';
$strSortBy = 'ordenar per';
$strDateAdded = 'data afegida';
$strFilters = 'filtres';
$strGeneratePrintout = 'generar llistat';
$strNotAValidFile = 'no és un camp vàlid';
$strActiveUser = 'Usuari actiu';
$strUserConfig = "Config. de l'usuari";
$strUserData = "Dades de l'usuari";
$strListModeration = 'Llista de moderació';
$strListAdministration = "Llista d'administració";
$strConfigUserRights = 'Privilegis';
$strListConfiguration = 'Llista de configuració';
$strPropertiesFields = 'Propietats/camps';
$strPassword = 'Clau';
$strInfoDownloadPopUp = 'Info/descàrrega-popup';
$strExportSettings = 'Exportar opcions';
$strImportSettings = 'Importar opcions';
$strSuperAdminMenu = 'Menú de SuperAdmin';
$strConfigurationTitle = 'CONFIGURACIÓ';
$strSomeStatisticsForThisList = "Algunes estadístiques d'aquesta llista";
$strEntries = 'Entrades';
$strAddedThisWeek = 'Afegides aquesta setmana';
$strAddedLastWeek = 'Afegides la setmana passada';
$strAddedThisMonth = 'Afegides aquest mes';
$strAddedLastMonth = 'Afegides el mes passat';
$strLinksInList = 'Enllaços a la llista';
$strSizeOfLinks = 'Grandària dels enllaços';
$strUserCommentsAdded = "Comentaris d'usuaris afegits";
$strUserVotesRegistered = "Vots d'usuaris registrats";
$strVoteAverage = 'Mitjana dels vots';
$strUsersWithListAdminRights = "Usuaris amb privilegis d'admin";
$strListAdmins = "Llista d'admins";
$strUsersWithModeratorRights = 'Usuaris amb privilegis de moderador';
$strModeratorRights = 'privilegis de moderador';
$strUsersWithAddRights = 'Usuaris amb privilegis per a afegir';
$strAddRights = 'privilegis per a afegir';
$strUsersWithViewRights = 'Usuaris amb privilegis de només visualitzar';
$strDownloadClicks = 'Clics de descàrrega';
$strInfoClicks = 'Info clics';
$strGuestRights = 'Privilegis dels convidats';
$strNewUserRights = 'Privilegis per a un nou usuari';
$strSomeStatisticsForAllLists = 'Algunes estadístiques de totes les llistes';
$strValidAdressRequiredToActivateTheAccount = 'per a activar el compte es necessita una adreça vàlida';
$strShowEmailAdress = 'Mostrar adreça de mail';
$strCommentsPosted = 'Comentaris enviats';
$strUserRatings = "Valoracions de l'usuari";
$strEntriesAdded = 'Entrades afegides';
$strDownloads = 'Descàrregues';
$strMemberList = 'Llista de membres';
$strClickedToday = 'Clics avui';
$strClickedYesterday = 'Clics ahir';
$strClicksDayLast31Days = 'Clics/dia els darrers 31 dies';
$strDownloadedToday = 'Descàrregues avui';
$strDownloadedYesterday = 'Descàrregues ahir';
$strDownloadedDayLast31Days = 'Descàrregues/dia els darrers 31 dies';
$strMostClicksToday = 'La majoria dels clics avui';
$strMostClicksYesterday = 'La majoria dels clics ahir';
$strMostClicksLast31Days = 'La majoria dels clics els darrers 31 dies';
$strAddEntry = 'Afegir entrada';
$strEditEntry = 'Editar entrada';
$strFetched = 'recerques';
$strSaveEntry = 'guardar entrada';
$strFetchDataAgain = 'buscar les dades altre cop';
$strEntrySaved = 'entrada guardada';
$strFetchingDataFor = 'buscant dades per a';
$strFetchScript = 'Script de recerca';
$strNotDefinedIn = 'no definit a';
$strCantDownloadUrl = 'no es pot descarregar la url';
$strNotAllFetchedValuesExistInTheDatabase = 'No tots els valors de la recerca existeixen en la base de dades';
$strFetchingDone = 'recerca completada';
$strGoToTheList = 'Anar a la llista';
$strAddNewEntry = 'afegir nova entrada';
$strDeleteEntry = 'eliminar entrada';
$strPresettingToImport = 'Pre-opcions a importar';
$strWhatTypeOfListYouWantToHave = 'quin tipus de llista vols';
$strEditListIndexTpl = "Plantilla de l'índex";
$strEditListIndexTplComm = 'crea la teva pròpia plantilla a la carpeta /templates/index (obre index.tpl per a més instruccions)';
$strEditListListTpl = 'Plantilla de la llista';
$strEditListListTplComm = 'crea la teva pròpia plantilla a la carpeta /templates/list (obre list.tpl per a més instruccions)';
$strStandardSortOrder = 'Estàndard, ordenar per tipus';
$strEditListStdPerPage = 'Estàndard, mostrar per pàgina';
$strYouCanAccessTheListDirectlyOver = 'pots tenir accés directament a la llista';
$strBut = 'però';
$strCantCreateDir = 'no es pot crear el directori';
$strPresettingsImported = 'pre-opciones importades';
$strListIsBackAgain = 'La llista torna a ser accessible :D';
$strListClosed = 'Llista tancada amb èxit...';
$strFieldname = 'Nom del camp';
$strUsedForTemplates = '(usat per a les plantilles)';
$strPropertyType = 'Tipus de la propietat';
$strEditPropFetchScriptComm = "(aquesta propietat hauria de ser buscada o introduida per l'usuari)";
$strFieldTitle = 'Títol del camp';
$strEditPropInTitleComm = "(mostrat en un popup com a llegenda quan s'introdueixin dades)";
$strEditPropInProp = "Addicional html-tags per als camps d'entrada";
$strEditPropInPropComm = '(com size=\'20\')';
$strShowInList = 'Mostrar a la llista';
$strEditPropShowInListComm = '(si aquesta entrada hauria de ser mostrada a la llista)';
$strEditPropHeaderText = 'Text a la capçalera de la llista';
$strEditPropHeaderTextComm = '(usat com a enllaç ràpid)';
$strUseSorting = 'Usar ordenació';
$strUseSortingStrings = 'no usar;usar, per defecte ASC;usar, per defecte DESC';
$strEditPropListProp = 'Td-propietats per a la llista';
$strEditPropListPropComm = '(ex. align=\'center\' width=\'300\')';
$strUrlForLinkInList = 'Enllaç url a la llista';
$strEditPropUrlComm = '(activat, els enllaços es mostraran a la llista - \'Info\' per a cada enllaç Info-PopUp)';
$strEditPropShowFilterStrings = 'no mostrar filtre;mostrar listbox;filtre amb funció de recerca de text;usar amb els caràcters que hi ha sobre la llista;usar en la recerca i amb els caràcters';
$strShowFilterField = 'Mostrar camp del filtre';
$strEditPropFilterComm = 'si és possible filtrar por aquesta entrada - el filtre es mostrarà a la llista!';
$strEditPropShowFilterStrings2 = 'no mostrar filtre;filtre amb funció de recerca de text;usar amb els caràcters que hi ha sobre la llista;usar en la recerca i amb els caràcters';
$strEditPropPopUpStrings = 'no mostrar;mostrar amb la resta de propietats;mostrar com un camp extra com Sinopsis o ValUsr;mostrar amb enllaços-download;mostrar amb caràtules';
$strShowInPopUp = 'Mostrar en una finestra emergent';
$strEditPropPopUpComm = '(si vols i de quina manera ha de ser mostrada aquesta entrada en el PopUp)';
$strShowOnCover = 'mostrar sobre la caràtula';
$strEditPropCoverStrings = 'no mostrar;mostrar com a text normal;mostrar al lateral com un títol;mostrar al lateral com idioma;mostrar al lateral com a format;mostrar com a imatge (url o fitxer!);mostrar com a logo i al lateral com a text';
$strValues = 'Valors';
$strDefaultValue = 'Valor per defecte';
$strText = 'Text';
$strProperty = 'Propietat';
$strProperties = 'Propietats';
$strPropertyValue = 'Valor de la propietat';
$strPropertyValues = 'Valors de la propietat';
$strCheckedUnchecked = 'marcat;desmarcat';
$strTextDisplayed = 'Text mostrat';
$strEdirPropDisplayTextComm = '(mostrar en els filtres, popup i en les caràtules)';
$strShortTextDisplayed = 'Ordenar el text mostrat';
$strEditPropShortTextComm = '(mostrar sobre la mateixa llista)';
$strFetchText = 'Buscar text';
$strEditPropFetchTextComm = "(com es diu l'entrada que és buscada en la pàgina)";
$strRegDate = 'Registrat';
$strRightsForNewUsers = 'Privilegis per a nous usuaris';
$strLostPassword = 'contrasenya perduda';	
$strUserOrMailNotFound = "Nom d'usuari o mail no trobats!";
$strMailWasSentWithNewRandomPassContinue = "S'ha enviat un correu al teu compte amb una contrasenya aleatòria.<br><a href=\'index.php\'>continua</a>";
$strIfYouHaveForgottenYourPasswordRequestMail = "Si has oblidat la contrasenya, pots demanar que te l'enviem per correu.";
$strEMail = 'correu electrònic';
$strRequest = 'Demana';
$strSelectAnotherList = 'tria una altra llista';	
$strLogout = 'desconnecta';
$strUserRightsTitle = 'drets dels usuaris';	
$strNewEntries = 'noves entrades';	
$strMostClickedEntries = 'entrades més clicades';
$strShowSortLinks = 'mostra enllaços d\'ordenació';	
$strEditListShowSortLinksComm = '(mostra les entrades més noves i les més clicades)';	
$strReset = 'reset';
$strSearchingInfoFor = 'buscant informació per';	
$strFoundMore = "s'han trobat més entrades, sisplau selecciona'n una:";	
$strValidCharsUserName = '(caràcters vàlids: a-z 0-9)';	
$strAllMoviesDeleted = 'totes les pel·lícules eliminades';	
$strPropertiesDeleted = 'propietats eliminades';
$strPopupSettings = 'configuració finestres emergents';	

$strHowToShowTheUrlInTheList = 'com mostrar la url a la llista';
$strSkipFetchingAndEditEntry = 'salta i edita aquesta entrada';	
$strExactMatch = 'trobada coincidència exacta';	
$strErrNothingFoundEnterNewString = 'Error: no he trobat res. Sisplau entra una nova cadena de recerca (títol traduït?):';
$strErrorNotFound = 'ERROR, no trobat!';	
$strOK = 'OK';
$strErrorItemDoesntExistInFethScript = 'ERROR, l\'ítem no existeix a l\'script de recerca!';	
$strFetching = 'buscant';
$strRequiredUserRightsToSeeProp = 'es requereixen drets d\'usuari per veure i editar aquesta propietat';	
$strOnline = 'connectat';	
$strEntriesInAllLists = 'entrades en totes les llistes';	
$strUsers = 'usuaris';	
$strLists = 'llistes';
$strAdded = 'Afegit';
$strGenre = 'Gènere';
$strStarring = 'Protagonistes';	
$strComment = 'Comentaris';
$strAddedBy = 'Afegit per';	
$strShowLinkTypeStrings = 'obre la url a la mateixa pàgina;obre la url en una nova pàgina;mostra la url com a una imatge;mostra la url com a una imatge de 95x130 (grandària fixa)';	
$strAccessDenied = 'Accés denegat';	
$strGuestsDoesntHaveRightsNeedLoginWithAtLeast = 'Els convidats no tenen suficients privilegis per a realitzar aquesta acció. Has d\'autentificar-te amb un compte que en tingui suficients';	
$strYouDontHaveTheRightsZouNeedAtLeast = 'No tens suficients privilegis per a realitzar aquesta acció. Necessites almenys';	
$strLoginWithAnotherAccount = 'Entrar amb un altre compte';	
$strButYouCurrentlyOnlyHave = 'però només tens';	
$strCurrentlyLoggedInAs = 'actualment tens drets de';	
$strContactListAdminForMoreRights = 'Contacta amb l\'admin si vols més drets';	
$strAccessDeniedToThisList = 'Accés denegat a aquesta llista';	
$strGuestsDontHaveRightsToAccessThisList = 'Els convidats no poden accedir a aquesta llista';	
$strLoginWithAccountThatHasEnoughRights = 'Entra amb un compte que tingui suficients privilegis';	
$strForANewAccount = 'per un nou compte';	
$strThisWillHaveEnoughRights = 'aquest compte tindrà suficients privilegis';
$strYouNeedViewRightsToAccessThisList = 'Necessites drets de visualització per accedir a aquesta llista';	
$strPleaseEnterValidUserAndPass = 'Entra un usuari i contrasenya';
$strWrongPassword = 'Contrasenya errònia';	
$strWrongPasswordEnteredInfoText = 'Contrasenya errònia. Sisplau torna-hi. Si l\'has oblidat, pots demanar-ne una de nova clicant a l\'enllaç de contrasenya perduda';	
$strUserNotFound = 'Usuari no trobat';	
$strEnteredUserWasNotFoundInDb = 'L\'usuari entrat no s\'ha trobat a la base de dades';	
$strPleaseLoginAgain = 'Sisplau torna a entrar';	
$strOrRegisterANewOneByClickingTheRegisterLink = 'o registra un nou compte clicant a l\'enllaç de registre';	
$strUserNotYetActivated = 'Usuari no activat encara';	
$strUserNotYetActivatedInfoText = 'Aquest compte encara no ha estat activat. Quan registres un nou compte, reps un correu amb un enllaç on has de clicar per activar el compte';	
$strClickHereToResendThisMail = 'Clica aquí per reenviar aquest correu';	
$strYouMustBeLoggedInToDoThisAction = 'Has d\'entrar com a usuari per a realitzar aquesta acció';
$strSaveLoginData = 'guarda les dades de l\'entrada';	
$strSelectedWhenAddingNewEntries = 'seleccionat quan afegeixis noves entrades';	
$strCurrentlyUsedFile = 'fitxer usat actualment';	
$strDelete = 'esborra';	
$strLinkSize = 'Grandària';	
$strPropertyTypeStrings = 'Text;Nombre Auto-Incremental;Data;Booleà;ListBox;ListBoxMulti;CampDeText;Url;cached Url;File-Upload;User-Rating;Download-Link;Download-Link with File-Upload;---;Static Text;Date added;Clicks (Download-Counter);Nr in List';	//to translate
$strSkipThisPage = 'salta aquesta pàgina';	
$strLogMeOnAutoEachVisit = 'Fes que entri automàticament a cada visita';
$strInvalidExtension = 'extensió no vàlida';	
$strTheUploadFileIsTooBig = 'el fitxer per pujar és massa gros';	
$strInvalidUpload = 'upload invàlid';	
$strCantCopyUploadedFile = 'no es pot copiar el fitxer pujat';	
$strInvalidUrl = 'url incorrecta';	
$strUserRightsShort[0] = "Cap";
$strUserRightsShort[1] = "Visualitzar";
$strUserRightsShort[2] = "Loan";
$strUserRightsShort[3] = "Afegir";
$strUserRightsShort[4] = "Moderador";
$strUserRightsShort[5] = "Admin";
$strUserRightsShort[6] = "SuperAdmin";
$strUserRights[0] = "sense privilegis";
$strUserRights[1] = "només visualitzar";
$strUserRights[2] = "loan-rights";
$strUserRights[3] = "privilegis per a afegir";
$strUserRights[4] = "privilegis de moderador";
$strUserRights[5] = "privilegis d'administrador";
$strUserRights[6] = "privilegis de SuperAdministrador";

$strUsersWithLoanRights = 'users with loan-rights';	//to translate
$strLoanRights = 'loan-rights';	//to translate
$strPropRequiredRightsComm = 'if users doesn\'t have enough rights, they will see the whole entry but not this one property';	//to translate
$strShowOnlyToLoggedInUsers = 'show only to logged in users';	//to translate
$strDloadMoreComments = 'more comments';	//to translate
$strBack = 'back';	//to translate
$strfavoriteLists = 'favorite lists';	//to translate
$strManagefavorites = 'manage favorites';	//to translate
$strAddActiveList = 'add active list';	//to translate
$strYourFavLists = 'your favorite lists:';	//to translate
$strfavorites = 'favorites';	//to translate
$strfavoriteList = 'favorite List';	//to translate
$strList = 'list';	//to translate
$strActiveListAllreadyInFav = 'The active list is allready in your favorites!';	//to translate
$strAddedListToFav = 'Added list to favorites';	//to translate
$strSelListAllreadyFav = 'The selected list is allready in your favorites';	//to translate
$strAddedListToYourFav = 'added list to your favorites';	//to translate
$strFavDeleted = 'favorites deleted...';	//to translate
$strGoToList = 'go to list';	//to translate
$strNoTextEntered = 'no text entered';	//to translate
$strCantPostCommentTwice = 'can\'t post comment twice';	//to translate
$strSortText = 'Sort-Text';	//to translate
$strHtmlDisplayedOnList = 'HTML-Code displayed on the list';	//to translate
$strPropValHtmlComm = '(eg. image-tag for langauge - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strPropValSortingComm = '(used for sorting - if empty Display-Text is used)';	//to translate
$strLoanCartEmpty = 'Nothing in you cart...';	//to translate
$strLoanCartFound = 'Items in cart';	//to translate
$strClearAll = 'Empty your cart...';	//to translate
$strSeeCart = 'View your cart';	//to translate
$strRequestItem = 'Do you wish to add this to your cart?';	//to translate
$strdelete_from_reserve_list = 'Remove from basket';	//to translate
$strreserve_items = 'Reserve Item(s)';	//to translate
$strreserve_all_items = 'Reserve all items';	//to translate
$strTitle = 'Title';	//to translate
$strOwner = 'Owner';	//to translate
$strBorrow_Duration = 'Borrow Duration';	//to translate
$strItem_Reviewed = 'Item has been reviewed';	//to translate
$strCartAdd = 'Add selection to your cart';	//to translate
$strLoanTitle = 'Loan Control Center';	//to translate
$strLoanCenterView = 'Loan Center Information';	//to translate
$strOptions = 'Options';	//to translate
$strshoppingcart = 'Shopping Cart';	//to translate
$strCartControls = 'Cart Controls';	//to translate
$strAproveAll = 'Approve all loan requests';	//to translate
$strClearRequests = 'Delete all loan requests';	//to translate
$strClearLoans = 'Clear all loans';	//to translate
$strDateOfRequest = 'Date of request';	//to translate
$strRequestor = 'Requestor';	//to translate
$strDateOfLoan = 'Date Loaned';	//to translate
$strBorrower = 'Borrower';	//to translate
$strMovieRequests = 'Movie Request';	//to translate
$strLoanedMovies = 'My Loaned Movies';	//to translate
$strLoanControl = 'Loan Control';	//to translate
$strViewRequests = 'View Loan Requests';	//to translate
$strViewLoans = 'View My Loans';	//to translate
$strUpdate = 'Update';	//to translate
$strDueBack = 'Due Back';	//to translate
$strAreas = 'Areas';	//to translate
$strborrowed = 'Movies I\'ve Borrowed';	//to translate
$strReserve = 'Reserve';	//to translate
$strLoan = 'Loan';	//to translate
$strCartEmpty = 'Your cart is empty!';	//to translate
$strNoRequests = 'You have no requests!';	//to translate
$strNoneLoaned = 'You don\'t have any movies loaned out!';	//to translate
$strSendLoanMail = 'Sending loan system email...';	//to translate
$strLoanMailFailed = 'Failed sending loan system email! Please contact the system-admin!';	//to translate
$strSent = 'Sent';	//to translate
$strReturnMovielist = 'Click here to return to the movielist';	//to translate
$strReturnClick = 'Click here to return';	//to translate
$strReturnLoanRequest = 'Click here to go back to requests for loans';	//to translate
$strReturnLoanCart = 'Click here to return to your cart';	//to translate
$strOrderedByDateNewestEntries = 'sorted by date the newest entries from all lists';	//to translate
$strEntriesFromDays = 'Entries from the last days';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortList = 'Entries from the last days sorted by Lists';	//to translate
$strIndexType = 'Index-Type';	//to translate
$strWhatEntriesShownIndex = 'What entries should be shown on the Index-Page';	//to translate
$strNrItemsOnPage = 'Nr items on the page';	//to translate
$strDontSetTooHighPerformance = 'don\'t set too hight - could cause performance-problems';	//to translate
$strDaysToDisplay = 'days to display';	//to translate
$strIndexItems = 'Index-Items';	//to translate
$strListText = 'List-Text';	//to translate
$strFieldInListSameNameAvaliableFields = '(The Field in the List must have the same Name. <a href=\'http://www.powermovielist.com/phpwiki/index.php/IndexItems\' target=\'_blank\'>Avalible Fields</a>)';	//to translate
$strDisplayedOnThePage = 'displayed on the page';	//to translate
$strLoadOnly = 'Load Only';	//to translate
$strIfCheckedFileOnlyLoadedExamplePoster = '(if checked the filed will only be loaded and only shown if the<br>field is hardcoded in the template - for example Poster or Plot - they have a special position)';	//to translate
$strIndexItem = 'Index-Item';	//to translate
$strEntriesFromDaysSortLinkList = 'Entries from the last days sorted by LinkLists';	//to translate
//**************** editannounc.php
$strEditAnnouncementTitle = 'Announcements';	//to translate
$strEditAnnouncement = 'Announcement';	//to translate
$strEditAnnouncementSmall = 'announcement';	//to translate
$strEditAnnouncementComment = '(HTML allowed!)';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDatesChoices = 'use date;show always';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDates = 'use DateOn/DateOff';	//to translate
$strEditAnnouncementUseDatesComment = '(if deactivated the announcement will be displayed always)';	//to translate
$strEditAnnouncementDateOn = 'Date On';	//to translate
$strEditAnnouncementDateOff = 'Date Off';	//to translate
$strEditAnnouncementUserID = 'User';	//to translate
$strEditAnnouncementDateAdded = 'Date Added';	//to translate
$strCoverSelectType = 'Select Type';	//to translate
$strCoverTypeFront = 'Front';	//to translate
$strCoverTypeBack = 'Back';	//to translate
$strUseSortingByNumber = 'sort by number, default ascending;sort by number, default descending';	//to translate
$strUserAddedSucessfullyEMailWhenEnabled = 'User added sucessfully. You will get an E-Mail when an Administrator enabled your account.';	//to translate
$strUserNotYetEnabled = 'User not yet enabled.';	//to translate
$strEveryUserMustBeEnabledHasntBeenEnabledEmailAdmin = 'Every user must be enabled by an administrator. Your account hasn\'t yet been enabled. You will get an E-Mail if the administrators enable your account.';	//to translate
$strSendingActivationEMail = 'sending activation email';	//to translate
$strInvalidCodePleasyCopy = 'invalid code! please copy the whole link from the activation-email into the browser!';	//to translate
$strUserActivation = 'user activation';	//to translate
$strUserLoggedIn = 'user logged in...';	//to translate
$strClickHereToGoToIndex = 'click <a href=\'index.php\'>here</a> to go to the index-page';	//to translate
$strUserActivated = 'user activated...';	//to translate
$strUserOrEmailNotFound = 'Username or E-Mail-adress not found!';	//to translate
$strSendActivationMail = 'send activation-email';	//to translate
$strIfYouDidntGetMailReRequest = 'If you didn\'t get the activation-mail you can here re-request this mail to activate your account.';	//to translate
$strReSendActivationMail = 'resend activation-mail';	//to translate
$strInvalidEMailYouAreOnBlacklist = 'Invalid E-Mail-Adress, you are on the Blacklist';	//to translate
$strMailWasSentWithNewRandomPass = 'A mail was sent to you with a new random password.';	//to translate
$strSaveAndShowOnIndexPage = 'Save and show on Index-Page';	//to translate
$strFilterChars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';	//to translate
$strNextPage = 'next page';	//to translate
$strPrevPage = 'previous page';	//to translate
?>
Return current item: PowerMovieList