Location: PHPKode > projects > podBB Pre-Modified phpBB distribution. > forums/language/lang_polish/lang_admin_faq_editor.php
<?php
/***************************************************************************
 *            lang_admin_faq_editor.php [Polish]
 *               -------------------
 *   begin        : Sat Dec 16 2000
 *   copyright      : (C) 2001 The phpBB Group
 *   email        : hide@address.com
 *
 *   $Id: lang_admin_faq_editor.php,v 1.0.0.0 2003/07/13 23:24:12 Selven Exp $
 *
 ****************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/


$lang['faq_editor'] = 'Edytuj jêzyk';
$lang['faq_editor_explain'] = 'ten modu³ pozwoli Ci na edycjê FAQ Forum, BB-Kodu i modyfikacji Attachment Mod. Lepiej by³oby, gdybyœ <u>nie usuwa³</u> lub <u>nie zmienia³</u> sekcji <b>Sprawy phpBB 2</b>.';

$lang['faq_select_language'] = 'Wybierz jêzyk edytowanego pliku';
$lang['faq_retrieve'] = 'Odzyskaj plik';

$lang['faq_block_delete'] = 'Jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ ten blok?';
$lang['faq_quest_delete'] = 'Jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ to pytanie (razem z odpowiedzi¹)?';

$lang['faq_quest_edit'] = 'Edytuj pytanie & odpowiedŸ';
$lang['faq_quest_create'] = 'Stwórz nowe pytanie & odpowiedŸ';

$lang['faq_quest_edit_explain'] = 'Edytuje pytanie i odpowiedŸ. Zmieñ bloki jak chcesz.';
$lang['faq_quest_create_explain'] = 'Wpisz nowe pytanie i odpowiedŸ i wciœnij Wyœlij.';

$lang['faq_block'] = 'Blok';
$lang['faq_quest'] = 'Pytanie';
$lang['faq_answer'] = 'OdpowiedŸ';

$lang['faq_block_name'] = 'Nazwa bloku';
$lang['faq_block_rename'] = 'Zmieñ nazwê bloku';
$lang['faq_block_rename_explain'] = 'Zmienia nazwê bloku w pliku';

$lang['faq_block_add'] = 'Dodaj blok';
$lang['faq_quest_add'] = 'Dodaj pytanie';

$lang['faq_no_quests'] = 'Brak pytañ w tym bloku. Spowoduje to, ¿e dalej nic nie bêdzie widoczne. Usuñ ten blok lub dodaj jedno lub wiêcej pytañ.';
$lang['faq_no_blocks'] = 'Brak zdefiniowanych bloków. Dodaj nowy blok podaj¹c jego nazwê poni¿ej.';

$lang['faq_write_file'] = 'Nie mo¿na zapisaæ pliku!';
$lang['faq_write_file_explain'] = 'Musisz udostêpniæ plik jêzyka language/lang_xxx/ jako <i>zapisywalny</i>. W UNIX-ie uruchom <code>chmod 666 <i>nazwa_pliku</i></code>. Du¿o klientów FTP mo¿e zmieniæ atrybutu pliku w jego w³aœciwoœciach.';

?>
Return current item: podBB Pre-Modified phpBB distribution.