Location: PHPKode > projects > PivotX > pivot/langs/pvl_fry.php
<?php
//Frysk (Frisian)

//the above line is needed so that pivot knows how to display it in the user info.
//it also needs to be on the 2rd line.

// English translation of Pivot lang file
// Created by Grytsje Klijnstra (hide@address.com)
//
// Latest Update: Pivot (www.pivotlog.net) 30.04.2006
// New English strings added to bring into line with v1.22. Translation required.
//

// the correct encoding is used for non-western languages
$encoding="utf-8";
$langname="fy";


//		General		\\
$lang['general'] = array (
	'yes' => 'Ja',	//affirmative
	'no' => 'Nee',		//negative
	'go' => 'Fierder',	//proceed

	'minlevel' => 'Do hast gjin tagong ta dit part fan Pivot',
	'email' => 'Eamel',
	'url' => 'URL',
	'further_options' => "Oare opsjes",
	'basic_view' => "Standert View",
	'basic_view_desc' => "Besjoch allinne de standert fjilden",
	'extended_view' => "Utwreide View",
	'extended_view_desc' => "Besjoch alle fjilden",
	'toggle_view' => "Wikselje tusken Standert en Utwreide view",
	'select' => "Selektearje",
	'cancel' => "Annulearje",
	'delete' => 'Fourthelje',
	'edit' => 'Bewurkje',
	'welcome' => "Wolkom by %build%.",
	'write' => "Skriuw",
	'write_open_error' => "Skriuw error. Koe it best&acirc;n net iepenje foar it skriuwen",
	'write_write_error' => "Skriuw error. Koe net nei it best&acirc;n skriuwe",
	'done' => "Klear!",
	'shortcuts' => "Rapferbynings",
	'cantdelete' => "It is net tastien dit artikel %title% fourt te heljen!",
	'cantdothat' => "It is net tastien om dat mei dit artikel %title% te dwaan!",
	'cantdeletelast' => "It l&ecirc;ste artikel koe net fuorthelle wurde. Pleats earst in nij artikel, dan kinst dizze fuorthelje.",
	'more' => "meer",
);


$lang['userlevels'] = array (
		'Superadmin', 'Administrator', 'Advanced', 'Normal', 'Moblogger'
		// this one might be a bit hard to translate, but basically it's an order of
		// power or trust. Superadmin would be the person in charge - no one can do
		// anything about his decisions. Admin is only regulated by the Superadmin,
		// Advanced by the Admin and Superadmin, etc..
		// Just get the idea of it.
);


$lang['numbers'] = array(
	'nul', 'ien', 'twa', 'trije', 'fjouwer', 'fiif', 'seis', 's&acirc;n', 'acht', 'njoggen', 'tsien', '&acirc;lve', 'tolve', 'trettjin', 'fjirtjin', 'fiiftjin', 'sechtjin'
);


$lang['months'] = array (
	'Jannewaris', 'Febrewaris', 'Maart', 'April', 'Maaie', 'Juny', 'July', 'Augustus', 'Septimber', 'Oktober', 'Novimber', 'Desimber'
);


$lang['months_abbr'] = array (
	'Jan', 'Feb', 'Mrt', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des'
);


$lang['days'] = array(
	'Snein', 'Moandei', 'Tiisdei', 'Woansdei', 'Tongersdei', 'Freed', 'Sneon'
);


$lang['days_abbr'] = array(
	'Sne', 'Mo', 'Ti', 'Woa', 'To', 'Fre', 'Sneo'
);


$lang['days_calendar'] = array (
	'S', 'M', 'T', 'W', 'T', 'F', 'S'
);


$lang['datetime_words'] = array(
	'Jier', 'Moanne', 'Wike', 'Dei', 'Oere', 'Min&uacute;t', 'Sekonde'	//the actual words for them.
);


//		Login Page		\\
$lang['login'] = array (
	'title' => 'Oanmelde',
	'name' => 'Br&ucirc;kersnamme',
	'pass' => 'Wachtwurd',
	'remember' => 'Unth&acirc;lde',
	'rchoice' => array (
		'0' => 'Neat',
		'1' => 'Myn br&ucirc;kersnamme en wachtwurd',
		'2' => 'Dat ik oanmeld bliuwe wol'
	),
	'delete_cookies_desc' => 'Ast do wis bist datsto de goede br&ucirc;kersnamme en paswurd br&ucirc;kt hast, mar dochs swierrichheiden hast by it oanmelden, dan kinst de cookies foar dit domein fuorthelje:',
	'delete_cookies' => 'Cookies fuorthelje',
	'retry' => 'Ferkearde br&ucirc;kersnamme/wachtwurd',
	'banned' => 'Nei tsien kear besykjen hast gjin tagong ta it systeem krigen. D&ecirc;rom kin fan dit IP &ocirc;f de takommende tolve oeren net oanmeld wurde.',

);


//		Main Bar		\\
	$lang['userbar'] = array (
	'main' => 'Oersjoch',
	'entries' => 'Artikels',
	'submit' => 'Nij Artikel',
	'comments' => 'Reaksjes',
	'trackbacks' => 'Trackbacks',
	'modify' => 'Bewurkje Reaksjes',
	'userinfo' => 'Myn Ynfo',
	'u_settings' => 'Myn Ynstellings',
	'u_marklet' => 'Bookmarklets',
	'files' => 'Behear Media',
	'upload' => 'Oplade',
	'stats' => 'Statistyken',
	'admin' => 'Administraasje',

	'main_title' => 'Algemien oersjoch fan Pivot',
	'entries_title' => 'Oersjoch fan de Artikels',
	'submit_title' => 'Nij Artikel',
	'comments_title' => 'Bewurkje of helje reaksjes fuort',
	'trackbacks_title' => 'Bewurkje of helje Trackbacks fuort',
	'modify_title' => 'Bewurkje Artikel',
	'userinfo_title' => 'Besjoch myn persoanlike ynformaasje',
	'u_settings_title' => 'Bewurkje myn persoanlike ynstellings',
	'u_marklet_title' => 'Meitsje Bookmarklets',
	'files_title' => 'Behear en laad Media op',
	'upload_title' => 'Laad bestannen op',
	'uploaded_success' => 'Best&acirc;n is oplaad',
	'stats_title' => 'Besjoch Logs en Statistyken.',
	'updatetitles_title' => 'Besjoch Logs en Statistyken.',
	'admin_title' => 'Oersjoch fan de Administraasje',
	'recent_entries' => 'Resinte Artikels',
	'recent_comments' => 'Resinte Reaksjes',
);


$lang['adminbar'] = array (
	//		Admin Bar		\\
	'seeusers' => 'Br&ucirc;kers',
	'seeconfig' => 'Konfiguraasje',
	'filemappings' => 'File Mappings',
	'templates' => 'Sjabloanen',
	'maintenance' => 'Underh&acirc;ld',
	'regen' => 'Rebuild alle bestannen',
	'blogs' => 'Weblogs',
	'categories' => 'Kategorys',
	'verifydb' => 'Kontrolear de database',
	'buildindex' => 'Rebuild de Yndeks',
	'buildsearchindex' => 'Rebuild the Sykyndeks',
	'buildfrontpage' => 'Rebuild de foarside',
	'sendping' => 'Stjoer Pings',
	'backup' => 'Backup',
	'description' => 'Beskriuwing',
	'conversion' => 'Konversje',
	'seeusers_title' => 'Br&ucirc;kers oanmeitsje, bewurkje en fuorthelje',
	'userfields' => 'Br&ucirc;kersfjilden',
	'userfields_title' => 'Br&ucirc;kersfjilden oanmeitsje, bewurkje en fuorthelje',
	'seeconfig_title' => 'Bewurkje Konfiguraasjebest&acirc;n',
	'filemappings_title' => 'In oersjoch fan hokker bestannen yn dyn webstee makke binne troch de weblogs yn dizze Pivot',
	'templates_title' => 'Sjabloanen oanmeitsje, bewurkje en fuorthelje',
	'maintenance_title' => 'Lit standert &ucirc;nderh&acirc;ld dwaan op Pivot\'s bestannen',
	'regen_title' => 'Rebuild de bestannen en argyven die\'t Pivot makket.',
	'blogs_title' => 'Weblogs oanmeitsje, bewurkje en fuorthelje',
	'blogs_edit_title' => 'Bewurkje weblog ynstellings foar ',
	'categories_title' => 'Kategorys oanmeitsje, bewurkje en fuorthelje',
	'verifydb_title' => 'Kontrolear de yntegerens fan dyn Database',
	'buildindex_title' => 'Rebuild de yndeks fan dyn Database',
	'buildsearchindex_title' => 'Rebuild de Sykyndeks, om it sykjen yn artikels ta te stean',
	'buildfrontpage_title' => 'Meitsje foar elts weblog op \'e nij de foarside, l&ecirc;ste argyven en RSS bestannen oan.',
	'backup_title' => 'Meitsje in backup fan dyn artikels',
	'backup_config' => 'Backup fan konfiguraasjebestannen',
	'backup_config_desc' => 'Dit lit dy in zipbest&acirc;n delhelje mei dyn konfiguraasjebestannen',
	'ipblocks' => 'IP blocks',
	'ipblocks_title' => 'Blokkearde IP adressen bewurkje en besjen.',
	'ipblocks_stored' => 'De IP-addresses binne bewarre.',
	'ipblocks_store' => 'Bewarje dizze IP-adressen',
	'ignoreddomains' => 'Negearre Domeinen',
	'ignoreddomains_title' => 'Besjoch en Bewurkje de Negearre Domeinen.',
	'ignoreddomains_stored' => 'De Negearre Domeinen binnen bewarre.',
	'ignoreddomains_store' => 'Bewarje dizze Negearre Domeinen',
	'ignoreddomains_asterisk' => 'Dingen markeard mei in stjerke ( * ) wurde allinne br&ucirc;kt om referers te blokkearen. Alle oare dingen wurde br&ucirc;kt foar sawol referers, reaksjes as trackbacks.',
	'ignoreddomains_global' => 'Globale blokkearde wurden.',
	'ignoreddomains_global_desc' => 'Utsein de blokkearde wurden dy\'t hjir boppe stean, kinst ek in aktuele list br&ucirc;ke dy\'t troch Pivot ophelle wurde kin fan de pivotlog.net server. Op dit moment befettet dy dizze wurden:',
	'ignoreddomains_global_empty' => 'De globale wurdlist is leech',
	'ignoreddomains_global_update' => 'Update de wurdlist fan&ocirc;f pivotlog.net',
	'ignoreddomains_global_delete' => 'Globale wurdlist fuorthelje',
	'ignoreddomains_global_success' => 'De blokkearde wurden bin bywurke.',
	'ignoreddomains_global_failed' => 'De blokkearde wurden koene net bywurke wurde. Prebearje it letter noch ris!',
	'ignoreddomains_global_deleted' => 'De blokkearde wurden binne fuorthelle.',
	'fileexplore' => 'Best&acirc;nsbehear',
	'fileexplore_title' => 'Besjoch bestannen (likegoed tekst- as database bestannen)',
	'sendping_title' => 'Stjoer Pings nei Update Trackers.',
	'buildindex_start' => 'Dwaande mei it bouwen fan de yndeks. Dit kin wol efkes duorje, net &ucirc;nderbrekke!',
	'buildsearchindex_start' => 'Dwaande mei it bouwen fan de sykyndeks. Dit kin wol efkes duorje, net &ucirc;nderbrekke!',
	'buildindex_finished' => 'Op \' e nij gearstellen fan de yndeks duorre %num% sekonden',

	'filemappings_desc' => 'Hjir &ucirc;nder kinsto in oersjoch sjen fan elts weblog yn dizze Pivot ynstallaasje, mei hokker bestannen makke binne troch Pivot en hokker sjabloanen it br&ucirc;kt om dizze bestannen te meitsjen. Dit kin handich w&ecirc;ze wennear\'t der swierrichheden binne by it meitsjen fan bestannen.',

	'debug' => 'Iepenje Debug finster',

	'latest_pivot_news' => "It l&ecirc;ste Pivot Nijs",
	'remove_setup_header' => "Pivot ynstallaasje script oanw&ecirc;zich",
	'remove_setup' => "It Pivot ynstallaasje script 'pivot-setup.php' is nog oanw&ecirc;zich yn \'e haadmap. Dit soarget foar in mooglik feilichheidsrisiko. Wy adviseare dy dit script foart te heljen of in oare namme te jaan, sa\'t it net br&ucirc;kt wurde kin troch minsken mei minne bedoelings..",
	'spamprotection' => "Beskerming tsjin Spam",
	'spamprotection_title' => "Oersjoch fan de ferskillende opsjes om dyn weblog spam-frij te h&acirc;lden",
	'spamconfig' => "Spam konfiguraasje",
	'spamconfig_title' => "Konfigurear de helpmiddels foar beskerming tsjin Spam (lykas HashCash en SpamQuiz).",
	'seespamconfig_title' => 'Konfigurear Spam beskerming',
	'spamwasher' => 'Spamwasker',
	'spamwasher_title' => 'Sykje nei spam, en helje dit fourt &uacute;t dyn artikels en trackbacks.',
	'spamlog' => "Spam logbestannen",
	'spamlog_title' => "Besjoch of reset it Spam logbest&acirc;n.",
	'viewspamlog_title' => "Lit it Spam logbest&acirc;n sjen",
);


$lang['templates'] = array (
	'rollback' => 'Weromr&ocirc;lje',
	'create_template' => 'Sjabloan oanmeitsje',
	'create_template_info' => 'Leech sjabloan oanmeitsje',
	'no_comment' => 'Gjin reaksje',
	'comment' => 'Reaksje*',
	'comment_note' => '(*Tink derom: Reaksjes kinne allinne bewarre wurde by de <b>earste</b> kear bewarjen of by feroarings)',
	'create' => 'Sjabloan oanmeitsje',
	'editing' => 'Bewurkje',
	'filename' => 'Best&acirc;nsnamme',
	'save_changes' => 'Feroarings Opslaan!',
	'save_template' => 'Sjabloan Opslaan!',
	'aux_template' => 'Auxillary sjabloan',
	'sub_template' => 'Subsjabloan',
	'standard_template' => 'Normaal sjabloan',
	'feed_template' => 'Feed sjabloan',
	'css_template' => 'CSS best&acirc;n',
	'txt_template' => 'Tekst best&acirc;n',
	'php_template' => 'PHP best&acirc;n',
);


//		Maintenance		\\
$lang['maint'] = array (
	'title' => 'Underh&acirc;ld',
	'gen_arc_title' => 'Generear Argyf', /* bob notes: redundant, see 'regen' */
	'gen_arc_text' => 'Alle argyven opnij genereare', /* bob notes: redundant, see 'regen' */
	'xml_title' => 'Kontrolear Database', /* bob notes: replace with more general 'Verify DB' */
	'xml_text' => 'Kontrolear Database', /* bob notes: replace with more general 'Verify DB' */
	'backup_title' => 'Backup',
	'backup_text' => 'Meitsje in backup fan alle wichtichste pivot-bestannen',
);


//		Spam Protection		\\
$lang['spam'] = array (
	'hc_options' => 'HashCash opsjes',
	'hc' => 'Br&ucirc;k HashCash',
	'hc_desc' => "HashCash is de meast kr&ecirc;ftige &ucirc;nsichtbere beskerming tsjin spam dy/'t momenteel beskikber is. It easket wol dat dyn besykers Javascript oan stean ha om reageare te kinnen. As/'t dit net akkseptabel fynst, lit dizze opsje dan &uacute;t stean.",
	'sq_options' => 'SpamQuiz Opsjes',
	'sq' => 'Br&ucirc;k SpamQuiz',
	'sq_desc' => "Foardat se in reaksje pleatse kinne, moatte dyn besykers earst antwurdzje op in ienf&acirc;ldige fraach. Dit is ienf&acirc;ldich foar minselike besykers, mar robots dy\'t Spam stjoere kinne dit net.",
	'sq_question' => 'Fraach',
	'sq_question_desc' => "Foarbyld: Wat binne de earste twa letters fan it wurd 'Spam'?",
	'sq_answer' => 'Antwurd',
	'sq_answer_desc' => 'Foarbyld: <b>sp</b>',
	'sq_explain' => 'Utlis',
	'sq_explain_desc' => 'Foarbyld: Om automatisearre spam yn reaksjes foar te kommen, moatsto in simpele fraach beantwurdzje.',
	'sq_days' => 'Br&ucirc;k &acirc;ldensgrins',
	'sq_days_desc' => 'Hjirmei wurdt de SpamQuiz fraach alinne stelt by artikels dy\'t &acirc;lder binne dan in bepaald tal dagen. Meastentiids wurdt spam stjoerd nei &acirc;ldere entries, en hjirmei kinst dus soargje dat by &acirc;lde entries wol de fraach stiet, mar dat dyn regelmjittige besykers hjir gjin l&ecirc;st fan ha.',
	'ht_options' => 'Hurde Trackback Opsjes',
	'ht' => 'Br&ucirc;k hurde Trackback',
	'ht_desc' => "Hurde Trackback is een kr&ecirc;ftige beskerming tsjin Trackback spam. It easket wol dat dyn besykers Javascript oan stean ha om reageare te kinnen. As/'t dit net akkseptabel fynst, lit dizze opsje dan &uacute;t stean.",
	'tburl_gen' => 'Klik om in Trackback url te generearen.',
	'tburl_gen_note' => 'Let op: de generearde url is 15 minuten jildich, en easket datst Javascript oan stean hast!',
	'tburl_gen_javascript' => 'Set Javascript oan om in Trackback URL te generearen',
	'enable_js_comm' => 'Om in reaksje efter litte te kinnen, moast Javascript ynskeakelje (en de side ferfoarskje).',
	'empty_log' => 'It Spam logbest&acirc;n is leech.',
	'reset_log' => 'Wis it Spam logbest&acirc;n.',
	'reset_log_done' => 'It Spam logbest&acirc;n is wist.',
);


//		Stats and referers		\\
$lang['stats'] = array (
	'show_last' => "Toan de l&ecirc;ste",
	'20ref' => "20 ferwizers",
	'50ref' => "50 ferwizers",
	'allref' => "alle ferwizers",
	'showunblocked' => "allinne net blokkearre lines",
	'showall' => "blokkearre en net blokkearre lines",
	'updateref' => "Update de ferwiis-nei-title ferwizings",
	'hostaddress' => 'Host-adres (ip-adres)',
	'whichpage' => 'hokker side',

	'getting' => 'Dwaande mei it sammeljen fan nije titels',
	'awhile' => 'Dit kin efkes duorje.. Net &ucirc;nderbrekke a.j.w.',
	'firstpass' => 'Earste faze',
	'secondpass' => 'Twadde faze',
	'nowuptodate' => 'Dyn referrer nei titles konversje is up to date.',
	'finished' => 'Folt &ocirc;ge',
);


//		User Info		\\
	$lang['userinfo'] = array (
	'editfields' => 'Bewurkje Br&ucirc;kersfjilden',
	'desc_editfields' => 'Bewurkje de fjilden dy\'t de br&ucirc;ker br&ucirc;ke kin om himsels te beskriuwen',
	'username' => 'Br&ucirc;kersnamme',
	'pass1' => 'Wachtwurd',
	'pass2' => 'Wachtwurd (nochris)',
	'email' => 'Eamel',
	'nickname' => 'Bijnaam',
	'userlevel' => 'Level fan br&ucirc;ker',
	'userlevel_desc' => 'It level fan de br&ucirc;ker jout oan hokker bewurkings er &uacute;tfiere mei op Pivot',
	'language' => 'Taal',
	'lastlogin' => 'L&ecirc;ste Login',
	'edituser' => 'Bewurkje br&ucirc;ker', //the link to.. well, edit the user (also the title)
	'edituserinfo' => 'Bewurkje br&ucirc;kers Ynfo',
	'selfreg' => 'Sels-registraasje',
	'newuser' => 'Nije br&ucirc;ker oanmeitsje',
	'desc_newuser' => 'Meitsje in nij account oan yn Pivot, om sa de br&ucirc;ker artikels poste te litten.',
	'newuser_button' => 'Oanmeitsje',
	'edituser_button' => 'Feroarje',
	'pass_too_short' => 'Wachtwurd moat minimaal 4 tekens lang w&ecirc;ze.',
	'pass_dont_match' => 'Wachtwurden komme net oerien',
	'pass_equal_name' => 'It wachtwurd kin net itselde w&ecirc;ze as de br&ucirc;kersnamme.',
	'username_in_use' => 'Br&ucirc;kersnamme al beset',
	'username_too_short' => 'Br&ucirc;kersnamme moat minimaal 3 tekens lang w&ecirc;ze.',
	'username_not_valid' => 'Br&ucirc;kersnammen kinne inkeld alfanumeryke tekens (a-z, A-Z, 0-9) en underscores (_) befetsje.',
	'not_good_email' => 'Dat is gjin jildich eameladres',
	'c_admin_title' => 'Bef&ecirc;stigje it oanmeitsjen fan in administator',
	'c_admin_message' => 'In '.$lang['userlevels']['1'].' hat folsleine tagang ta pivot, kin alle artikels en reaksjes bewurkje, en kin alle ynstellings feroarje. Bist do wis datst %s in '.$lang['userlevels']['1'].' meitsje wolst?',
);


//		Config Page		\\
	$lang['config'] = array (
	'save' => 'Ynstellings bewarje.',

	'sitename' => 'Namme webstee',
	'defaultlanguage' => 'Standert taal',
	'defaultencoding' => 'Br&ucirc;k kodearring',
	'defaultencoding_desc' => 'Dit definiearret de kodearring dy\'t br&ucirc;kt wurdt (lykas utf-8 of iso-8859-1). Do soest dit leech litte moatte, of it moat w&ecirc;ze datst wist watsto dochst. Ast dit fjild leech litst sil it de geskikte ynstellings br&ucirc;ke fan de taalbestannen.',
	'defaulttheme' => 'Tema',
	'selfreg' => 'Sels-registraasje tastean',
	'selfreg_desc' => 'Asto dit op ja setst, kinne minsken harren sels as (normale) br&ucirc;kers registreare, en berichten pleatse. (Dit is net itselde as in "reaksje" registraasje.)',
	'siteurl' => 'Webstee URL',
	'header_fileinfo' => 'Best&acirc;nsynformaasje',
	'localpath' => 'Lokaal paad',
	'debug' => 'Debug modus',
	'debug_options' => 'Debug Opsjes',
	'debug_desc' => 'Jou samar wat Debug ynformaasje wer (hjir en d&ecirc;r)',
	'log' => 'Logbestannen',
	'log_desc' => 'H&acirc;ld logbestannen fan ferskate aktiviteiten',

	'unlink' => 'Unlink Bestannen',
	'unlink_desc' => 'Sommige fersyken fan servers w&ecirc;r\'t de safe_mode ynskeakele is, soene nedich hawwe kinne mei dizze opsje te boartsjen. Op de measte servers sil dizze opsje gjin effekt ha',
	'chmod' => 'Chmod Bestannen nei',
	'chmod_desc' => 'Sommige servers wolle dat makke bestannen chmod binne op in spesjale wize. Bekinde wearden binne \'0644\' en \'0755\'. Feroarje dit net, of it moat w&ecirc;ze datst wist watsto dochst.',
	'header_uploads' => 'Bestannen delsette',
	'upload_path' => 'Set paad del',
	'upload_accept' => 'Tastiene best&acirc;nsformaten',
	'upload_extension' => 'Standert Ekstinsje',
	'upload_save_mode' => 'Oerskriuwe',
	'make_safe' => 'Keale best&acirc;nsnamme',
	'c_upload_save_mode' => 'Ynkrementele best&acirc;nsnamme',
	'max_filesize' => 'Maksimum best&acirc;nsgrutte',
	'header_datetime' => 'Datum/Tiid',
	'timeoffset_unit' => 'Tiid Offset Ienheid',
	'timeoffset' => 'Tiid Offset',
	'header_extra' => 'Oare ynstellings',
	'wysiwyg' => 'WYSIWYG-editor standert ynskeakelje',
	'wysiwyg_desc' => 'Bepaalt ast do de WYSIWYG-editor standert oan of &uacute;t ha wolst. Alle br&ucirc;kers kinne dit sels bepale yn harren ynstellings',
	'basic_view' => 'Br&ucirc;k Basis View',
	'basic_view_desc' => 'Bepaalt oft it \'Nije Artikel\' iepene wurdt yn Basis View of Utwreide View.',
	'def_text_processing' => 'Standert Tekst Ferwurkje',
	'text_processing' => 'Tekst ferwurkje',
	'text_processing_desc' => 'Bepaalt it standert tekst ferwurkje, wennear\'t in br&ucirc;ker de non-wysiwyg editor br&ucirc;kt. \'Fertaal Linebreaks\' docht neat oars as it feroarjen fan linebreaks yn in &lt;br&gt;-tag. <a href="http://www.textism.com/tools/textile/" target="_blank">Textile</a> is in kr&ecirc;ftich, mar in maklike wize om markup-styles te learen.',
	'none' => 'Neat',
	'convert_br' => 'Fertaal Linebreaks yn &lt;br /&gt;',
	'textile' => 'Textile',
	'markdown' => 'Markdown',
	'markdown_smartypants' => 'Markdown en Smartypants',

	'allowed_cats' => 'Tasteane Kategorys',
	'allowed_cats_desc' => 'Dizze br&ucirc;ker is tastien artikels te posten yn de selektearre kategorys',
	'delete_user' => "Br&ucirc;ker fuorthelje",
	'delete_user_desc' => "Do kinst dizze br&ucirc;ker fuorthelje ast dat wolst. Alle artikels bliuwe stean, mar se sille net langer harsels oanmelde kinne by Pivot",
	'delete_user_confirm' => 'Do silst hast de tagong fuorthelje ta %s. Bist do wis datsto dit dwaan wolst?',

	'setup_ping' => 'Ping ynstellings',
	'ping_use' => 'Ping update trackers',
	'ping_use_desc' => 'Bepaalt as update trackers likas weblogs.com automatysk op de hichte stelt wurde troch Pivot wannear\'t der in nij artikel is. Tsjinsten as blogrolling.com ha pings nedich.',
	'ping_urls' => 'URLs te pingen',
	'ping_urls_desc' => 'Do kinst in oantal URLs ynfolje om te pingen. Set it http:// diel der net bij, oars wurket it net. Set eltse server op in aparte rigel of skieden troch pipe-tekens. Hjir binne in pear bekende tsjinsten: <br><b>rpc.weblogs.com/RPC2</b> (weblogs.com pinger, meast br&ucirc;kt)<br><b>pivotlog.net/pinger</b> (pivotlog pinger, docht it noch net)<br><b>rcs.datashed.net/RPC2</b> (euro.weblogs.com pinger)<br><b>ping.blo.gs</b> (blo.gs pinger)<br>',

	'setup_tb' => 'Trackback Setup',
	'tb_email' => 'Eamel',
	'tb_email_desc' => 'As it ynsteld is, wurd der in eamel stjoerd nei dit adres as der in Trackback tafoege is.',

	'new_window' => 'Links yn nij finster iepenje',
	'emoticons' => 'Sn&uacute;tsjes br&ucirc;ke',
	'javascript_email' => 'Eameladressen kodeare',
	'new_window_desc' => 'Bepaalt ofst do alle links yn in nij finster iepenje wolst.',

	'mod_rewrite' => 'Filesmatch br&ucirc;ke',
	'mod_rewrite_desc' => 'Ast do de Apache\'s Filesmatch opsje br&ucirc;kst, sil Pivot urls genereare as www.mysite.com/archive/2003/05/30/nice_weather, yn stee fan www.mysite.com/pivot/entry.php?id=134. Dit wurdt net troch alle alle servers stype, rieplachtsje d&ecirc;rom earst de h&acirc;nlieding.',
	'mod_rewrite_1' => 'Ja, as /archive/2005/04/28/title_of_entry',
	'mod_rewrite_2' => 'Ja, as /archive/2005-04-28/title_of_entry',
	'mod_rewrite_3' => 'Ja, as /entry/1234',
	'mod_rewrite_4' => 'Ja, as /entry/1234/title_of_entry',

	'search_index' => 'Autoupdate Sykyndeks',
	'search_index_desc' => 'Dit bepaalt as de Sykyndeksbestannen eltse kear updaten wurde asto in nij artikel tafoegest, ofsto in besteande feroarest.',

	'default_allow_comments' => 'Standert Reaksjes tastean',
	'default_allow_comments_desc' => 'Bepale oft artikels ynsteld binne om wol of net reaksjes ta te stean.',

 'maxhrefs' => 'Tal fan ferwizings',
 'maxhrefs_desc' => 'Maksimale tal fan ferwizings tastien yn reaksjes. Handich om fan rottich reaksjet&uacute;ch &ocirc;f te kommen. Op 0 sette foar &ucirc;nlimitearde ferwizings.',
 'rebuild_threshold' => 'Rebuild Threshold',
 'rebuild_threshold_desc' => 'It tal sekonden it rebuilden duorret, foardat Pivot de side oernij opbout. Standert is 28, mar asto swierrichheden hast mei it rebuilden, prebearje dit tal dan ris op 10 te setten.',
	'default_introduction' => 'Standert Yntroduksje/Liif',
	'default_introduction_desc' => 'Dit leit de ynstellings f&ecirc;st foar Yntroduksje en Liif wenneart ien in nij artikel makket. Meastal is dit in leech paragraaf, wat it meast logysk is wennear\'t it semantysk is.',

	'upload_autothumb'	=> 'Automatyske Thumbnails',
	'upload_thumb_width' => 'Thumbnail bridte',
	'upload_thumb_height' => 'Thumbnail hichte',
	'upload_thumb_remote' => 'Remote cropping script',
	'upload_thumb_remote_desc' => 'As dyn server gjin image cropping dwaan kin, kinst remote cropping script br&ucirc;ke.',

	'extensions_header' => 'Extensions directory',
	'extensions_desc'  => 'De \'extensions\' directory is it plak om dyn oanfollings te bewarjen. Dit makket it updaten folle makliker. Sjoch dokuminten foar mear ynfo.',
	'extensions_path'  => 'Extensions directory paad',

);


//		Weblog Config	\\
$lang['weblog_config'] = array (
	'edit_weblog' => 'Weblog bewurkje',
	'edit_blog' => 'Weblogs bewurkje',
	'new_weblog' => 'Nij Weblog',
	'new_weblog_desc' => 'Nij weblog tafoegje',
	'del_weblog' => 'Weblog fuorthelje',
	'del_this_weblog' => 'Dit weblog fuorthelje.',
	'create_new' => 'Nij Weblog oanmeitsje',
	'subw_heading' => 'Foar elts subweblog dat f&ucirc;n waard yn de sjabloanen kinst ynstelle hokker sjabloan se br&ucirc;ke, lykas hokker kategorys sjen litten wurde.',	'create' => 'Klear',
	'create' => 'Ofr&ucirc;nje',

	'create_1' => 'Oanmeitsje / Feroarje Weblog, stap 1 fan 3',
	'create_2' => 'Oanmeitsje / Feroarje Weblog, stap 2 fan 3',
	'create_3' => 'Oanmeitsje / Feroarje Weblog, stap 3 fan 3',

	'name' => 'Weblog namme',
	'payoff' => 'Payoff',
	'payoff_desc' => 'De Payoff kin br&ucirc;kt wurde foar in subtitel of slogan',
	'url' => 'URL nei Weblog',
	'url_desc' => 'Pivot bepaalt sels de url ast dit fjild net ynfolst. As dyn weblog bygelyks &ucirc;nderdiel &uacute;tmakket fan in frameset, kinst dat hjir oanjaan.',
	'index_name' => 'Foarside (Yndeks)',
	'index_name_desc' => 'De best&acirc;nsnamme fan de yndeks-file. Meastal soks as \'index.html\' of \'index.php\'.',

	'ssi_prefix' => 'SSI Prefix',
	'ssi_prefix_desc' => 'As dyn weblog SSI br&ucirc;kt (as dat net oanred wurdt kinst dit br&ucirc;ke om de best&acirc;nsnamme dy\'t foar de SSI br&ucirc;kt wurdt foar de best&acirc;nsnammen fan Pivot te setten. Bygelyks: \'index.shtml?p=\'. Lit dit leech, oft it moat w&ecirc;ze datst witst watst dochst.',

	'front_path' => 'Paad nei Foarside',
	'front_path_desc' => 'It relatyve of absolute paad w&ecirc;r\'t Pivot de yndeks-side genereart.',
	'file_format' => 'Best&acirc;nsnamme',
	'entry_heading' => 'Artikel Ynstellings',
	'entry_path' => 'Artikel Paad',
	'entry_path_desc' => 'It relatyve of absolute pad w&ecirc;r\'t Pivot de artikel-siden genereart.',
	'live_comments' => 'Live artikels',
	'live_comments_desc' => 'Ast do \'Live artikels\' br&ucirc;kst, sil Pivot gjin side foar it aparte artikel genereare. Dizze ynstelling hat de foarkar.',
	'readmore' => '\'L&ecirc;s mear\' Tekst',
	'readmore_desc' => 'De tekst dy\'t br&ucirc;kt wurde sil om oan te jaan dat der mear tekst is dan wat der werj&ucirc;n wurdt.',

	'arc_heading' => 'Argyf Ynstellings',
	'arc_index' => 'Yndeks best&acirc;n',
	'arc_path' => 'Argyf Paad',
	'archive_amount' => 'Argyf Hoemannichte',
	'archive_unit' => 'Argyf Ienheid',
	'archive_format' => 'Argyf Formaat',
	'archive_none' => 'Gjin Argyven',
	'archive_weekly' => 'Argyven de wike',
	'archive_monthly' => 'Argyven de moanne',
	'archive_yearly' => 'Argyven de jier',

	'archive_link' => 'Argyf Link',
	'archive_linkfile' => 'Argyf Linkbest&acirc;n',
	'archive_order' => 'Argyf folchoarder',
	'archive_ascending' => 'Ofrinnend (&acirc;ldste earst)',
	'archive_descending' => 'Oprinnend (nijste earst)',

	'templates_heading' => 'Sjabloanen',
	'frontpage_template' => 'Foarside Sjabloanen',
	'frontpage_template_desc' => 'It Sjabloan dat it uterlik fan de foarside bepaalt.',
	'archivepage_template' => 'Argyfside Sjabloan',
	'archivepage_template_desc' => 'It Sjabloan dat it uterlik fan dyn argyven bepaalt. Dit kin deselde w&ecirc;ze as dyn \'Foarside Sjabloan\'.',
	'entrypage_template' => 'Artikel Sjabloan',
	'entrypage_template_desc' => 'It Sjabloan dat it uterlik fan dyn aparte artikels bepaalt.',
	'extrapage_template' => 'Ekstra Sjabloan',
	'extrapage_template_desc' => 'It sjabloan dat it uterlik fan dyn argyf en search.php bepaalt.',

	'shortentry_template' => 'Shortentry Sjabloan',
	'shortentry_template_desc' => 'It Sjabloan dat it uterlik fan de aparte artikels bepaalt, lykas se werj&ucirc;n wurde yn dyn weblog of de argyven.',
	'num_entries' => 'Oantal artikels',
	'num_entries_desc' => 'It tal fan artikels dat werj&ucirc;n wurdt op de foarside.',
	'offset' => 'Offset',
	'offset_desc' => 'As foar offset in wearde ynfold wurdt, dan wurde by it generearen fan de side safolle artikels oerslein. Hjirmei kinst dus byg. in listje mei \'Eardere artikels\' meitsje.',
	'comments' => 'Reaksjes tastean?',
	'comments_desc' => 'Bepaalt oft besykers reaksjes pleatse meie by de artikels',

	'publish_cats' => 'Dizze kategorys plubliseare',

	'setup_rss_head' => 'RSS Konfiguraasje',
	'rss_use' => 'Br&ucirc;k RSS',
	'rss_use_desc' => 'Bepaalt oft Pivot automatysk in RSS-feed foar dyn side genereart.',
	'rss_filename' => 'RSS best&acirc;nsnamme',
	'atom_filename' => 'Atom best&acirc;nsnamme',
	'rss_path' => 'RSS Paad',
	'rss_path_desc' => 'It relatyve of absolute paad nei it RSS-best&acirc;n.',
//	'rss_size' => 'RSS Artikel Lingte',
//	'rss_size_desc' => 'De lingte (yn tekens) fan aparte artikels yn it RSS-best&acirc;n.',
	'rss_full' => 'Meitsje Full Feeds',
	'rss_full_desc' => 'Bepaalt oft Pivot full Atom en RSS feeds makket. As it op \'nee\' stiet makket Pivot feeds dy\'t allinne koarte beskriuwings befetsje. Hjirtroch wurde dyn feeds minder br&ucirc;kber.',
	'rss_link' => 'Feed Link',
	'rss_link_desc' => 'The link dy\'t mei de Feed meistjoerd wurdt om te ferwizen nei de haadside. Ast dit leech litst, makket Pivot der de yndeks fan it weblog fan.',
	'rss_img' => 'Feed Plaatsje',
	'rss_img_desc' => 'Do kinst in plaatsje oanjaan dy\'t mei de Feed meistjoerd wurdt. Sommige feed readers litte dit plaatsje sjen by dyn feed. Lit dit fjild leech of jou in folle URL.',

	'lastcomm_head' => 'Ynstellings foar L&ecirc;ste Reaksjes',
	'lastcomm_amount' => 'Oantal toane',
	'lastcomm_length' => 'Ofbrekke nei lingte',
	'lastcomm_format' => 'Opmaak',
	'lastcomm_format_desc' => 'Dizze ynstellings bepale it uterlik fan de \'l&ecirc;ste reaksjes\' op de foarside fan it weblog',
	'lastcomm_nofollow' => 'Br&ucirc;k \'Nofollow\'',
	'lastcomm_nofollow_desc' => 'Om te fjochtsjen tsjin reaksjet&uacute;ch kinst in rel="nofollow" attrib&uacute;t tafoegje oan alle links yn reaksjes en ferwizers, want dit sil net helpe it t&uacute;ch in bettere pagerank te jaan yn Google.',

	'lastref_head' => 'Ynstellings foar L&ecirc;ste Referrers',
	'lastref_amount' => 'Oantal toane',
	'lastref_length' => 'Ofbrekke nei lingte',
	'lastref_format' => 'Opmaak',
	'lastref_format_desc' => 'Dizze ynstellings bepale it uterlik fan de \'l&ecirc;ste ferwizers\' op de foarside fan it weblog',
	'lastref_graphic' => 'br&ucirc;k graphics',
	'lastref_graphic_desc' => 'Dit bepaalt oft de l&ecirc;ste referrers lytse ikoantsjes br&ucirc;ke foar de meast bekinde sykmasjines w&ecirc;rtroch de besykers op dyn side komme kinne.',
	'lastref_redirect' => 'Redirect Referrers',
	'lastref_redirect_desc' => 'Om te fjochtsjen tsjin reaksjet&uacute;ch kinst &uacute;tgeande links nei ferwizers te redirecten, want dit sil net helpe it t&uacute;ch in bettere pagerank te jaan yn Google.',

	'various_head' => 'Oare Ynstellings',
	'emoticons' => 'Sn&uacute;tsjes br&ucirc;ke',
	'emoticons_desc' => 'Bepaalt as sn&uacute;tsjes lykas :-) omset wurde nei smileys.',
	'encode_email_addresses' => 'Eamel Adressen Enkodeare',
	'encode_email_addresses_desc' => 'Bepaalt of eameladressen kodeart wurde, tsjin spam-robots.',
	'target_blank' => 'Target Blank',
	'xhtml_workaround' => 'XHTML Workaround',
	'target_blank_desc' => 'Wannear \'Ja\', sille alle links yn artikels iepene wurde yn in nij finster.',

	'date_head' => 'Datum werjefte ynstellings',
	'full_date' => 'Folsleine datum formaat',
	'full_date_desc' => 'Bepaalt de syntaks fan in folsleine datum.',
	'entry_date' => 'Artikel Datum',
	'diff_date' => 'Ofwikende Datum',
	'diff_date_desc' => 'Dit wurdt meastiids tegeare mei \'Artikel Datum\' br&ucirc;kt. De Artikel datum wurdt op elts artikel werj&ucirc;n, wylst de &ocirc;fwikende datum allinne werj&ucirc;n wurdt wannear\'t de datum &ocirc;fwykt fan dy fan it foarige artikel.',
	'language' => 'Taal',
	'language_desc' => 'De Taal bepaalt yn hokker taal de datum en de n&ucirc;mers werj&ucirc;n wurde, en bepaalt ek de charset kodearring (lykas iso-8859-1 of koi8-r, bygelyks) fan de side.',

	'comment_head' => 'Reaksje Ynstellings',
	'comment_sendmail' => 'Eamel ferstjoere?',
	'comment_sendmail_desc' => 'Neidat der in reaksje pleatse is, is it mooglik om (automatysk) in eamel te stjoeren oan dejinge dy\'t it weblog &ucirc;nderh&acirc;ldt',
	'comment_emailto' => 'Eamel oan',
	'comment_emailto_desc' => 'Spesifisear it adres w&ecirc;rnei de eamel stjoerd wurde moat. Meardere adressen kinst skiede troch in komma te br&ucirc;ken.',
	'comment_texttolinks' => 'Tekst nei lofts konvertearje',
	'comment_texttolinks_desc' => 'Bepaalt oft URL\'s en eameladressen oanklikber makke wurde.',
	'comment_wrap' => 'Reaksje weromrin nei',
	'comment_wrap_desc' => 'Om foar te kommen dat wurden mei (te) folle tekens dyn layout ferstoare wurde se nei dit oantal tekens op de neikommende rigel set.',
	'comments_text_0' => 'label foar \'gjin reaksjes\'',
	'comments_text_1' => 'label foar \'ien reaksje\'',
	'comments_text_2' => 'label foar \'X reaksjes\'',
	'comments_text_2_desc' => 'De tekst dy\'t br&ucirc;kt wurdt om oan te jaan hoefolle reaksjes der binne. Ast hjir neat ynfollest br&ucirc;kt Pivot de standertynstellings.',

	'comment_pop' => 'Reaksjes yn in popup?',
	'comment_pop_desc' => 'Bepaalt as it reaksjefinster werj&ucirc;n wurdt yn in popup of yn it orizjinele finster.',
	'comment_width' => 'Bridte van de Popup',
	'comment_height' => 'Hichte van de Popup',
	'comment_height_desc' => 'Spesifisear de bridte en de hichte fan de reaksje-popup.',

	'comment_format' => "Format fan Reaksjes",
	'comment_format_desc' => "Spesifisear hoe oft de reaksjes op de side fan in artikel der &uacute;t sjogge.",

	'comment_reply' => "Format fan 'antwurd ..'",
	'comment_reply_desc' => "Dit bepaalt it format fan de link dy\'t besykers br&ucirc;ke kinne om te antwurdzjen op in bepaalde reaksje.",
	'comment_forward' => "Format fan 'antwurd fan ..'",
	'comment_forward_desc' => "Dit bepaalt it format fan de tekst dy\'t werj&ucirc;n wurdt wennear\'t de reaksje beandwurde is troch in oar.",
	'comment_backward' => "Format fan 'antwurd op ..'",
	'comment_backward_desc' => "Dit bepaalt it format fan de tekst dy\'t werj&ucirc;n wurdt wennear\'t de reaksje in antwurd is op in oare reaksje.",

	'comment_textile' => 'Textile tastean',
	'comment_textile_desc' => 'As dit op \'Ja\' stiet, meie besykers <a href="http://www.textism.com/tools/textile/" target="_blank">Textile</a> br&ucirc;ke yn hun reaksjes.',
	'save_comment' => 'Reactie opslaan',
	'comment_gravatardefault' => 'Default Gravatar',
	'comment_gravatardefault_desc' => 'URL nei it default Gravatar plaatsje. Begjin mei http://',
	'comment_gravatarhtml' => 'Gravatar HTML',
	'comment_gravatarhtml_desc' => 'HTML om ta te foegjen foar in gravatar. %img% wurdt ferfongen troch de url nei it plaatsje.',
	'comment_gravatarsize' => 'Gravatar grutte',
	'comment_gravatarsize_desc' => 'Grutte (yn piksels) fan de gravatar. Standert is 48.',

  'trackback_head' => 'Trackback ynstellings',
	'trackback_sendmail' => 'Ferstjoer eamel?',
	'trackback_sendmail_desc' => 'As in trackback pleatst is kin der in mail stjoerd wurde oan de behearder',
	'trackback_emailto' => 'Eamel oan',
	'trackback_emailto_desc' => 'Jou it eameladres w&ecirc;r de notifikaasje nei ta moat. Skied meardere adressen mei in komma.',
	'trackbacks_text_0' => 'Label foar \'gjin trackbacks\'',
	'trackbacks_text_1' => 'Label foar \'ien trackback\'',
	'trackbacks_text_2' => 'Label foar \'X trackbacks\'',
	'trackbacks_text_2_desc' => 'De tekst waarmei\'t Pivot oangjout hoefolle trackbacks der binne. Litsto dit leech, dan br&ucirc;kt Pivot de standert ynstellings.',
	'trackback_pop' => 'Trackbacks Popup?',
	'trackback_pop_desc' => 'Bepaalt of\'t de trackbacks side (of \'single entry\') toand wurdt yn in popup, of yn it orizjinele browserfinster.',
	'trackback_width' => 'Bridte fan de Popup',
	'trackback_height' => 'Hichte fan de Popup',
	'trackback_height_desc' => 'Spesifisear de grutte (yn piksels) fan de trackbacks pop-up.',
	'trackback_format' => "Opmaak fan Trackbacks",
	'trackback_format_desc' => "Bepaalt de opmaak fan trackbacks op de entry siden.",
	'trackback_link_format' => "Opmaak fan Trackback Link",
  'save_trackback' => 'Bewarje Trackback',

	'saved_create' => 'It nije weblog is oanmakke.',
	'saved_update' => 'It weblog is suksesfol oanpast.',
	'deleted' => 'It weblog is fourthelle.',
	'confirm_delete' => 'Do stiest op it punt weblog %1 fuort te heljen. Bist do der wis fan?',

	'blogroll_heading' => 'Blogroll ynstellings',
	'blogroll_id' => 'Blogrolling ID #',
	'blogroll_id_desc' => 'Do kinst opsjoneel in <a href="http://www.blogrolling.com" target="_blank">blogrolling.com</a> blogroll ynfoegje yn dyn weblog. Blogrolling is in poerb&ecirc;ste service om in linklist bij te h&acirc;lden w&ecirc;rfanst do sjen kinst wannear\'t de side(n) update binne. Ast dizze feature net wolst, kinst de &ucirc;ndersteande ynfolfjilden oerslaan. Oars: Ast oanmeld bist op blogrolling.com, gean dan nei \'get code\', d&ecirc;r fynst links mei dyn blogroll ID #. Dy sjocht der likern &ocirc;ch sa &uacute;t: 2ef8b42161020d87223d42ae18191f6d',
	'blogroll_fg' => 'Tekstkleur',
	'blogroll_bg' => 'Eftergr&ucirc;nkleur',
	'blogroll_line1' => 'Linekleur 1',
	'blogroll_line2' => 'Linekleur 2',
	'blogroll_c1' => 'Kleur 1',
	'blogroll_c2' => 'Kleur 2',
	'blogroll_c3' => 'Kleur 3',
	'blogroll_c4' => 'Kleur 4',
	'blogroll_c4_desc' => 'Dizze kleuren bepale hoe\'t dyn blogroll der &uacute;t komt te sjen. Kleur 1 oant kleur 4 jouwe in fisuele indikaasje fan hoe resent in side updaten is.',
);


$lang['upload'] = array (
	//		File Upload		\\
	'preview' => 'Folsleine List Preview',
	'thumbs' => 'Thumbnail Preview',
	'create_thumb' => '(Thumbnail oanmeitsje)',
	'title' => 'Bestannen',
	'thisfile' => 'Nij best&acirc;n oplade:',
	'button' => 'Oplade',
	'filename' => 'Best&acirc;nsnamme',
	'thumbnail' => 'Thumbnail',
	'date' => 'Datum',
	'filesize' => 'Grutte',
	'dimensions' => 'Bridte x Hichte',
	'delete_title' => 'Ofbylding fuorthelje',
	'areyousure' => 'Bist do der wis fan datst it best&acirc;n fuorthelje wolst?',
	'picheader' => 'Dizze &ocirc;fbylding fuorthelje?',
	'create' => 'nije',
	'edit' => 'bewurkje',

	'insert_image' => 'Ofbylding ynfoegje',
	'insert_image_desc' => 'Om in &ocirc;fbylding yn te foegjen moatst in earder opladen &ocirc;fbylding kieze of in nije &ocirc;fbylding oplade',
	'insert_image_popup' => 'Popup &ocirc;fbylding ynfoegje',
	'insert_image_popup_desc' => 'Om in popup-&ocirc;fbylding yn te foegjen moatst in earder opladen &ocirc;fbylding kieze of in nije &ocirc;fbylding oplade. Kies d&ecirc;rnei in &ocirc;fbylding of tekst dy\'t as link tsjinnet.',
	'choose_upload' => 'oplade',
	'choose_select' => 'of selektear',
	'imagename' => 'Ofbyldingsnamme',
	'alt_text' => 'Alternatyve tekst',
	'align' => 'Utlijning',
	'border' => 'Omlijning',
	'pixels' => 'piksels',
	'uploaded_as' => 'Dyn best&acirc;n is opladen as \'%s\'.',
	'not_uploaded' => 'Dyn best&acirc;n is net oplaad, en der wiene de folgjende errors:',
	'center' => 'Sentreare (standert)',
	'left' => 'Lofts',
	'right' => 'Rjochts',
	'inline' => 'Inline',
	'notice_upload_first' => 'Do moast earst in &ocirc;fbylding oplade of selekteare',
	'select_image' => 'Selektear &ocirc;fbylding',
	'select_file' => 'Selektear best&acirc;n',

	'for_popup' => 'Foar de popup',
	'use_thumbnail' => 'Br&ucirc;k Thumbnail',
	'edit_thumbnail' => 'Bewurkje thumbnail',
	'use_text' => 'Br&ucirc;k tekst',
	'insert_download' => 'In Delheller ynfoegje',
	'insert_download_desc' => 'Om in best&acirc;nsdelheller te meitsjen moast in best&acirc;n oplade, of in earder opladen best&acirc;n selekteare. Dan moast selekteare ofst in ikoan,in tekst of in thunbnail wolst dy\'t de delheller oanjout.',
	'use_icon' => 'Br&ucirc;k ikoan',
);


$lang['link'] = array (
	//		Link Insertion \\
	'insert_link' => 'Link ynfoegje',
	'notice_upload_first' => 'Do moatst earst in &ocirc;fbylding delsette of selekteare',
	'insert_link_desc' => 'Foegje in link yn troch yn &ucirc;ndersteand fjild de URL te typen. Besykers sjogge de titel fan de side as se mei hun m&ucirc;s oer de link bewege.',
	'url' => 'URL',
	'title' => 'Titel',
	'text' => 'Tekst',
);


//		Categories		\\
$lang['category'] = array (
	'edit_who' => 'Bepaal wa der poste kin yn de kategory \'%s\'',
	'name' => 'Namme',
	'users' => 'Br&ucirc;kers',
	'make_new' => 'Nije Kategory Oanmeitsje',
	'create' => 'Kategory Oanmeitsje',
	'canpost' => 'Selektear de br&ucirc;kers dy it tawurd ha om yn dizze kategory artikels te pleatsen',
	'same_name' => 'Der bestiet al in kategory mei dizze namme',
	'need_name' => 'Do moatst wol in namme ynfolje',

	'allowed' => 'Tastien',
	'allow' => 'Tastean',
	'denied' => 'Net tastien',
	'deny' => 'Net tastean',
	'edit' => 'Kategory Bewurkje',

	'delete' => 'Kategory Fuorthelje',
	'delete_desc' => 'Selektear \'ja\', ast do dizze kategory fuorthelje wolst',

	'delete_message' => 'Yn dizze ferzy fan Pivot, wurdt allinne de namme fan de kategory fuorthelle. Yn folgjende ferzjys kinst bepale wat der bart mei de artikels &uacute;t dizze kategory.',
	'search_index_newctitle'  => 'Yndeks meitsje fan dizze kategory',
	'search_index_newcdesc'  => 'Set dit allinne op \'Nee\' ast net wolst dat besykers sykje yn dizze kategory.',
	'search_index_editcheader' => 'Yndeks Kategory',

	'order' => 'Sortearoarder',
	'order_desc' => 'Kategorys mei in legere sortearoarder sille heger yn de list ferskine. Asto alle n&ucirc;mers itselde h&acirc;ldst sille se op alfabet sorteard wurde',
	'public' => 'Publike kategory',
	'public_desc' => 'As dit op \'Nee\' stiet sil dizze kategory allinne sichtber w&ecirc;ze foar registrearde besykers. (allinne fan tapassing op live pages)',
	'hidden' => 'Ferburgen Kategory',
	'hidden_desc' => 'As dit op \'Ja\' stiet, sil dizze kategory ferburgen w&ecirc;ze yn argyflisten. (allinne fan tapassing op live pages)',

);


$lang['entries'] = array (
	//		Entries			\\
	'post_entry' => "Artikel pleatse",
	'preview_entry' => "Artikel preview",
	'edit_entry' => "Artikel bewurkje",
	'edit_entry_desc' => "Iepenje dit artikel om te bewurkjen",

	'first' => 'earste',
	'last' => 'l&ecirc;ste',
	'next' => 'folgjende',
	'previous' => 'foarige',

	'jumptopage' => 'spring nei side (%num%)',
	'filteron' => 'filter oan (%name%)',
	'filteroff' => 'filter &uacute;t',
	'title' => 'Titel',
	'subtitle' => 'Undertitel',
	'introduction' => 'Introduksje',
	'body' => 'Liif',
	'publish_on' => 'Publiseare op',
	'status' => 'Status',
	'post_status' => 'Post Status',
	'category' => 'Kategory',
	'select_multi_cats' => '(Ctrl-klik om meardere kategorys te selektearen)',
	'last_edited' => "Foar it l&ecirc;st bewurke op",
	'created_on' => "Oanmakke op",
	'date' => 'Datum',
	'author' => 'skriuwer',
	'code' => 'Koade',
	'comm' => '# reaksjes',
	'track' => '# Track',
	'name' => 'Namme',
	'allow_comments' => 'Reaksjes tastean',

	'delete_entry' => "Artikel fourthelje",
	'delete_entry_desc' => "Dit Artikel en har Reaksjes fourthelje",
	'delete_one_confirm' => "Bisto der wis fan datst dit artikel fuorthelje wolst?",
	'delete_multiple_confirm' => "Bisto der wis fan datst dizze artikels fuorthelje wolst?",

	'convert_lb' => 'Linebreaks konverteare',
	'always_off' => '(Dit stiet altyd &uacute;t ast wurkest yn Wysiwyg mode)',
	'be_careful' => '(Sjoch hjirmei &uacute;t!)',
	'edit_comments' => 'Reaksjes bewurkje',
	'edit_comments_desc' => 'Bewurkje de reaksjes dy\'t by dit artikel pleatst binne',
	'edit_comment' => 'Reaksje bewurkje',
	'delete_comment' => 'Reaksje fuorthelje',
	'report_comment' => 'Reaksje rapporteare',
	'edit_trackback' => 'Trackback bewurkje',
	'edit_trackback_desc' => 'Bewurkje de trackbacks dy\'t by dit artikel pleatst binne',
	'delete_trackback' => 'Trackback fourthelje',
	'report_trackback' => 'Trackback rapporteare',
	'block_single' => 'IP %s blokkeare',
	'block_range' => 'IP range %s blokkeare',
	'unblock_single' => 'Blokkearing fan IP %s opheffe',
	'unblock_range' => 'Blokkearing fan IP range %s opheffe',
	'trackback' => 'Trackback ping',
	'trackback_desc' => 'Stjoer Trackback Pings nei de folgjende url(s). Pleats eltse op in aparte rigel om nei meardere urls te stjoeren.',
	'keywords' => 'Keywords',
	'keywords_desc' => 'Br&ucirc;k dit om keywords yn te stellen dy\'t br&ucirc;kt wurde kinne om dit artikel te finen. Of om de non-crufty url yn te stellen foar dit artikel.',
	'vialink' => "Fia link",
	'viatitle' => "Fia titel",
	'via_desc' => 'Br&ucirc;k dit om in link yn te stellen foar de bron fan dit artikel.',
	'entry_catnopost' => 'Do meist net yn dizze kategory poste:\'%s\'.',
	'entry_saved_ok' => 'Dyn artikel \'%s\' is suksesfol opslein.',
	'entry_ping_sent' => 'In trackback ping is stjoerd nei \'%s\'.',
	'encoding_warning' =>'Do skriuwst dit artikel yn %s, wylst te minsten ien fan dyn weblogs in oare kodearring br&ucirc;kt. Om problemen foar te kommen, soest der wist fan w&ecirc;ze moatte dat alle br&ucirc;kers deselde kodearring br&ucirc;ke.',
);


//		Form Fun		\\
$lang['forms'] = array (
	'c_all' => 'Selektear alles',
	'c_none' => 'Selektear neat',
	'choose' => '- Selektear opsje -',
	'publish' => 'Status feroarje yn \'publiseare\'',
	'hold' => 'Status feroarje yn \'Noch net publiseare\'',
	'delete' => 'Helje dizze fuort',
	'generate' => 'Publiseare en genereare',

	'with_checked_entries' => "Aksje:",
	'with_checked_files' => "Aksje:",
	'with_checked_templates' => 'Aksje:',
);


//		Errors			\\
$lang['error'] = array (
	'path_open' => 'Kin directory net iepenje, kontrolear dyn rjochten.',
	'path_read' => 'Kin directory net l&ecirc;ze, kontrolear dyn rjochten.',
	'path_write' => 'Kin directory net skriuwe, kontrolear dyn rjochten.',

	'file_open' => 'Kin best&acirc;n net iepenje, kontrolear dyn rjochten.',
	'file_read' => 'Kin best&acirc;n net l&ecirc;ze, kontrolear dyn rjochten.',
	'file_write' => 'Kin best&acirc;n net skriuwe, kontrolear dyn rjochten.',
);


//		Notices			\\
$lang['notice'] = array (
	'comment_saved' => "De reaksje is bewarre.",
	'comment_deleted' => "De reaksje is fuorthelle.",
	'comment_none' => "Dit artikel hat gjin reaksjes.",
	'trackback_saved' => "De Trackback is bewarre.",
	'trackback_deleted' => "De Trackback is fuorthelle.",
	'trackback_none' => "Dit artikel hat gjin trackbacks.",
);


// Comments, Karma and voting \\
$lang['karma'] = array (
	'vote' => 'Stim \'%val%\' foar dit artikel',
	'good' => 'Goed',
	'bad' => 'Min',
	'already' => 'Do hast al foar dit item stimt',
	'register' => 'Dyn \'%val%\' stim is registrearre',
);


$lang['comment'] = array (
	'register' => 'Dyn reaksje is bewarre.',
	'preview' => 'Dit is inkeld mar in preview fan dyn reaksje. Troch op \'Pleats Reaksje\' te klikken wurdt dyn reaksje opslein.',
	'duplicate' => 'Dyn reaksje is net opslein om\'t it itselde is as in eardere reaksje.',
	'no_name' => 'Typ dyn namme (of in alias) yn it \'namme\'-fjild. Klik op \'Pleats Reaksje\' om dyn reaksje op te slaan.',
	'no_comment' => 'Soest net wat yntype yn it \'reaksje\'-fjild? Klik op \'Pleats Reaksje\' om dyn reaksje permanint te bewarjen.',
	'too_many_hrefs' => 'It maksimum tal links is berikt. Stop mei spammen, sipel.',
	'email_subject' => '[Comment] Re:',
	'oneclickdelete' => "Helje fuort mei ien klik.",
	'oneclickreport' => "Rapportear en helje fuort mei ien klik.",
);


$lang['comments_text'] = array (
	'0' => "Gjin reaksjes",
	'1' => "%num% reaksje",
	'2' => "%num% reaksjes",
);

$lang['trackbacks_text'] = array (
	'0' => "Gjin trackback",
	'1' => "%num% trackback",
	'2' => "%num% trackbacks",
);

$lang['weblog_text'] = array (
	// these are used in the weblogs, for the labels related to archives
	'archives' => "Argyven",
	'next_archive' => "Folgjend Argyf",
	'previous_archive' => "Foarich Argyf",
	'last_comments' => "L&ecirc;ste Reaksjes",
	'last_referrers' => "L&ecirc;ste Referrers",
	'calendar' => "Kalinder",
	'links' => "Links",
	'xml_feed' => "XML: RSS Feed",
	'atom_feed' => "XML: Atom Feed",
	'powered_by' => "Powered by",
	'blog_name' => "Weblog namme",
	'title' => "Titel",
	'excerpt' => "Gearfetting",
	'name' => "Namme",
	'email' => "Eamel",
	'url' => "URL",
	'date' => "Datum",
	'comment' => "Reaksje",
	'ip' => "IP-adres",
	'yes' => "Ja",
	'no' => "Nee",
	'emoticons' => "Sn&uacute;tsjes",
	'emoticons_reference' => 'Iepen Sn&uacute;tsjes Reference',
	'textile' => 'Textile',
	'textile_reference' => 'Iepenje Textile Reference',
	'post_comment' => "Pleats Reaksje",
	'preview_comment' => "Preview Reaksje",
	'remember_info' => "Persoanlike ynfo &ucirc;nth&acirc;lde?",
	'notify' => "It witte litte",
	'notify_yes' => "Ja, stjoer my in eamel as der ien reageert.",
	'register' => "Registrear dyn br&ucirc;kersnamme / oanmelde",
	'disclaimer' => "<b>Lytse letterkes:</b> Alle HTML-tags &uacute;tsein <b> en <i> sille &uacute;t dyn reaksje fuorthelle wurde. Do makkest links troch gewoan in URL of eamel-adres yn te typen.",
	'search_title' => "Sykrisseltaten",
	'search' => "Sykje!",
	'nomatches' => "Gjin matches f&ucirc;n foar '%name%'. Besykje wat oars.",
	'matches' => "Matches foar '%name%':",
	'about' => "Oer",
	'stuff' => "Spul",
	'linkdump' => "Linkdump",
	'discreet' => "Ferbergje email",
	'discreet_yes' => "Ja, ferbergje myn eamel-adres.",
);


$lang['ufield_main'] = array (
	//		Userfields		\\
	'title' => 'Br&ucirc;kersfjilden bewurkje',
	'edit' => 'Bewurkje',
	'create' => 'Oanmeitsje',

	'dispname' => 'Werj&ucirc;ne namme',
	'intname' => 'Namme foar it systeem',
	'intname_desc' => 'De namme foar it systeem is de namme dyst ynfolst as Pivot it yn in sjabloan werjaan moat.',
	'size' => 'Grutte',
	'rows' => 'Rijen',
	'cols' => 'Kolommen',
	'maxlen' => 'Maksimum Lingte',
	'minlevel' => 'Min. br&ucirc;kers Nivo',
	'filter' => 'Filterje op',
	'filter_desc' => 'Troch dit item te filterjen kinst de ynput oanpasse.',
	'no_filter' => 'Neat',
	'del_title' => 'Fuorthelje bef&ecirc;stigje',
	'del_desc' => 'It fuortheljen fan dit br&ucirc;kersfjild (<b>%s</b>) hellet ek alle gegevens dy t de br&ucirc;kers yn dit fjild ynfold hiene fuort, en sil it plak yn it sjabloan w&ecirc;rst dit fjild oanropst leech litte',

	'already' => 'Dizze namme wurdt al br&ucirc;kt.',
	'int' => 'De namme foar it systeem moat langer w&ecirc;ze dan 3 tekens',
	'short_disp' => 'De werj&ucirc;ne namme moat langer w&ecirc;ze dan 3 tekens',
);


$lang['bookmarklets'] = array (
	'bookmarklets' => 'Bookmarklets',
	'bm_add' => 'Bookmarklet tafoegje',
	'bm_withlink' => 'Piv È Nij',
	'bm_withlink_desc' => 'Bookmarklet mei Link. Dizze bookmarklet iepent in finster mei in Nij Artikel, mei d&ecirc;r yn in link nei de side fan w&ecirc;r&uacute;t dizze iepene is.',

	'bm_nolink' => 'Piv È Nij',
	'bm_nolink_desc' => 'Bookmarklet s&ucirc;nder Link. Dizze bookmarklet iepent in finster mei in leech Nij Artikel.',

	'bookmarklets_info' => 'Bookmarklets kinst br&ucirc;ke om hurd Nije Artikels te posten mei Pivot. Om in bookmarklet oan dyn browser ta te foegjen, kinst twa dingen dwaan: (eksakte tekst is &ocirc;fhinklik fan hokker browser ofsto br&ucirc;kst)',
	'bookmarklets_info_1' => 'Klik en sleep de Bookmarklet yn dyn browser nei de Links(ferbynings) toolbar of nei de \'Bookmarks\'-button.',
	'bookmarklets_info_2' => 'Klik mei rjochts op de bookmarklet en kies \'Tafoegje oan Bookmarks\'.',
);

// Accessibility - These are used for form fields, labels, fieldsets etc.
// for Web Content Accessibility Guidelines & 508 compliancy issues.
// see: http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp
// JM =*=*= 2004/10/04
$lang['accessibility'] = array(
	'search_idname'   => 'sykje',
	'search_formname'  => 'Sykje nei wurden dy\'t br&ucirc;kt binne yn artikels op dizze webside',
	'search_fldname'   => 'Typ de wurden/it wurd w&ecirc;rst nei sykest hjirre:',
	'search_placeholder' => 'Typ syktermen',

	'calendar_summary'  => 'Dizze tabel representearret in kalinder fan artikels yn it weblogs mei links op data mei artikels.',
	'calendar_noscript' => 'De kalinder jowt in manier om artikels te berikken op dit weblog',
	/*
	2-letter language code, used to designate the principal language used on the site
	see: http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html
	*/

	'lang' => $langname,
) ;


$lang['snippets_text'] = array (
  'word_plural'   => 'wurden',
  'image_single'  => 'plaatsje',
  'image_plural'  => 'plaatsjes',
  'download_single' => 'best&acirc;n',
  'download_plural' => 'bestannen',
);

$lang['trackback'] = array (
  'register' => 'Dyn trackback is bewarre.',
  'duplicate' => 'dyn trackback is net bewarre, omdat it een kopy fan in eardere liket te w&ecirc;zen.',
  'too_many_hrefs' => 'Do hast mear links plaatst dan tastien is. Stop mei spammen!',
  'noid'   => 'Gjin TrackBack ID (tb_id)',
  'nourl'   => 'Gjin URL (url)',
  'tracked'  => 'Opspoard',
  'email_subject' => '[Trackback] nije Trackback',
);

$lang['commentuser'] = array (
  'title'       => 'Pivot br&ucirc;kers login',
  'header'      => 'Oanmelde as in registrearde besyker',
  'logout'      => 'Ofmelde.',
  'loggedout'     => 'Ofmeld',
  'login'       => 'Oanmelde',
  'loggedin'     => 'Oanmeld',
  'loggedinas'    => 'Oanmeld as',
  'pass_forgot'    => 'Dyn wachtwurd ferjitten?',
  'register_new'   => 'Registrear in nije br&ucirc;kersnamme.',
  'register'     => 'Registrear as in besyker',
  'register_info'   => 'Folje a.j.b. de folgjende ynformaasje yn. <strong>W&ecirc;s der wis fan datst in jildich eameladres ynfolst</strong>, want we sille in ferifikaasje-eamel nei dat adres stjoere.',
  'pass_note'     => 'Krabbeltsje: It is mooglik foar de underh&acirc;lder fan dizze side<br /> om dyn wachtwurd te sjen.. Br&ucirc;k <em>net</em> in wachtwurd<br /> datsto br&ucirc;kst op oare websiden / accounts!',
  'show_email'    => 'Lit myn eameladres sjen by reaksjes',
  'notify'      => 'Lit my witte oft der nije artikels binne fia eamel',
  'def_notify'    => 'Standert oankundiging fan antwurden',
  'register'     => 'Registrear',
  'pass_invalid'   => 'Wachtwurd is ferkeard',
  'nouser'      => 'Br&ucirc;ker bestiet net..',
  'change_info'    => 'Hjir kinst dyn ynformaasje feroarje.',
  'pref_edit'     => 'Dyn foarkarren bewurkje',
  'pref_change'    => 'Foarkarren feroarje',
  'options'      => 'Opsjes',
  'user_exists'    => 'Br&ucirc;ker bestiet al, kies in oare namme.',
  'email_note'    => 'Do moast dyn eameladres jaan, oars is it net mooglik dyn account te ferifisearen. Do kinst der altyd foar kieze dyn eameladres net sjen te litten oan oare besykers.',
  'stored'      => 'De feroarings binne bewarre',
  'verified'     => 'Dyn account is ferifisearre. Meld dy oan..',
  'not_verified'   => 'Dy koade liket ferkeard. It spyt my, mar ik kin net ferifiseare.',
  'pass_sent'     => 'Dyn wachtwurd is opstjoerd nei it eameladres datst j&ucirc;n hast..',
  'user_pass_nomatch' => 'Dy br&ucirc;kersnamme en dat eameladres lykje net te stryken.',
  'user_stored'    => 'Br&ucirc;ker opslein!',
  'user_stored_failed' => 'Br&ucirc;ker koe net oplein wurde!',
  'pass_send'     => 'Stjoer wachtwurd',
  'pass_send_desc'  => 'Ast dyn wachtwurd ferjitten bist, folje dan dyn br&ucirc;kersnamme en eameladres yn, dan sil Pivot dyn wachtwurd nei dyn eameladres stjoere.',
  'oops'       => 'Oeps',
  'back'       => 'Werom nei',
  'back_login'    => 'Werom nei oanmelde',
  'forgotten_pass_mail' => "Dyn fergetten wachtwurd foar Pivot '%name%' is: \n\n%pass%\n\n Ferjit it asjeblieft net wer!\n\nOm yn te loggen moatst op de folgjende link klikke:\n %link%",
  'registered'    => "Do hast dysels registreard as br&ucirc;ker op Pivot '%s'",
  'reg_confirmation' => 'Bef&ecirc;stigje fan Registraasje',
  'reg_verify_short' => 'Bef&ecirc;stigje dyn registraasje',
  'reg_verify_long'  => "Om dyn registraasje te bef&ecirc;stigjen, moast op dizze link klikke:\n %s",
  'reg_verification' => 'Bef&ecirc;stiging per eamel ferstjoerd oan %s. Kontrolear dyn eamel oer in min&uacute;tsje, en bef&ecirc;stigje dyn account.'
);

// A little tool to help you check if the file is correct..
if (count(get_included_files())<2) {

	$groups = count($lang);
	$total = 0;
	foreach ($lang as $langgroup) {
		$total += count($langgroup);
	}
	echo "<h2>Language file is correct!</h2>";
	echo "This file contains $groups groups and a total of $total labels.";

}

?>
Return current item: PivotX