Location: PHPKode > projects > PivotX > pivot/langs/pvl_cs.php
<?php
// &Egrave;esky (Czech)

//the above line is needed so that pivot knows how to display it in the user info.
//it also needs to be on the 2rd line.

// Czech translation of Pivot lang file
// Created by Adam Covex Pøibyl (hide@address.com)
// and Josef Klimosz <hide@address.com>
// http://www.pivotlog.net

// version: 1.3 covex
// version: 1.3.2 ok2wo
// version: 1.3.3 covex update to 1.14beta
// version: 1.4 covex update to 1.20b3
// version: 1.5 covex update to 1.22
// version: 1.6 covex update to 1.40

//
// Latest Update: Pivot (www.pivotlog.net) 06.10.2006
//
// allow for different encoding for non-western languages
$encoding="iso-8859-2";
$langname="cs";


//    General    \\
$lang['general'] = array (
  'yes' => 'Ano',  //affirmative
  'no' => 'Ne',    //negative
  'go' => 'Proveï!',  //proceed

  'minlevel' => 'Nemáte oprávnìní ke vstupu do této oblasti Pivotu',
  'email' => 'Email',
  'url' => 'URL',
  'further_options' => "Dal¹í nastavení",
  'basic_view' => "Základní pohled",
  'basic_view_desc' => "Prohlí¾ení nejobvyklej¹ích polí",
  'extended_view' => "Roz¹íøený pohled",
  'extended_view_desc' => "Prohlí¾ení v¹ech editovatelných polí",
  'select' => "Vybrat",
  'cancel' => "Zru¹it",
  'delete' => 'Smazat',
  'welcome' => "Vítejte v %build%.",
  'write' => "Zápis",
  'write_open_error' => "Chyba zápisu. Nemohu otevøít soubor pro zápis",
  'write_write_error' => "Chyba zápisu. Nemohu zapisovat do souboru",
  'done' => "Hotovo!",
  'shortcuts' => "Zkratky",
  'cantdelete' => "Není vám dovoleno mazat záznam %title%!",
  'cantdothat' => "Není vám dovoleno toto provádìt se záznamem %title%!",
  'continue' => "Pokraèovat",
  'toggle_view' => "Pøepnout mezi základním a roz¹íøeným pohledem",
  'approve' => "Potvrdit",
  'edit' => "Editovat",
  'cantdeletelast' => "Nemù¾ete smazat poslední záznam. Nejdøíve pøidejte nový záznam.",
  'more' => "více",
);


$lang['userlevels'] = array (
    'Superadmin', 'Administrátor', 'Pokroèilý', 'Bì¾ný', 'Moblogger'
    // this one might be a bit hard to translate, but basically it's an order of
    // power or trust. Superadmin would be the person in charge - no one can do
    // anything about his decisions. Admin is only regulated by the Superadmin,
    // Advanced by the Admin and Superadmin, etc..
    // Just get the idea of it.
);


$lang['numbers'] = array (
  '¾ádný', 'jeden', 'dva', 'tøi', 'ètyøi', 'pìt', '¹est', 'sedm', 'osm', 'devìt', 'deset', 'jedenáct', 'dvanáct', 'tøináct', 'ètrnáct', 'patnáct', '¹estnáct'
);


$lang['months'] = array (
  'Leden', 'Únor', 'Bøezen', 'Duben', 'Kvìten', 'Èerven', 'Èervenec', 'Srpen', 'Záøí', 'Øíjen', 'Listopad', 'Prosinec'
);


$lang['months_abbr'] = array (
  'Led', 'Úno', 'Bøe', 'Dub', 'Kvì', 'Èer', 'Èec', 'Srp', 'Záø', 'Øíj', 'Lis', 'Pro'
);


$lang['days'] = array (
  'Nedìle', 'Pondìlí', 'Úterý', 'Støeda', 'Ètvrtek', 'Pátek', 'Sobota'
);


$lang['days_abbr'] = array (
  'Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Èt', 'Pá', 'So'
);


$lang['days_calendar'] = array (
    'N', 'P', 'Ú', 'S', 'È', 'Á', 'S'
);


$lang['datetime_words'] = array (
  'Rok', 'Mìsíc', 'Týden', 'Den', 'Hodina', 'Minuta', 'Sekunda'  //the actual words for them.
);


//    Login Page    \\
$lang['login'] = array (
  'title' => 'Pøihlá¹ení',
  'name' => 'U¾ivatelské jméno',
  'pass' => 'Heslo',
  'remember' => 'Zapamatovat',
  'rchoice' => array (
    '0' => 'Nic',
    '1' => 'Moje jméno a heslo',
    '2' => 'Chci zùstat pøihlá¹en'
  ),
  'delete_cookies_desc' => 'Pokud jste si jist, ¾e pou¾íváte správné jméno a heslo, <br />ale stále máte problémy s pøihlá¹ením, zkuste smazat cookies domény weblogu.',
  'delete_cookies' => 'Smazat cookies',
  'retry' => '©patné jméno/heslo',
  'banned' => 'Desetkrát se vám nepodaøilo pøihlásit. IP adresa, ze které byly tyto pokusy vedeny, bude 12 hod. zablokována.',

);


//    Main Bar    \\
$lang['userbar'] = array (
  'main' => 'Pøehled',
  'entries' => 'Záznamy',
  'submit' => 'Nový záznam',
  'comments' => 'Komentáøe',
  'modify' => 'Zmìnit záznamy',
  'userinfo' => 'Moje info',
  'u_settings' => 'Moje nastavení',
  'u_marklet' => 'Bookmarklety',
  'files' => 'Správa médií',
  'upload' => 'Upload',
  'stats' => 'Statistiky',
  'admin' => 'Administrace',

  'main_title' => 'Globální pøehled Pivotu',
  'entries_title' => 'Pøehled záznamù',
  'submit_title' => 'Nový záznam',
  'comments_title' => 'Editace nebo mazání komentáøe',
  'modify_title' => 'Zmìna záznamu',
  'userinfo_title' => 'Prohlí¾ení osobních informací',
  'u_settings_title' => 'Editace osobních nastavení',
  'u_marklet_title' => 'Vytvoøení bookmarkletu',
  'files_title' => 'Správa a upload médií',
  'upload_title' => 'Upload souborù',
  'uploaded_success' => 'Soubor byl uploadován',
  'stats_title' => 'Prohlí¾ení logù a statistik',
  'updatetitles_title' => 'Prohlí¾ení logù a statistik',
  'admin_title' => 'Pøehled administrace',
  'recent_entries' => 'Poslední záznamy',
  'recent_comments' => 'Poslední komentáøe',

  'trackbacks' => "Trackbacky",
  'trackbacks_title' => "Editovace nebo Smazání trackbackù",
  'moderate_comments' => "Moderovat komentáøe",
  'moderate_comments_desc' => "Na va¹e potvrzení èeká %1 komentáø(ù).",
  'moderate_nocomments_desc' => "Na va¹e potvrzení neèekají ¾ádné komentáøe.",
  'moderate_autoapprove' => "Okam¾itì potvrzovat v budoucnu komentáøe tìchto registrovaných u¾ivatelù.",
);


$lang['adminbar'] = array (
  //    Admin Bar    \\
  //'trebuild' => 'Rebuild all Files', rolled into maintenance
  'seeusers' => 'U¾ivatelé',
  'seeconfig' => 'Konfigurace',
  'filemappings' => 'Mapování souborù',
  'templates' => '©ablony',
  'maintenance' => 'Údr¾ba',
  'regen' => 'Sestavit v¹echny soubory',
  'blogs' => 'Weblogy',
  'categories' => 'Kategorie',
  'verifydb' => 'Zkontroluj databázi',
  'buildindex' => 'Sestavit index',
  'buildsearchindex' => 'Sestavit prohledávací index',
  'buildfrontpage' => 'Sestavit úvodní stránku(y)',
  'sendping' => 'Poslat pingy',


  'backup' => 'Záloha',
  'description' => 'Popis',
  'conversion' => 'Konverze',
  'seeusers_title' => 'Vytvoøení, editace a mazání u¾ivatelù',
  'userfields' => 'Informace o u¾ivateli',
  'userfields_title' => 'Vytvoøení, editace a mazání informací o u¾ivateli',
  'seeconfig_title' => 'Editace konfiguraèních souborù',
  'filemappings_title' => 'Pøehled souborù, vytvoøených Pivotem pro weblogy na tomto webu',
  'templates_title' => 'Vytvoøení, editace a mazání ¹ablon',
  'maintenance_title' => 'Provedení bì¾né údr¾by souborù Pivotu',
  'regen_title' => 'Sestavení souborù a archivù generovaných Pivotem',
  'blogs_title' => 'Vytvoøení, editace a mazání weblogù',
  'blogs_edit_title' => 'Editace nastavení weblogu ',
  'categories_title' => 'Vytvoøení, editace a mazání kategorií',
  'verifydb_title' => 'Kontrola integrity databáze',
  'buildindex_title' => 'Sestavení indexu databáze',
  'buildsearchindex_title' => 'Sestavení indexu pro prohledávání záznamù',
  'buildfrontpage_title' => 'Sestavení úvodní stránky, posledního archivu a RSS pro v¹echny weblogy.',
  'backup_title' => 'Vytvoøení zálohy va¹ich záznamù',
	'backup_config' => 'Vytvoøení zálohy konfiguraèních souborù',
	'backup_config_desc' => 'Umo¾ní vám stáhnout si zip archiv obsahující va¹e konfiguraèní soubory',
  'ipblocks' => 'Blokované IP',
  'ipblocks_title' => 'Prohlí¾ení a editace blokovaných IP adres',
  'ipblocks_stored' => 'IP-adresa byla ulo¾ena.',
  'ipblocks_store' => 'Ulo¾it tyto IP adresy',
	'ignoreddomains' => 'Ignorované domény',
	'ignoreddomains_title' => 'Prohlí¾ení a editace ignorovaných domén.',
	'ignoreddomains_stored' => 'Ignorované domény byly ulo¾eny.',
	'ignoreddomains_store' => 'Ulo¾it tyto ignorované domény',
  'fileexplore' => 'Prohlí¾eè souborù',
  'fileexplore_title' => 'Prohlí¾ení souborù (textových i databázových)',
  'sendping_title' => 'Posílání pingù pro obnovení stopování.',
  'buildindex_start' => 'Vytváøím index. Mù¾e to chvilku trvat, nepøeru¹ujte tento proces.',
  'buildsearchindex_start' => 'Vytváøím prohledávací index. Mù¾e to chvilku trvat, nepøeru¹ujte tento proces.',
  'buildindex_finished' => 'Dokonèeno! Vytvoøení indexu trvalo %num% sekund',

  'filemappings_desc' => 'Ní¾e mù¾ete vidìt pøehled v¹ech weblogù této instalace Pivotu spoleènì se soubory a ¹ablonami, pou¾itými Pivotem k jejich vytvoøení. Velmi u¾iteèné pro hledání pøesného místa vzniku problémù pøi vytváøení souborù.',

  'seecommusers' => "Registrovaní náv¹tìvníci",
  'seecommusers_title' => "Prohlí¾ení a editace registrovaných náv¹tìvníkù",
  'backup_db' => "Zazálohovat databázy",
  'backup_db_desc' => "Umo¾ní vám stáhnout zip soubor obsahující databázy se v¹emi pøíspìvnky.",
  'ignoreddomains_asterisk' => "Polo¾ky oznaèené hvìzdièkou ( * ) budou pou¾ity k blokování odkazujících stránek. Ostatní budou pou¾ity k blokování odkazù, komentáøù i trackbackù.",
  'ignoreddomains_global' => "Globálnì blokované fráze.",
  'ignoreddomains_global_desc' => "Kromì blokování frází s pøedchozího seznamu mù¾ete pou¾ít i aktualizovaný i seznam který Pivot získá ze serveru pivotlog.net. Momentálnì tento seznam obsahuje:",
  'ignoreddomains_global_empty' => "Seznam globálních frází je prázdný",
  'ignoreddomains_global_update' => "Aktualizovat seznam frází z pivotlog.net",
  'ignoreddomains_global_delete' => "Odstranit seznam globálních frází",
  'ignoreddomains_global_success' => "Globální fráze byly ulo¾eny",
  'ignoreddomains_global_failed' => "Seznam globálních frází nemù¾e být ulo¾en, prosím zkuste to pozdìji znovu.",
  'ignoreddomains_global_deleted' => "Globální fráze byly vymazány.",
  'debug' => "Otevøít debugovací okno",
  'latest_pivot_news' => "Poslední novinky Pivotu",
  'remove_setup_header' => "Nalezen instalaèní skript Pivotu",
  'remove_setup' => "Instalaèní skript Pivotu 'pivot-setup.php' je stále v nadøazeném adresáøi. Upozoròujeme, ¾e se jedná o potenciální bezpeèností riziko. Doporuèujeme ho odstranit nebo pøejmenovat, aby nemohl být zneu¾it lidmi se ¹patnými úmysly.",
  'magic_quotes_header' => "Magic quotes povoleny",
  'magic_quotes' => "Vá¹ PHP server má povoleny 'Magic quotes'. To mù¾e zpùsobovat ¾e Pivot nepobì¾í optimálne. Podívejte se na <a href='http://www.pivotlog.net/docs/doku.php?id=servers_with_magic_quotes'>tuto stránku</a> k objasnìní situace.",
  'register_globals_header' => "Register Globals povoleny",
  'register_globals' => "Vá¹ PHP server má povoleny 'register globals'. To je potenciálnì nebezpeèné nastavení, proto byste mìli ¾ádat nápravu. K objasnení situace nav¹tivte <a href='http://www.pivotlog.net/docs/doku.php?id=servers_with_register_globals'>tuto stránku</a>.",
  'spamprotection' => "Ochrana proti spamu",
  'spamprotection_title' => "Pøehled rùzných nástrojù umo¾òujících zbavit vá¹ weblog spamu.",
  'spamconfig' => "Konfigurace spamu",
  'spamconfig_title' => "Konfigurace nástrojù pro ochranu pøed spamem (HashCash, SpamQuiz apod.).",
  'seespamconfig_title' => "Konfigurace nástrojù ochrany proti spamu",
  'spamwasher' => "Èistiè spamu",
  'spamwasher_title' => "Vyhledání a odstraní spamu ze v¹ech záznamù a trackbackù.",
  'spamlog' => "Záznamy o Spam",
  'spamlog_title' => "Prohlí¾ení vyèi¹tìní záznamù o spamu.",
  'viewspamlog_title' => "Zobrazení záznamù o spamu.",

);


$lang['templates'] = array (
  'rollback' => 'Vrátit zpìt',
  'create_template' => 'Vytvoøit ¹ablonu',
  'create_template_info' => 'Vytvoøení ¹ablony Pivotu od zaèátku',
  'no_comment' => 'Bez komentáøe',
  'comment' => 'Komentáø*',
  'comment_note' => '(*Pozn.: Komentáøe mohou být ulo¾eny pouze pøi <b>prvním</b> ulo¾ení zmìn nebo pøi vytvoøení)',
  'create' => 'Vytvoøit ¹ablonu',
  'editing' => 'Editace',
  'filename' => 'Jméno souboru',
  'save_changes' => 'Ulo¾it zmìny!',
  'save_template' => 'Ulo¾it ¹ablonu!',
  'aux_template' => "Pomocná ¹ablona",
  'sub_template' => "Podøazená ¹ablona",
  'standard_template' => "Normální ¹ablona",
  'feed_template' => "©ablona Feed",
  'css_template' => "CSS soubor",
  'txt_template' => "Textový soubor",
  'php_template' => "PHP soubor",
);


$lang['spam'] = array (
  'hc_options' => "Nastavení HashCash",
  'hc' => "Pou¾ívat HashCash",
  'hc_desc' => "HashCash je jedna z nejlep¹ích a zcela neviditelných ochran proti spamu, které jsou dostupné. Po¾aduje u klienta povolený javascript. Pokud je to pro vás nepøijatelné, nezapínejte ji.",
  'sq_options' => "Nastavení SpamQuiz",
  'sq' => "Pou¾ívat SpamQuiz",
  'sq_desc' => "Pøed odesláním komentáøe musí ka¾dý u¾ivatel správnì odpovìdìt na jednoduchou otázku, na kterou ka¾dý zná odpovìï. To kompletnì zmate spamovací roboty, proto¾e ka¾dý blogger mù¾e pou¾ít vlasní otázku.",
  'sq_question' => "Otázka",
  'sq_question_desc' => "Pøíklad: Jaká jsou dvì první písmena slova 'spam'?",
  'sq_answer' => "Odpovìï",
  'sq_answer_desc' => "Pøíklad: <b>sp</b>",
  'sq_explain' => "Vysvìtlení",
  'sq_explain_desc' => "Pøíklad: K ovìøení ¾e nejste spamovací robot potøebujeteme abyste odpovìdeli na tuto jednoduchou otázku.",
  'sq_days' => "Limit stáøí",
  'sq_days_desc' => "Povolit SpamQuiz pouze pro záznamy star¹í tento poèet dní. Bì¾nì se komentáøový spam objevuje jen u star¹ích pøíspìvkù. Není tedy potøeba obtì¾ovat bì¾né u¾ivatele, kteøí odpovídají napøíklad bìhem týdne po zveøejnení.",
  'ht_options' => "Zocelená ochrana trackbackù",
  'ht' => "Pou¾ívat zocelený trackback",
  'ht_desc' => "Zocelený trackback je úèinná ochrana proti spamu v trackbacích. Vy¾aduje povolený javascript u klienta. Pokud je to pro vás nepøijatelné, nezapínejte jej.",
  'tburl_gen' => "Kliknìte pro vygenerování trackback url",
  'tburl_gen_note' => "Pozn.: vygenerované url je platné jen 15 minut a vy¾aduje javascript.",
  'tburl_gen_javascript' => "Prosím povolte javascript aby se dalo trackback url vygenerovat",
  'enable_js_comm' => "Prosím, abyste mohli pøidat komentáø, povolte javascript (a obnovte stránku).",
  'empty_log' => "Záznamy o spamu jsou prázdné",
  'reset_log' => "Vymazat záznamy o spamu",
  'reset_log_done' => "Záznamy o spamu byly vymazány",
);  


//    Admin      \\
// bob notes: Mark made these, i think they should be replaced by the 'adminbar']['xxx_title'] ones
$lang['admin'] = array (
  'seeusers' => 'Vytvoøení, editace a mazání u¾ivatelù',
  'seeconfig' => 'Editace konfiguraèních souborù',
  'templates' => 'Vytvoøení, editace a mazání ¹ablon',
  'maintenance' => 'Provedení bì¾né údr¾by souborù Pivotu, jako \'Sestavení souborù\', \'Ovìøení databáze\', \'Sestavení indexu\' a \'Zálohování\'.',
  'regen' => 'Sestavit v¹echny stránky generované Pivotem',
  'blogs' => 'Vytvoøení, editace a mazání weblogù publikovaných Pivotem',
);


//    Maintenace    \\
$lang['maint'] = array (
  'title' => 'Údr¾ba',
  'gen_arc_title' => 'Generování archivu', /* bob notes: redundant, see 'regen' */
  'gen_arc_text' => 'Regenerace v¹ech va¹ich archivù', /* bob notes: redundant, see 'regen' */
  'xml_title' => 'Kontrola XML souborù', /* bob notes: replace with more general 'Verify DB' */
  'xml_text' => 'Kontrola (a pokud je to nutné i oprava) integrity XML souborù', /* bob notes: replace with more general 'Verify DB' */
  'backup_title' => 'Zálohování',
  'backup_text' => 'Vytvoøení zálohy v¹ech dùle¾itých souborù Pivotu',
);


//    Stats and referers    \\
$lang['stats'] = array (
  'show_last' => "Uka¾ posledních",
  '20ref' => "20 odkazù",
  '50ref' => "50 odkazù",
  'allref' => "v¹echny odkazy",
  'updateref' => "Aktualizace mapování titulkù na odkazy",
	'showall' => "oboje, jak blokované tak neblokované øádky",
	'updateref' => "Aktualizace mapování odkazù na titulky",
  'hostaddress' => 'Hostitelské adresy (IP)',
  'whichpage' => 'Jaká stránka',

  'getting' => 'Získej nové titulky',
  'awhile' => 'Mù¾e to chvíli trvat, nepøeru¹ujte tento proces.',
  'firstpass' => 'První prùchod',
  'secondpass' => 'Druhý prùchod',
  'nowuptodate' => 'Va¹e mapování odkaz-titulek je aktualizováno.',
  'finished' => 'Ukonèeno',
  
  'showunblocked' => "Pouze neblokované øádky",
);


//    User Info    \\
$lang['userinfo'] = array (
  'editfields' => 'Editovat polo¾ky u¾ivatele',
  'desc_editfields' => 'Editace polo¾ek pro popis u¾ivatelù',
  'username' => 'U¾ivatelské jméno',
  'pass1' => 'Heslo',
  'pass2' => 'Heslo (potvrzení)',
  'email' => 'Email',
  'userlevel' => 'Úroveò u¾ivatele',
  'userlevel_desc' => 'Úroveò u¾ivatele urèuje, jaké akce bude mít u¾ivatel povoleny.',
  'language' => 'Jazyk',
	'lastlogin' => 'Poslední pøihlá¹ení',
  'edituser' => 'Editovat u¾ivatele', //the link to.. well, edit the user (also the title)
  'edituserinfo' => 'Editovat informace o u¾ivateli',
  'newuser' => 'Vytvoøit nového u¾ivatele',
  'desc_newuser' => 'Vytvoøení nového úètu v Pivotu, umo¾òujícího pøispívat do weblogu.',
  'newuser_button' => 'Vytvoøit',
  'edituser_button' => 'Zmìnit',
  'pass_too_short' => 'Heslo musí být minimálnì 6 znakù dlouhé.',
	'pass_equal_name' => 'Heslo nesmí být stejné jako u¾ivatelské jméno.',
  'pass_dont_match' => 'Hesla se neshodují',
  'username_in_use' => 'U¾ivatelské jméno ji¾ existuje',
  'username_too_short' => 'Jméno musí mít alespoò 3 znaky.',
  'username_not_valid' => 'U¾ivatelské jméno mù¾e obsahovat pouze alfanumerické znaky (A-Z, 0-9) a podtr¾ítko (_).',
  'not_good_email' => 'Neplatná emailová adresa',
  'c_admin_title' => 'Potvrïte vytvoøení aministrátora',
  'c_admin_message' => 'U¾ivatel '.$lang['userlevels']['1'].' má plný pøistup k Pivotu, mù¾e editovat v¹echny nové polo¾ky, komentáøe a mìnit nastavení. Jste si jist, ¾e chcete aby %s byl '.$lang['userlevels']['1'].'?',

  'nickname' => "Pøezdívka",
  'url' => "URL",
  'verified' => "Ovìøeno",
  'verified_desc' => "Ovìøit u¾ivatelský úèet tohoto náv¹tìvníka.",
  'disabled' => "Zakázáno",
  'disabled_desc' => "Zakázat úèet tohoto náv¹tìvníka (pod tímto jménem nemohou být pøidány ¾ádné komentáøe).",
  'users' => "U¾ivatelé",
  'commusers' => "Registrovaní náv¹tìvníci",
  'editcommuser' => "Editovat registrované náv¹tìvníky",
  'selfreg' => "Samo-registrace",
  
);


//    Config Page    \\
$lang['config'] = array (
  'save' => 'Ulo¾it nastavení',

  'sitename' => 'Jméno webu',
  'defaultlanguage' => 'Pøedvolený jazyk',
	'defaultencoding' => 'Pou¾ij kódování',
	'defaultencoding_desc' => 'Definuje pou¾ité kódování (jako utf-8 nebo iso-8859-1). Pokud si nejste jisti k èemu volba je, ponechte toto pole prázdné. V tom pøípadì se pou¾ije kódování podle zvoleného jazyka.',
  'siteurl' => 'URL webu',
  'header_fileinfo' => 'Soubor informací',
  'localpath' => 'Místní cesta',
  'debug_options' => 'Mo¾nost debugovat',
  'debug' => 'Mód debugování',
  'debug_desc' => 'Uka¾ sem tam náhodné debugovací informace..',
  'log' => 'Logovací soubory',
  'log_desc' => 'Uchovávej logy rùzných aktivit',

  'unlink' => 'Mazání souborù',
  'unlink_desc' => 'Nìkteré servery, pou¾ívající safe_mode, mohou vy¾adovat pou¾ití tohoto nastavení. Na vìt¹inì serverù v¹ak nebude potøeba ¾ádná zmìna.',// dal jsem pou¾ití
  'chmod' => 'Zmìò práva souborù na',
  'chmod_desc' => 'Nìkteré servery vy¾adují zmìnit práva vytváøených souborù na urèitou hodnotu. Obvyklé hodnoty jsou \'0644\' a \'0755\'. Nemìòte tyto hodnoty pokud si nejste jist, co dìláte.',
  'header_uploads' => 'Nastavení pro upload',
  'upload_path' => 'Cesta k uploadovaným souborùm',
  'upload_accept' => 'Pøijímané typy',
  'upload_extension' => 'Pøedvolená pøípona',
  'upload_save_mode' => 'Pøepisovat',
  'make_safe' => 'Vyèistit jméno souboru',
  'c_upload_save_mode' => 'Èíslování souborù',
  'max_filesize' => 'Maximální velikost souboru',
  'header_datetime' => 'Datum/èas',
  'timeoffset_unit' => 'Jednotka èasového posunu',
  'timeoffset' => 'Èasový posun',
  'header_extra' => 'Dal¹í nastavení',
  'wysiwyg' => 'Pou¾ívat WYSIWYG editor',
  'wysiwyg_desc' => 'Urèuje, zda je pøedvolený editor WYSIWYG. Jednotliví u¾ivatelé si toto nastavení mohou zmìnit v nastavení \'Moje informace\'.',
	'basic_view' => 'Pou¾ij základní pohled',
	'basic_view_desc' => 'Urèuje zda se \'Nový záznam\' otevøe v základním nebo roz¹íøeném pohledu.',
  'def_text_processing' => 'Pøedvolený zpùsob zpracování textu',
  'text_processing' => 'Zpracování textu',
  'text_processing_desc' => 'Urèuje zpùsob zpracování textu pøi nepou¾ití WYSIWYG editoru. \'Konvertovat konce øádkù\' nedìlá nic jiného, ne¾ ¾e mìní konce øádkù na &lt;br&gt;-tag. <a href="http://www.textism.com/tools/textile/" target="_blank">Textile</a> je kvalitní, ale snadno ovladatelný znaèkovací styl.',
  'none' => 'Nic',
  'convert_br' => 'Konvertuj konce øádek na &lt;br /&gt;',
  'textile' => 'Textile',

	'allowed_cats' => 'Povolené kategorie',
	'allowed_cats_desc' => 'U¾ivateli je povoleno pøidávat pøíspìvky do vybrané kategorie',
	'delete_user' => "Smazat u¾ivatele",
	'delete_user_desc' => "Pokud chete mù¾ete tohoto u¾ivatele smazat. V¹echny jeho pøíspìvky zùstanou, pouze se u¾ivatel nadále nebude moci pøihlásit",
	'delete_user_confirm' => 'Chystáte se oderat pøístup pro %s. Jste si tím jist?',

  'setup_ping' => 'Nastavení pingu',
  'ping_use' => 'Aktualizace stopování pingu',
  'ping_use_desc' => 'Urèuje, zda stopovaèe jako weblogs.com budou automaticky informovány Pivotem, pokud pøidáte nový pøíspìvek. Slu¾by jako blogrolling.com jsou na tom pøímo závislé.',
  'ping_urls' => 'URL kam pingat',
  'ping_urls_desc' => 'Zde mù¾ete zadat nìkolik adres, na které se bude posílat ping. Nevkládejte øetìzec http://, jinak to nebude fungovat. Pouze vlo¾te adresu - na ka¾dý øádek jednu, nebo je oddìlte znakem roury (|). Nìkteré oblíbené servery:<br /><b>rpc.weblogs.com/RPC2</b> (weblogs.com ping, jeden z nejpou¾ívanìj¹ích)<br /><b>pivotlog.net/pinger</b> (pivotlog ping, je¹tì nefunkèní)<br /><b>rcs.datashed.net/RPC2</b> (euro.weblogs.com ping)<br /><b>ping.blo.gs</b> (blo.gs pinger)<br />',

	'setup_tb' => 'Nastavení stopování',
	'tb_password' => 'Heslo',
	'tb_password_desc' => 'Heslo je pou¾ito pro pøihlá¹ení k mazání stopování. Pokud není nastaveno, mazání stopování je vypnuto.',
	'tb_email' => 'Email',
	'tb_email_desc' => 'Na tuto adresu bude odeslána zpráva pokud je pøidáno stopování.',
	'tb_rss' => 'Vytvoøit RSS pro stopování',

  'new_window' => 'Otevírat linky v nových oknech',
  'emoticons' => 'Pou¾ívat emotikony',
  'javascript_email' => 'Kódovat emailové adresy?',
  'new_window_desc' => 'Urèuje, zda v¹echny linky v záznamech budou otevírat nové okno prohlí¾eèe.',

  'mod_rewrite' => 'Porovnávej soubory',
  'mod_rewrite_desc' => 'Pokud pou¾íváte porovnávání souborù z Apache, Pivot vytvoøí URL jako www.mysite.com/archive/2003/05/30/nice_weather, místo www.mysite.com/pivot/entry.php?id=134. Ne v¹echny servery to podporují. Podívejte se do manuálu.',

  'search_index' => 'Automaticky aktualizovat prohledávací index',
  'search_index_desc' => 'Urèuje, zda prohledávací index bude aktualizován poka¾dé, kdy¾ vlo¾íte nový záznam nebo zmìníte existující.',

    'default_allow_comments' => 'V¾dy povolit komentáøe',
    'default_allow_comments_desc' => 'Urèuje zda je povoleno k záznamùm vkládat komentáøe.',

 'maxhrefs' => 'Poèet odkazù',
 'maxhrefs_desc' => 'Maximální poèet odkazù povolených v komentáøi. U¾iteèný zpùsob jak se zbavit obtì¾ujících komentáøù s odkazy. Nastavte na 0 pro neomezenì.',
 'rebuild_threshold' => 'Práh sestavení',
 'rebuild_threshold_desc' => 'Poèet sekund, které trvá sestavení, ne¾ Pivot obnoví stránku. Nastaveno je 28, pokud ale máte problém se sestavováním, zkuste hodnotu sní¾it na 10.',
  'default_introduction' => 'Pøedvolený úvod/tìlo',
  'default_introduction_desc' => 'Urèuje pøedvolený obsah úvodu a tìla záznamu. Normálnì je to prázdný odstavec.',

  'upload_autothumb'  => 'Automaticky vytváøet náhledy',
  'upload_thumb_width' => '©íøka náhledu',
  'upload_thumb_height' => 'Vý¹ka náhledu',
  'upload_thumb_remote' => 'Externí oøezávací skript',
  'upload_thumb_remote_desc' => 'Pokud vá¹ server nemá potøebné knihovny pro oøezávání obrázkù, mù¾ete pou¾ít externí skript.',

	'extensions_header' => 'Adresáø pro roz¹íøení',
	'extensions_desc'  => 'Adresáø pro \'roz¹íøení\' je místo kde se budou ukládat va¹e pøídavky k Pivotu.
	    Zavedení tohoto adresáøe výraznì zjednodu¹í pøechod na nové verze. Více informací v dokumentaci.',
	'extensions_path'  => 'Cesta k adresáøi s roz¹íøeními',

  'defaulttheme' => "Téma vzhledu",
  'selfreg' => "Povolit samo-registraci",
  'selfreg_desc' => "Nastavení na Ano umo¾òí u¾ivatelùm registrovate se jako normální u¾ivatel a pøídávat záznamy. (Toto nejsou 'komentáøový' u¾ivatelé.)",
  'xmlrpc' => "Povolit XML-RPC",
  'xmlrpc_desc' => "Nastavení na Ano vám umo¾ní pøidávat záznamy na weblog z desktopové aplikace (vyu¾ívající MetaWeblog API).",
  'markdown' => "Markdown",
  'markdown_smartypants' => "Markdown a Smartypants",
  'delete_commuser' => "Smazat registrovaného náv¹tìvníka",
  'delete_commuser_desc' => "Pokud chcete, mù¾ete smazat tohoto registrovaného náv¹tìvníka. V¹echny jeho komentáøe zùstanou zachovány.",
  'delete_commuser_confirm' => "Chystáte se odebrat úèet %s. JSte si jisti, ¾e to chcete udìlat?",
  'mod_rewrite_1' => "Ano, jako /archive/2005/04/28/titulek_záznamu",
  'mod_rewrite_2' => "Ano, jako /archive/2005-04-28/titulek_záznamu",
  'mod_rewrite_3' => "Ano, jako /zaznam/1234",
  'mod_rewrite_4' => "Ano, jako /zaznam/1234/titulek_záznamu",
  'moderate_comments' => "Moderovat komentáøe",
  'moderate_comments_desc' => "Urèuje zda mají být komentáøe potvrzeny pøed tím, ne¾ jsou viditelné na webu.",
  
);


//    Weblog Config  \\
$lang['weblog_config'] = array (
  'edit_weblog' => 'Editovat weblog',
  'edit_blog' => 'Editovat blog',
  'new_weblog' => 'Nový weblog',
  'new_weblog_desc' => 'Pøidat nový weblog',
  'del_weblog' => 'Smazat weblog',
  'del_this_weblog' => 'Smazat tento weblog.',
  'create_new' => 'Vytvoøit nový weblog',
  'subw_heading' => 'Pro ka¾dý zalo¾ený subweblog mù¾ete nastavit pou¾itou ¹ablonu stejnì jako kategorii, ve které má být publikován',
  'create' => 'Dokonèit',

  'create_1' => 'Vytvoøení / editace weblogu, krok 1 z 3',
  'create_2' => 'Vytvoøení / editace weblogu, krok 2 z 3',
  'create_3' => 'Vytvoøení / editace weblogu, krok 3 z 3',

  'name' => 'Jméno weblogu',
  'payoff' => 'Pøínos',
  'payoff_desc' => 'Pøínos mù¾e být pou¾it jako podtitulek nebo krátký popis weblogu',
  'url' => 'URL weblogu',
  'url_desc' => 'Pokud necháte políèko prázdné, Pivot sám urèí URL weblogu. Pokud pou¾íváte weblog jako souèást rámcù, nebo jako serverside include, pou¾ijte toto nastavení.',
  'index_name' => 'Úvodní stránka (Index)',
  'index_name_desc' => 'Jméno index souboru. Obvykle je to nìco jako \'index.html\' nebo \'index.php\'.',

  'ssi_prefix' => 'Prefix SSI',
  'ssi_prefix_desc' => 'Pokud vá¹ webolog pou¾ívá SSI (co¾ není doporuèeno), pou¾ijte nastavení prefixu jmen souborù Pivotu pro SSI. Napø. \'index.shtml?p=\'. Pokud nevíte k èemu nastavení je, nechte ho prázdné.',

  'front_path' => 'Cesta k úvodní stránce',
  'front_path_desc' => 'Relativní nebo absolutní cesta, kde Pivot vytvoøí úvodní stránku weblogu.',
  'file_format' => 'Jméno souboru',
  'entry_heading' => 'Nastavení záznamù',
  'entry_path' => 'Cesta k záznamùm',
  'entry_path_desc' => 'Relativní nebo absolutní cesta, kde Pivot vytvoøí záznam stránky, pokud nepou¾ijete \'¾ivé vstupy\'.',
  'live_comments' => '®ivé vstupy',
  'live_comments_desc' => 'Pokud pou¾íváte \'¾ivé vstupy\', Pivot nebude vytváøet soubory pro jednotlivé záznamy. Preferované nastavení.',
  'readmore' => '\'Více...\'',
  'readmore_desc' => 'Text pou¾itý k upozornìní na pokraèování textu záznamu. Pokud necháte nastavení nevyplnìné, Pivot pou¾ije nastavení z pøíslu¹ného jazyka.',

  'arc_heading' => 'Nastavení archivu',
  'arc_index' => 'Soubor indexu',
  'arc_path' => 'Cesta k archivùm',
  'archive_amount' => 'Poèet archivù',
  'archive_unit' => 'Typ archivù',
  'archive_format' => 'Formát archivu',
  'archive_none' => '®ádné archivy',
  'archive_weekly' => 'Týdenní archivy',
  'archive_monthly' => 'Mìsíèní archivy',
	'archive_yearly' => 'Roèní archivy',

  'archive_link' => 'Odkaz na archiv',
  'archive_linkfile' => 'Formát seznamu archivù',
  'archive_order' => 'Poøadí archivù',
  'archive_ascending' => 'Vzestupnì (nejstar¹í první)',
  'archive_descending' => 'Sestupnì (nejnovìj¹í první)',

  'templates_heading' => '©ablony',
  'frontpage_template' => '©ablony úvodní stránky',
  'frontpage_template_desc' => '©ablona urèující vzhled úvodní stránky weblogu.',
  'archivepage_template' => '©ablona stránky s archivy',
  'archivepage_template_desc' => '©ablona urèující vzhled archivù. Mù¾e být stejná jako \'©ablona úvodní stránky\'.',
  'entrypage_template' => '©ablona záznamu',
  'entrypage_template_desc' => '©ablona urèující vzhled jednotlivých záznamù.',
  'extrapage_template' => 'Dal¹í ¹ablony',
  'extrapage_template_desc' => '©ablona urèující vzhled stránky pro prohledávání archivu.',

  'shortentry_template' => '©ablona zkráceného záznamu',
  'shortentry_template_desc' => '©ablona urèující vzhled zkráceného záznamu pro weblog a archiv.',
  'num_entries' => 'Poèet záznamù',
  'num_entries_desc' => 'Poèet záznamù subweblogu na úvodní stránce.',
  'offset' => 'Posun',
  'offset_desc' => 'Posun urèuje poèet záznamù, které budou pøeskoèeny pøi generování stránky. Vyu¾ití napø. pro vytvoøení seznamu \'Pøedchozí záznamy\'.',
  'comments' => 'Povolit komentáøe?',
  'comments_desc' => 'Urèuje, zda u¾ivatelé budou mít mo¾nost pøipojovat komentáøe k záznamùm subweblogu',

	'publish_cats' => 'Publikuj tyto kategorie',

  'setup_rss_head' => 'Konfigurace RSS a Atomù',
  'rss_use' => 'Vytváøet kanály',
  'rss_use_desc' => 'Urèuje, zda bude Pivot automaticky generovat kanály RSS a Atom pro tento weblog.',
  'rss_filename' => 'Soubor pro RSS',
  'atom_filename' => 'Soubor pro Atom',
  'rss_path' => 'Cesta k RSS kanálu',
  'rss_path_desc' => 'Relativní nebo absolutní cesta k adresáøi, kde Pivot vytvoøí soubor pro RSS kanál.',
//  'rss_size' => 'Délka záznamu pro RSS kanál',
//  'rss_size_desc' => 'Délka (poèet znakù) ka¾dého záznamu pro RSS kanál',
    'rss_full' => 'Vytáøet kompletní Feeds',
    'rss_full_desc' => 'Urèuje zda bude Pivot vytáøet kompletní Atom a RSS feeds. Pokud je nastaveno \'ne\' bude Pivot vytváøet feeds které obsahují pouze zkrácený popis.',
	'rss_link' => 'Odkaz Feed',
	'rss_link_desc' => 'Odkaz, který se posílá s feedem a ukazuje na hlavní stránku. Pokud toto pole necháte prázdné Pivot bude odesílat hlavní stránku weblogu.',
	'rss_img' => 'Obrázek Feed',
	'rss_img_desc' => 'Obrázek, který se posíla s feedem. Nìkteré èteèky feedù doká¾í tento obrázek zobrazit spoleènì s feedem. Nechte buï prázné nebo zadejte plné URL.',

  'lastcomm_head' => 'Nastavení posledních komentáøù',
  'lastcomm_amount' => 'Poèet',
  'lastcomm_length' => 'Délka',
  'lastcomm_format' => 'Formát',
  'lastcomm_format_desc' => 'Tato nastavení urèují vzhled seznamu \'Posledních komentáøù\' na úvodní stránce weblogu.',
	'lastcomm_nofollow' => 'Pou¾ít \'Nofollow\'',
	'lastcomm_nofollow_desc' => 'Pro úèinnìj¹í boj s odkazovacím spamem mù¾ete vybrat doplnìní atributu rel="nofollow" do v¹ech odkazù v komentáøích. Takovými odkazy se pak nebude zvy¹ovat hodnocení odkazovaných stránek v Google.',

  'lastref_head' => 'Nastavení posledních odkazù',
  'lastref_amount' => 'Poèet',
  'lastref_length' => 'Délka',
  'lastref_format' => 'Formát',
  'lastref_format_desc' => 'Tato nastavení urèují vzhled seznamu \'Posledních odkazù\' na úvodní stránce weblogu.',
  'lastref_graphic' => 'Pou¾ívat grafiku',
  'lastref_graphic_desc' => 'Urèuje, zda poslední odkazy budou zvýraznìny malou ikonkou podle vyhledávaèù, pøes které náv¹tìvníci pøicházeji.',
  'lastref_redirect' => 'Pøesmìrovávat odkazy',
  'lastref_redirect_desc' => 'Pro úèinnìj¹í boj se spamem mù¾ete odkazy pøesmìrovávat. To ztí¾í spamerùm zvy¹ování ohodnocení v Googlu.',

  'various_head' => 'Dal¹í nastavení',
  'emoticons' => 'Pou¾ívat emotikony',
  'emoticons_desc' => 'Urèuje, zda emotikony jako :-) budou pøetransformovány na grafické ekvivalenty.',
  'encode_email_addresses' => 'Kódovat emailové adresy',
  'encode_email_addresses_desc' => 'Urèuje, zda emailové adresy budou kódovány pomocí javascriptu, aby byly chránìny pøed spamem.',
  'target_blank' => 'Otevøít v novém oknì',
  'xhtml_workaround' => 'XHTML kódování',
  'target_blank_desc' => 'Pokud zvolíte \'Ano\', v¹echny odkazy vlo¾ené do záznamù se budou otvírat v novém oknì prohlí¾eèe. Pokud zvolíte \'XHTML kódování\', budou mít odkazy pøíznak rel="external", co¾ neporu¹í správný XHTML kód.',

  'date_head' => 'Nastavení zobrazení datumu',
  'full_date' => 'Formát plného datumu',
  'full_date_desc' => 'Urèuje formát plného datumu a èasu. Nejèastìji je pou¾it na zaèátku stránky s jedním záznamem',
  'entry_date' => 'Èas záznamu',
  'diff_date' => 'Datum zmìny',
  'diff_date_desc' => '\'Datum zmìny\' souvisí s \'èasem záznamu\'. Zatímco èas je zobrazen u ka¾dého záznamu, datum je zobrazeno jen pokud se li¹í od pøedchozího.',
  'language' => 'Jazyk',
  'language_desc' => 'Urèuje, v jakém jazyce se budou zobrazovat datumy a jaké bude kódování stránky (napø. iso-8859-1, koi8-r atd.).',

  'comment_head' => 'Nastavení komentáøù',
  'comment_sendmail' => 'Posílat maily',
  'comment_sendmail_desc' => 'Poté, co byl vlo¾en komentáø, mù¾e být správci weblogu zaslán mail.',
  'comment_emailto' => 'Poslat na',
  'comment_emailto_desc' => 'Vepi¹te adresy, na které bude mail odeslán. Více adres oddìlte èárkou.',
  'comment_texttolinks' => 'Konvertovat text na odkazy',
  'comment_texttolinks_desc' => 'Urèuje, zda budou URL vlo¾ená do textu konvertována na klikací odkazy.',
  'comment_wrap' => 'Zalamovat komentáøe po',
  'comment_wrap_desc' => 'Abyste se vyhnuli dlouhým øádkùm v komentáøích, které by mohly po¹kodit vzhled stránky, urèete poèet znakù pro zalomení.',
  'comments_text_0' => 'oznaèení pro \'¾ádný komentáø\'®ádný komentáø',
  'comments_text_1' => 'oznaèení pro \'jeden komentáø\'Jeden komentáø',
  'comments_text_2' => 'oznaèení pro \'X komentáøù\'Komentáøù: ',
  'comments_text_2_desc' => 'Text, který bude indikovat poèet komentáøù k záznamu. Pokud necháte volné, Pivot pou¾ije nastavení podle jazyka.',

  'comment_pop' => 'Komentáøe v popup oknì',
  'comment_pop_desc' => 'Urèuje, zda se komentáøe budou zobrazovat v pùvodním oknì prohlí¾eèe nebo v popup (vyskakovacím) oknì.',
  'comment_width' => '©íøka okna',
  'comment_height' => 'Vý¹ka okna',
  'comment_height_desc' => 'Urèení rozmìrù popup okna.',

  'comment_format' => "Formát komentáøù",
  'comment_format_desc' => "Specifikuje zpùsob formátování komentáøù k záznamu.",

	'comment_reply' => "Formát 'odpovìdi ..'",
	'comment_reply_desc' => "Urèuje formátování odkazu, který mohou náv¹tìvníci pou¾ít k odpovìdi na konkrétní komentáø.",
	'comment_forward' => "Formát 'odpovìzeno ..'",
	'comment_forward_desc' => "Urèuje formát textu, který je zobrazen pokud je komentáø komentován jiným komentáøem.",
	'comment_backward' => "Formát 'odpovìï na ..'",
	'comment_backward_desc' => "Urèuje formátování textu, který je zobrazen pokud je komentáø komentáøem k jinému komentáøi.",

  'comment_textile' => 'Povolit Textile',
  'comment_textile_desc' => 'Pokud nastavíte \'Ano\' , náv¹tìvníci mohou v komentáøích pou¾ívat <a href="http://www.textism.com/tools/textile/" target="_blank">Textile</a>.',

  'saved_create' => 'Nový weblog byl vytvoøen.',
  'saved_update' => 'Weblog byl aktualizován.',
  'deleted' => 'Weblog byl smazán.',
  'confirm_delete' => 'Chystáte se smazat weblog %1. Jste si jist?',

  'blogroll_heading' => 'Nastavení slu¾by Blogroll',
  'blogroll_id' => 'Blogrolling ID #',
  'blogroll_id_desc' => 'Zde mù¾ete nastavit <a href="http://www.blogrolling.com" target="_blank">blogrolling.com</a> jako slu¾bu blogroll. Je to výborná slu¾ba pro správu odkazù, která ukazuje, kdy byly naposled aktualizovány. Pokud tuto slu¾bu nepou¾íváte, jednodu¹e nastavení pøeskoète. Po pøihlá¹ení na blogrolling.com zvolte \'get code\', kde najdete odkaz, obsahující va¹e ID. Vypadá nìjak takto: 2ef8b42161020d87223d42ae18191f6d',
  'blogroll_fg' => 'Barva textu',
  'blogroll_bg' => 'Barva pozadí',
  'blogroll_line1' => 'Barva øádku 1',
  'blogroll_line2' => 'Barva øádku 2',
  'blogroll_c1' => 'Barva 1',
  'blogroll_c2' => 'Barva 2',
  'blogroll_c3' => 'Barva 3',
  'blogroll_c4' => 'Barva 4',
  'blogroll_c4_desc' => 'Tyto barvy urèují, jak bude vypadat vá¹ blogroll. Barvy 1 a¾ 4 indikují aktuálnost odkazu.',
  
  'save_comment' => "Ulo¾it komentáø",
  'comment_gravatardefault' => "Pøedvolený Gavatar",
  'comment_gravatardefault_desc' => "URL k pøedvolenému obrázku Gavataru, zaèínající http://",
  'comment_gravatarhtml' => "Gavatar HTML",
  'comment_gravatarhtml_desc' => "HTML pro volo¾ení Gavataru. %img% bude nahrazeno za url obrázku.",
  'comment_gravatarsize' => "Velikost Gavataru",
  'comment_gravatarsize_desc' => "Velikost Gavateru v bode. Pøednastaveno na 48.",
  'trackback_head' => "Nastavení trackbackù",
  'trackback_sendmail' => "Poslat email?",
  'trackback_sendmail_desc' => "Poté co byl u vás umístìn trackback mù¾e být správci weblogu poslán email.",
  'trackback_emailto' => "Poslat na:",
  'trackback_emailto_desc' => "Urèete emailovou adresu(y) kam se má mail odeslat. Více adres oddìlte èárkou.",
  'trackbacks_text_0' => "Oznaèení pro '¾ádné trackbacky'",
  'trackbacks_text_1' => "Oznaèení pro 'jeden trackback'",
  'trackbacks_text_2' => "Oznaèení pro 'X trackbackù'",
  'trackbacks_text_2_desc' => "Text, který je pou¾it k oznámení kolik je zde trackbackù. Pokud tato pole nevyplníte, pou¾íje Pivot pøedovlené nastavení pro daný jazyk.",
  'trackback_pop' => "Vyskakovací okna trackbackù?",
  'trackback_pop_desc' => "Urèuje, zda bude stránka s trackbacky otevøena v novém oknì nebo v pùvodním oknì prohlí¾eèe.",
  'trackback_width' => "©íøka nového okna",
  'trackback_height' => "Vý¹ka nového okna",
  'trackback_height_desc' => "Zadejte ¹íøku a vý¹ku (v bodech) vyskakovacího okna trackbackù.",
  'trackback_format' => "Formát trackbacku",
  'trackback_format_desc' => "Urèuje formátování trackbackù na stránce záznamu.",
  'trackback_link_format' => "Formát trackback odkazu",
  'save_trackback' => "Ulo¾it trackback",
  
);


$lang['upload'] = array (
  //    File Upload    \\
  'preview' => 'Kompletní seznam',
  'thumbs' => 'Náhled',
  'create_thumb' => '(Vytvoøit náhled)',
  'title' => 'Soubory',
  'thisfile' => 'Upload nového souboru:',
  'button' => 'Upload',
  'filename' => 'Jméno souboru',
  'thumbnail' => 'Náhled',
  'date' => 'Datum',
  'filesize' => 'Velikost souboru',
  'dimensions' => '©íøka x Vý¹ka',
  'delete_title' => 'Smazat obrázek',
  'areyousure' => 'Jste si jisti, ¾e chcete smazat soubor %s?',
  'picheader' => 'Smazat teto obrázek?',
  'create' => 'vytvoøit',
  'edit' => 'editovat',

  'insert_image' => 'Vlo¾it obrázek',
  'insert_image_desc' => 'Abyste mohli obrázek vlo¾it, musíte ho nejdøíve uploadovat nebo vybrat.',
  'insert_image_popup' => 'Vlo¾it okno s obrázkem',
  'insert_image_popup_desc' => 'Abyste mohli vytvoøit okno, musíte uploadovat obrázek nebo vybrat ji¾ exitujíci. Poté vyberte text nebo náhled, který bude umístìn v oknì.',
  'choose_upload' => 'upload',
  'choose_select' => 'nebo vybrat',
  'imagename' => 'Jméno obrázku',
  'alt_text' => 'Alternativní text',
  'align' => 'Zarovnat',
  'border' => 'Okraje',
  'pixels' => 'bodù',
  'uploaded_as' => 'Vá¹ soubor byl ulo¾en jako \'%s\'.',
  'not_uploaded' => 'Vá¹ soubor nebyl ulo¾en. Nastala následující chyba:',
  'center' => 'Centrovat (pøedvolené)',
  'left' => 'Doleva',
  'right' => 'Doprava',
  'inline' => 'V øadì',
  'notice_upload_first' => 'Nejøíve musíte vybrat nebo uploadovat obrázek',
  'select_image' => 'Vyberte obrázek',
	'select_file' => 'Vyberte soubor',

  'for_popup' => 'Do popup okna',
  'use_thumbnail' => 'Pou¾ít náhled',
  'edit_thumbnail' => 'editovat náhled',
  'use_text' => 'Pou¾ít text',
	'insert_download' => 'Vlo¾it download',
	'insert_download_desc' => 'Pokud chcete dát soubor ke sta¾ení, musíte ho buï nejdøíve pøenést na server, nebo vybrat ji¾ ulo¾ený soubor. Poté vyberte co má download spustit, zda ikona, text nebo malý obrázek.',
	'use_icon' => 'Pou¾ij ikonu',
);


$lang['link'] = array (
  //    Link Insertion \\
  'insert_link' => 'Vlo¾it odkaz',
  'insert_link_desc' => 'Vlo¾te text do políèka ní¾e. Náv¹tìvníci va¹ich stránek uvidí tento text pøi pøejetí my¹í pøes odkaz.',
  'url' => 'URL',
  'title' => 'Titulek',
  'text' => 'Text',
);


//    Categories    \\
$lang['category'] = array (
  'edit_who' => 'Zvolte, kdo mù¾e pøispívat do kategorie \'%s\'',
  'name' => 'Jméno',
  'users' => 'U¾ivatelé',
  'make_new' => 'Vytvoøit novou kategorii',
  'create' => 'Vytvoøit kategorii',
  'canpost' => 'Vyberte u¾ivatele, kterým dáte právo pøispívat do této kategorie',
  'same_name' => 'Kategorie tohoto jména ji¾ existuje',
  'need_name' => 'Kategorie potøebuje jméno',

  'allowed' => 'Povoleno',
  'allow' => 'Povolit',
  'denied' => 'Zakázáno',
  'deny' => 'Zakázat',
  'edit' => 'Editovat kategorii',

  'delete' => 'Smazat kategorii',
  'delete_desc' => 'Zvolte \'Ano\', pokud chcete smazat tuto kategorii',

  'delete_message' => 'V této verzi Pivotu budou smazány pouze jména kategorií. V pøí¹tích verzích bude mo¾né vybrat, co se má provést se záznamy, které do této kategorie patøí.',
	'search_index_newctitle'  => 'Prohledat tuto kategorii',
	'search_index_newcdesc'  => 'Nastavte na \'Ne\' pouze pokud chcete, aby náv¹tìvníci nemohli prohledávat tuto kategorii.',
	'search_index_editcheader' => 'Prohledat kategorii',

	'order' => 'Zaøazení',
	'order_desc' => 'Kategorie s men¹ím zaøazením se budou objevovat v seznamu vý¹e. Pokud necháte v¹echna èísla stejná, budou øazeny abecednì.',
	'public' => 'Veøejná kategorie',
	'public_desc' => 'Pokud nastavíte \'Ne\', bude tato kategorie viditelná pouze registrovaným náv¹tìvníkùm. (aplikovatelné pouze na aktuální stránky)',
	'hidden' => 'Skrytá kategorie',
	'hidden_desc' => 'Pokud je nastaveno na \'Ano\', tato kategorie bude ve výpisu archivu skryta. (aplikuje se pouze na ¾ivé stránky)',

);


$lang['entries'] = array (
  //    Entries      \\
  'post_entry' => "Vlo¾it záznam",
  'preview_entry' => "Prohlédnout záznam",

  'first' => 'první',
  'last' => 'poslední',
  'next' => 'dal¹í',
  'previous' => 'pøedchozí',

  'jumptopage' => 'skoèit na stránku (%num%)',
  'filteron' => 'filtrovat (%name%)',
  'filteroff' => 'filtr vyp.',
  'title' => 'Titulek',
  'subtitle' => 'Podtitulek',
  'introduction' => 'Úvod',
  'body' => 'Tìlo',
  'publish_on' => 'Publikováno',
  'status' => 'Stav',
  'post_status' => 'Stav vlo¾ení',
  'category' => 'Kategorie',
  'select_multi_cats' => '(Ctrl-klik pro výbìr více kategorií)',
  'last_edited' => "Naposledy zmìnìno",
  'created_on' => "Vytvoøeno",
  'date' => 'Datum',
  'author' => 'Autor',
  'code' => 'Kód',
  'comm' => 'Poèet kom.',
  'name' => 'Jméno',
  'allow_comments' => 'Povolit komentáøe',

	'delete_entry' => "Smazat záznam",
	'delete_entry_desc' => "Sma¾e tento záznam a pøíslu¹né komentáøe.",
	'delete_one_confirm' => "Jste si jisti, ¾e chcete tento záznam smazat?",
	'delete_multiple_confirm' => "Jste si jisti, ¾e chcete tyto záznamy smazat?",

  'convert_lb' => 'Konvertovat konce øádek',
  'always_off' => '(V¾dy vypnuto, pokud pou¾íváte WYSIWYG mód)',
  'be_careful' => '(Pou¾ívejte opatrnì!)',
  'edit_comments' => 'Editovat komentáøe',
  'edit_comments_desc' => 'Editace komentáøù k tomuto záznamu',
  'edit_comment' => 'Editovat komentáø',
  'delete_comment' => 'Smazat komentáø',
  'block_single' => 'Blokovat IP %s',
  'block_range' => 'Blokovat IP v rozsahu %s',
  'unblock_single' => 'Odblokovat IP %s',
  'unblock_range' => 'Odblokovat IP v rozsahu %s',
  'trackback' => 'Zpìtné sledování',
	'trackback_desc' => 'Posílat stopovací pingu na následující URL. Posílat na více URL lze vlo¾ením jedné URL na jednu øádku.',
	'keywords' => 'Klíèová slova',
	'keywords_desc' => 'Pou¾ijte pro oznaèení záznamu klíèovým slovem, nebo pro vytvoøení jedineèného URL záznamu.',
	'vialink' => "Skrz odkaz",
	'viatitle' => "Skrz titulek",
	'via_desc' => 'Pou¾ijte k vytvoøení odkazu na zdroj tohoto záznamu.',
	'entry_catnopost' => 'Není vám dovoleno pøispívat do kategorie:\'%s\'.',
	'entry_saved_ok' => 'Vá¹ záznam \'%s\' byl úspì¹nì ulo¾en.',
	'entry_ping_sent' => 'Stopovací ping byl odeslán na \'%s\'.',

  'edit_entry' => "Editovat záznam",
  'edit_entry_desc' => "Editace tohoto záznamu",
  'track' => "# Track",
  'report_comment' => "Oznámit komentáø",
  'edit_trackback' => "Editovat trackback",
  'edit_trackback_desc' => "Editace trackbacku, který byl pøidán k tomuto záznamu",
  'delete_trackback' => "Smazat trackback",
  'report_trackback' => "Oznámi trackback",
  'encoding_warning' => "Pí¹ete tento záznam v %s, zatímco aspoò jeden vá¹ weblog pou¾ívá jiné kódování. K odstranìní tohoto problému se ujistìte, ¾e v¹ichni u¾ivatelé a weblogy pou¾ívají stejné kódování.",

);


//    Form Fun    \\
$lang['forms'] = array (
  'c_all' => 'Vybrat v¹e',
  'c_none' => 'Zru¹it výbìr',
  'choose' => '- vyberte mo¾nost -',
  'publish' => 'Nastavit stav \'publikováno\'',
  'hold' => 'Nastavit stav \'pozdr¾eno\'',
  'delete' => 'Smazat',
  'generate' => 'Publikovat a generovat',

  'with_checked_entries' => "S vybranými záznamy proveï:",
  'with_checked_files' => "S vybranými soubory proveï:",
  'with_checked_templates' => 'S vybranými ¹ablonami proveï:',
);


//    Errors      \\
$lang['error'] = array (
  'path_open' => 'nemohu otevøít adresáø, zkontrolujte práva.',
  'path_read' => 'nemohu èíst adresáø, zkontrolujte práva.',
  'path_write' => 'nemohu zapisovat do adresáøe, zkontrolujte práva.',

  'file_open' => 'nemohu otevøít soubor, zkontrolujte práva.',
  'file_read' => 'nemohu èíst soubor, zkontrolujte práva.',
  'file_write' => 'nemohu zapisovat do souboru, zkontrolujte práva.',

  'reg_required' => "Vy¾adována registrace",
  'entry_404' => "Záznam neexistuje!",
  'entry_404_desc' => "Tento záznam neexistuje nebo není publikován.",
);


//    Notices      \\
$lang['notice'] = array (
  'comment_saved' => "Komentáøe byly ulo¾eny.",
  'comment_deleted' => "Komentáøe byly smazány.",
  'comment_none' => "®ádné komentáøe k tomuto záznamu.",
  
  'trackback_saved' => "Trackback byl ulo¾en.",
  'trackback_deleted' => "Trackback byl vymazán.",
  'trackback_none' => "Tento záznam nemá ¾ádný trackback.",
);


// Comments, Karma and voting \\
$lang['karma'] = array (
  'vote' => 'Hlasù \'%val%\' pro tento záznam',
  'good' => 'Dobrý',
  'bad' => '©patný',
  'already' => 'U¾ jste pro tento záznam hlasoval/a',
  'register' => 'Vá¹ hlas pro \'%val%\' byl zaznamenán',
);


$lang['comment'] = array (
  'register' => 'Vá¹ komentáø byl ulo¾en.',
  'preview' => 'Prohlí¾ení va¹eho komentáøe. Nezapomeòte kliknout na \'Vlo¾it komentáø\', aby se skuteènì ulo¾il.',
  'duplicate' => 'Vá¹ komentáø nebyl ulo¾en, proto¾e je kopií pøedchozího záznamu.',
  'no_name' => 'Mìli byste vlo¾it va¹e jméno nebo pøezdívku do políèka \'jméno\'. Nezapomeòte kliknout na \'Vlo¾it komentáø\', aby se skuteènì ulo¾il.',
  'no_comment' => 'Mìli byste nìco napsat do políèka \'komentáø\'. Nezapomeòte kliknout na \'Vlo¾it komentáø\', aby se skuteènì ulo¾il.',
	'too_many_hrefs' => 'Pøekroèeno maximální povolené mno¾ství odkazù. Pøestaòte nás prosím spamovat.',

  'email_subject' => "[Komentáø] Re:",
  'oneclickdelete' => "Smazat jedním kliknutím",
  'oneclickreport' => "Oznámit a smazat jedním kliknutím",
  'moderated' => "Moderováno",
  'moderate_queue_on' => "Na tomto webu je povoleno moderování komentáøù. To znamená, ¾e vá¹ komentáø nebude vidìt dokud nebude potvrzen editorem.",
  'moderate_stored' => "Jeden nebo více komentáøù èeká na potvrzení editorem.",
  'moderate_waiting' => "",
);


$lang['comments_text'] = array (
  '0' => "®ádné komentáøe",
  '1' => "Jeden komentáø",
  '2' => "Komentáøù: %num%",
);

$lang['trackback_text'] = array (
  '0' => "®ádný trackaback",
  '1' => "%num% trackback",
  '2' => "%num% trackbackù",
);

$lang['weblog_text'] = array (
  // these are used in the weblogs, for the labels related to archives
  'archives' => "Archivy",
  'next_archive' => "Dal¹í archiv",
  'previous_archive' => "Pøedchozí archiv",
  'last_comments' => "Poslední komentáøe",
  'last_referrers' => "Poslední odkazy",
  'calendar' => "Kalendáø",
  'links' => "Odkazy",
  'xml_feed' => "XML kanál (RSS 1.0)",
	'atom_feed' => "XML: Atom Feed",
  'powered_by' => "Vyu¾ívá",
  'name' => "Jméno",
  'email' => "Email",
  'url' => "URL",
  'date' => "Datum",
  'comment' => "Komentáø",
  'ip' => "IP-adresa",
  'yes' => "Ano",
  'no' => "Ne",
  'emoticons' => "Emotikony",
  'emoticons_reference' => "Otevøít seznam emotikonù",
  'textile' => "Textile",
  'textile_reference' => "Otevøít nápovìdu Textile",
  'post_comment' => "Vlo¾it komentáø",
  'preview_comment' => "Prohlédnout komentáø",
  'remember_info' => "Zapamatovat osobní informace?",
	'notify' => "Oznamovat",
	'notify_yes' => "Ano, po¹lete mi email kdy¾ nìkdo odpoví.",
	'register' => "Registrace/Pøihlá¹ení pod va¹ím jménem",
  'disclaimer' => "<b>Malé upozornìní:</b> v¹echny HTML tagy kromì &lt;b&gt; a &lt;i&gt; budou odstranìny. Odkazy a maily staèí vlo¾it zapsáním prostého textu.",
  'search_title' => "Výsledky hledání",
  'search' => "Hledat!",
  'nomatches' => "Pro '%name%' nebylo nic nalezeno. Zkuste vlo¾it nìco jiného.",
  'matches' => "Výsledky pro '%name%':",
	'about' => "O ...",
	'stuff' => "Personál",
	'linkdump' => "Linkdump",

  'blog_name' => "Jméno Weblogu",
  'title' => "Titulek",
  'excerpt' => "Výòatek",
  'registered' => "Registrovaný",
  'discreet' => "Skrývat email",
  'discreet_yes' => "Ano, skryj moji emailovou adresu",
  'moderated' => "Moderováno",
  'waiting_moderation' => "Tento komentáø je¹tì nebyl moderován.",
  
);


$lang['ufield_main'] = array (
  //    Userfields    \\
  'title' => 'Editovat u¾ivatelská pole',
  'edit' => 'Editovat',
  'create' => 'Vytvoøit',

  'dispname' => 'Zobrazené jméno',
  'intname' => 'Vnitøní jméno',
  'intname_desc' => 'Vnitøní jméno je jméno polo¾ky, které bude zobrazeno, pokud po¾ádáte Pivot o zobrazení ¹ablony.',
  'size' => 'Velikost',
  'rows' => 'Øádky',
  'cols' => 'Sloupce',
  'maxlen' => 'Maximální délka',
  'minlevel' => 'Min. úroveò u¾ivatele',
  'filter' => 'Filtrovat podle',
  'filter_desc' => 'Filtrováním podle této polo¾ky mù¾ete omezit vstup, který v nìm mù¾e být.',
  'no_filter' => 'Nic',
  'del_title' => 'Potvrdit smazání',
  'del_desc' => 'Smazání políèka (<b>%s</b>) u¾ivatelského záznamu sma¾e také v¹echny záznamy, které v nìm u¾ivatel ulo¾il, a místo nìj bude v ¹ablonách prázné místo.',

  'already' => 'Toto jméno je ji¾ pou¾íváno',
  'int' => 'Vnitøní jméno musí být del¹í ne¾ 3 znaky',
  'short_disp' => 'Zobrazené jméno musí být del¹í ne¾ 3 znaky',
);


$lang['bookmarklets'] = array (
  'bookmarklets' => 'Bookmarklety',
  'bm_add' => 'Pøidat bookmarklet.',
  'bm_withlink' => 'Nový Pivot',
  'bm_withlink_desc' => 'Bookmarklet otevøe nové okno se záznamem, který bude obsahovat odkaz na stránku, ze které byl otevøen.',

  'bm_nolink' => 'Nový Pivot',
  'bm_nolink_desc' => 'Bookmarklet otevøe okno s prázdným záznamem.',

  'bookmarklets_info' => 'Bookmarklety mù¾ete pou¾ít k rychlému vkládání nových záznamù do Pivotu. Pro vlo¾ení bookmarkletu do va¹eho prohlí¾eèe postupujte následovnì (postup se mù¾e mírnì li¹it podle pou¾itého prohlí¾eèe)',
  'bookmarklets_info_1' => 'Kliknìte a pøetáhnìte bookmarklet do va¹í li¹ty s odkazy nebo na tlaèítko \'Bookmarks\' (Zálo¾ky).',
  'bookmarklets_info_2' => 'Pravým my¹ítkem kliknìte na bookmarklet a vyberte \'Add to Bookmarks\' (Pøidat do zálo¾ek).',
);

// Accessibility
// These are used for form fields, labels, fieldsets etc.
// for Web Content Accessibility Guidelines & 508 compliancy issues.
// see: http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp
// JM =*=*= 2004/10/04
$lang['accessibility'] = array(
	'search_idname'   => 'hledat',
	'search_formname'  => 'Hledání slov v záznamech',
	'search_fldname'   => 'Zde vlo¾te hledaná slova:',
	'search_placeholder' => 'hledaný termín',

	'calendar_summary'  => 'Tato tabulka reprezentuje záznmy kalendáøe pro weblog s odkazy na záznamy pøíslu¹ící k datùm.',
	'calendar_noscript' => 'Kalendáø slou¾í k pøístupu k záznamùm weblogu.',
	/*
	2-letter language code, used to designate the principal language used on the site
	see: http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html
	*/

	'lang' => $langname,
) ;


$lang['snippets_text'] = array (
  'word_plural'   => 'slova',
  'image_single'  => 'obrázek',
  'image_plural'  => 'obrázky',
  'download_single' => 'soubor',
  'download_plural' => 'soubory',
);

$lang['trackback'] = array (
  'noid'   => '®ádné stopovací ID (tb_id)',
  'nourl'   => '®ádné URL (url)',
  'noping'  => '®ádný URL ping',
  'tburl'   => 'Stopovací URL pro tento záznam',
  'delete'  => '[SMAZAT]',
  'yoursite' => 'Je to va¹e stránka?',
  'todelete' => ' smazání pingù.',
  'login'   => 'Pøihlá¹ení',
  'logout'  => 'Odhlá¹ení',
  'sendping' => 'Poslat ping',
  'unaut'   => 'Nejste autorizován',
  'pinged'  => 'Ping úspì¹nì odeslán',
  'notpinged' => 'Chyba: Nejde ping na url',
  'invalid'  => 'Neplatné pøihlá¹ení',
  'disabled' => 'Pøihla¹ování zakázáno',
  'loggedout' => 'Odhlá¹en',
  'tracked'  => 'Stopován',
  'pass'   => 'Heslo',
  'email_subject' => '[Stopování] nové stopování',
  'email_txt' => 'Nìkdo zanechal nové stopování na va¹ich stránkách',
  
  'register' => "Vá¹ trackback byl ulo¾en.",
  'duplicate' => "Vá¹ trackback nebyl ulo¾en, proto¾e vypadá jako kopie pøedchozího záznamu.",
  'too_many_hrefs' => "Maximální poèet odkazù pøekroèen. Prosím pøestaòte spamovat.",
);

$lang['commentuser'] = array (
  'title'       => 'Pøihlásit u¾ivatele Pivotu',
  'header'      => 'Pøihlasit registrovaného náv¹tìvníka',
  'logout'      => 'Odhlásit',
  'loggedout'     => 'Odhlá¹en',
  'login'       => 'Pøihlásit',
  'loggedin'     => 'Pøihlá¹en',
  'loggedinas'    => 'Pøihlá¹en jako',
  'pass_forgot'    => 'Zapomìli jste heslo?',
  'register_new'   => 'Registrovat nového u¾ivatele.',
  'register'     => 'Registrovat nového náv¹tìvníka',
  'register_info'   => 'Prosím vyplòte následující informace. <strong>Ujistìte se, ¾e jste zadali platnou emailovou adresu</strong>, proto¾e na ni bude odeslána ¾ádost o potvrzení.',
  'pass_note'     => 'Pozn.: Správce tìchto stránek má mo¾nost<br /> vidìt va¹e heslo.. <em>Nepou¾ívejte</em> heslo,<br /> které pou¾íváte jinde!',
  'show_email'    => 'Ukázat moji emailovou adresu s komentáøem',
  'notify'      => 'Upozoròovat na nové pøíspìvky emailem',
  'def_notify'    => 'Forma upozoròování na odpovìdi',
  'register'     => 'Registovat',
  'pass_invalid'   => 'Nesprávné heslo',
  'nouser'      => 'Neexistující u¾ivatel..',
  'change_info'    => 'Zde mù¾ete zmìnit své informace.',
  'pref_edit'     => 'Editovat nastavení',
  'pref_change'    => 'Zmìnit nastavení',
  'options'      => 'Mo¾nosti',
  'user_exists'    => 'U¾ivatel ji¾ existuje.. Prosím vyberte si jiné jméno.',
  'email_note'    => 'Musíte zadat emailovou adresu, jinak nebude mo¾né ovìøit vá¹ úèet. V¾dy mù¾ete vybrat neukazovat adresu ostatním náv¹tìvníkùm.',
  'stored'      => 'Zmìny byly ulo¾eny',
  'verified'     => 'Vá¹ úèet je ovìøen. Prosím pøihla¹te se..',
  'not_verified'   => 'Nesprávný kód. Bohu¾el není mo¾né provést ovìøení.',
  'pass_sent'     => 'Heslo bylo odesláno do va¹í schránky.',
  'user_pass_nomatch' => 'Tento u¾ivatel a emailová adresa si neodpovídají.',
  'pass_send'     => 'Poslat heslo',
  'pass_send_desc'  => 'Pokud jste zapomìli heslo, vyplòte va¹e u¾ivatelské jméno a emailovou adresu. Pivot vám za¹le va¹e heslo na daný email.',
  'oops'       => 'Oops',
  'back'       => 'Zpìt na',
  'back_login'    => 'Zpìt na pøihlá¹ení',

  'user_disabled' => "U¾ivatel zakázán",
  'user_stored' => "U¾ivatel ulo¾en",
  'user_stored_failed' => "Ulo¾ení u¾ivatele se nezdaøilo!",
  'forgotten_pass_mail' => "Va¹e zapomenuté heslo pro u¾ivatelské jméno '%name%' v Pivotu je: \n\n%pass%\n\nNezapomeòte ho znovu prosím!.\n\nPro pøihlá¹ení kliknìte na následující odkaz: \n %link%",
  'registered' => "Jste v Pivotu registrován jako u¾ivatel '%s'",
  'reg_confirmation' => "Potvrzení registrace",
  'reg_verify_short' => "Ovìøení va¹eho úètu",
  'reg_verify_long' => "K ovìøení va¹eho úètu kliknìte na následující odkaz: %s",
  'reg_verification' => "Ovìøení pomocí emailu bylo odesláno na %s. Prosím zkontrolujte bìhem pár minut svou po¹tu k ovìøení va¹eho úètu.",

);

// A little tool to help you check if the file is correct..
if (count(get_included_files())<2) {

  $groups = count($lang);
  $total = 0;
  foreach ($lang as $langgroup) {
    $total += count($langgroup);
  }
  echo "<h2>Jazykový soubor je v poøádku!</h2>";
  echo "Tento soubor obsahuje $groups skupin a celkem $total nápisù.";

}

?>
Return current item: PivotX