Location: PHPKode > projects > phpWebFTP > phpwebftp/include/language/ukrainian.lang.php
<?php
// Ukrainian translation by Alex Rotooff (rootoff at pisem dot net)

// Change permissions
$lblOwner="Âëàñíèê";
$lblGroup="Ãðóïà";
$lblPublic="Ïóáë³÷íèé";
$lblRead="×èòàííÿ";
$lblWrite="Çàïèñ";
$lblExecute="Âèêîíàíííÿ";

//Front End

$lblFileSizeTooBig = "Ðîçì³ð ôàéëó çàâåëèêèé";
$lblAnonymousAccess = "Àíîí³ìíèé äîñòóï";
$lblASCIIMode = "ASCII";
$lblBinaryMode = "Binary";
$lblChangeMode = "Ïåðåìêíóòè Binary/ASCII";
$lblSetPermissions = "Çì³íèòè ïðàâà äîñòóïó";
$lblConnectToFTPServer = "Ç'ºäíàòèñü ³ç FTP-ñåðâåðîì";
$lblConnectedTo = "ϳä'ºäíàíî äî";
$lblCouldNotChangePermissionsFor = "Íåìîæëèâî çì³íèòè ïðàâà äëÿ";
$lblCouldNotConnectToServer = "Íåìîæëèâî ï³ä'ºäíàòèñü äî ñåðâåðà";
$lblCouldNotCreate = "Íåìîæëèâî ñòâîðèòè";
$lblCouldNotDelete = "Íåìîæëèâî âèäàëèòè";
$lblCouldNotRename = "Íåìîæëèâî ïåðåéìåíóâàòè";
$lblCouldNotUnzip ="Íåìîæëèâî ðîçïàêóâàòè";
$lblCreated = "ñòâîðåíî";
$lblCreateDirectory = "Ñòâîðèòè äèðåêòîð³þ";
$lblCurrentDirectory="Ïîòî÷íà äèðåêòîð³ÿ";
$lblCurrentMode = "Ïîòî÷íèé ðåæèì";
$lblDate = "Äàòà";
$lblEditFile = "Ðåäàãóâàòè";
$lblDelete = "Âèäàëèòè";
$lblDeleted = "Âèäàëåíî";
$lblDeleteFile = "Âèäàëèòè ôàéë";
$lblDetails = "Äîêëàäíî";
$lblDirectory = "Äèðåêòîð³ÿ";
$lblDirectoryEmpty = "Äèðåêòîð³ÿ ïîðîæíÿ";
$lblDisclaimer = "phpWebFTP ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ÁÅÇ Í²ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É. Öå áåçêîøòîâíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè éîãî çà òèõ æå óìîâ. Ïðî÷èòàéòå ïîâí³ñòþ ë³öåíç³þ GPL <A HREF='gpl.txt' style='font-size:7pt;'>òóò</A>";
$lblErrorDownloadingFile = "Ïîìèëêà ïðè çàâàíòàæåíí³ ôàéëó";
$lblFileCouldNotBeUploaded = "Ôàéë íåìîæëèâî çàâàíòàæèòè";
$lblFilePermissionChanged="Ïðàâà äîñòóïó äî ôàéëó çì³íåíî";
$lblCouldNotChangePermissions ="Ïðàâà äîñòóïó äî ôàéëó íåìîæëèâî çì³íèòè";
$lblFileTasks = "Çàâäàííÿ äëÿ ôàéë³â òà äèðåêòîð³é";
$lblGoToDirectory = "Ïåðåéòè â äèðåêòîð³þ";
$lblIndexOf = "Ñïèñîê";
$lblLogIn ="Ââ³éòè";
$lblLogOff ="Âèéòè";
$lblName = "²ì'ÿ";
$lblNewName = "Íîâå ³ì'ÿ";
$lblNotConnected = "Íå ï³ä'ºäíàíî";
$lblNotice = "Ïîâ³äîìëåííÿ";
$lblPassword = "Ïàðîëü";
$lblLanguage= "Ìîâà";
$lblPermissions = "Ïðàâà äîñòóïó";
$lblPort = "Ïîðò";
$lblRename = "Ïåðåéìåíóâàòè";
$lblRenamedTo = "ïåðåéìåíóâàòè ";
$lblRetry = "Ïîâòîðèòè";
$lblServer = "Ñåðâåð";
$lblSize = "Ðîçì³ð";
$lblFileType = "Òèï";
$lblTo = "íà";
$lblTransferMode = "Ìåòîä ïåðåäàâàííÿ";
$lblTryAgain = "Ñïðîáóéòå çíîâó...";
$lblUnziped = "ðîçïàêîâàíî";
$lblUp = "Âãîðó";
$lblUploadFile = "Çàâàíòàæåííÿ ôàéëó";
$lblUser = "Êîðèñòóâà÷";
$lblVersion ="Âåðñ³ÿ";
$lblWithUser = "ç êîðèñòóâà÷åì";
$lblUnZipFile = "Ðîçïàêîâàíèé ôàéë";
$lblZipFile = "Çàïàêîâàíèé ôàéë";
$lblPasive = "Ïàñèâíèé";
?>
Return current item: phpWebFTP