Location: PHPKode > projects > phpWebFTP > phpwebftp/include/language/polish.lang.php
<?php
  // Polish translation by : Cheater

  // Change permissions
  $lblOwner="Właściciel";
  $lblGroup="Grupa";
  $lblPublic="Publiczny";
  $lblRead="Odczyt";
  $lblWrite="Zapis";
  $lblExecute="Wykon";

  //Front End

  $lblFileSizeTooBig = "Za duży rozmiar pliku";
  $lblAnonymousAccess = "Dostęp anonimowy";
  $lblASCIIMode = "ASCII";
  $lblBinaryMode = "Binarny";
  $lblChangeMode = "Zmień Binarny/ASCII";
  $lblSetPermissions = "Zmień uprawnienia";
  $lblConnectToFTPServer = "Połącz z serwerem FTP";
  $lblConnectedTo = "Połączony z";
  $lblCouldNotChangePermissionsFor = "Nie można zmienić uprawnień dla";
  $lblCouldNotConnectToServer = "Nie udało się połączyć z serwerem";
  $lblCouldNotCreate = "Nie można utworzyć";
  $lblCouldNotDelete = "Nie można usunąć";
  $lblCouldNotRename = "Nie można zmienić nazwy";
  $lblCouldNotUnzip ="Nie można wypakować";
  $lblCreated = "utworzono";
  $lblCreateDirectory = "Utwórz folder";
  $lblCurrentDirectory="Bieżący folder";
  $lblCurrentMode = "Bieżący tryb";
  $lblDate  = "Data";
  $lblDelete = "Usuń";
	$lblEditFile = "Edit";
  $lblDeleted = "usunięto";
  $lblDeleteFile = "Usuń plik";
  $lblDetails = "Szczegóły";
  $lblDirectory = "Folder";
  $lblDirectoryEmpty = "Folder jest pusty";
  $lblDisclaimer = "phpWebFTP comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. Read the full GPL license <A HREF='gpl.txt' style='font-size:7pt;'>here</A>";
  $lblErrorDownloadingFile = "Podczas pobierania pliku wystąpił błąd";
  $lblFileCouldNotBeUploaded = "Nie udało się przesłać pliku";
  $lblFilePermissionChanged="Zmieniono uprawnienia";
  $lblCouldNotChangePermissions ="Nie udało się zminić uprawnień";
  $lblFileTasks = "Zadania";
  $lblGoToDirectory = "Przejdź do folderu";
  $lblIndexOf = "Zawartość folderu:";
  $lblLogIn ="Zaloguj";
  $lblLogOff ="Wyloguj";
  $lblName = "Nazwa";
  $lblNewName = "Nowa nazwa";
  $lblNotConnected = "Nie połączony";
  $lblNotice = "Uwaga";
  $lblPassword = "Hasło";
  $lblLanguage= "Język";
  $lblPermissions = "Uprawnienia";
  $lblPort = "Port";
  $lblRename = "Zmień nazwę";
  $lblRenamedTo = "zmieniono nazwę na";
  $lblRetry = "Powtórz";
  $lblServer = "Serwer";
  $lblSize = "Rozmiar";
  $lblFileType = "Typ";
  $lblTo = "na";
  $lblTransferMode = "Tryb transferu";
  $lblTryAgain = "Jeszcze raz...";
  $lblUnziped = "wypakowano";
  $lblUp = "W górę";
  $lblUploadFile = "Prześlij plik";
  $lblUser = "Użytkownik";
  $lblVersion ="Wersja";
  $lblWithUser = "with user";
  $lblUnZipFile = "Wypakuj plik";
  $lblZipFile = "Skompresuj plik";
  $lblPasive = "Pasywny";
?>
Return current item: phpWebFTP