Location: PHPKode > projects > phpWebFTP > phpwebftp/include/language/chinese.lang.php
<?php
	// Chinese (Traditional) translation by : Casper

	// Change permissions
	$lblOwner='¾Ö¦³ªÌ';
	$lblGroup='¸s²Õ';
	$lblPublic='¤½²³';
	$lblRead='Ū¨ú';
	$lblWrite='¼g¤J';
	$lblExecute='°õ¦æ';

	//Front End

    $lblFileSizeTooBig = 'ÀÉ®×®e¶q¹L¤j';
	$lblAnonymousAccess = '°Î¦Wµn¤J';
	$lblASCIIMode = 'ASCII';
	$lblBinaryMode = 'Binary';
	$lblChangeMode = 'Âà´« Binary/ASCII ¼Ò¦¡';
	$lblSetPermissions	= '³]©wÅv­­';
	$lblConnectToFTPServer = '³s±µ¨ì FTP ¦øªA¾¹';
	$lblConnectedTo = '¤w³s±µ¨ì';
	$lblCouldNotChangePermissionsFor = '³]©wÅv­­¿ù»~ -';
	$lblCouldNotConnectToServer = '³s±µ¨ì¦øªA¾¹®Éµo¥Í¿ù»~';
	$lblCouldNotCreate = '«Ø¥ß®Éµo¥Í¿ù»~';
	$lblCouldNotDelete = '§R°£®Éµo¥Í¿ù»~';
	$lblCouldNotRename = '­«·s©R¦W®Éµo¥Í¿ù»~';
	$lblCouldNotUnzip ='¸ÑÀ£¿ù»~';
	$lblCreated = '¤w«Ø¥ß';
	$lblCreateDirectory	= '·s¼W¸ê®Æ§¨';
	$lblCurrentDirectory='¥Ø«e¸ê®Æ§¨';
	$lblCurrentMode = '¥Ø«e¼Ò¦¡';
	$lblDate	= '¤é´Á';
	$lblEditFile = "Edit";
	$lblDelete	= '§R°£';
	$lblDeleted = '¤w§R°£';
	$lblDeleteFile	= '§R°£ÀÉ®×';
	$lblDetails = '¸Ô²Ó¸ê®Æ';
	$lblDirectory = '¸ê®Æ§¨';
	$lblDirectoryEmpty = '¸ê®Æ§¨¬OªÅªº';
	$lblDisclaimer = "phpWebFTP comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. Read the full GPL license <A HREF='gpl.txt' style='font-size:7pt;'>here</A>";
	$lblErrorDownloadingFile = '¤U¸üÀɮ׮ɵo¥Í¿ù»~';
	$lblFileCouldNotBeUploaded = '¤W¶ÇÀÉ®×¥¢±Ñ';
	$lblFilePermissionChanged='ÀÉ®×Åv­­¤w³]©w¦¨¥\\';
	$lblCouldNotChangePermissions ='ÀÉ®×Åv­­³]©w¥¢±Ñ';
	$lblFileTasks = 'Àɮפθê®Æ§¨¤u§@';
	$lblGoToDirectory = '¨ì¸ê®Æ§¨';
	$lblIndexOf = '¸ê®Æ§¨ -';
	$lblLogIn ='µn¤J';
	$lblLogOff ='µn¥X';
	$lblName = '¦WºÙ';
	$lblNewName = '·s¦WºÙ';
	$lblNotConnected = '¥¼³s±µ';
	$lblNotice = 'ª`·N';
	$lblPassword = '±K½X';
	$lblLanguage= '»y¨¥';
	$lblPermissions = 'Åv­­';
	$lblPort = 'Port';
	$lblRename	= '­«·s©R¦W';
	$lblRenamedTo = '¤w­«·s©R¦W -';
	$lblRetry = '­«¸Õ';
	$lblServer = '¦øªA¾¹';
	$lblSize = '¤j¤p';
	$lblFileType = 'Ãþ«¬';
	$lblTo = 'to';
	$lblTransferMode = '¥Ø«e¶Ç¿é¼Ò¦¡';
	$lblTryAgain = '¦A¸Õ¤@¦¸...';
	$lblUnziped = '¤w¸ÑÀ£';
	$lblUp = '¤W²¾';
	$lblUploadFile	= '¤W¶ÇÀÉ®×';
	$lblUser = '¨Ï¥ÎªÌ';
	$lblVersion ='ª©¥»';
	$lblWithUser = 'with user';
	$lblUnZipFile = '¸ÑÀ£ÀÉ®×';
	$lblZipFile = 'À£ÁYÀÉ®×';
	$lblPasive = '³Q°Ê¼Ò¦¡';
?>
Return current item: phpWebFTP