Location: PHPKode > projects > phpWebEd > phpwebed/phpwebed/slovak.inc.php
<?
$no_auth_str = "Nemáte oprávnenie pre prístup na túto stránku!";
$format_str = "Sem napíšte text ktorý bude ";
$format_bold_str = "hrubý.";
$format_italic_str = "šikmý.";
$format_underline_str = "podciarknutý.";
$format_center_str = "centrovaný.";
$format_big_str = "velký.";
$format_small_str = "malý.";
$list_first_str = "Vložte prvú položku zoznamu.";
$list_next_str = "Vložte ïalšiu položku zoznamu. (ponechajte prázdne na konci zoznamu)";
$link_url_str = "Vložte internetovú adresu URL.";
$link_name_str= "Vložte meno alebo popis.";
$pic_bold_str = "Tuèné";
$pic_italic_str = "Šikmé";
$pic_underline_str = "Podèiarknuté";
$pic_center_str = "Centrované";
$pic_big_str = "Ve¾ké";
$pic_small_str = "Malé";
$pic_ol_str = "Èíslovaný zoznam";
$pic_ul_str = "Zoznam s odrážkami";
$pic_link_str = "Hyperlink";
$content_new_str = "Nový obsah:";
$content_modified_str = "Posledná zmena:";
$edit_save_str = "Ulož";
$edit_cancel_str = "Zruš";
$login_head_str = "<i>Editujte</i> stránky <i>Online</i> s <b>phpWebEd</b> v.$phpWebEd_version";
$login_fail_str = "Autorizácia zlyhala!";
$login_user_str = "Prihlasovacie meno";
$login_pass_str = "Heslo";
$mouseover_str = "Edituj Edit $what s phpWebEd";
$cookie_warn_str = "Pre správnu funkciu prihlasovania si zapnite prosím Cookies!";

// new in phpWebEd 2.1
// please send your translation to <hide@address.com>
$logout_str = "Logout";
$close_window_str = "Close Window";
$tools_str = "$editor Tools";
$tools_confirm_str = "Are you really sure?";
$tools_undo_str = "Undo last changes";
$tools_delete_str = "Delete Content";
?>
Return current item: phpWebEd