Location: PHPKode > projects > phpMyVisites > phpmv2/langs/sk-utf-8.php
<?php
/* 
 * phpMyVisites : website statistics and audience measurements
 * Copyright (C) 2002 - 2006
 * http://www.phpmyvisites.net/ 
 * phpMyVisites is free software (license GNU/GPL)
 * Authors : phpMyVisites team
*/

//
// Technical information
//
$lang['auteur_nom'] = "cassiuss"; // Translator's name
$lang['auteur_email'] = "hide@address.com"; // Translator's email
$lang['charset'] = "utf8"; // language file charset (utf-8 by default)
$lang['text_dir'] = "ltr"; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$lang['lang_iso'] = "sk"; // iso language code
$lang['lang_libelle_en'] = "Slovak"; // english language name
$lang['lang_libelle_fr'] = "Slovaque"; // french language name
$lang['unites_bytes'] = array('B', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
$lang['separateur_milliers'] = ' '; // oddelovač tisícov - medzera
$lang['separateur_decimaux'] = ','; // desatinná čiarka

//
// HTML Markups
//
$lang['head_titre'] = "phpMyVisites | open source aplikácia pre štatistiky návštevnosti webu a analýzu trafficu"; // "phpMyVisites | open source website statistics and web traffic analyzer application"; // Pages header's title
$lang['head_keywords'] = "phpmyvisites, php, skript, aplikácia, software, štatistiky, odkazovače, štatistika, free, open source, gpl, návštevy, návštevník, mysql, prehliadané stránky, strany, zobrazenie, počet návštev, grafy, prehliadače, os, operačné systémy, rozlíšenia, den, týždeň, mesiac, záznamy, krajina, host, poskytovateľ pripojenia, vyhľadávacie stroje, kľúčové slová, spätné odkazy, grafy, vstupné stránky, výstupné stránky, koláčové grafy"; // "phpmyvisites, php, script, application, software, statistics, referals, stats, free, open source, gpl, visits, visitors, mysql, viewed pages, pages, views, number of visits, graphs, Browsers, os, operating system, resolutions, day, week, month, records, country, host, service providors, search enginge, key words, referrers, graphs, entry pages, exit pages, pie charts"; // Header keywords
$lang['head_description'] = "phpMyVisites | open source aplikácia pre štatistiku návštevnosti webu, vyvinutá v&nbsp;PHP/MySQL a šírená pod licenciou GNU/GPL."; // "phpMyVisites | An open source website statistics application developed in PHP/MySQL and distributed under the Gnu GPL."; // Header description
$lang['logo_description'] = "phpMyVisites: open source aplikácia pre štatistiku návštevnosti"; // "phpMyVisites : an open source website statistics application in PHP/MySQL, distributed under the GPL."; // This is the JS code description. Has to be short.

//
// Main menu & submenu
//
$lang['menu_visites'] = "Návštevy"; //"Visits";
$lang['menu_pagesvues'] = "Zobrazené str."; //"Pages Viewed";
$lang['menu_suivi'] = "Pohyb"; //"Follow-up";
$lang['menu_provenance'] = "Lokalita"; //"Source";
$lang['menu_configurations'] = "Prostredie"; //"Settings";
$lang['menu_affluents'] = "Odkazovače"; //"Referals";
$lang['menu_listesites'] = "Zoznam webov"; //"List Sites";
$lang['menu_bilansites'] = "Summary";
$lang['menu_jour'] = "Deň"; //"Day";
$lang['menu_semaine'] = "Týždeň"; //"Week";
$lang['menu_mois'] = "Mesiac"; //"Month";
$lang['menu_annee'] = "Year";
$lang['menu_periode'] = "Sledované obdobie: %s"; 
$lang['liens_siteofficiel'] = "Stránka projektu"; //"Official website";
$lang['liens_admin'] = "Administrácia"; //"Administration";
$lang['liens_contacts'] = "Kontakty"; //"Contacts";

//
// Divers
//
$lang['generique_nombre'] = "Počet"; //"Number";
$lang['generique_tauxsortie'] = "Pomer odchodov"; //"Exit Rate";
$lang['generique_ok'] = "OK"; //"OK";
$lang['generique_timefooter'] = "Stránka zostavená za %s sekund"; //"Page generated in %s seconds"; // Time in seconds
$lang['generique_divers'] = "Ostatné"; //"Others"; // (for the graphs)
$lang['generique_inconnu'] = "Neznáme"; //"Unknown"; // (for the graphs)
$lang['generique_vous'] = "... You ?";
$lang['generique_traducteur'] = "Translator";
$lang['generique_langue'] = "Language";
$lang['generique_autrelangure'] = "Iný?"; //"Other?"; // Other language, translations wanted
$lang['aucunvisiteur_titre'] = "No visitor in this period."; 
$lang['generique_aucune_visite_bdd'] = "<b>Warning ! </b> You have no visitor recorded in the database for the current site. Please be sure you've installed your javascript code on your pages, with the correct phpMyVisites URL <u>IN</u> the Javascript code. Try documentation for help.";
$lang['generique_aucune_site_bdd'] = "No site registered in the database ! Try to Try to login as phpMyVisites Super User to add a new site.";
$lang['generique_retourhaut'] = "Top";
$lang['generique_tempsvisite'] = "%smin %ss"; // 3min 25s means 3 minutes and 25 seconds
$lang['generique_tempsheure'] = "%sh"; // 4h means 4 hours
$lang['generique_siteno'] = "Site %s"; // Site "phpmyvisites"
$lang['generique_newsletterno'] = "Newsletter %s"; // Newsletter "version 2 announcement"
$lang['generique_partnerno'] = "Partner %s"; // Partner "version 2 announcement"
$lang['generique_general'] = "General";
$lang['generique_user'] = "User %s"; // User "Admin"
$lang['generique_previous'] = "Previous";
$lang['generique_next'] = "Next";
$lang['generique_lowpop'] = "Exclude low population from statistics";
$lang['generique_allpop'] = "Include all the population in statistics";
$lang['generique_to'] = "to"; // 4 'to' 8
$lang['generique_total_on'] = "on"; // 4 to 8 'on' 10
$lang['generique_total'] = "Celkom"; //"Total";
$lang['generique_information'] = "Information";
$lang['generique_done'] = "Done!";
$lang['generique_other'] = "Other";
$lang['generique_description'] = "Description:";
$lang['generique_name'] = "Name:";
$lang['generique_variables'] = "Variables";
$lang['generique_logout'] = "Logout";
$lang['generique_login'] = "Login";
$lang['generique_hits'] = "Hits";
$lang['generique_errors'] = "Errors";
$lang['generique_site'] = "Site";
$lang['generique_help_novisits'] = "Tip: Have you %s installed the tracker (javascript code) %s on your pages?";

//
// Authentication
//
$lang['login_password'] = "heslo : "; //"password : "; // lowercase
$lang['login_login'] = "meno : "; //"login : "; // lowercase
$lang['login_error'] = "Prihlásenie nie je možné! Nesprávne meno alebo heslo."; //"Cannot login. Bad login or password.";
$lang['login_error_nopermission'] = "The user specified doesn't have any permission. Please ask the Super User to set up your website view/admin permissions in phpMyVisites.";
$lang['login_protected'] = "You wish to enter a %sphpMyVisites%s protected area.";

//
// Contacts & "Others ?"
//
$lang['contacts_titre'] = "Kontakty"; //"Contacts";
$lang['contacts_langue'] = "Preklady"; //"Translations";
$lang['contacts_merci'] = "Poďakovanie"; //"Thanks";
$lang['contacts_auteur'] = "Program phpMyVisites vrátane dokumentácie vytvoril <strong>Matthieu Aubry</strong>.";//"The author, documentor, and creator of the phpMyVisites project is <strong>Matthieu Aubry</strong>.";
$lang['contacts_questions'] = "<strong>Technické otázky, hlásenie chýb a doporučenia</strong> smerujte do fór %s na stránke projektu. S ostatnými požiadavkami, prosím, kontaktujte autora pomocou formulára na stránke projektu.";//"For <strong>technical questions, reporting bugs, suggestions</strong> please use the official website forums %s. For other requests, please contact the author using the official website form."; // adresse du site
$lang['contacts_trad1'] = "Rádi by ste preložili phpMyVisites do svojho jazyka? Neváhajte - <strong>phpMyVisites vás potrebuje!</strong>";//"Do you want to translate phpMyVisites to your language? Don't hesitate because <strong>phpMyVisites needs you!</strong>";
$lang['contacts_trad2'] = "Prekladanie phpMyVisites zaberie nejakú chvíľu (pár hodin) a vyžaduje dobrú znalosť príslušných jazykov; ale pamätajte - <strong>z vašej práce bude mať úžitok veľa užívateľov</strong>. Pokiaľ sa zaujímate o preklad phpMyVisites, všetky potrebné informácie nájdete na %s, v dokumentácii phpMyVisites %s.";//"Translatating phpMyVisites will take quite a while (a few hours) and requires a good knowledge of the languages involved; but remember that <strong>any work you do will benefit a large number of users</strong>. If you are interested in translatating phpMyVisites you can find all the information you need in %s the official documentation of phpMyVisites %s."; // lien vers la doc
$lang['contacts_doc'] = "Neváhajte nahliadnuť do %s dokumentácie phpMyVisites %s - nájdete tu množstvo informácií o inštalácii a konfigurácii a tiež o funkciách phpMyVisites. Dokumentácia je súčasťou vašej verzie phpMyVisites.";//"Don't hesitate to consult %s the official documentation of phpMyVisites %s which will give you plenty of information on installation, configuration, and the functionality of phpMyVisites. It is available in your version of phpMyVisites."; // lien vers la doc
$lang['contacts_thanks_dev'] = "Thank you <strong>%s</strong>, co-developers of phpMyVisites, for their high quality work on the project.";
$lang['contacts_merci3'] = "Navštívte stránku <strong>Poďakovania - Acknowledgments</strong> na stránkach projektu. Nájdete tam kompletný zoznam priateľov phpMyVisites.";//"Don't hesitate to consult the acknowledgments page on the official website to get a complete list of phpMyVisites friends.";
$lang['contacts_merci2'] = "Veľké poďakovanie patrí tiež vám všetkým, ktorí ste sa podelili o svoju kultúru tým, že ste prispeli prekladom phpMyVisites:";//"A big thank you to all those who shared their culture while contributing to the translation of phpMyVisites:";

//
// Rss & Mails
//
$lang['rss_titre'] = "Site %s on %s"; // Site MyHomePage on Sunday 29 
$lang['rss_go'] = "Go to detailed statistics";
$lang['mail_sender_name'] = "Web statistics (Automatic)";

//
// Visits Part
//
$lang['visites_titre'] = "Informácia o návštevníkovi";//"Visitor information"; 
$lang['visites_statistiques'] = "Å tatistiky";//"Statistics";
$lang['visites_periodesel'] = "Za vybrané obdobie";//"For the selected period";
$lang['visites_visites'] = "Návštevy";//"Visits";
$lang['visites_uniques'] = "Unikátni návštevníci";//"Unique visitors";
$lang['visites_pagesvues'] = "Zobrazené stránky";//"Pages viewed";
$lang['visites_pagesvisiteurs'] = "Stránok na návštevníka";//"Pages per visitor";
$lang['visites_pagesvisites'] = "Pages per visit"; 
$lang['visites_pagesvisitessign'] = "Pages per significant visit"; 
$lang['visites_tempsmoyen'] = "Priemerná dĺžka návštevy";//"Average visit duration"
$lang['visites_tempsmoyenpv'] = "Priemerný čas zobrazenia stránky";//"Average time by page seen";
$lang['visites_tauxvisite'] = "Podiel návštev jednej stránky";//"1 page visit rate"; 
$lang['visites_average_visits_per_day'] = "Average visits per day"; 
$lang['visites_recapperiode'] = "Súhrny za obdobie";//"Period summaries";
$lang['visites_nbvisites'] = "Návštevy";//"Visits";
$lang['visites_aucunevivisite'] = "Bez návštev";//"No visit"; // in the table, must be short
$lang['visites_recap'] = "Súhrn";//"Summary";
$lang['visites_unepage'] = "1 str.";//"1 page"; // (graph)
$lang['visites_pages'] = "%s str.";//"%s pages"; // 1-2 pages (graph)
$lang['visites_min'] = "%s min";//"%s min"; // 10-15 min (graph)
$lang['visites_sec'] = "%s s";//"%s s"; // 0-30 s (seconds, graph)
$lang['visites_grapghrecap'] = "Graf súhrnných štatistik";//"Graph to show statistics summary";
$lang['visites_grapghrecaplongterm'] = "Graph to show long term statistics summary";
$lang['visites_graphtempsvisites'] = "Graf trvania návštev";//"Graph to show durations of the visits by visitor";
$lang['visites_graphtempsvisitesimg'] = "Trvanie návštev";//"Duration of the visits by visitor";
$lang['visites_graphheureserveur'] = "Graf návštev podľa času na serveri";//"Graph to show visits per hour for the server"; 
$lang['visites_graphheureserveurimg'] = "Návštevy podľa času servera";//"Visits by server time"; 
$lang['visites_graphheurevisiteur'] = "Graf návštev podľa času na strane návštevníka";//"Graph to show visits per hour for the visitor";
$lang['visites_graphheurelocalimg'] = "Návštevy podľa miestneho času";//"Visits by local time";
$lang['visites_longterm_statd'] = "Long term Analysis (Days of the Period)";
$lang['visites_longterm_statm'] = "Long term Analysis (Months in the Period)";

//
// Sites Summary
//
$lang['summary_title'] = "Site Summary";
$lang['summary_stitle'] = "Summary";

//
// Frequency Part
//
$lang['frequence_titre'] = "Returning visitors";
$lang['frequence_nouveauxconnusgraph'] = "Graph to show New vs Returning visits";
$lang['frequence_nouveauxconnus'] = "New vs Returning visits";
$lang['frequence_titremenu'] = "Frequency";
$lang['frequence_visitesconnues'] = "Returning visits";
$lang['frequence_nouvellesvisites'] = "New visits";
$lang['frequence_visiteursconnus'] = "Returning visitors";
$lang['frequence_nouveauxvisiteurs'] = "New visitors";
$lang['frequence_returningrate'] = "Returning rate";
$lang['pagesvues_vispervisgraph'] = "Graph to show number of visits per visitor";
$lang['frequence_vispervis'] = "Number of visits per visitor";
$lang['frequence_vis'] = "visit";
$lang['frequence_visit'] = "1 visit"; // (graph)
$lang['frequence_visits'] = "%s visits"; // (graph)

//
// Seen Pages
//
$lang['pagesvues_titre'] = "Informácie o zobrazených stránkach";//"Pages views Information";
$lang['pagesvues_joursel'] = "Vybraný deň";//"Day selected";
$lang['pagesvues_jmoins7'] = "Deň - 7";//"Day - 7";
$lang['pagesvues_jmoins14'] = "Deň - 14";//"Day - 14";
$lang['pagesvues_moyenne'] = "(priemer)";//"(average)";
$lang['pagesvues_pagesvues'] = "Zobrazených stránok";//"Page views";
$lang['pagesvues_pagesvudiff'] = "Unikátnych zobrazení";//"Unique page views"; 
$lang['pagesvues_recordpages'] = "Najvyšší počet stránok zobrazených návštevníkom";//"Highest number of pages for one visitor";
$lang['pagesvues_tabdetails'] = "Stránok zobrazených (od %s do %s)";//"Pages viewed (from %s to %s)"; // (from 1 to 21)
$lang['pagesvues_graphsnbpages'] = "Graf počtu návštev podľa zobrazenej stránky";//"Graph to show number of visits per page viewed";
$lang['pagesvues_graphnbvisitespageimg'] = "Návštevy podľa počtu zobrazených stránok";//"Visits by number of pages viewed";
$lang['pagesvues_graphheureserveur'] = "Graf návštev podľa času servera";//"Graph to show visits by server time";
$lang['pagesvues_graphheureserveurimg'] = "Návštevy podľa času servera";//"Visits by server time";
$lang['pagesvues_graphheurevisiteur'] = "Graf návštev podľa času návštevníka";//"Graph to show visits by local time";
$lang['pagesvues_graphpageslocalimg'] = "Návštev podľa času návštevníka";//"Visits by local time";
$lang['pagesvues_tempsparpage'] = "Time by page";
$lang['pagesvues_total_time'] = "Total time";
$lang['pagesvues_avg_time'] = "Average time";
$lang['pagesvues_help_pagename'] = "Did you know that you can give a friendly name to your pages?";
$lang['pagesvues_help_track_dls'] = "Did you know that you can track Downloads, and external Urls redirection?";

//
// Follows-Up
//
$lang['suivi_titre'] = "Pohyb návštevníkov";//"Visitor movement";
$lang['suivi_pageentree'] = "Vstupné stránky ";//"Entry pages";
$lang['suivi_pagesortie'] = "Výstupné stránky ";//"Exit pages";
$lang['suivi_tauxsortie'] = "Podiel výstupov";//"Exit rate";
$lang['suivi_pageentreehits'] = "Entry hits";
$lang['suivi_pagesortiehits'] = "Exit hits";
$lang['suivi_singlepage'] = "Single Pages visits";

//
// Origin
//
$lang['provenance_titre'] = "Pôvod návštevníkov";//"Visitors Origins";
$lang['provenance_recappays'] = "Súhrn krajín";//"Countries Summary";
$lang['provenance_pays'] = "Krajina";//"Countries";
$lang['provenance_paysimg'] = "Návštevníci podľa krajiny";//"Visitors Chart by Country";
$lang['provenance_fai'] = "Poskytovatelia pripojenia";//"Internet Service Providers";
$lang['provenance_nbpays'] = "Number of different countries : %s";
$lang['provenance_provider'] = "Poskytovatelia";//"Providers"; // same as $lang['provenance_fai'], but not if $lang['provenance_fai'] is too long
$lang['provenance_continent'] = "Svetadiel";//"Continent";
$lang['provenance_mappemonde'] = "Mapa sveta";//"Map of the world";
$lang['provenance_interetspays'] = "Countries Interests";

//
// Setup
//
$lang['configurations_titre'] = "Návštevníkov systém";//"Visitor Settings";
$lang['configurations_os'] = "Operačné systémy";//"Operating Systems";
$lang['configurations_osimg'] = "Graf operačných systémov";//"Graph to show visitors operating systems";
$lang['configurations_navigateurs'] = "Prehliadače";//"Browsers";
$lang['configurations_navigateursimg'] = "Graf prehliadačov";//"Graph to show visitors browsers";
$lang['configurations_resolutions'] = "Rozlíšenie obrazovky";//"Screen Resolutions";
$lang['configurations_resolutionsimg'] = "Graf rozlíšení obrazovky";//"Graph to show visitors screen resolutions";
$lang['configurations_couleurs'] = "Farebné hĺbky";//"Color Depth";
$lang['configurations_couleursimg'] = "Graf farebných hĺbok";//"Graph to show visitors color depth";
$lang['configurations_rapport'] = "Pomery strán obrazovky";//"Normal/widescreen";
$lang['configurations_large'] = "Widescreen";//"Widescreen";
$lang['configurations_normal'] = "Normal";//"Normal";
$lang['configurations_double'] = "Dual Screen";
$lang['configurations_plugins'] = "Zásuvné moduly"; //"Plugins";
$lang['configurations_navigateursbytype'] = "Prehliadače (podľa typu)";//"Browsers (by type)";
$lang['configurations_navigateursbytypeimg'] = "Graf typov prehliadačov";//"Graph to show browsers types";
$lang['configurations_os_interest'] = "Operating Systems Interest";
$lang['configurations_navigateurs_interest'] = "Browsers Interest";
$lang['configurations_resolutions_interest'] = "Screen Resolutions Interest";
$lang['configurations_couleurs_interest'] = "Color Depth Interest";
$lang['configurations_configurations'] = "Top settings";

//
// Referers
//
$lang['affluents_titre'] = "Odkazujúce stránky";//"Referers";
$lang['affluents_recapimg'] = "Prehľad podľa odkazujúcich stránok";//"Visitors Chart by Referers";
$lang['affluents_directimg'] = "Priamo";//"Direct";
$lang['affluents_sitesimg'] = "Weby";//"Websites";
$lang['affluents_moteursimg'] = "Vyhľadávače";//"Engines";
$lang['affluents_referrersimg'] = "Odkazujúce stránky";//"Referers";
$lang['affluents_moteurs'] = "Vyhľadávače";//"Search Engines";
$lang['affluents_nbparmoteur'] = "Návštevy z vyhľadávačov: %s";//"Visits provided by search engines : %s";
$lang['affluents_aucunmoteur'] = "Žiadne návštevy z vyhľadávačov.";//"No visits were provided by search engines.";
$lang['affluents_motscles'] = "Kľúčové slová";//"Keywords";
$lang['affluents_nbmotscles'] = "Konkrétne kľúčové slová: %s";//"Distinct keywords : %s";
$lang['affluents_aucunmotscles'] = "Neboli nájdené žiadne kľúčové slová.";//"No keyword found.";
$lang['affluents_sitesinternet'] = "Weby";//"Websites";
$lang['affluents_nbautressites'] = "Návštevy z iných webových stránok: %s";//"Visits provided by other websites : %s";
$lang['affluents_nbautressitesdiff'] = "Počet rôznych webov: %s";//"Number of different websites : %s";
$lang['affluents_aucunautresite'] = "Žiadne návštevy z iných webových stránok.";//"No visits were provided by websites.";
$lang['affluents_entreedirecte'] = "Priama požiadavka";//"Direct Request";
$lang['affluents_nbentreedirecte'] = "Návštevy na priamu požiadavku: %s";//"Direct request visits : %s";
$lang['affluents_nbpartenaires'] = "Visits provided by partners : %s";
$lang['affluents_aucunpartenaire'] = "No visits were provided by partners sites.";
$lang['affluents_nbnewsletters'] = "Visits provided by newsletters : %s";
$lang['affluents_aucunnewsletter'] = "No visits were provided by newsletters.";
$lang['affluents_details'] = "Detaily";//"Details"; // In the results of the referers array
$lang['affluents_interetsmoteurs'] = "Search Engines Interests";
$lang['affluents_interetsmotscles'] = "Keywords Interests";
$lang['affluents_interetssitesinternet'] = "Websites Interests";
$lang['affluents_partenairesimg'] = "Partners";
$lang['affluents_partenaires'] = "Partners";
$lang['affluents_interetspartenaires'] = "Partners Interests";
$lang['affluents_newslettersimg'] = "Newsletters";
$lang['affluents_newsletters'] = "Newsletters";
$lang['affluents_interetsnewsletters'] = "Newsletters Interests";
$lang['affluents_type'] = "Referer type";
$lang['affluents_interetstype'] = "Access type Interests";

//
// Summary
//
$lang['purge_titre'] = "Súhrn návštev a odkazujúcich stránok";//"Summary of the visits and referals";
$lang['purge_intro'] = "Toto obdobie bolo odstránené administrátorom, zostali len základné štatistiky.";//"This period was removed in the administration, only the essential statistics were kept.";
$lang['admin_purge'] = "Údržba databázy";//"Database maintenance";
$lang['admin_purgeintro'] = "V tejto sekcii môžete spravovať tabuľky používané systémom PhpMyVisites. Vidíte tu diskový priestor zabraný tabuľkami, tabuľky môžete optimalizovať, prípadne premazávať staré záznamy. Udržíte tak kontrolu nad veľkosťou tabuliek databázy.";//"This section lets you manage the tables used by phpMyVisites. You can see the disk space used by the tables, optimize them, or remove old records. This will enable you to limit the size of the tables in your database.";
$lang['admin_optimisation'] = "Optimalizácia [ %s ]...";//"Optimization of [ %s ]..."; // Tables names
$lang['admin_postopt'] = "Celková veľkosť znížená o %chiffres% %unites%";//"The total size decreased by %chiffres% %unites%"; // 28 Kb
$lang['admin_purgeres'] = "Odstrániť nasledujúce obdobia: %s";//"Remove following periods: %s";
$lang['admin_purge_fini'] = "Odstraňovanie tabuliek dokončené...";//"Finished deleting tables...";
$lang['admin_bdd_nom'] = "Meno";//"Name";
$lang['admin_bdd_enregistrements'] = "Záznamy";//"Records";
$lang['admin_bdd_taille'] = "Veľkosť tabuľky";//"Table Size";
$lang['admin_bdd_opt'] = "Optimalizovať";//"Optimize";
$lang['admin_bdd_purge'] = "Kritéria pr uvoľnenie";//"Purge Criteria";
$lang['admin_bdd_optall'] = "Optimalizovať všetko";//"Optimize All";
$lang['admin_purge_j'] = "Odstrániť záznamy staršie ako %s dní";//"Remove records older than %s days";
$lang['admin_purge_s'] = "Odstrániť záznamy staršie ako %s týždňov";//"Remove records older than %s weeks";
$lang['admin_purge_m'] = "Odstrániť záznamy staršie ako %s mesiacov";//"Remove records older than %s months";
$lang['admin_purge_y'] = "Remove records older than %s years";
$lang['admin_purge_logs'] = "Odstrániť všetky logy";//"Remove all logs";
$lang['admin_purge_autres'] = "Uvolniť spoločné do tabuľky '%s'";//"Purge common to the table '%s'";
$lang['admin_purge_none'] = "Žiadna dostupná akcia";//"No possible action";
$lang['admin_purge_cal'] = "Prepočítať a uvoľniť (môže to trvať niekoľko minút)";//"Calculate and purge (this can take a few minutes)";
$lang['admin_alias_title'] = "Website aliases and URLs";
$lang['admin_partner_title'] = "Website partners";
$lang['admin_newsletter_title'] = "Website newsletters";
$lang['admin_ip_exclude_title'] = "IP address ranges to exclude from the statistics";
$lang['admin_name'] = "Name:";
$lang['admin_error_ip'] = "IP has to be in correct format: %s";
$lang['admin_site_name'] = "Site Name";
$lang['admin_site_url'] = "Site main URL";
$lang['admin_db_log'] = "Try to login as phpMyVisites Super User to change database settings.";
$lang['admin_error_critical'] = "Error, needs to be repaired for phpMyVisites to work.";
$lang['admin_warning'] = "Warning, phpMyVisites will work correctly but maybe some extra features won't.";
$lang['admin_move_group'] = "Move to group:";
$lang['admin_move_select'] = "Select a group";
$lang['admin_site_select'] = "Site to administrate";

//
// Setup
//
$lang['admin_intro'] = "Vitajte v konfiguračnej oblasti phpMyVisites. Môžete upraviť všetky údaje vzťahujúce sa k vašej inštalácii. Pokiaľ sa dostanete do problémov, nahliadnite do %s dokumentácie phpMyVisites %s.";//"Welcome to the phpMyVisites configuration area. You can modify all information relating to your installation. If you have any problems then do not hesitate to consult %s the official documentation of phpMyVisites %s."; // link to the doc
$lang['admin_configetperso'] = "Všeobecné nastavenia";//"General settings";
$lang['admin_afficherjavascript'] = "Zobraziť javascript kód pre štatistiky";//"Show JavaScript statistics code";
$lang['admin_cookieadmin'] = "Nezahrňovať administrátora do štatistiky";//"Don't count the administrator within statistics";
$lang['admin_ip_ranges'] = "Don't count IP/IP ranges in the statistics";
$lang['admin_sitesenregistres'] = "Sledované weby:";//"Recorded websites:";
$lang['admin_retour'] = "Späť";//"Back";
$lang['admin_cookienavigateur'] = "Môžete vylúčiť administrátora zo štatistík. Tato metóda je založená na cookies a bude fungovať iba s prehliadačom, ktorý práve používate. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.";//"You may exclude Adminstrator from statistics. This method is cookies based and this option will only work with this current browser. You can change this option at any time.";
$lang['admin_prendreencompteadmin'] = "Zahrnovať administrátora do štatistík (odstrániť cookie).";//"Count the administrator within statistics (delete the cookie)";
$lang['admin_nepasprendreencompteadmin'] = "Vylúčiť administrátora zo štatistík (vytvoriť cookie).";//"Don't count in the administrator within statistics (create a cookie)";
$lang['admin_etatcookieoui'] = "Administrátor je započítavaný do štatistík tohoto webu (Toto je prednastavená možnosť, ste považovaný za bežného návštevníka)";//"The Administrator is counted within statistics for this website (This is the default configuration, you are considered as a normal visitor)";
$lang['admin_etatcookienon'] = "Vaše návštevy nie sú zahrňované do štatistík tohoto webu.";//"You are not counted within statistics for this website (Your visits will not be counted for this website)";
$lang['admin_deleteconfirm'] = "Please confirm that you want to delete %s?";
$lang['admin_sitedeletemessage'] = "Please <u>be very careful</u>: all data associated to that Site will be deleted <br>and there won't be any way to recover the data loss.";
$lang['admin_confirmyes'] = "Yes, I want to delete it";
$lang['admin_confirmno'] = "No, I don't want to delete it";
$lang['admin_nonewsletter'] = "No newsletter found for this site!";
$lang['admin_nopartner'] = "No Partner found for this site!";
$lang['admin_get_question'] = "Record GET variable? (URL variables)";
$lang['admin_get_a1'] = "Record ALL URL variables";
$lang['admin_get_a2'] = "Do NOT record any URL variable";
$lang['admin_get_a3'] = "Record ONLY specified variables";
$lang['admin_get_a4'] = "Record all EXCEPT specified variables";
$lang['admin_get_default_pdf'] = "PDF report :";
$lang['admin_get_default_pdfdefault'] = "Defaut PDF report"; 
$lang['admin_get_default_theme'] = "Visual theme for this site:";
$lang['admin_get_list'] = "Variable names (<b>;</b> separated list) <br/>Example : %s";
$lang['admin_required'] = "%s is required.";
$lang['admin_title_required'] = "Required";
$lang['admin_write_dir'] = "Writable directories";
$lang['admin_chmod_howto'] = "These directories need to be writable by the server. This means you have to chmod 777 them, with your FTP software (right-click on the directory -> Permissions (or chmod))";
$lang['admin_optional'] = "Optional";
$lang['admin_memory_limit'] = "Memory limit";
$lang['admin_allowed'] = "allowed";
$lang['admin_webserver'] = "Web server";
$lang['admin_server_os'] = "Server OS";
$lang['admin_server_time'] = "Server time";
$lang['admin_legend'] = "Legend:";
$lang['admin_error_url'] = "URL has to be in a correct format : %s (without slash at the end)";
$lang['admin_url_n'] = "URL %s:";
$lang['admin_url_aliases'] = "URLs aliases";
$lang['admin_logo_question'] = "Display logo?";
$lang['admin_type_again'] = "(type again)";
$lang['admin_admin_mail'] = "Super Administrator email";
$lang['admin_admin'] = "Super Administrator";
$lang['admin_phpmv_path'] = "Complete path to the phpMyVisites application";
$lang['admin_valid_email'] = "Email has to be a valid email";
$lang['admin_valid_pass'] = "Password must be more complex (6 characters minimum, must contain numbers)";
$lang['admin_match_pass'] = "Passwords do not match";
$lang['admin_no_user_group'] = "No user in this group for this site";
$lang['admin_recorded_nl'] = "Recorded newsletters:";
$lang['admin_recorded_partners'] = "Recorded partners:";
$lang['admin_recorded_users'] = "Recorded users:";
$lang['admin_select_site_title'] = "Please select a site";
$lang['admin_select_user_title'] = "Please select a user";
$lang['admin_no_user_registered'] = "No user registered!";
$lang['admin_configuration'] = "Configuration";
$lang['admin_general_conf'] = "General configuration";
$lang['admin_group_title'] = "Groups manager (permissions)";
$lang['admin_user_title'] = "User management";
$lang['admin_user_add'] = "Add user";
$lang['admin_user_mod'] = "Modify user";
$lang['admin_user_del'] = "Delete user";
$lang['admin_user_oldPwd'] = "Old password"; 
$lang['admin_user_oldPwd_bad'] = "Old password incorrect."; 
$lang['admin_server_info'] = "Server Information";
$lang['admin_send_mail'] = "Send statistics by email";
$lang['admin_rss_feed'] = "Statistics in a RSS feed";
$lang['admin_rss_feed_specific_site'] = "Website '%s' Statistics - RSS"; // site 2
$lang['admin_site_admin'] = "Site Administration";
$lang['admin_site_add'] = "Add site";
$lang['admin_site_mod'] = "Modify site";
$lang['admin_site_del'] = "Delete site";
$lang['admin_nl_add'] = "Add newsletter";
$lang['admin_nl_mod'] = "Modify newsletter";
$lang['admin_nl_del'] = "Delete newsletter";
$lang['admin_partner_add'] = "Add partner";
$lang['admin_partner_mod'] = "Modify partner's name and URL";
$lang['admin_partner_del'] = "Delete partner";
$lang['admin_url_alias'] = "URL alias Manager";
$lang['admin_group_admin_n'] = "View statistics + Admin permission";
$lang['admin_group_admin_d'] = "Users can view site statistics AND edit site information (name, add cookie, exclude IP ranges, manage URLs alias/partners/newsletters, etc.)";
$lang['admin_group_view_n'] = "View statistics";
$lang['admin_group_view_d'] = "User can only view site statistics. No admin permission.";
$lang['admin_group_noperm_n'] = "No permission";
$lang['admin_group_noperm_d'] = "Users in this group don't have any permission to view statistics or edit information.";
$lang['admin_group_stitle'] = "You can edit user's groups by selecting the users you want to change, and then select a group in which you want to move the selected users.";
$lang['admin_url_generate_download_link_example'] = "Download file adress Or URL redirection to an external website";
$lang['admin_url_generate_title'] = "File download / Url redirection : Url generator";
$lang['admin_url_generate_intro'] = "phpMyVisites can count your file downloads, and can also track external clicks to URLs. Downloads and URLs tracked will appear in the 'Pages views' section of phpMyVisites.</p><p class='texte'> To achieve this, you have to use a URL that points to the phpmyvisites file, then it will redirect to the URL you need. Because it is not trivial to generate such a URL, here is a tool that will make it simple (because phpMyVisites must be a simple but powerful experience for all of us). Simply fill in the form, click the 'Generate URL' button, and you will count your file downloads or external URL redirections very easily!";
$lang['admin_url_generate_site_selection'] = "Select the site for which you want to count a file download or a URL redirection";
$lang['admin_url_generate_tag_selection'] = "Select the tag for which you want to count a file download or a URL redirection"; 
$lang['admin_url_generate_enter_url'] = "Enter your file complete adress or the external Url you want to track in the statistics:";
$lang['admin_url_generate_help_enter_url'] = "Help: It must be like '<b>http://www.yoursite.com/file/brilliant-software.zip</b>' or for any URL redirection '<b>http://www.the-site-to-redirect.com</b>'";
$lang['admin_url_generate_friendly_name'] = "Friendly name of the file / URL that will be used in the page views table:"; 
$lang['admin_url_generate_help_friendly_name'] = "Help: You can classify the 'files / Url redirection' in categories for a better display in the Pages view section in phpMyVisites. You can separate the category and the files or Url redirections with the character '<b>/</b>'. For example, the Name can be '<b>my photos download/Summer in France</b>' or '<b>Partners/PHP.net website</b>' : it will classify respectively in the folder '<b>my photos downloads</b>' or in the folder '<b>Partners</b>' : you will see them in folders in the 'Pages view' section in your phpMyVisites interface.";
$lang['admin_url_generate_result_url'] = "Here is the URL you can link to: ";
$lang['admin_url_generate_html_result'] = "If it is useful for you, here is the HTML Link you can use:";
$lang['admin_url_generate_html_onclick'] = "Here is the HTML using onclick event:";
$lang['admin_url_generate_image_legend'] = "Example of Pages views with URL redirection and file download tracking:";
$lang['admin_site_link_javascript'] = "%s Now you have to install the tracker on your pages (copy paste the Javascript code). Click to display the javascript code. %s";
$lang['admin_last_version'] = "Do you have phpMyVisites last version? (Recommended!)";
$lang['admin_general_config_firstday'] = "First day of the calendar?";
$lang['admin_default_language'] = "Default language? <br/>It will also be the default language for emails.";
$lang['admin_back_statisitics'] = "Go to statistics"; 

//
// Pdf export
//
$lang['pdf_generate_link'] = "Generate a PDF presenting all statistics for site %s";
$lang['pdf_summary_generate_link'] = "Generate a PDF presenting a statistics summary";
$lang['pdf_free_page'] = "Free new page";
$lang['pdf_free_chapter'] = "Free title chapter";
$lang['pdf_page_break'] = "Page break";
$lang['pdf_page_summary'] = "Summary";
$lang['generique_pdfno'] = "PDF %s"; // Newsletter "version 2 announcement" 
$lang['admin_pdf_title'] = "Website PDF"; 
$lang['admin_nopdf'] = "No pdf found for this site!";
$lang['admin_recorded_pdf'] = "Recorded PDFs:";
$lang['admin_pdf_add'] = "Add PDF"; 
$lang['admin_pdf_mod'] = "Modify PDF"; 
$lang['admin_pdf_del'] = "Delete PDF"; 
$lang['generique_pdf'] = "PDF";
$lang['pdf_lib_show_interest'] = "Interest array is displayed";
$lang['pdf_lib_hide_interest'] = "Interest array is hidden";
$lang['pdf_lib_show_all'] = "Details are displayed"; 
$lang['pdf_lib_hide_all'] = "Data are limited in size";
$lang['pdf_lib_edit_text'] = "Edit this text"; 
$lang['pdf_lib_need_at_least_one_page'] = "You first have to create an 'empty page'"; 
$lang['pdf_lib_can_not_add_chapter'] = "Can't set an element before a page is created.";
$lang['pdf_lib_pdf_name_mandatory'] = "Name is mandatory"; 
$lang['pdf_lib_pdf_expand_all'] = "Expand all"; 
$lang['pdf_lib_pdf_collapse_all'] = "Collapse all";
$lang['pdf_create_from_interface'] = "Create a personalized pdf report!";
$lang['pdf_complete'] = "PDF Complete report"; 

//
// Installation Step
//
$lang['install_loginmysql'] = "Meno pre prihlásenie k databáze";//"Database login";
$lang['install_mdpmysql'] = "Heslo pre prihlásenie k databáze";//"Database password";
$lang['install_serveurmysql'] = "Databázový server";//"Database server";
$lang['install_basemysql'] = "Meno databázy";//"Database name";
$lang['install_prefixetable'] = "Prefix tabuliek";//"Table prefix";
$lang['install_utilisateursavances'] = "Pokročilí užívatelia (voliteľné)";//"Advanced users (optional)";
$lang['install_oui'] = "Áno";//"Yes";
$lang['install_non'] = "&nbsp;&nbsp;Nie";//"No";
$lang['install_ok'] = "OK";//"OK";
$lang['install_probleme'] = "Problém: ";//"Problem: ";
$lang['install_DirectoriesWriteError'] = "<b>Problem! </b><br/>Cannot write in the folder(s) %s Please verify that you have the rights necessary to create files on the server (try to CHMOD 755 the folder with your FTP software : right click on the directory -> Permissions (or CHMOD). <br/><br/>If the CHMOD doesn't work with your FTP software, try to delete (if it exists) the directories, and create them with your FTP software.";
$lang['install_loginadmin'] = "Prihlasovacie meno administrátora:";//"Administrator login:";
$lang['install_mdpadmin'] = "Heslo administrátora:";//"Administrator password:";
$lang['install_chemincomplet'] = "Úplná cesta k aplikácii phpMyVisites (napríklad http://www.adresa.sk/blah/foo/phpmyvisites/). Cesta musí končiť znakom '<strong>/</strong>'.";//"Complete path to the phpMyVisites application (like http://www.mysite.com/rep1/rep3/phpmyvisites/). The path must end with a <strong>/</strong>.";
$lang['install_afficherlogo'] = "Zobrazovať logo na vašich stránkach? %s <br />Povolením zobrazovania loga na vašom webe, pomôžete rozšíriť phpMyVisites medzi nových užívateľov a to pomôže rýchlejšiemu vývoju. Taktiež je to cesta ako poďakovať autorovi, ktorý strávil veľa hodín pri vývoji tejto Open Source, free aplikácii.";//"Show the logo on your pages?<br />%s"; // %s replaced by the logo image
$lang['install_affichergraphique'] = "Zobrazovať grafy štatistík.";//"Show statistics graphs.";
$lang['install_valider'] = "Odeslat";//"Submit"; // during installation and for login
$lang['install_popup_logo'] = "Vyberte si logo"; 
$lang['install_logodispo'] = "Pozrieť si dostupné logo"; 
$lang['install_welcome'] = "Welcome!";
$lang['install_system_requirements'] = "System Requirements";
$lang['install_database_setup'] = "Database Setup";
$lang['install_create_tables'] = "Table creation";
$lang['install_general_setup'] = "General Setup";
$lang['install_create_config_file'] = "Create Config File";
$lang['install_first_website_setup'] = "Add First Website";
$lang['install_display_javascript_code'] = "Display Javascript code";
$lang['install_finish'] = "Finished!";
$lang['install_txt2'] = "V závere inštalácie bude na stránky projektu odoslaná informácia, ktorá nám pomôže viesť si evidenciu o počte užívateľov phpMyVisites. <strong>Žiadne dôverné informácie nebudú odoslané.</strong>. Ďakujeme za pochopenie.";//"At the end of installation, a request will be made to the official site to help us keep track of the number of people using phpMyVisites. Thank you for your understanding.";
$lang['install_database_setup_txt'] = "Please enter your Database settings.";
$lang['install_general_config_text'] = "phpMyVisites will have only one administrator user who has full access to view/modify everything. Please choose a username and password for your super administrator account. You can add additional users later.";
$lang['install_config_file'] = " Admin user info entered successfully.";
$lang['install_js_code_text'] = "<p>To count all visitors, you must insert the javascript code on all of your pages. </p><p> Your pages do not have to be made with PHP, <strong>phpMyVisites will work on all kinds of pages (whether it is HTML, ASP, Perl or any other languages).</strong> </p><p> Here is the code you have to insert: (copy and paste on all your pages) </p>";
$lang['install_intro'] = "Welcome to the phpMyVisites installation."; 
$lang['install_intro2'] = "This process is split up into %s easy steps and will take around 10 minutes.";
$lang['install_next_step'] = "Go to next step";
$lang['install_status'] = "Installation Status";
$lang['install_done'] = "Installation %s%% complete"; // Install 25% complete
$lang['install_site_success'] = "Website created with success!";
$lang['install_site_info'] = "Please type in all information about the first website.";
$lang['install_go_phpmv'] = "Go to phpMyVisites!";
$lang['install_congratulation'] = "Congratulations! Your phpMyVisites installation is complete.";
$lang['install_end_text'] = "Make sure your javascript code is entered on your pages, and wait for your first visitors!";
$lang['install_db_ok'] = "Connection to database server ok!";
$lang['install_table_exist'] = "phpMyVisites tables already exist in the database.";
$lang['install_table_choice'] = "Either choose to reuse the existing database tables or select a clean install to erase all existing data in the database.";
$lang['install_table_erase'] = "Erase all tables (be careful!)";
$lang['install_table_reuse'] = "Reuse existing tables";
$lang['install_table_success'] = "Tables created with success!";
$lang['install_send_mail'] = "Receive an email each day per website containing statistics summary?";

//
// Update Step
//
$lang['update_title'] = "Update phpMyVisites";
$lang['update_subtitle'] = "We detect that you are updating phpMyVisites.";
$lang['update_versions'] = "Your previous version was %s and we have updated it to %s.";
$lang['update_db_updated'] = "Your database was successfully updated!";
$lang['update_continue'] = "Continue to phpMyVisites";
$lang['update_jschange'] = "Upozornenie! <br /> Javascript kód phpMyVisites bol zmenený. Je NEVYHNUTNÉ preniesť nový kód na VŠETKY vaše sledované webové stránky. <br /> Zmeny v javascriptovom kóde sú výnimočné, ospravedlňujeme sa za problémy spojené s touto."; //"Warning! <br /> The phpMyVisites javascript code has been modified. You MUST update your pages and copy/paste the new phpMyVisites Javascript on ALL your configured sites. <br /> The changes made to javascript code are rare, we apologies for the trouble we are taking you through with this change."; //

//
// Dates
//

/*
%daylong% // Monday
%dayshort% // Mon
%daynumeric% // 27
%monthlong% // Febuary
%monthshort% // Feb
%monthnumeric% // 02
%yearlong% // 2004
%yearshort% // 04
*/

// Monday February 10 2004
$lang['tdate1'] = "%daylong% %monthlong% %daynumeric% %yearlong%";

// Monday 10
$lang['tdate2'] = "%daylong% %daynumeric%";

// Week February 10 To February 17 2004
$lang['tdate3'] = "Week %monthlong% %daynumeric% To %monthlong2% %daynumeric2% %yearlong%";

// February 2004 Month
$lang['tdate4'] = "%monthlong% %yearlong% Month";

// December 2003
$lang['tdate5'] = "%monthlong% %yearlong%";

// 10 Febuary week
$lang['tdate6'] = "%daynumeric% %monthlong% week";

// 10-02-2003 // February 2 2003
$lang['tdate7'] = "%daynumeric%-%monthnumeric%-%yearlong%";

// Mon 10 (Only for Graphs purpose)
$lang['tdate8'] = "%dayshort% %daynumeric%";

// Week 10 Feb (Only for Graphs purpose)
$lang['tdate9'] = " Week %daynumeric% %monthshort%";

// Dec 04 (Only for Graphs purpose)
$lang['tdate10'] = "%monthshort% %yearshort%";

// Year 2004
$lang['tdate11'] = "Year %yearlong%";

// 2004
$lang['tdate12'] = "%yearlong%";

// 31
$lang['tdate13'] = "%daynumeric%";

// Months
$lang['moistab']['01'] = "január";
$lang['moistab']['02'] = "február";
$lang['moistab']['03'] = "marec";
$lang['moistab']['04'] = "apríl";
$lang['moistab']['05'] = "máj";
$lang['moistab']['06'] = "jún";
$lang['moistab']['07'] = "júl";
$lang['moistab']['08'] = "august";
$lang['moistab']['09'] = "september";
$lang['moistab']['10'] = "október";
$lang['moistab']['11'] = "november";
$lang['moistab']['12'] = "december";

// Months (Graph purpose, 4 chars max)
$lang['moistab_graph']['01'] = "jan";
$lang['moistab_graph']['02'] = "feb";
$lang['moistab_graph']['03'] = "mar";
$lang['moistab_graph']['04'] = "apr";
$lang['moistab_graph']['05'] = "maj";
$lang['moistab_graph']['06'] = "jun";
$lang['moistab_graph']['07'] = "jul";
$lang['moistab_graph']['08'] = "aug";
$lang['moistab_graph']['09'] = "sep";
$lang['moistab_graph']['10'] = "okt";
$lang['moistab_graph']['11'] = "nov";
$lang['moistab_graph']['12'] = "dec";

// Day of the week
$lang['jsemaine']['Mon'] = "pondelok";
$lang['jsemaine']['Tue'] = "utorok";
$lang['jsemaine']['Wed'] = "streda";
$lang['jsemaine']['Thu'] = "Å¡tvrtok";
$lang['jsemaine']['Fri'] = "piatok";
$lang['jsemaine']['Sat'] = "sobota";
$lang['jsemaine']['Sun'] = "nedeľa";

// Day of the week (Graph purpose, 4 chars max)
$lang['jsemaine_graph']['Mon'] = "po";
$lang['jsemaine_graph']['Tue'] = "ut";
$lang['jsemaine_graph']['Wed'] = "str";
$lang['jsemaine_graph']['Thu'] = "stv";
$lang['jsemaine_graph']['Fri'] = "pi";
$lang['jsemaine_graph']['Sat'] = "so";
$lang['jsemaine_graph']['Sun'] = "ne";

// First letter of each day, weekdays ordered
$lang['calendrier_jours'][0] = "M";
$lang['calendrier_jours'][1] = "T";
$lang['calendrier_jours'][2] = "W";
$lang['calendrier_jours'][3] = "T";
$lang['calendrier_jours'][4] = "F";
$lang['calendrier_jours'][5] = "S";
$lang['calendrier_jours'][6] = "S";

// DO NOT ALTER!
$lang['weekdays']['Mon'] = '1';
$lang['weekdays']['Tue'] = '2';
$lang['weekdays']['Wed'] = '3';
$lang['weekdays']['Thu'] = '4';
$lang['weekdays']['Fri'] = '5';
$lang['weekdays']['Sat'] = '6';
$lang['weekdays']['Sun'] = '7';

// Continents
$lang['eur'] = "Európa";
$lang['afr'] = "Afrika";
$lang['asi'] = "Ázia";
$lang['ams'] = "Južná a Stredná Amerika";
$lang['amn'] = "Severná Amerika";
$lang['oce'] = "Oceánia";

// Oceans
$lang['oc_pac'] = "Tichý oceán"; //"Pacific Ocean"; // TODO : translate
$lang['oc_atl'] = "Atlantický oceán"; //"Atlantic Ocean"; // TODO : translate
$lang['oc_ind'] = "Indický oceán"; //"Indian Ocean"; // TODO : translate

// Countries
$lang['domaines'] = array(
  "xx" => "Neznáma",
  "ac" => "Ostrov Asunción",
  "ad" => "Andora",
  "ae" => "Spojené Arabské Emiráty",
  "af" => "Afghánistán",
  "ag" => "Antigua a Barbuda",
  "ai" => "Anguilla",
  "al" => "Albánsko",
  "am" => "Arménsko",
  "an" => "Holandské Antilly",
  "ao" => "Angola",
  "aq" => "Antarktída",
  "ar" => "Argentína",
  "as" => "Americká Samoa",
  "at" => "Rakúsko",
  "au" => "Austrália",
  "aw" => "Aruba",
  "az" => "Azerbajdžan", 
  "ba" => "Bosna a Hercegovina",
  "bb" => "Barbados",
  "bd" => "Bangladéš",
  "be" => "Belgie",
  "bf" => "Burkina Faso",
  "bg" => "Bulharsko",
  "bh" => "Bahrajn",
  "bi" => "Burundi",
  "bj" => "Benin",
  "bm" => "Bermudy",
  "bn" => "Brunej",
  "bo" => "Bolívia",
  "br" => "Brazílie",
  "bs" => "Bahamy",
  "bt" => "Bhután",
  "bv" => "Ostrov Bouvet",
  "bw" => "Botswana",
  "by" => "Bielorusko",
  "bz" => "Belize",
  "ca" => "Kanada",
  "cc" => "Kokosové Ostrovy",
  "cd" => "Demokratická republika Kongo",
  "cf" => "Stredoafrická republika",
  "cg" => "Kongo",
  "ch" => "Švajčiarsko",
  "ci" => "Pobrežie slonoviny",
  "ck" => "Cookove Ostrovy",
  "cl" => "Chile",
  "cm" => "Kamerun",
  "cn" => "Čína",
  "co" => "Kolumbia",
  "cr" => "Kostarika",
	"cs" => "Serbia Montenegro",
  "cu" => "Kuba",
  "cv" => "Kapverdy",
  "cx" => "Vianočné ostrovy",
  "cy" => "Cyprus",
  "cz" => "Česká republika",
  "de" => "Nemecko",
  "dj" => "Džibuti",
  "dk" => "Dánsko",
  "dm" => "Dominika",
  "do" => "Dominikánska republika",
  "dz" => "Alžírsko",
  "ec" => "Ekvádor",
  "ee" => "Estónsko",
  "eg" => "Egypt",
  "eh" => "Západná Sahara",
  "er" => "Eritrea",
  "es" => "Å panielsko",
  "et" => "Etiópia",
  "fi" => "Fínsko",
  "fj" => "Fidži",
  "fk" => "Falklandské ostrovy (Malvíny)",
  "fm" => "Federtívne štáty Micronesie",
  "fo" => "Faerské ostrovy",
  "fr" => "Francúzsko",
  "ga" => "Gabun",
  "gd" => "Grenada",
  "ge" => "Georgia",
  "gf" => "Francúzska Guyana",
  "gg" => "Guernsey",
  "gh" => "Ghana",
  "gi" => "Gibraltar",
  "gl" => "Grónsko",
  "gm" => "Gambie",
  "gn" => "Guinea",
  "gp" => "Guadelup",
  "gq" => "Rovníková Guinea",
  "gr" => "Grécko",
  "gs" => "Južná Georgia a Južné Sandwichovy ostrovy",
  "gt" => "Guatemala",
  "gu" => "Guam",
  "gw" => "Guinea-Bissau",
  "gy" => "Guyana",
  "hk" => "Hong Kong",
  "hm" => "Heard Island a McDonaldove Ostrovy",
  "hn" => "Honduras",
  "hr" => "Chorvátsko",
  "ht" => "Haiti",
  "hu" => "Maďarsko",
  "id" => "Indonézia",
  "ie" => "Írsko",
  "il" => "Izrael",
  "im" => "Ostrov Man",
  "in" => "India",
  "io" => "British Indian Ocean Territory",
  "iq" => "Irak",
  "ir" => "Islamská republika Irán",
  "is" => "Island",
  "it" => "Taliansko",
  "je" => "Jersey",
  "jm" => "Jamajka",
  "jo" => "Jordánsko",
  "jp" => "Japonsko",
  "ke" => "Keňa",
  "kg" => "Kyrgyzstán",
  "kh" => "Kambodža",
  "ki" => "Kiribati",
  "km" => "Comoros",
  "kn" => "Saint Kitts and Nevis",
  "kp" => "Kórejská ľudovo demokratická republika",
  "kr" => "Rebublika Korea",
  "kw" => "Kuvajt",
  "ky" => "Kajmanské ostrovy",
  "kz" => "Kazachstán",
  "la" => "Laos",
  "lb" => "Libanon",
  "lc" => "Svätá Lucia",
  "li" => "Lichtenštejnsko",
  "lk" => "Sri Lanka",
  "lr" => "Libéria",
  "ls" => "Lesotho",
  "lt" => "Lithuania",
  "lu" => "Luxembourg",
  "lv" => "Litva",
  "ly" => "Líbya",
  "ma" => "Maroko",
  "mc" => "Monako",
  "md" => "Republika Moldávia",
  "mg" => "Madagaskar",
  "mh" => "Marshallove ostrovy",
  "mk" => "Macedónsko",
  "ml" => "Mali",
  "mm" => "Myanmar",
  "mn" => "Mongolsko",
  "mo" => "Macao",
  "mp" => "Severné Mariany",
  "mq" => "Martinik",
  "mr" => "Mauretánia",
  "ms" => "Montserrat",
  "mt" => "Malta",
  "mu" => "Maurícius",
  "mv" => "Maledivy",
  "mw" => "Malawi",
  "mx" => "Mexiko",
  "my" => "Malajzia",
  "mz" => "Mozambik",
  "na" => "Namíbia",
  "nc" => "Nová Kaledónia",
  "ne" => "Niger",
  "nf" => "Ostrov Norfolk",
  "ng" => "Nigérie",
  "ni" => "Nikaragua",
  "nl" => "Holandsko",
  "no" => "Nórsko",
  "np" => "Nepál",
  "nr" => "Nauru",
  "nu" => "Niue",
  "nz" => "Nový Zéland",
  "om" => "Omán",
  "pa" => "Panama",
  "pe" => "Peru",
  "pf" => "Francúzska Polynézia",
  "pg" => "Papua Nová Guinea",
  "ph" => "Filipíny",
  "pk" => "Pakistan",
  "pl" => "Poľsko",
  "pm" => "Saint Pierre and Miquelon",
  "pn" => "Pitcairn",
  "pr" => "Portoriko",
	"ps" => "Palestinian Territory",
  "pt" => "Portugalsko",
  "pw" => "Palau",
  "py" => "Paraguay",
  "qa" => "Katar",
  "re" => "Ostrov Reunion",
  "ro" => "Rumunsko",
  "ru" => "Ruská federácia",
  "rs" => "Rusko",
  "rw" => "Rwanda",
  "sa" => "Saudská Arábie",
  "sb" => "Šalamúnové ostrovy",
  "sc" => "Seychely",
  "sd" => "Sudán",
  "se" => "Švédsko",
  "sg" => "Singapur",
  "sh" => "Svätá Helena",
  "si" => "Slovinsko",
  "sj" => "Svalbard",
  "sk" => "Slovensko",
  "sl" => "Sierra Leone",
  "sm" => "San Marino",
  "sn" => "Senegal",
  "so" => "Somálsko",
  "sr" => "Suriname",
  "st" => "Sao Tome and Principe",
  "su" => "Bývala S.S.S.R.",
  "sv" => "El Salvador",
  "sy" => "Sýrska arabská republika",
  "sz" => "Swaziland",
  "tc" => "Turks and Caicos Islands",
  "td" => "Čad",
  "tf" => "Francúzske južné teritórium",
  "tg" => "Togo",
  "th" => "Thajsko",
  "tj" => "Tadžikistan",
  "tk" => "Tokelau",
  "tm" => "Turkmenistán",
  "tn" => "Tunisko",
  "to" => "Tonga",
  "tp" => "Východný Timor",
  "tr" => "Turecko",
  "tt" => "Trinidad a Tobago",
  "tv" => "Tuvalu",
  "tw" => "Taiwan, Provincia Číny",
  "tz" => "Spojená republika Tanzánia",
  "ua" => "Ukrajina",
  "ug" => "Uganda",
  "uk" => "Spojené kráľovstvo",
  "gb" => "Veľká Británia",
  "um" => "United States Minor Outlying Islands",
  "us" => "USA",
  "uy" => "Uruguaj",
  "uz" => "Uzbekistan",
  "va" => "Vatikán",
  "vc" => "Saint Vincent and the Grenadines",
  "ve" => "Venezuela",
  "vg" => "Britské Panenské ostrovy",
  "vi" => "Americké Panenské ostrovy",
  "vn" => "Vietnam",
  "vu" => "Vanuatu",
  "wf" => "Wallis and Futuna",
  "ws" => "Samoa",
  "ye" => "Jemen",
  "yt" => "Mayotte",
  "yu" => "Juhoslávia",
  "za" => "Južná Afrika",
  "zm" => "Zambia",
  "zr" => "Zair",
  "zw" => "Zimbabwe",
  "com" => "-",
  "net" => "-",
  "org" => "-",
  "edu" => "-",
  "int" => "-",
  "arpa" => "-",
  "gov" => "-",
  "mil" => "-",
  "reverse" => "-",
  "biz" => "-",
  "info" => "-",
  "name" => "-",
  "pro" => "-",
  "coop" => "-",
  "aero" => "-",
  "museum" => "-",
  "tv" => "Tuvalu",
  "ws" => "Samoa",
);
?>
Return current item: phpMyVisites