Location: PHPKode > projects > Phpgrid > readme.txt
»¶Ó­Ê¹ÓÃphpgrid2.0 Alpha

PHPGRIDÊÇÓÃÓÚ¿ìËÙ¿ª·¢ÍøÕ¾ºǫ́£¬¹ÜÀíϵͳ(ERP,OA,CRMµÈ)µÄPHP¿ª·¢Àà¿â(¹¤¾ß) .
ÍøÕ¾£ºhttp://phpgrid.sourceforge.net/


phpgrid2.1 Alpha¸üÐÂÁËÈçϹ¦ÄÜ

µ±Ç°°æ±¾ÔÝÖ»Ö§³Öphp5,php4ÔÚÏÂÒ»°æÖ§³Ö
Ôö¼ÓÁË×Ô¶¯»¯´úÂëÉú³É¹¤¾ß£¬ÀûÓô˹¤¾ßÎÞÐè±àдһÐдúÂë±ã¿ÉÇáËÉÉú³É±í¸ñºÍ±íµ¥¹¦ÄܵÄÒ³Ãæ¡£ ¸Ã¹¤¾ßÑÝʾµØÖ·£ºhttp://bjdinuan.com.cn/demo/tool
¸½¼ÓÁËÒ»¸ö×Ô¶¯Éú³ÉphpgridµÄ´úÂ빤¾ß,Ö»ÒªÊó±êÇáÇáÒ»µã,¼´¿ÉÉú³É 
¾«¼òÁËCSSÑùʽ£¬¸ü¸Ä½çÃ潫ºÜÇáËÉ£¬CSSÎļþλÓÚphpgrid/skin/blue/grid.css 
Ôö¼ÓÁËÒ»¸öViewÀà,Ïà¶ÔÓÚGrid,ViewÖ»ÓÃÓÚÏÔʾÊý¾Ý£¬²»¾ßÓÐÌí¼Ó£¬É¾³ýµÈ¹¦ÄÜ 
³£ÓõÄÀ©Õ¹º¯Êý: replaceValue($arr,$key,$value)ÖÐµÄ ²ÎÊý$key²»ÔÙÊÇ×ֶεÄÐòºÅ£¬¶øÊÇ×ֶεÄÃû³Æ 
±íµ¥ÄÚÈÝ¿ÉÒÔ´ÓÄ£°åÖжÁÈ¡(Ä£°åÎļþÓ¦¸Ã´æ·ÅÓÚphpgrid/template) 
ÐÞÕýµ¼Èëµ¼³ö´òÓ¡¹¦ÄܵÈBUG


°²×°ËµÃ÷

1. php5ÒÔÉÏ£¬ÇÒ°²×°ÓÐPDO,ÐèÒªsessionÖ§³Ö
2. ½«phpgrid2.1 Alpha.zip ½âѹµ½ÄãµÄÍøվĿ¼
3. ½«libsµÄĿ¼ÉèÖÃΪ¿É¶Á¿Éд
4. ÔËÐиùµÄĿ¼ÖÐindex.php,½«»áÖ´ÐдúÂëÉú³É¹¤¾ß,¶ølibsϵÄphpgridΪphpgrid2.1 AlphaµÄºËÐÄ´úÂ룬ÆäÓàÖ»ÊÇ´úÂ빤¾ßµÄÎļþ





Ŀ¼˵Ã÷

 ........................\config.php				power2php¿ª·¢¿ò¼ÜµÄÅäÖÃÎļþ
 ........................\index.php				power2php¿ª·¢¿ò¼ÜµÄÈë¿ÚÎļþ
 ........................\readme.txt				 
 ........................\license.txt 			
 
 ........................\application				power2php¿ª·¢¿ò¼ÜµÄÓ¦ÓóÌÐòÎļþ¼Ð
 ........................\...\controls				power2php¿ª·¢¿ò¼ÜµÄ¿ØÖÆÆ÷Îļþ¼Ð
 ........................\...\...\code_press.php	
 ........................\...\...\css.php
 ........................\...\...\data.php
 ........................\...\...\form_design.php
 ........................\...\...\index.php
 ........................\...\...\init.php
 ........................\...\...\setup.php
 ........................\...\...\sql.php
 ........................\...\...\sql_data.php
 
 ........................\...\views				power2php¿ª·¢¿ò¼ÜµÄÊÓͼÎļþ¼Ð
 ........................\...\...\code_press.php
 ........................\...\...\css.php
 ........................\...\...\data.php
 ........................\...\...\form_design.php
 ........................\...\...\index.php
 ........................\...\...\init.php
 ........................\...\...\setup.php
 ........................\...\...\sql.php
 ........................\...\...\sql_data.php
 ........................\...\...\navigation.php
 ........................\...\...\header.php
 
 ........................\...\models				power2php¿ª·¢¿ò¼ÜµÄÄ£ÐÍÎļþ¼Ð
 ........................\...\...\saveinfo.class.php
 
 ........................\libs 					power2php¿ª·¢¿ò¼ÜµÄÀà¿âÎļþ¼Ð
 ........................\...\codepress
 ........................\...\dreampower
 ........................\...\phpgrid 		 		phpgridµÄºËÐÄ´úÂë
 ........................\...\...\include		 		phpgridµÄºËÐÄ´úÂë	
 ........................\...\...\skin 		 		phpgridµÄÑùʽ±í
 ........................\...\...\template 	 		phpgridµÄ±íµ¥Ä£°å
 ........................\...\...\foot.php		 		phpgridµÄÄ£°å
 ........................\...\dreampower.htm			
 ........................\...\mypdo.class.php
 ........................\...\validation.php
 






 

















Return current item: Phpgrid