Location: PHPKode > projects > PhpGreetz > phpgreetz-v0.99/includes/language/lang.ru.inc.php
<?
$charset = "windows-1251";
$text[1] = "Íàïèñàíî phpGreetz";
$text[2] = "Äîáðî ïîæàëîâàòü";
$text[3] = "Çàðåãåñòðèðîâàòüñÿ";
$text[4] = "Äîìîé";
$text[5] = "Ñîçäàòü";
$text[6] = "Ñîçäàòü îòêðûòêó";
$text[7] = "Ïîääåðæêà";
$text[8] = "Ìîè íàñòðîéêè";
$text[9] = "Íîâîñòè";
$text[10] = "Ïîäïèñàòüñÿ íà ñïèñîê ðàññûëêè";
$text[11] = "eMail àäðåñ";
$text[12] = "Ïàðîëü";
$text[13] = "Çàðåãåñòðèðóéòåñü ñåé÷àñ!";
$text[14] = "ÑâîáîäíîÁ áûñòðî, ïðîñòî!";
$text[15] = "Íàø ïîëüçîâàòåëü?";
$text[16] = "Öåíòð ïîääåðæêè";
$text[17] = "Ïîèñê ãðàôèêè";
$text[18] = "Êàòåãîðèÿ";
$text[19] = "Ïðîñìîòðåòü âñå";
$text[20] = "Ïîèñê ïî øàáëîíó";
$text[21] = "Ñìîòðåòü";
$text[22] = "Èñêàòü";
$text[23] = "Ðåçóëüòàò ïîèñêà: ";
$text[24] = "Âûâîä ";
$text[25] = " êàðòèíîê íà ñòðàíèöó";
$text[26] = "Ñòðàíèöà ";
$text[27] = "Íîâûé ïîèñê";
$text[28] = "Âåðíóòüñÿ";
$text[29] = "Èñïîëüçîâàòü ýòó êàðòèíêó";
$text[30] = "Ñîçäàòü îòêðûòêó";
$text[31] = "Ââåäèòå çàãîëîâîê îòêðûòêè";
$text[32] = "Ââåäèòå ñîîáùåíèå îòêðûòêè";
$text[33] = "HTML ðàçðåøåí !!!";
$text[34] = "Âûáåðèòå öâåò îòêðûòêè";
$text[35] = "Öâåò îòêðûòêè";
$text[36] = "Öâåò ñîîáùåíèÿ";
$text[37] = "Background Color";
$text[38] = "Âàøå èìÿ";
$text[39] = "Âàø EMail ";
$text[40] = "Èìÿ ïîëó÷àòåëÿ";
$text[41] = "EMail ïîëó÷àòåëÿ";
$text[42] = "Âûáåð íîâîé êàðòèíêè";
$text[43] = "Óäàëèòü ñîîáùåíèå";
$text[44] = "Íà÷àòü";
$text[45] = "Ïðîñìîòð îòêðûòêè";
$text[46] = "Ðåäàêòèðîâàòü ñîîáùåíèå";
$text[47] = "Ïîñëàòü îòêðûòêó";
$text[48] = "Ïå÷àòü îòêðûòêè";
$text[49] = "Âàøà îòêðûòêà áûëà îòïðàâåíà";
$text[50] = "Íàæìèòå çäåñü, ÷òîáû óâèäåòü îòêðûòêó";
$text[51] = "Âû äîëæíû ââåñòè email ïîëó÷àòåëÿ";
$text[52] = "Âû äîëæíû ââåñòè âàø email";
$text[53] = "Íàæìèòå çäåñü, ÷òîáû èñïðàâèòü îøèáêè";
$text[54] = "Èíôîðìàöèÿ î ïîó÷àòåå";
$text[55] = "Ïîääåðæêà ïîèñêà";
$text[56] = "Ïîääåðæêà çàïðîñà";
$text[57] = "Detailed Description of Problem";
$text[58] = "Ïðåäûäóùàÿ ñòðàíèöà";
$text[59] = "Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà";
$text[60] = "Ïðåäûäóùåå îïèñàíèå";
$text[61] = "Ñëåäóþùåå îïèñàíèå";
$text[62] = "Îòïðàâèòü";
$text[63] = "Ïîääåðæêà îïèñàíèÿ";
$text[64] = "Ïðîñìîòð âàøèõ êàðòèíîê";
$text[65] = "Ðåäàêòèðîâàíèå âàøèõ êàðòèíîê";
$text[66] = "Çàãðóçêà âàøèõ êàðòèíîê";
$text[67] = "Èçìåíåíèå íàñòðîåê ïîëüçîâàòåëÿ";
$text[68] = "Ïîëüçîâàòåëü";
$text[69] = "Îòêðûòêà îòïðàâëåíà";
$text[70] = "Èçìåíåíî";
$text[71] = "Îòñóòñòâóåò ìåñòî äëÿ êàðòèíêè";
$text[72] = "Èñïîëüçóéòå ýòó ñòðàíèöó äëÿ èçìåíåíèÿ âàøèõ äàííûõ";
$text[73] = "Ôàìèëèÿ";
$text[74] = "Èìÿ";
$text[75] = "òåêóùèé ïàðîëü";
$text[76] = "Íîâûé ïàðîëü";
$text[77] = "ïîäòâåðæäåíèå ïàðîëÿ";
$text[78] = "Âû õîòèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ñïèñîê ðàññûëêè?";
$text[79] = "Îøèáî÷íûé ïàðîëü.";
$text[80] = "Ïîëüçîâàòåëü íå íàéäåí.";
$text[81] = "Ïîïðîáóéòå ïîçæå";
$text[82] = "Óäàëèòü êàðòèíêó";
$text[83] = "Ðåäàêòèðîâàòü êàðòèíêó";
$text[84] = "Îïèñàíèå";
$text[85] = "Êëþ÷åâîå ñëîâî";
$text[86] = "Ðàçìåð ôàéëà";
$text[87] = "Êàðòèíêà çàãðóæåíà";
$text[88] = "Ïðîñìîòð";
$text[89] = "Êàðòèíêè äîëæíû áûòü GIF, JPEG, èëè PNG ôîðìàòàõ";
$text[90] = "Âû èìååòå ";
$text[91] = " áàéò äëÿ âàøåãî ýêàóíòà";
$text[92] = "Øàã";
$text[93] = "Êàðòèíêà íå ìîæåò áûòü çàãðóåíà.";
$text[94] = "Íåèçâåñòíàÿ îøèáêà ";
$text[95] = "Äëÿ áîëüøåé èíôîìàöèè, îáðàòèòåñü ê àäìèíèñòðàöèè.";
$text[96] = "Âõîä";
$text[97] = "âûõîä";
$text[98] = " âû ìîæåòå îòïðàâèòü îòêðûòêó ";
$text[99] = "Âàøà âèðòóàëüíàÿ îòêðûòêà";
?>
Return current item: PhpGreetz