Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/russian/news.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 11.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     News module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Àâòîð: ',
'002' => 'Çàãîëîâîê: ',
'003' => 'Ïðîñìîòðîâ: ',
'004' => '×èòàòü äàëåå...', 
'005' => 'Îøèáêà. Óêàçàííàÿ íîâîñòü íå ñóùåñòâóåò.',
'006' => 'Íîâîñòè îòñóòñòâóþò.',
'007' => 'Îòïðàâèòü',
'008' => 'Êîììåíòàðèè îòñóòñòâóþò.',
'009' => 'Äëèíà êîììåíòàðèÿ äîëæíà ñîñòàâëÿòü áîëåå ïÿòè áóêâ.',
'010' => 'Êîììåíòàðèè',
'011' => "Òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè ìîãóò îñòàâëÿòü êîììåíòàðèè. Åñëè âû íå çàðåãèñòðîâàíû - ïðîéäèòå <a href='index.php?module=login&act=register'>ðåãèñòðàöèþ</a>.",
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS